Obsah

28. schůze ze dne 31. 1. 2012

Typ: ostatní
-

 

 
 
U S N E S E N Í

z 28. schůze rady města Domažlice,
která se konala dne 31. 1. 2012


Rada města v Domažlicích:

1879 - schvaluje zřízení věcného břemene zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy a vstupu a vjíždění na nemovitosti - pozemkové parcely č. 128/16, 134/1, 134/3, 128/17, 128/20, 176, 131/12, 84/1, vše v k.ú. Babylon ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ 405 02 na dobu neurčitou a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. IE-12-0003383/4, akce „Babylon, propoj VN“ dle předloženého návrhu (OSM)

1880 - doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření darovací smlouvy s Plzeňským krajem, se sídlem Škroupova 18, 306 13 Plzeň na převod pozemkových parcel č. 4813/14, 4908/12, 4908/13, 4908/14, 4908/15 a částí pozemkové parcely č. 4908/4 vymezenou geometrickým plánem č. 3610-1136/2011 vyhotoveným Geodézií Jihozápad s.r.o., kancelář Domažlice, Benešova 377, Domažlice a nově označenou parcelními čísly 4904/41 a 4908/42, vše v k.ú. Domažlice dle předloženého návrhu
Termín splnění: 22. 5. 2012 (OSM)

1881 - doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr směnit část pozemkové parcely č. 5018/1 ve vlastnictví Města Domažlice, vymezenou situačním plánkem, za část stavební parcely č.st. 870 vymezenou geometrickým plánem č. 3636-184/2011 vyhotoveným společností Geodézie Jihozápad s.r.o., kancelář Horšovský Týn, Husovo náměstí 60 a nově označenou parcelním č. 5776, vše k.ú. Domažlice
Termín splnění: 2. 3. 2012 (OSM)

1882 - schvaluje uzavření smlouvy pro provedení stavby „Kanalizační přípojka pro objekt Autoškoly Pod Vavřincem v Domažlicích“ na pozemkové parcele č. 1027/3 k.ú. Domažlice mezi společností Autoškola Pod Vavřincem spol. s r.o., P. Velikého 572, Domažlice a Městem Domažlice dle přeloženého návrhu (OSM)

1883 - schvaluje zřízení věcného břemene umístění, zřízení a provozování zemního kabelového vedení NN v rámci stavby „Domažlice, Na Ostrůvku 88, Havelková - kNN“ na pozemkové parcele č. 4796/1 k.ú. Domažlice na dobu neurčitou a uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene dle předloženého návrhu (OSM)

1884 - bere na vědomí vyjádření Římskokatolické farnosti, Biskupství plzeňského k převodu nemovitostí nacházejících se v areálu hřbitova u Sv. Jána v Domažlicích (OSM)

1885 - a) schvaluje uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy, a to ke dni 31. 1. 2012
b) schvaluje záměr pronajmout část nebytových prostor - garáž č. 2 - v budově č.p. 65 v Třebnicích umístěné na stavební parcele č. st. 69/3, k.ú. Třebnice u Domažlic za účelem parkování osobního auta (OSM)

1886 - schvaluje záměr pronajmout nemovitý majetek - rekonstruovaný objekt bez č.p./č.e., jež se bude nacházet na stavební parcele č. st. 450/3 a části pozemkové parcely č. 5536, ostatní plocha a stavební parcelu č. st. 450/3 a část pozemkové parcely č. 5536, vymezenou situačním plánkem, vše v k.ú. Domažlice za účelem provozování chráněného bydlení a sociálně terapeutické dílny (OSM)

1887 - souhlasí s povolením výjimky z místní úpravy provozu na pozemních komunikacích – ze zákazu vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 5 t , na náměstí Míru v Domažlicích ve dnech od 6. 2. 2012 do 10. 2. 2012, pro druh vozidla – AVIA A80 - N - nosič kontejnerů, SPZ: DO 88 - 58 z důvodu zásobování staveniště (OSM)

