Menu
Město Domažlice
Domažlice

137. schůze ze dne 29.9.2010

-

U S N E S E N Í

ze 137. schůze rady města Domažlice,
která se konala dne 29. 9. 2010Rada města v Domažlicích:

6364 - schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. 0167/22-186/33020/2010 se společností Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha, dle předloženého návrhu (OSM)

6365 - schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. 0166/22-186/33020/2010 se společností Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha, dle předloženého návrhu (OSM)

6366 - schvaluje uzavření Smlouvy o náhradě za omezené užívání nemovitosti č. 0168/22-186/33020/2010 se společností Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha, dle předloženého návrhu (OSM)

6367 - a) schvaluje v souladu s Vnitřní směrnicí č. 3/2007, o zadávání zakázek, zadání zakázky společnosti Gabriel a Pangrác, s.r.o., se sídlem Školní 112, Domažlice, na realizaci stavby rekonstrukce veřejného osvětlení v ulici Prokopa Velikého v Domažlicích
b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou Gabriel a Pangrác, s.r.o., se sídlem Školní 112, Domažlice, na realizaci stavebních prací na realizaci stavby rekonstrukce veřejného osvětlení v ulici Prokopa Velikého v Domažlicích dle předloženého návrhu
c) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 264 § 6409 pol. 6901 – 121.241,- Kč (investiční rezerva)
org. 262 § 3631 pol. 6121 + 121.241,- Kč (rekonstrukce VO Prokopa Velikého) (OSM)

6368 - doporučuje zastupitelstvu schválit prodej části nemovitosti – pozemku nacházejícím se v lokalitě obytné zóny Na Bábě, pozemkové parcely č. 2490/3 v k.ú. Domažlice za účelem výstavby rodinného řadového domu označeného C 1.12 a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní dle předloženého návrhu (OSM)

6369 - a) bere na vědomí odstoupení od uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemkové parcely č. 2624 k.ú. Domažlice pro rekreační účely s tím, že pozemek bude vyklizen nejpozději do 31. 12. 2010
b) ruší usnesení č. 3591 ze dne 2. 3. 2009 (OSM)

6370 - bere na vědomí studii vytápění „plynofikace objektu ul. Poděbradova 54, Domažlice“ vypracovanou Ing. Petrem Pinkasem, Dražovice 21 a schvaluje záměr provedení změny zdroje vytápění bytových jednotek v objektu Poděbradova 54, Domažlice dle navrhované varianty č. III a zařazení realizace stavby do plánu oprav na rok 2011 (OSM)

6371 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 241 § 3639 pol. 5166 - 30.000,- Kč (znalecké posudky - dobrovolné)
org. 241 § 3639 pol. 5169 + 30.000,- Kč (geometrické plány, výpisy z KN, věcná břemena) (OSM)

6372 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 250 § 2341 pol. 5169 - 80.000,- Kč (pasporty rybníků, povodňové posouzení)
org. 243 § 3721 pol. 5169 + 80.000,- Kč (sběr a svoz nebezpečných odpadů) (OSM)

6373 - schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o pronájmu zemědělských pozemků uzavřené mezi Městem Domažlice a AGRIMA Draženov a.s., se sídlem Draženov 78, okres Domažlice, PSČ 344 01, dne 13. 12. 2007 dle předloženého návrhu (OSM)

6374 - doporučuje zastupitelstvu města schválit odkoupení pozemku parc.č. 707/10 k.ú. Havlovice u Domažlic o výměře 24 m2 za cenu 200,- Kč/m2 a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu (OSM)

6375 - schvaluje uzavření Dodatku č, 1 ke smlouvě o dílo na akci „Výměna oken v budově ZŠ Komenského 17, II. etapa" se společností STEPAN - BAUER s.r.o. Horšovský Týn, Malé Předměstí, Masarykova 288, dle předloženého návrhu (OSM)

