Menu
Město Domažlice
Domažlice

129. schůze ze dne 26.7.2010

-

U S N E S E N Í

ze 129. schůze rady města Domažlice,
která se konala dne 26. 7. 2010Rada města v Domažlicích:

6089 - doporučuje zastupitelstvu města schválit toto rozpočtové opatření:
org. 0810 pol. 4111 ÚZ98216 + 550.853,- Kč (příjem dotace soc.právní ochrana dětí)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 + 550.853,- Kč (zvýšení investiční rezervy) (OF)

6090 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org.0229 § 6171 pol. 5011 ÚZ98216 + 411.084,- Kč (platy hrazeno z dotace)
org.0229 § 6171 pol. 5011 - 411.084,- Kč (snížení výdajů na platy hrazeno z vl. zdrojů)
org.0229 § 6171 pol. 5031 ÚZ98216 + 102.771,- Kč (sociální pojištění hrazeno z dotace)
org.0229 § 6171 pol. 5031 - 102.771,- Kč (snížení výdajů na soc.pojištění - vl. zdroje)
org.0229 § 6171 pol. 5032 ÚZ98216 + 36.998,- Kč (zdravotní pojištění hrazeno z dotace)
org.0229 § 6171 pol. 5032 - 36.998,- Kč (snížení výdajů na zdrav.pojištění – vl.zdroje) (OF)

6091 - doporučuje zastupitelstvu města schválit Závěrečný účet Svazku Domažlicko, se sídlem Babylon 27 vč. zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření svazku za rok 2009 dle předloženého návrhu (OF)

6092 - doporučuje zastupitelstvu města schválit Závěrečný účet DSO Lazce, se sídlem Lazce 15, Horšovský Týn vč. zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření svazku za rok 2009 dle předloženého návrhu (OF)

6093 - a) bere na vědomí jako jediný společník společnosti Domažlické městské lesy spol. s r.o. zápis z konzultačního dne společnosti Domažlické městské lesy spol. s r.o., který se konal dne 30. 6. 2010
b) schvaluje jako jediný společník společnosti Domažlické městské lesy spol. s r.o. při výkonu působnosti valné hromady účetní závěrku společnosti Domažlické městské lesy spol. s r.o. za rok 2009 dle předloženého návrhu
c) schvaluje jako jediný společník společnosti Domažlické městské lesy spol. s r.o. při výkonu působnosti valné hromady rozdělení zisku společnosti Domažlické městské lesy spol. s r.o. za rok 2009 ve výši 1.323.043,57 Kč dle návrhu předloženého jednatelem společnosti, tj. příděl do sociálního fondu ve výši 112.923,- Kč (2% z vyplacených mezd),nerozdělený zisk ve výši 1.210.120,57 Kč
d) schvaluje jako jediný společník společnosti Domažlické městské lesy spol. s r.o. při výkonu působnosti valné hromady vyplacení jednorázové odměny za 2. pololetí roku 2009 jednateli společnosti dle předloženého návrhu
e) schvaluje jako jediný společník společnosti Domažlické městské lesy spol. s r.o. finanční a investiční plán společnosti na rok 2010 dle předloženého návrhu (OF)

6094 - schvaluje zřízení věcného břemene vybudování a provozování vedení kanalizačního potrubí v rámci stavby "Vodovod a kanalizace Havlovice, Valcha" na pozemku - pozemkové parcele č. 343/45 v k.ú. Havlovice u Domažlic na dobu neurčitou a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, dle předloženého návrhu s tím, že jednorázová úhrada se stanoví dle znaleckého posudku (OSM)

6095 - schvaluje zřízení věcného břemene vybudování a provozování vedení kanalizačního potrubí v rámci stavby "Vodovod a kanalizace Havlovice, Valcha" na pozemcích - pozemkových parcelách č. 343/1, 370/2, 370/17 a 370/1 vše v k.ú. Havlovice u Domažlic na dobu neurčitou a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, dle předloženého návrhu s tím, že jednorázová úhrada se stanoví dle znaleckého posudku (OSM)

