Menu
Město Domažlice
Domažlice

136. schůze ze dne 15.9.2010

-

U S N E S E N Í

ze 136. mimořádné schůze rady města Domažlice,
která se konala dne 15. 9. 2010Rada města v Domažlicích:

6362 - a) schvaluje uzavření dodatku č. 5 ke Smlouvě o dílo ze dne 9. 11. 2009 uzavřené se společností POHL cz, a.s., se sídlem Domažlická 168, 318 00 Plzeň, dne 9. 11. 2009 na realizaci stavby „Havlovice – kanalizace a vodovod“ dle předloženého návrhu za předpokladu, že ZM schválí předložené rozpočtové opatření
b) doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření:
org. 0246 § 2219 pol. 6121 + 2.160.443,- Kč (chodník a veřejné osvětlení Havlovice – II. etapa)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 2.160.443,- Kč (investiční rezerva) (OSM)

6363 - mění a doplňuje usnesení č. 5996 a) ze dne 21. 6. 2010 takto:
schvaluje zadávací dokumentaci k veřejné zakázce v otevřeném podlimitním řízení podle zák. č. 137/2006Sb., o veřejných zakázkách na stavební práce „Domažlice - Obytná zóna Na Bábě dle předloženého návrhu, s tím že předmět veřejné zakázky nově obsahuje rodinné domy a bytový dům označené takto - B 1.11, B 1.12, B 1.13, B 1.14, B 1.15, B 1.16, B 1.18 a H 1.1.“ (OSM)
 

Ing. Miroslav Mach
starosta města
v.r.

Pavel Wolf
místostarosta města
v.r.


Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů).

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.

Datum vložení: 20. 9. 2010 0:00
Datum poslední aktualizace: 20. 9. 2010 0:00

Samospráva

Aktuální teplota

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích

Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Univerzální překladač

Překlad (translations)