6376 - schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na umístění komunikace na části parcely č. 3800/6 k.ú. Domažlice, na dobu neurčitou, ve prospěch Ing. Jaroslava Fronka, Cihlářská 520, 344 01 Domažlice, za jednorázovou úhradu stanovenou znaleckým posudkem dle předloženého návrhu (OSM)

6377 - a) schvaluje zadání zakázky "Výměna oken na budově DTS Domažlice p.o." společnosti Euro - Jordán, s.r.o., se sídlem Úlehlova č.p.36, 69145 Podivín, za cenu 91.771,- Kč včetně DPH
b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci akce "Výměna oken na budově DTS Domažlice p.o." se společností Euro - Jordán, s.r.o. , se sídlem Úlehlova č.p. 36, 69145 Podivín, dle předloženého návrhu
c) schvaluje návrh rozpočtového opatření:
org. 0287 § 3613 pol. 5171 + 91 771,- Kč (výměna oken na budově DTS Domažlice p.o.)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 76 476,- Kč (investiční rezerva)
org. 0287 § 6399 pol. 5362 - 15 295,- Kč (odpočet DPH) (OSM)

6378 - ukládá DTS Domažlice, p.o. zajistit řádnou a následnou péči Vavřinecké aleje v Domažlicích (OSM)

6379 - a) schvaluje záměr prodat stávajícím nájemníkům bytovou jednotku č. 163/6, spoluvlastnický podíl v rozsahu 5898/128969 na společných částech budovy čp. 163 a 164 a spoluvlastnický podíl v rozsahu 5898/128969 na stavební parcele č. st. 1641 a 1642, k.ú. Domažlice v ulici Kosmonautů v Domažlicích – Hořejší Předměstí
b) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce 163/6, spoluvlastnický podíl v rozsahu 5898/128969 na společných částech budovy čp. 163 a 164 a spoluvlastnický podíl v rozsahu 5898/128969 na stavební parcele č. st. 1641 a 1642, k.ú. Domažlice v ulici Kosmonautů v Domažlicích – Hořejší Předměstí, dle předloženého návrhu (OSM)

6380 - a) schvaluje záměr prodat stávajícím nájemníkům bytovou jednotku č. 116/6, spoluvlastnický podíl v rozsahu 6655/31391 na společných částech budovy čp. 116 a spoluvlastnický podíl v rozsahu 6655/31391 na stavební parcele č. st. 453/3, k.ú. Domažlice v ulici Kozinova v Domažlicích – Hořejší Předměstí
b) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce 116/6, spoluvlastnický podíl v rozsahu 6655/31391 na společných částech budovy čp. 116 a spoluvlastnický podíl v rozsahu 6655/31391 na stavební parcele č. st. 453/3, k.ú. Domažlice v ulici Kozinova v Domažlicích – Hořejší Předměstí, dle předloženého návrhu (OSM)

6381 - a) schvaluje záměr prodat stávajícím nájemníkům bytovou jednotku č. 406/3, spoluvlastnický podíl v rozsahu 6399/25480 na společných částech budovy čp. 406 a spoluvlastnický podíl v rozsahu 6399/25480 na stavební parcele č. st. 1471/1, k.ú. Domažlice v ulici Pelnářova v Domažlicích – Bezděkovské Předměstí
b) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce 406/3, spoluvlastnický podíl v rozsahu 6399/25480 na společných částech budovy čp. 406 a spoluvlastnický podíl v rozsahu 6399/25480 na stavební parcele č. st. 1471/1, k.ú. Domažlice v ulici Pelnářova v Domažlicích – Bezděkovské Předměstí, dle předloženého návrhu (OSM)