6096 - a) bere na vědomí dopis Nájemního družstva Domažlice, družstva, náměstí Míru 1, Domažlice, kterým byl zaslán znalecký posudek stavebních prací Vrchlického 656, Domažlice
b) ukládá zmocněnci ve funkci výkonu předsedy Nájemního družstva Domažlice, družstvo zadat zpracování znaleckého zkoumání stavby (OSM)

6097 - nedoporučuje zastupitelstvu schválit záměr darovat nebytovou jednotku a č. 427/5 - garáž umístěnou v bytovém domě č.p. 427 ve Smetanově ul., Domažlice - Bezděkovské Předměstí, spoluvlastnický podíl v rozsahu 2478/28876 na společných částech tohoto domu a spoluvlastnický podíl na pozemku č. st. 1508, k.ú. Domažlice (OSM)

6098 - doporučuje zastupitelstvu schválit prodej části pozemkové parcely č. 2319/1, k.ú. Domažlice v rozsahu dle předloženého situačního náčrtu Ing. Vlastimilovi Valečkovi, podnikajícím pod označením Ing. Vlastimil Valečka, za těchto podmínek:
a) kupní cena se stanoví ve výši 800,- Kč/m2
b) prodej bude realizován na základě smlouvy o smlouvě budoucí kupní
c) podmínkou prodeje je realizace stavby manipulační plochy v termínu do 31. 12. 2010
d) veškeré náklady spojené s převodem budou hrazeny kupujícím (OSM)

6099 - a) doporučuje ZM schválit dofinancování projektu „Optimalizace řízení lidských zdrojů Městského úřadu Domažlice“ v rámci dotace z výzvy č. 57 OPLZZ, MVČR ve výši 15 % z celkových nákladů projektu
b) doporučuje ZM schválit toto rozpočtové opatření:
org. 467 § 6171 pol. 4116 + 4.113.549,60 Kč (příjem dotace Výzva 57OP LZZ)
org. 467 § 6171 pol. 5169 + 4.839.470,12 Kč (realizace projektu -Výzva 57 OP LZZ)
org. 264 § 6409 pol. 6901 - 725.920,52 Kč (investiční rezerva -dofinancování projektu) (OSM)

6100 - schvaluje zřízení věcného břemene zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy a vstupu a vjíždění na nemovitosti pozemkové parcely č. 3489/5 k.ú. Domažlice ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ 405 02, na dobu neurčitou a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-0004682/1 dle předloženého návrhu (OSM)

6101 - a) bere na vědomí návrh Svazku Domažlicko, se sídlem Babylon 27, 344 01 Domažlice, na zajištění finančních prostředků na realizaci staveb vybraných úseků cyklostezek v k.ú. Okresu Domažlice, které budou financovány z dotačních prostředků prostřednictvím Svazku Domažlicko
b) doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření
org. 0094 § 2219 pol. 6349 + 7.700.328,- Kč (příspěvek DSO -cyklostezka Bystřice-Babylon)
org. 0094 § 2219 pol. 6349 + 1.993.967,- Kč (příspěvek DSO -cyklostezka Hadrovec I..etapa)
org. 0094 § 2219 pol. 6349 + 2.938.092,- Kč (příspěvek DSO -cyklostezka Domažlice I.etapa)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 11.225.522,- Kč (investiční rezerva)
org. 0094 pol. 4221 + 1.406.865,- Kč (příjem od DSO Domažlicko cyklostezky)
c) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0094 § 2219 pol. 5329 + 134.497,- Kč (administrativní příspěvek DSO Domažlicko)
org. 0261 § 6409 pol. 5901 - 134.497,- Kč (rozpočtová rezerva)
d) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0094 § 2219 pol. 6349 + 240.000,- Kč (příspěvek DSO -cykl. ostatní výdaje,stav.dozor )
org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 240.000,- Kč (investiční rezerva) (OSM)