1888 - schvaluje pronájem části pozemkových parcel č. 3072/6 a 3062/1, obě v k.ú. Domažlice občanskému sdružení Zvonice Vavřinec o.s, se sídlem Díly 160, Domažlice za účelem umístění stavby Zvonička s vyhlídkou na Vavřinci, uzavření smlouvy o smlouvě budoucí nájemní dle předloženého návrhu a uzavření nájemní smlouvy, jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny touto smlouvou o smlouvě budoucí nájemní (OSM)

1889 - a) schvaluje uzavření dohody o ukončení účinnosti nájemní smlouvy uzavřené dne 5. 9. 2006 mezi Městem Domažlice a Milošem Hrbáčkem, podnikajícím pod označením Miloš Hrbáček – AUTO, s místem podnikání Dukelská 96, Domažlice na pronájem části pozemkové parcely č. 4814/2 k.ú. Domažlice ke dni 31. 1. 2012
b) schvaluje záměr pronajmout část pozemkové parcely č. 4814/2 k.ú. Domažlice vymezenou situačním plánkem za účelem umístění schodiště (OSM)

1890 - a) bere na vědomížádost občanů bydlících v ulici Vrbova v Domažlicích ze dne 19. 1. 2012 o doplnění stožáru veřejného osvětlení
b) neschvaluje doplnění l ks stožáru veřejného osvětlení v ulici Vrbova v Domažlicích dle předloženého návrhu (OSM)

1891 - neschvaluje uzavření Smlouvy č. Z_S14_12_8120033437 o uzavření budoucí smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie se společností ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, dle předloženého návrhu (OSM)

1892 - a) schvaluje uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy uzavřené mezi městem Domažlice a panem Pavlem Novým, podnikajícím pod označením Pavel Nový, s místem podnikání Zengrova 1528/22, 16000 Praha 6 - Dejvice, dne 27. 10. 2011, a to ke dni 31. 1. 2012
b) schvaluje záměr pronajmout areál stravovacího centra před areálem koupaliště na Babyloně, tj. pozemkovou parcelu č. 12/2, část pozemkové parcely č. 12/3 vymezenou situačním plánkem, stavební parcely č. st. 377, 378, 379, 380 a 381 a chatky a zařízení WC na stavebních parcelách č. 377, 378, 379, 380 a 381, vše k.ú. Babylon (OSM)

1893 - a) souhlasí s prováděním výkopových prací v zimním období od 1. 2. 2012 do 21. 3. 2012 za účelem výstavby vodovodu v ul. Hradská, Domažlice v rámci akce čistá Berounka Sdružením „Čisté Domažlice“ SMP CZ, a.s., OHL ŽS, a.s., STRABAG, a.s., Evropská 1692/37, Praha 6, v zastoupení CHODSKÉ VODÁRNY A KANALIZACE, a.s., Bezděkovské předměstí 388, Domažlice
b) souhlasí s úplnou uzavírkou místní komunikace ul. Hradská, a to ve dvou etapách - I. etapa v termínu 1. 2. 2012 - 1. 3. 2012 od křižovatky ulic Branská a Hradská od domu č. p. 81 k domu č. p. 90 v ul. Hradská a II. etapa v termínu 2. 3. 2012 - 21. 3. 2012 v ul. Hradská od domu č.p. 91 k domu č.p. 95 včetně křižovatky ulic Hradská a Chodská, vše v Domažlicích z důvodu výstavby vodovodu v rámci investiční akce Čistá Berounka (OSM)

1894 - schvaluje záměr pronajmout část pozemkové parcely č. 4779/13 v k.ú. Domažlice, vymezenou situačním plánkem, před měšťanskými domy č.p. 127 a 128 na náměstí Míru, Domažlice - Město za účelem umístění předzahrádky (OSM)