6382 - a) schvaluje zadání zakázky Petru Benešovi, provádění staveb a zemní práce, se sídlem Klenčí pod Čerchovem 255, 345 34 Klenčí pod Čerchovem na realizaci stavby „Přeložka odpadního kanálu z rybníka Ovčárna v Havlovicích“ dle předložené cenové nabídky.
b) schvaluje zadání zakázky Ing. Miroslavu Vondrašovi na výkon inženýrské činnosti (TDI) spojené se zajištěním realizace stavby „Přeložka odpadního kanálu z rybníka Ovčárna v Havlovicích“ a kolaudace stavby „Rekonstrukce rybníka Ovčárna“ dle předložené cenové nabídky
c) schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci stavby „Přeložka odpadního kanálu z rybníka Ovčárna v Havlovicích“ se společností Petr Beneš, provádění staveb a zemní práce, IČ 64409040 se sídlem Klenčí pod Čerchovem 255, 345 34 Klenčí pod Čerchovem, dle předloženého návrhu
d) schvaluje rozpočtové opatření:
org. 264 § 6409 pol. 6901 – 201.700,- Kč (investiční rezerva)
org. 287 § 2333 pol. 6121 + 242.040,- Kč (odpadní kanál z rybníka Ovčárna)
org. 287 § 6399 pol. 5362 – 40.340,- Kč (odpočet DPH) (OSM)

6383 - a) bere na vědomí zprávu o hodnocení a posouzení nabídek ze dne 29. 9. 2010 na veřejnou zakázku na stavební práce "Výměna oken bytových domů, Domažlice"
b) rozhodla přidělit veřejnou zakázku na stavební práce „Výměna oken bytových domů, Domažlice" zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách společnosti Sládek - Stavby s.r.o., Hlavní 777, Tlučná, za cenu 8.868.180,- Kč bez DPH
c) schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností Sládek - Stavby s.r.o., Hlavní 777, Tlučná dle předloženého návrhu na stavební práce "Výměna oken bytových domů, Domažlice" (OSM)

6384 - schvaluje záměr pronajmout část nebytových prostor kotelny v ul. Kovařovicova - stavby technického vybavení čp. 274 v Domažlicích - Hořejší Předměstí umístěné na parc. č. st. 3285 a kotelny v ul. Švabinského - stavby technického vybavení bez č.p./č.e. v Domažlicích - Týnské Předměstí umístěné na parc. č. st. 2623, vše v k.ú. Domažlice (OSM)

6385 - a) schvaluje záměr pronajmout nebytové prostory vedlejších staveb – přístřešků umístěných na stavební parcele č. st. 32, k.ú. Domažlice přináležících k bytovému domu č.p. 155 ve Spálené ul., Domažlice - Město
b) schvaluje záměr pronajmout nebytové prostory vedlejší stavby – kolny umístěné na stavební parcele č. st. 872, k.ú. Domažlice přináležící k bytovému domu č.p. 97 v Kozinově ul., Domažlice – Hořejší Předměstí (OSM)

6386 - a) bere na vědomí splnění usnesení č. 6230 b) ze dne 23. 8. 2010 a souhlasí s navrhovaným postupem
b) schvaluje záměr pronajmout části pozemkové parcely č. 2660/6 a pozemkovou parcelu č. 2659/2 vše v k.ú. Domažlice k zajištění přístupu a příjezdu a pro zahrádkářské účely
c) schvaluje záměr pronajmout pozemkové parcely č. 215 a 4796/2, části stavebních parcel č. st. 378 a 379 vše v k.ú. Domažlice pro zahrádkářské účely
d) schvaluje záměr pronajmout pozemkovou parcelu č. 2598/4 a části pozemkové parcely č. 2598/3 vše v k.ú. Domažlice k zajištění přístupu a příjezdu a pro zahrádkářské účely
e) schvaluje záměr pronajmout pozemkovou parcelu č. 2319/1 a část stavební parcely č. 1193 vše v k.ú. Domažlice pro zahrádkářské účely
f) schvaluje záměr pronajmout stavební parcely č. st. 4034, 4035, 4036, 4037 a 4038 vše v k.ú. Domažlice za účelem umístění stavby garáže (OSM)