6102 - ruší zadávací řízení na veřejnou zakázku na stavební práce „Výměna oken bytových domů, Domažlice“ zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a ruší usnesení č. 5984 ze dne 21. 6. 2010 (OSM)

6103 - a) schvaluje zadávací dokumentaci k podání nabídek k veřejné zakázce zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení na realizaci stavby „Výměna oken bytových domů, Domažlice“ podle zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
b) jmenuje hodnotící komisi, která bude plnit i funkci otevírací komise na veřejnou zakázku zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení na stavební práce „Výměna oken bytových domů Domažlice“
členové: náhradníci:
1. Ing. Miroslav Mach, Ing. Ivana Sladká,
2. Bc. Michal Hájek, Ing. Milena Vlčková,
3. Miroslav Kaigl, Michal Szmigiel,
4. Ing. Miloslav Miller, Bauer Vladimír,
5. Dalibor Kubů, Pavel Wolf (OSM)

6104 - a) schvaluje záměr prodat stávajícím nájemníkům bytovou jednotku č. 159/3, spoluvlastnický podíl v rozsahu 6013/137979 na společných částech budovy čp. 159 a čp. 160 a spoluvlastnický podíl v rozsahu 6013/137979 na stavební parcele 1637 a 1638, k.ú. Domažlice v ulici Kosmonautů v Domažlicích – Hořejší Předměstí
b) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce 159/3, spoluvlastnický podíl v rozsahu 6013/137979 na společných částech budovy čp. 159 a čp. 160 a spoluvlastnický podíl v rozsahu 6013/137979 na stavební parcele č. 1637 a 1638, k.ú. Domažlice v ulici Kosmonautů v Domažlicích – Hořejší Předměstí, dle předloženého návrhu
c) schvaluje záměr prodat stávajícím nájemníkům bytovou jednotku č. 159/6, spoluvlastnický podíl v rozsahu 6290/137979 na společných částech budovy čp. 159 a čp. 160 a spoluvlastnický podíl v rozsahu 6290/137979 na stavební parcele 1637 a 1638, k.ú. Domažlice v ulici Kosmonautů v Domažlicích – Hořejší Předměstí
d) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce 159/6, spoluvlastnický podíl v rozsahu 6290/137979 na společných částech budovy čp. 159 a čp. 160 a spoluvlastnický podíl v rozsahu 6290/137979 na stavební parcele č. 1637 a 1638, k.ú. Domažlice v ulici Kosmonautů v Domažlicích – Hořejší Předměstí, dle předloženého návrhu
e) schvaluje záměr prodat stávajícím nájemníkům bytovou jednotku č. 160/1, spoluvlastnický podíl v rozsahu 6394/137979 na společných částech budovy čp. 159 a čp. 160 a spoluvlastnický podíl v rozsahu 6394/137979 na stavební parcele 1637 a 1638, k.ú. Domažlice v ulici Kosmonautů v Domažlicích – Hořejší Předměstí
f) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce 160/1, spoluvlastnický podíl v rozsahu 6394/137979 na společných částech budovy čp. 159 a čp. 160 a spoluvlastnický podíl v rozsahu 6394/137979 na stavební parcele č. 1637 a 1638, k.ú. Domažlice v ulici Kosmonautů v Domažlicích – Hořejší Předměstí, dle předloženého návrhu (OSM)

6105 - a) schvaluje záměr prodat stávajícím nájemníkům bytovou jednotku č. 142/4, spoluvlastnický podíl v rozsahu 4955/21230 na společných částech budovy čp. 142 a spoluvlastnický podíl v rozsahu 4955/21230 na stavební parcele 1577, k.ú. Domažlice v ulici 28. října v Domažlicích – Hořejší Předměstí
b) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce 142/4, spoluvlastnický podíl v rozsahu 4955/21230 na společných částech budovy čp. 142 a spoluvlastnický podíl v rozsahu 4955/21230 na stavební parcele č. 1577, k.ú. Domažlice v ulici 28. října v Domažlicích – Hořejší Předměstí, dle předloženého návrhu (OSM)