1895 - ukládá odboru správy majetku vyzvat zájemce o pronájem části nebytových prostor v nemovitosti č.p. 40 na náměstí míru v Domažlicích k doplnění informací a předložení jednoduché projektové dokumentace včetně vyjádření dotčených orgánů státní správy, a to příslušné krajské hygienické stanice a příslušného hasičského záchranného sboru
Termín splnění: 15. 2. 2012 (OSM)

1896 - schvaluje pronájem stavební parcely č. st. 401/1, k.ú. Domažlice společnosti TOP TANK s.r.o., Staromlýnská 154/35, Karlovy Vary - Březová za účelem provozování parkoviště pro veřejnost a uzavření nájemní smlouvy dle upraveného návrhu s tímto doplněním:
a) doba nájmu se sjednává jako doba neurčitá
b) výše nájemného se stavení ve výši 150,- Kč/m2 a rok (OSM)

1897 - a) bere na vědomí předložené doklady dopravce ČSAD autobusy, a.s. Plzeň a  ukládá OSM zajistit jednání o zajištění provozu linky MHD v Domažlicích na rok 2012
Termín splnění: 15. 2. 2012
b) ukládá OSM připravit podklady pro výběrové řízení a provést analýzu nákladů provozu vlastní autobusové dopravy v Domažlicích
Termín splnění: 31. 3. 2012
c) neschvaluje úhradu ztráty vzniklé zajištěním provozu linky MAD č. 405001, provozované dle smlouvy uzavřené mezi městem a dopravcem ČSAD autobusy Plzeň, a.s., se sídlem V Malé Doubravce 27, 312 78 Plzeň, IČ 48362611, o závazku veřejné služby ve veřejné městské hromadné (OSM)

1898 - a) schvaluje pronájem části pozemku - pozemkové parcely č. 215 k.ú. Domažlice, dle geodetického zaměření označenou jako část "A", části pozemku - stavební parcely č. 378 k.ú. Domažlice, dle geodetického zaměření označenou jako část "E", části pozemku - stavební parcely č. 379 k.ú. Domažlice, dle geodetického zaměření označenou jako část "F" a pozemkové parcely č. 4796/2 k.ú. Domažlice o celkové výměře 378 m2 pro zahrádkářské účely, na dobu neurčitou, za cenu 10,- Kč/m2/rok, výše kauce se stanoví ve výši čtyřnásobku měsíčního nájmu a uzavření nájemní smlouvy dle předloženého návrhu
b) schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě o nájmu bytu uzavřené dne 16. 9. 1998, dle předloženého návrhu
c) schvaluje pronájem části pozemku - stavební parcely č. 1193 k.ú. Domažlice, dle geodetického zaměření označenou jako část "A" a pozemkové parcely č. 2319/1 k.ú. Domažlice o celkové výměře 671 m2 pro zahrádkářské účely, na dobu neurčitou, za cenu 10,- Kč/m2/rok, výše kauce se stanoví ve výši čtyřnásobku měsíčního nájmu a uzavření nájemní smlouvy dle předloženého návrhu
d) schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě o nájmu bytu uzavřené dne 29. 9. 2011, dle předloženého návrhu
e) schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě o nájmu bytu uzavřené dne 31. 5. 1996, dle předloženého návrhu
f) schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě o nájmu bytu uzavřené dne 29. 12. 1995, dle předloženého návrhu
g) schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě o nájmu bytu uzavřené dne 2. 9. 1997, dle předloženého návrhu
h) schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě o nájmu bytu uzavřené dne 9. 7. 2001, dle předloženého návrhu
i) schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě o nájmu bytu uzavřené dne 28. 1. 2009, dle předloženého návrhu
j) schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě o nájmu bytu uzavřené dne 11. 10. 2010, dle předloženého návrhu
k) schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě o nájmu bytu uzavřené dne 4. 11. 1988, dle předloženého návrhu
l) schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě o nájmu bytu uzavřené dne 7. 1. 2009, dle předloženého návrhu
m) schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě o nájmu bytu uzavřené dne 24. 3. 2011, dle předloženého návrhu
n) schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě o nájmu bytu uzavřené dne 22. 4. 2011, dle předloženého návrhu
o) schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě o nájmu bytu uzavřené dne 28. 1. 2009, dle předloženého návrhu (OSM)