6387 - a) schvaluje odložení výkonu soudního rozhodnutí na vyklizení částí pozemků-p.p. č. 525/1, 525/8 a 657/2 vše v k.ú. Domažlice a poskytnutí lhůty pro úhradu dlužného nájemné do 31. 10. 2010
b) ukládá odboru správy majetku oslovit pí MD s vyčíslením veškerých dlužných nákladů a s lhůtou pro zaplacení do 31.10.2010 (OSM)

6388 - a) rozhodla vyloučit uchazeče PLYNOMA spol. sr.o., Prokopa Velikého 652, Domažlice, z další účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu "Rekonstrukce ZTI, Vojtěchova 115, Domažlice"
b) schvaluje nejvhodnější nabídku na realizaci akce „Rekonstrukce ZTI, Vojtěchova 115, Domažlice" společnosti DSP Domažlický stavební podnik s.r.o., Havlíčkova 6, Domažlice, za cenu 543.629,- Kč bez DPH
c) schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci akce „Rekonstrukce ZTI, Vojtěchova 115, Domažlice" se společnosti DSP Domažlický stavební podnik s.r.o., Havlíčkova 6, Domažlice, dle předloženého návrhu za cenu 543.629,- Kč bez DPH (OSM)

6389 - a) rozhodla vyloučit uchazeče PLYNOMA spol. sr.o., Prokopa Velikého 652, Domažlice, z další účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu "Výměna vodoinstalace bytových domů, Domažlice"
b) schvaluje nejvhodnější nabídku na realizaci akce „Výměna vodoinstalace bytových domů, Domažlice“ firmy Pavel Královec - instalatérství
c) schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci akce „Výměna vodoinstalace bytových domů, Domažlice“ s firmou Pavel Královec - instalatérství, dle předloženého návrhu za cenu 962.984,- Kč bez DPH (OSM)

6390 - souhlasí s uzavírkou komunikace na dolní části Náměstí Míru v prostoru od MKS čp. 51 – k čp. 135 náměstí Míru, dne 12.10.2010 od 8. 00 do 18.00 hod., pro OVV ČSSD Domažlice, se sídlem Spálená 157, Domažlice, za účelem pořádání předvolebního mítinku ČSSD a dětského dne (OSM)

6391 - souhlasí s povolením výjimky z místní úpravy provozu na náměstí Míru – ze zákazu vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 5 t pro autobus: MAN (double decker), převozní registrační značka v současné době není známa, dne 1. 10. 2010 od 14,00 do 19,00 hodin za účelem zabezpečení předvolebního mítinku SNK pro Sdružení nezávislých kandidátů, Prokopa Velikého 646, 344 01 Domažlice (OSM)

6392 - souhlasí s provedením výkopových prací v zimním období pro uložení sítí v rámci akce čistá Berounka pro Sdružení „Čisté Domažlice“ SMP CZ, a.s., OHL ŽS, a.s., STRABAG, a.s., Evropská 1692/37, 160 51 Praha 6 (OSM)

6393 - bere na vědomí informace o přenosných reklamních zařízeních (OSM)

6394 - a) souhlasí s povolením výjimky z Pravidel pro povolování předzahrádek poskytovatelů nabízející služby v oblasti pohostinství v bodu 2.9. Termín pro provoz předzahrádky od 1. 11. 2010 do 28. 2. 2011, panu Janu Březinovi
b) nesouhlasí s povolením výjimky z podmínek zvláštního užívání veřejného prostranství k umístění přenosného reklamního zařízení v době otevření provozovny (OSM)

6395 - schvaluje uzavření Dohody o poskytování přístupu k informačnímu systému prostřednictvím sítě Internet se společností Domažlická správa nemovitostí spol. s r.o., dle předloženého návrhu (OSM)

6396 - schvaluje změnu a doplnění „Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice“ dle předloženého návrhu (OSM)

6397 - schvaluje ponechání v "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů" (OSM)

6398 - schvaluje vyřazení ze "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů"(OSM)

6399 - schvaluje v souladu s Čl. VII. Ustanovení o přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou a Čl. IV – Rozhodnutí o přidělení bytu a uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky „Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" přidělení bytové jednotky č. 19, v budově čp. 84, v ulici Břetislavova v Domažlicích (OSM)