6106 - a) schvaluje záměr prodat stávajícím nájemníkům bytovou jednotku č. 116/3, spoluvlastnický podíl v rozsahu 3788/31391 na společných částech budovy čp. 116/3 a spoluvlastnický podíl v rozsahu 3788/31391 na stavební parcele 453/3, k.ú. Domažlice v ulici Kozinova v Domažlicích – Hořejší Předměstí
b) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce 116/3, spoluvlastnický podíl v rozsahu 3788/31391 na společných částech budovy čp. 116 a spoluvlastnický podíl v rozsahu 3788/31391 na stavební parcele č. 453/3, k.ú. Domažlice v ulici Kozinova v Domažlicích – Hořejší Předměstí, dle předloženého návrhu (OSM)

6107 - a) schvaluje záměr prodat stávajícím nájemníkům bytovou jednotku č. 163/3, spoluvlastnický podíl v rozsahu 5898/128969 na společných částech budovy čp. 163 a 164 a spoluvlastnický podíl v rozsahu 5898/128969 na stavební parcele 1641 a 1642, k.ú. Domažlice v ulici Kosmonautů v Domažlicích – Hořejší Předměstí
b) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce 163/3, spoluvlastnický podíl v rozsahu 5898/128969 na společných částech budovy čp. 163 a 164 a spoluvlastnický podíl v rozsahu 5898/128969 na stavební parcele č. 1641 a 1642, k.ú. Domažlice v ulici Kosmonautů v Domažlicích – Hořejší Předměstí, dle předloženého návrhu
c) schvaluje záměr prodat stávajícím nájemníkům bytovou jednotku č. 163/1, spoluvlastnický podíl v rozsahu 5098/128969 na společných částech budovy čp. 163 a 164 a spoluvlastnický podíl v rozsahu 5098/128969 na stavební parcele 1641 a 1642, k.ú. Domažlice v ulici Kosmonautů v Domažlicích – Hořejší Předměstí
d) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce 163/1, spoluvlastnický podíl v rozsahu 5098/128969 na společných částech budovy čp. 163 a 164 a spoluvlastnický podíl v rozsahu 5098/128969 na stavební parcele č. 1641 a 1642, k.ú. Domažlice v ulici Kosmonautů v Domažlicích – Hořejší Předměstí, dle předloženého návrhu
e) schvaluje záměr prodat stávajícím nájemníkům bytovou jednotku č. 164/1, spoluvlastnický podíl v rozsahu 7455/128969 na společných částech budovy čp. 163 a 164 a spoluvlastnický podíl v rozsahu 7455/128969 na stavební parcele 1641 a 1642, k.ú. Domažlice v ulici Kosmonautů v Domažlicích – Hořejší Předměstí
f) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce 164/1, spoluvlastnický podíl v rozsahu 7455/128969 na společných částech budovy čp. 163 a 164 a spoluvlastnický podíl v rozsahu 7455/128969 na stavební parcele č. 1641 a 1642, k.ú. Domažlice v ulici Kosmonautů v Domažlicích – Hořejší Předměstí, dle předloženého návrhu (OSM)

6108 - a) schvaluje záměr prodat stávajícím nájemníkům bytovou jednotku č. 161/12, spoluvlastnický podíl v rozsahu 6290/137499 na společných částech budovy čp. 161 a 162 a spoluvlastnický podíl v rozsahu 6290/137499 na stavební parcele 1639 a 1640, k.ú. Domažlice v ulici Kosmonautů v Domažlicích – Hořejší Předměstí
b) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce 161/12, spoluvlastnický podíl v rozsahu 6290/137499 na společných částech budovy čp. 161 a 162 a spoluvlastnický podíl v rozsahu 6290/137499 na stavební parcele č. 1639 a 1640, k.ú. Domažlice v ulici Kosmonautů v Domažlicích – Hořejší Předměstí, dle předloženého návrhu
c) schvaluje záměr prodat stávajícím nájemníkům bytovou jednotku č. 161/9, spoluvlastnický podíl v rozsahu 6223/137499 na společných částech budovy čp. 161 a 162 a spoluvlastnický podíl v rozsahu 6223/137499 na stavební parcele 1639 a 1640, k.ú. Domažlice v ulici Kosmonautů v Domažlicích – Hořejší Předměstí
d) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce 161/9, spoluvlastnický podíl v rozsahu 6223/137499 na společných částech budovy čp. 161 a 162 a spoluvlastnický podíl v rozsahu 6223/137499 na stavební parcele č. 1639 a 1640, k.ú. Domažlice v ulici Kosmonautů v Domažlicích – Hořejší Předměstí, dle předloženého návrhu (OSM)