1899 - schvaluje pronájem části pozemkové parcely č. 4779/13 v k.ú. Domažlice společnosti za účelem umístění předzahrádky společnosti CAFÉ ENZZO s.r.o., Staromlýnská 154, Karlovy Vary - Březová dle předloženého návrhu s tím, že doba nájmu se stanoví do 30. 9. 2015 a v čl. VIII. odst. 6. se doplňuje termín 30. 6. 2012 (OSM)

1900 - a) schvaluje záměr pořízení 4 ks měřičů rychlosti IPR 11 dle cenové nabídky společnosti BÁRTEK ROZHLASY, s.r.o., se sídlem Podlesí 418, 757 01 Valašské Meziříčí
b) ukládá OSM předložit k projednání návrh smlouvy o dílo na pořízení měřičů 4 ks rychlosti IPR 11, která bude uzavřena na základě cenové nabídky projednané na 16. schůzi rady dne 19. 7. 2011 se společnosti BÁRTEK ROZHLASY, s.r.o., se sídlem Podlesí 418, 757 01 Valašské Meziříčí
Termín splnění: 31. 3. 2012 (OSM)

1901 - a) bere na vědomížádost jednatele Správy sportovních zařízení města Domažlice s.r.o. ze dne 5. 12. 2011 o provedení změny a doplnění dopravního značení na manipulační ploše před zimním stadionem v Domažlicích
b) neschvaluje provedení změny a doplnění dopravního značení a doplnění betonových květníků na manipulační ploše před zimním stadionem v Domažlicích dle návrhu jednatele Správy sportovních zařízení města Domažlice s.r.o. (OSM)

1902 - rozhodla vyloučit uchazeče AutoCont CZ a.s., Nemocniční 987/12, Ostrava - Moravská Ostrava z další účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na služby "Realizace výzvy IOP č. 06 - technologické centrum a Elektronická spisová služba“ zadanou v otevřeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (OSM)

1903 - rozhodla vyloučit uchazeče VERA spol. s r.o., Lužná 716/2, Praha 6 - Vokovice z další účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na služby "Realizace výzvy IOP č. 06 - technologické centrum a Elektronická spisová služba“ zadanou v otevřeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (OSM)

1904 - rozhodla vyloučit uchazeče XANADU a.s., Žirovnická 2389/1, Praha 10 - Záběhlice z další účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na služby "Realizace výzvy IOP č. 06 - technologické centrum a Elektronická spisová služba“ zadanou v otevřeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (OSM)

1905 - rozhodla vyloučit uchazeče GAUZY s.r.o., Novodvorská 994/138, Praha 4 - Braník(OSM) z další účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na služby "Realizace výzvy IOP č. 06 - technologické centrum a Elektronická spisová služba“ zadanou v otevřeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (OSM)

1906 - a) bere na vědomí zprávu Domažlické správy nemovitostí spol. s r.o. o stavu bytových domů č.p. 257 a 258 v Petrovické ulici v Domažlicích
b) neschvaluje zařazení do "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů"
c) schvaluje uplatnění slevy na nájemném u všech bytových jednotek v ul. Petrovická č.p. 257 a č.p. 258 v Domažlicích ve výši 10 %, a to do doby odstranění závad zhoršující stav bytových jednotek, kromě bytových jednotek č. 257/13 a 257/26 a 258/13 (OSM)

1907 - a) schvaluje proplacení vložených investic do bytové jednotky č. 3, v budově č.p. 250, v ulici 17. listopadu v Domažlicích ve výši 56.270,- Kč z hospodářské činnosti města
b) schvaluje uzavření Dohody o ukončení pronájmu bytu č. 3 v ul. 17. listopadu 250 v Domažlicích, dle návrhu předloženého nájemcem (OSM)