6400 - schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" přidělení bytové jednotky č.3, v budově čp. 240 v ulici Masarykova v Domažlicích s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu (OSM)

6401 - schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" přidělení bytové jednotky č. 4, v budově čp. 613 v ulici Michlova v Domažlicích s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu (OSM)

6402 - schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" přidělení bytové jednotky č. 12, v budově čp. 222 v ulici Žižkova v Domažlicích s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu (OSM)

6403 - schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" přidělení bytové jednotky č. 11, v budově čp. 252 v ulici 17. listopadu v Domažlicích s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu (OSM)

6404 - a) bere na vědomí dopis ze dne 30. 8. 2010
b) neschvaluje zařazení do "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů" (OSM)

6405 - a) neschvaluje proplacení vložených investic do bytové jednotky č. 26, v budově čp 257, v ulici Petrovická v Domažlicích z hospodářské činnosti města
b) schvaluje zprostředkování jednání mezi původním nájemcem (žadatelem) a novým nájemcem uvedené bytové jednotky o případné úhradě vložených investic v případně, nedojde-li k akceptaci vybavení či ceny ze strany nového nájemníka, je povinností původního nájemce uvést byt do původního stavu (OSM)

6406 - a) bere na vědomí žádost nájemců bytového domu čp. 393 v ul. Pelnářova v Domažlicích
b) neschvaluje změnu prohlášení vlastníka budovy čp. 393 v ul. Pelnářova v Domažlicích
c) neschvaluje záměr pronajmout část stavební parcely č. st. 1327 a pozemkovou parcelu č. 3495/12, obě v k.ú. Domažlice (OSM)

6407 - schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě uzavřené dne 29. 9. 2005, jejímž předmětem je nájem bytu č. 7B, v sekci B, v budově č.p. 86 v Kozinově ulici v Domažlicích včetně sklepní koje č. 7 a garáže č. 30, dle předloženého návrhu (OSM)

6408 - a) schvaluje Dodatek č. 3 k pojistné smlouvě č. 3-065-2044-19 o pojištění odpovědnosti za škodu, uzavíraný mezi Městem Domažlice a Českou pojišťovnou a.s., Spálená 75/16, 113 04 Praha 1
b) schvaluje Dodatek č. 3 k pojistné smlouvě č. 3-065-2043-12 o pojištění majetku, uzavíraný mezi Městem Domažlice a Českou pojišťovnou a.s., Spálená 75/16, 113 04 Praha 1
c) schvaluje toto rozpočtové opatření: org. 0241 § 6320 pol. 5163 + 22.208,- Kč (pojištění majetku města)
org. 0261 § 6409 pol. 5901 - 22.208,- Kč (rozpočtová rezerva) (OF)

6409 - schvaluje otevírací dobu Plaveckého bazénu dne 21. října 2010 pro plavání veřejnosti do 18:00 hodin z důvodu konání závodů „Železný chovanec“ (OF)

6410 - ukládá ředitelům příspěvkových organizací Města Domažlice zpracovat vnitřní směrnice dle vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví a platných Českých účetních standardů
b) ukládá ředitelům příspěvkových organizací Města Domažlice ve spolupráci s OF provést kontrolu veškerých platných směrnic a uvést do souladu s platnými předpisy (OF)

6411 - a) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0266 pol. 4116 ÚZ 34054 + 90.000,- Kč (příjem dotace z Programu regenerace MPR)
org. 0266 § 3322 pol. 5493 ÚZ 34054 + 55.000,- Kč (poskytnutí dotace vlastníkům objektů v MPR)
org. 0468 § 3322 pol. 5171 ÚZ 34054 + 35.000,- Kč (obnova městské brány- dotace MK)
org. 0468 § 3322 pol. 5171 - 35.000,- Kč (městská brána – vlastní prostředky města)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 + 35.000,- Kč (investiční rezerva)
b) doporučuje zastupitelstvu se zavázat použít dotaci ve výši 115.000,- Kč a vlastní finanční prostředky ve výši 177.800,- Kč v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na obnovu (restaurování) vnějšího portálu a omítek v průjezdu a další související práce východní městské brány na pozemkové parcele č. 195 (OF)