6109 - a) nesouhlasí s rozšířením funkcionalit systému VISO o propojení 100V rozhlasu Domažlice, Havlovice a upgrade firmware ultrazvukových čidel tj. hlášení alarmu na řídícím pracovišti v případě přerušení kabelového vedení – odcizení
b) neschvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 433 § 3744 pol. 6121 + 236.892,- Kč (Rozšíření funkcionality var.sys. Domažlice)
org. 264 § 6409 pol. 6901 - 236.892,- Kč (Rozpočtová rezerva) (OSM)

6110 - nesouhlasí s povolením výjimky z Pravidel pro povolování předzahrádek poskytovatelů nabízející služby v oblasti pohostinství v bodu 2.2. mezi sousedícími předzahrádkami bude zachován průchod v šíři jednoho metru, společnost BINS spol. s r.o., Rudolfská 1986/21, České Budějovice (OSM)

6111 - bere na vědomí informace o předzahrádkách(OSM)

6112 - nesouhlasí s přemístěním telefonní budky před sousední dům č. 130 Náměstí Míru na pozemek města p.p.č. 4779/13 k.ú. Domažlice, společnosti CAFÉ ENZZO s.r.o., Staromlýnská 154/35, Karlovy Vary - provozovna Náměstí Míru čp. 131, Domažlice, z důvodu rozšíření předzahrádky (OSM)

6113 - souhlasí s umístěním fotovoltaického systému na střechu objektu čp. 308, Jindřichova ul. v Domažlicích na stavební parcele č. 1345 k.ú. Domažlice jako obec, na jejímž území se toto zařízení nachází (OSM)

6114 - doporučuje ZM schválit záměr prodat pozemkovou parcelu č. 3670/20, k.ú. Domažlice (OSM)

6115 - a) bere na vědomí žádost Stavebního bytového družstva Domažlice, Masarykova 486, Domažlice na vybudování chodníku v ul. 17. listopadu
b) neschvaluje vybudování chodníku v ulici 17. listopadu v úseku od ulice Kosmonautů až do ulice Kovařovicova (za blokem panelových domů od č.p. 237 až č.p. 244) v Domažlicích (OSM)

6116 - a) schvaluje nejvhodnější nabídku na uzavření smlouvy o dílo na realizaci akce „Rekonstrukce kotelny objekty - U nemocnice 579, Domažlice“ firmy Prokat invest s.r.o., Břetislavova 85, Domažlice, za cenu 1.271.422,- Kč bez DPH
b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci akce „Rekonstrukce kotelny objekty - U nemocnice 579, Domažlice“ dle předloženého návrhu s firmou Prokat invest s.r.o., Břetislavova 85, Domažlice
c) doporučuje ZM schválit toto rozpočtové opatření:
org. 287 § 6171 pol. 6121 + 1.525.707,- Kč (kotelna - U nemocnice 579)
org. 264 § 6409 pol. 6901 - 1.271.422,- Kč (investiční rezerva)
org. 287 § 6399 pol. 5362 - 254.285,- Kč (odpočet DPH) (OSM)