1908 - bere na vědomí zápis z jednání bytové komise ze dne 23. 1. 2012 (OSM)

1909 - schvaluje zařazení do "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů" při zachování stávající sazby nájemného (OSM)

1910 - schvaluje zařazení do "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů" při zachování stávající sazby nájemného(OSM)

1911 - a) schvaluje vyřazení ze "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů"
b) schvaluje vyřazení ze "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů"
c) schvaluje vyřazení ze "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů"
d) schvaluje vyřazení ze "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů"
e) schvaluje vyřazení ze "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů"
f) schvaluje vyřazení ze "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů"
g) schvaluje vyřazení ze "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů" (OSM)

1912 - a) schvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení do "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů"
b) schvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení do "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů"
c) schvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení do "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů"
d) schvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení do "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů"
e) schvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení do "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů"
f) schvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení do "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů"
g) schvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení do "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů" (OSM)

1913 - schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 26, v budově čp. 257 v ulici Petrovická v Domažlicích s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu (OSM)

1914 - schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 13, v budově čp. 258 v ulici Petrovická v Domažlicích s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu (OSM)

1915 - schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 2, v budově čp. 249 v ulici 17. listopadu v Domažlicích s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu (OSM)

1916 - schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 42, v budově čp. 141 v ulici Masarykova v Domažlicích s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu (OSM)

1917 - schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 51, v budově čp. 141 v ulici Masarykova v Domažlicích s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu (OSM)

1918 - schvaluje v souladu s Čl. VII. Ustanovení o přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou „ Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 10, v budově čp. 84, v ulici Břetislavova v Domažlicích (OSM)

1919 - schvaluje v souladu s Čl. VI - Podnájem bytu nebo jeho části "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" podnájem bytové jednotky č. 9, v budově čp. 241, v ulici 17. listopadu v Domažlicích, a to na dobu 1 roku (OSM)

1920 - schvaluje smlouvu o výpůjčce č. 11/2012 o dočasném užívání sbírkových předmětů mezi Muzeem Chodska v Domažlicích a Městem Domažlice, dle předloženého návrhu (OF)

1921 - souhlasí s tím, aby nebyly podávány nové návrhy na nařízení exekucí k vymáhání pohledávek na nájemném a službách spojených s bydlením z důvodu zbytečného vynakládání prostředků města (OF)

1922 - bere na vědomí informaci o uplatnění nároku na náhradu škody ve výši 1.503.256,- Kč vůči společnosti Adestik s.r.o., Vrhaveč 99 v souvislosti s výstavbou tělocvičny a sportoviště ZŠ Komenského 17 v Domažlicích (OF)

1923 - neschvaluje změnu ceníku služeb pro rok 2012 Plaveckého bazénu a ubytovny pro občanské sdružení MCT CZ, Nový Spálenec 25 (OF)

1924 - schvaluje použití odchylné metody účtování investičního fondu příspěvkové organizace Plavecký bazén a ubytovna Domažlice k 31. 12. 2011 dle předloženého návrhu (OF)

1925 - schvaluje změnu závazných ukazatelů rozpočtu r. 2011 příspěvkové organizace města Domažlice Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb – domov pro seniory takto:
501 - Spotřeba materiálu + 340.000,- Kč
502 - Spotřeba energie - 340.000,- Kč
521 - Mzdové náklady - 181.000,- Kč
524 - Zákonné soc. pojištění - 111.000,- Kč
527 - Zákonné soc. náklady + 4.000,- Kč
528 - Ostatní soc. náklady - 4.000,- Kč
54 - Ostatní náklady + 292.000,- Kč (OF, OKS - ÚŠK)

1926 - souhlasí s použitím finančních prostředků ve výši 12.375,- Kč z investičního fondu příspěvkové organizace města Domažlice Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb – domov pro seniory na úhradu nákladů spojených s instalací myčky a dekontaminátoru podložních mís a močových lahví (OF, OKS - ÚŠK)