6412 - a) schvaluje provedení výměny 34 kusů AKU antikor nádrží na výměníkových stanicích Domažlickou správou nemovitostí s.r.o.
b) schvaluje výjimku z vnitřní směrnice č. 3/2007, kterou se stanoví způsob zadávání veřejných zakázek, na zajištění akce „Výměna 34 kusů AKU antikor nádrží na výměníkových stanicích“ (OF)

6413 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0222 § 5311 pol. 5134 – 30.000,- Kč (MP - oděvy,obuv)
org. 0222 § 5311 pol. 5137 + 30.000,- Kč (MP - drobný dl. majetek) (OF)

6414 - a) bere na vědomí Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly příspěvkové organizace Městská knihovna B. Němcové Domažlice, B. Němcové 118, Domažlice
b) bere na vědomí Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly vyúčtování poskytnutých grantů Tělovýchovné jednotě Jiskra Domažlice v roce 2009
c) bere na vědomí Zprávu o kontrole vyúčtování grantů nad 30.000,- Kč, poskytnutých z rozpočtu města v roce 2009
d) bere na vědomí Zprávu o kontrole vyúčtování poskytnutých dotací z rozpočtu města v roce 2009 Diecézní charitě Plzeň, Sady 5.května 8, Plzeň a Gymnáziu J.Š. Baara, Pivovarská 323, Domažlice (OF)

6415 - a) bere na vědomí jako jediný společník společnosti Domažlické městské lesy spol. s r.o. zápis z konzultačního dne společnosti Domažlické městské lesy. s r.o., který se konal dne 8. 9. 2010
b) schvaluje jako jediný společník společnosti Domažlické městské lesy spol. s r.o. při výkonu působnosti valné hromady vyplacení jednorázové odměny za I. pololetí roku 2010 jednateli společnosti dle předloženého návrhu (OF)

6416 - a) schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční finanční dotace Plzeňským krajem v rámci „Programu podpory sociálních služeb v Plzeňském kraji 2010 – Pečovatelská služba poskytovaná obcemi“ na poskytování registrované sociální služby – pečovatelská služba, pro příspěvkovou organizaci města Domažlice Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb – domov pro seniory mezi Plzeňským krajem, Škroupova 18, 306 13 Plzeň a městem Domažlice, nám. Míru 1, 344 20 Domažlice
b) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 225 pol. 4122 + 258.000,- Kč (dotace PK - pečovatelská služba)
org. 225 § 4359 pol. 5331 + 258.000,- Kč (Městské centrum soc.reh.služeb - pečovatelská služba) (OKS-ÚŠK)

6417 - a) bere na vědomí zápis z konzultačního dne příspěvkové organizace města Domažlice Základní škola a mateřská škola Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvková organizace, který se konal dne 9. září 2010
b) bere na vědomí zápis z konzultačního dne příspěvkové organizace města Domažlice Základní škola praktická Domažlice, příspěvková organizace, který se konal dne 20. září 2010 (OKS-ÚŠK)

6418 - schvaluje Dohodu o úhradě neinvestičních nákladů na rok 2010 uzavírané mezi městem Domažlice, náměstí Míru 1, 344 20 a obcí Pařezov, Pařezov 35, 344 01 Domažlice (OKS-ÚŠK)

6419 - a) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0261 § 6409 pol. 5901 – 79.223,- Kč (snížení rozpočtové rezervy - neinvest. náklady ZŠ)
org. 0100 § 3113 pol. 5321 + 79.223,- Kč (neinvestiční náklady ZŠ)
b) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0261 § 6409 pol. 5901 – 33.528,- Kč (snížení rozpočtové rezervy - neinvest. náklady MŠ)
org. 0100 § 3111 pol. 5321 + 33.528,- Kč (neinvestiční náklady MŠ) (OKS-ÚŠK)

6420 - nedoporučuje ZM schválit poskytnutí mimořádného příspěvku na činnost oddílu pro TJ Jiskra Domažlice – oddíl kopané (OF, OKS-ÚŠK)

6421 - doporučuje zastupitelstvu města uložit pořizovateli zapracovat návrhy občanů, dále osob, které mají vlastnická nebo obdobná práva k pozemku či stavbě na území města a dále záměry města Domažlice do zadání nového územního plánu Domažlice (OVÚP)

6422 - a) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0223 § 6171 pol. 5152 - 51 300,- Kč (teplo)
org. 0223 § 6171 pol. 5154 + 10 000,- Kč (el. energie)
org. 0223 § 6171 pol. 5191 + 1 300,- Kč (sankce)
org. 0229 § 6171 pol. 5167 + 40 000,- Kč (školení - zaměstnanci)
b) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0220 § 5512 pol. 5171 - 26 200,- Kč (JSDH Domažlice-opravy a údržba)
org. 0220 § 5512 pol. 5151 + 21 000,- Kč (JSDH Domažlice-vodné)
org. 0220 § 5512 pol. 5163 + 3 000,- Kč (JSDH Domažlice-pojistné)
org. 0220 § 5512 pol. 5167 + 1 100,- Kč (JSDH Domažlice-školení)
org. 0220 § 5512 pol. 5173 + 1 100,- Kč (JSDH Domažlice-ubytování) (OKS)

6423 - schvaluje podání žádosti na rekonstrukci objektu č.p. 87 – vila v areálu Střelnice, Domažlice do ROP NUTSII Jihozápad, výzva č.13, číslo oblasti podpory 2.2 Rozvojové projekty spádových center (OSM)

6424 - doporučuje zastupitelstvu schválit dofinancování akce “Rekonstrukce zázemí baseballového hřiště“ vlastními prostředky ve výši min.1,4 mil. Kč v případě poskytnutí dotace (OSM)

6425 - a) schvaluje uzavření dodatku č. 1 k mandátní smlouvě uzavřené s panem Jiří Hafičem, se na zajištění výkonu inženýrské činnosti na stavbě „Domažlice-Havlovice, kanalizace a vodovod“ dle předloženého návrhu
b) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 264 § 6409 pol. 6901 - 35.000,00 Kč (investiční rezerva)
org. 413 § 2321 pol. 6121 + 35.000,00 Kč (MS Havlovice, kanalizace a vodovod) (OSM)

6426 - a) rozhodla přidělit veřejnou zakázku v otevřeném nadlimitním řízení na dodávku "Cisternová automobilová stříkačka" firmě RS TRUCK s.r.o., Moravní 1636, Otrokovice, v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
b) schvaluje uzavření kupní smlouvy na dodávku "Cisternová automobilová stříkačka" s firmou RS TRUCK s.r.o., Moravní 1636, Otrokovice, dle předloženého návrhu (OSM)

6427 - schvaluje uzavření nájemní smlouvy č. 0192/22-285/33020/2010 o pronájmu stavby silnice I. třídy, parc.č. 4783/5 k.ú. Domažlice za účelem provádění stavebních prací souvisejících s uložením kanalizačního řadu v rámci akce „Čistá Berounka“ s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, se sídlem Praha, Na Pankráci 546/56, PSČ 14000, dle předloženého návrhu (OSM)

6428 - neschvaluje ukončení hudební produkce ve 24:00 hodin dne 23. 10. 2010 při pořádání festivalu Domažlický Kulturovar (OSM)

6429 - bere na vědomí dopis paní MP, učitelky 2. MŠ Domažlice

 

Ing. Miroslav Mach
starosta města
v.r.

Pavel Wolf
místostarosta města
v.r.Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů).

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.

Datum vložení: 6. 10. 2010 0:00
Datum poslední aktualizace: 6. 10. 2010 0:00

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)