6117- a) schvaluje nejvhodnější nabídku na uzavření smlouvy o dílo na realizaci akce „Rekonstrukce kotelny bytového domu - ulice Školní 169, Domažlice“ firmy DOMONT s.r.o., Janáčkova 490, Domažlice za cenu 374.135,- Kč bez DPH
b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci akce „Rekonstrukce kotelny bytového domu - ulice Školní 169, Domažlice“ dle předloženého návrhu s firmou DOMONT s.r.o., Janáčkova 490, Domažlice
c) schvaluje toto rozpočtové opatření
org. 287 § 3612 pol. 6121 + 411.549,- Kč (kotelna - Školní 169)
org. 264 § 6409 pol. 6901 - 374.135,- Kč (investiční rezerva)
org. 287 § 6399 pol. 5362 - 37.414,- Kč (odpočet DPH) (OSM)

6118 - schvaluje ponechání v "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů" (OSM)

6119 - schvaluje ponechání v "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů" (OSM)

6120 - schvaluje ponechání v "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů" (OSM)

6121 - schvaluje v souladu s Čl. IX. Ustanovení o přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou a Čl. IV – Rozhodnutí o přidělení bytu a uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky „ Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" přidělení bytové jednotky č. 19, v budově čp. 638, v ulici Baldovská v Domažlicích (OSM)

6122 - schvaluje v souladu s Čl. IX. Ustanovení o přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou a Čl. IV – Rozhodnutí o přidělení bytu a uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky „Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice „ přidělení bytové jednotky č. 2, v budově čp. 84, v ulici Břetislavova v Domažlicích (OSM)

6123 - a) schvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení do "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů" v kategorii bytové jednotky o velikosti 1+0
b) schvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení do "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů" v kategorii bytové jednotky o velikosti 1 + 1
c) neschvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení do "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů" v kategorii bytové jednotky o velikosti 1 + 1
d) schvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení do "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů" v kategorii bytové jednotky o velikosti 1 + 1
e) schvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení do "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů" v kategorii bytové jednotky o velikosti 2+1
f) schvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení do "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů" v kategorii bytové jednotky o velikosti 2 + 1
g) schvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení do "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů" v kategorii bytové jednotky o velikosti 2 + 1
h) schvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení do "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů" v kategorii bytové jednotky o velikosti 2 + 1
ch) schvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení do "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů" v kategorii bytové jednotky o velikosti 2 + 1
i) neschvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení do "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů" v kategorii bytové jednotky o velikosti 3 + 1
j) schvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení do "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů" v kategorii bytové jednotky o velikosti 2 + 1 (OSM)

6124 - schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" přidělení bytové jednotky č. 3, v budově čp. 240 v ulici Masarykova v Domažlicích s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu s aktuální sazbou nájemného (OSM)

6125 - schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" přidělení bytové jednotky č. 20, v budově čp. 257 v ulici Petrovická v Domažlicích s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu (OSM)

6126 - schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" přidělení bytové jednotky č. 7, v budově čp. 169 v ulici Školní v Domažlicích s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu (OSM)

6127 - schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" přidělení bytové jednotky č. 11, v budově čp. 250 v ulici 17. listopadu v Domažlicích s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu (OSM)

6128 - neschvaluje přidělení bytové jednotky č. 51, v budově čp. 141 v ulici Masarykova v Domažlicích z důvodu dlužného nájemného (OSM)

6129 - neschvaluje snížení nájemného v bytové jednotce č. 3, v budově čp. 222, v ulici Žižkova v Domažlicích (OSM)

6130 - souhlasí s podáním výpovědi z nájmu bytové jednotky č. 240/4 v Masarykově ul., Domažlice z důvodu hrubého porušení povinností nájemce dle § 711 Občanského zákoníku v platném znění (OSM)

6131 - schvaluje zaslání odpovědi JUDr. Štětinovi na jeho dopis z 2. 7. 2010 týkající se uplatnění nároku na slevu z nájemného a náhradu škody s tím, že v dopise uplatněné nároky budou odmítnuty (OSM)

6132 - a) schvaluje prodejní cenu knihy Evropan z Domažlic na 270 ,- Kč/kus
b) schvaluje předání 10 ks knihy Evropan z Domažlic příspěvkové organizaci Městské kulturní středisko z důvodu prodeje knihy v MIC (OKS - ÚŠK)

6133 - schvaluje nákup 200 ks pohlednic s motivem ponocného (celková cena 600,- Kč) pro propagaci města v letní sezoně (OKS - ÚŠK)

6134 - schvaluje spolupráci města Domažlice s Ústavem pro ekopolitiku, o.p.s. - Komunitním centrem Fazole při realizaci projektu „Najdi svou cestu do práce, zn. Rodiče s dětmi a ženy 50+ vítáme“ (OKS - ÚŠK)

6135 - bere na vědomí, že podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce a dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění, se mění plat Mgr. Martinu Tomaierovi, řediteli příspěvkové organizace Základní škola praktická Domažlice, dle předloženého návrhu (OKS - ÚŠK)

6136 - bere na vědomí kalkulaci nákladů spojených s vysláním pěveckého sboru Čerchovan a orchestru do partnerského města Ludres ve Francii ve dnech 24. - 26. 9. 2010 a způsobu úhrady těchto nákladů a ukládá OKS - ÚŠK zajistit dopravu sboru (OKS - ÚŠK)

6137 - schvaluje uzavření Dohody o členství v Jednotce sboru dobrovolných hasičů obce Domažlice (OKS)

6138 - a) bere na vědomí žádost Společenství vlastníků jednotek v ul. Kosmonautů 174, Domažlice o opravu schodů u popelnic a schodů vedoucích ke stávajícím sušákům na prádlo
b) souhlasí s opravou schodů u popelnic a schodů vedoucích na louku pod garážemi v ul. Kosmonautů 174, Domažlice na náklady vlastníků jednotek v ul. Kosmonautů 174., Domažlice (OSM)

6139 - a) mění a doplňuje usnesení č.6087 takto: schvaluje dotaktek č. 2 „Obytná zóna Na Bábě – komunikace, sítě“ s firmou Held& Francke CZ s.r.o., se sídlem Husova 685/17, 370 05 České Budějovice dle upraveného návrhu
b) doporučuje ZM schválit toto rozpočtové opatření:
org. 240 § 3612 pol. 6121 + 584.400,- Kč (OZ Na Bábě - komunikace, sítě)
org. 264 § 6409 pol. 6901 - 487.000,- Kč (investiční rezerva)
org. 240 § 6399 pol. 5362 - 97.400,- Kč (odpočet DPH) (OSM)

6140 - rozhodla vyloučit uchazeče SPS -VKP s.r.o. Tovární 123, 538 21 Slatiňany z další účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na dodávku „"Cisternová automobilová stříkačka" zadanou v otevřeném nadlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (OSM)

6141 - a) rozhodla přidělit veřejnou zakázku v otevřeném nadlimitním řízení na dodávku "Cisternová automobilová stříkačka" firmě RS TRUCK s.r.o., Moravní 1636, Otrokovice v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
b) schvaluje uzavření kupní smlouvy na dodávku "Cisternová automobilová stříkačka" s firmou RS TRUCK s.r.o., Moravní 1636, Otrokovice dle předloženého návrhu v případě, že bude zastupitelstvem města schváleno rozpočtové opatření
c) doporučuje zastupitelstvu města schválit toto rozpočtové opatření
org. 469 pol. 4216 ÚZ 14907 + 2.000.000,- Kč (dotace CAS MV)
org. 469 § 5512 pol. 6123 ÚZ 14907 + 2.000.000,- Kč (čerpání dotace CAS MV)
org. 469 § 5512 pol. 6123 + 3.396.000,- Kč (pořízení CAS - vlastní prostředky)
org. 264 § 6409 pol. 6901 - 3.396.000,- Kč ( investiční rezerva) (OSM)
 


Ing. Miroslav Mach
starosta města
v.r.

Pavel Wolf
místostarosta města
v.r.Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů).

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.

Datum vložení: 16. 8. 2010 0:00
Datum poslední aktualizace: 16. 8. 2010 0:00

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)