1927 - schvaluje uzavření Dohody o mediálním partnerství pro rok 2012 mezi městem Domažlice, se sídlem nám. Míru 1, 344 20 Domažlice a společností VLTAVA-LABE-PRESS, a.s., se sídlem v Českých Budějovicích, Nám. Přemysla Otakara II. 8/5 dle předloženého návrhu (OKS - ÚŠK)

1928 - a) schvaluje konání akce „Stavění májky“ dne 30. 4. 2012 od 17.00 hodin (pondělí)
b) schvaluje konání akce „Město dětem“ dne 1. 6. 2012 od 14.00 hodin (pátek)
c) schvaluje konání akce „Bohemia JazzFest“ 14. 7. 2012 (sobota)
d) schvaluje konání akce „Chodské slavnosti a Vavřinecká pouť 2012“ ve dnech 10. - 12. 8. 2012
e) schvaluje konání akce „Pietní akty“ dne 28. 10. 2012 (neděle)
f) schvaluje konání akce „Rozsvícení vánočního stromu“ dne 1. 12. 2012 v 16.00 hodin (sobota)
g) schvaluje konání akce „Zpívání koled s Českým rozhlasem Plzeň“ dne 12. 12. 2012 od 17.00 hodin (středa)
h) schvaluje konání akce „Vánoční trhy“ ve dnech 17. - 23. 12. 2012 (pondělí - neděle)
ch) schvaluje konání akce „Novoroční ohňostroj“ dne 1. 1. 2013 v 18.00 hodin (úterý)
i) schvaluje konání akce „Mikuláš v kočáře“ 5.12. 2012 od 17.00 hodin (středa) (OKS - ÚŠK)

1929 - ukládá zajištění právního rozboru přechodného ustanovení zákona č. 472/2011, který novelizuje zákon č. 561/2004Sb., školský zákon, ve vztahu k výkonu práce ředitele školy
Termín splnění: 28. 2. 2012 (OKS - ÚŠK)

1930 - doporučuje ZM schválit poskytnutí výjimky ve vyúčtování a ponechání celé části dotace pro ZO Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR (OKS - ÚŠK)

1931 - bere na vědomí výpověď Dohody o členství v Jednotce sboru dobrovolných hasičů obce Domažlice s ukončením jeho činnosti v JSDHO Domažlice dne 4. 2. 2012 (OKS)

1932 - schvaluje uzavření havarijního pojištění na Tatru T 815 cisterna, v systému IZS, RZ: 5P2 0112 u České pojišťovny a.s., Spálená 75/16, 113 04 Praha1 za cenu 34.300,- Kč/rok (OKS)

1933 - schvaluje veřejnoprávní smlouvu o zabezpečení provedení zápisů do informačního systému územní identifikace adres a nemovitostí mezi městem Domažlice a obcí Nevolice dle předloženého návrhu (OVÚP)

1934 - schvaluje veřejnoprávní smlouvu o zabezpečení provedení zápisů do informačního systému územní identifikace adres a nemovitostí mezi městem Domažlice a obcí Ždánov dle předloženého návrhu (OVÚP)

1935 - schvaluje veřejnoprávní smlouvu o zabezpečení provedení zápisů do informačního systému územní identifikace adres a nemovitostí mezi městem Domažlice a obcí Pasečnice dle předloženého návrhu (OVÚP)

1936 - ruší usnesení č. 51 ze dne 21. 12. 2010 (OF)

1937 - schvaluje smlouvu mezi městem Domažlice a American Chance Casinos a.s. o výplatě části výtěžku ve výši 1.000.000,- Kč za období roku 2011 na hřiště Msgre B. Staška a Komenského 17 (OF)

 
Ing. Miroslav Mach
starosta města
v.r.

Mgr. Karel Štípek
místostarosta města
v.r.
 
Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů).

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.

Vytvořeno: 13. 2. 2012
Poslední aktualizace: 13. 2. 2012 00:00
Autor: