Menu
Město Domažlice
Domažlice

124. schůze ze dne 24.5.2010

-

U S N E S E N Í

ze 124. schůze rady města Domažlice,
která se konala dne 24. 5. 2010


Rada města v Domažlicích:

5824 - a) souhlasí s umístěním 3 ks nových směrovek na sloupy VO č. 69 v ul. Husova, č. 117 a 175 v ul. Masarykova (Swietelsky Plzeň)
b) nesouhlasí s umístěním 1 ks směrovky na sloup VO č. 125 v ul. P. Velikého (Swietelsky Plzeň)
c) schvaluje uzavření dodatku č. 14 ke smlouvě o výpůjčce uzavřené mezi Městem Domažlice a Robertem Fürstem, podnikajícím pod označením Robert Fürst – Agentura BOOM, 360 06 Karlovy Vary – Dvory, Starorolská 137/6, dle změněného návrhu (OSM)

5825 - a) bere na vědomí záměr ČEZ Distribuce, a.s. provést v roce 2013 rekonstrukci rozvodné sítě NN v obci Havlovice spočívající v demontáži vzdušného vedení a uložení nových kabelových rozvodů do země s tím, že s ohledem na prostorové uspořádání sítí budou kabelové rozvody pro NN a VO uloženy v souběhu do společného výkopu
b) schvaluje koordinaci investičních akcí ČEZ Distribuce, a.s. a Města Domažlice s tím, že zakázka na vypracování PD na rekonstrukci VO v obci Havlovice bude řešena v koordinaci obou akcí (OSM)

5826 - bere na vědomí informaci o majetkových poměrech k části pozemku st.p.č. 455 k.ú. Domažlice (OSM)

5827 - doporučuje zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod nemovitostí - pozemkových parcel č. 5152/7, 5152/2 a 5151, vše k.ú. Domažlice do vlastnictví Města Domažlice a uzavření smlouvy o bezúplatném převodu mezi Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových a Městem Domažlice dle předloženého návrhu (OSM)

5828 - schvaluje zveřejnění záměru dát do výpůjčky část pozemkové parcely č. 2624/1, k.ú. Domažlice varianta č. 4 za účelem umístění reklamního tubusu (OSM)

5829 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 264 § 6409 pol. 6901 - 76.910,- Kč (investiční rezerva)
org. 239 § 3639 pol. 5171 + 92.291,- Kč (opravy a udržování nemovitostí)
org. 239 § 6399 pol. 5362 - 15.381,- Kč (odpočet DPH) (OSM)

5830 - schvaluje rozpočtové opatření dle předloženého návrhu:
org. 262 § 3631 pol. 6121 + 116.496,- Kč (Inženýrské sítě – VO Poděbradova)
org. 264 § 6409 pol. 6901 – 116.496,- Kč (investiční rezerva) (OSM)

5831 - a) bere na vědomí vyjádření nájemníků bytového domu čp. 54 v ul. Poděbradova v Domažlicích k záměru rozdělení dvora přiléhajícího k domům čp. 53 a 54 ul. Poděbradova
b) ukládá DSN s.r.o. realizovat rozdělení dvora přiléhajícího k domům čp. 53 a 54 ul. Poděbradova dle upraveného záměru
c) ukládá DSN s.r.o. připravit plynofikaci domu č.p. 54 Poděbradova ulice (OSM)

5832 - schvaluje uzavření nájemní smlouvy č. 08/2010 mezi Městem Domažlice a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle, zastoupené Ing. Zdeňkem Kuťákem pověřeným řízením Správy Plzeň ŘSD ČR, Hřímalého 37, 301 00 Plzeň, dle upraveného návrhu (OSM)

5833 - a) schvaluje v souladu s Vnitřní směrnicí č. 3/2007, o zadávání zakázek, zadání zakázky firmě Gabriel a Pangrác, s.r.o., se sídlem Školní 112, 344 01 Domažlice na realizaci stavby „ Rekonstrukce veřejného osvětlení v ulici Voborníkova – II. etapa“
b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou Gabriel a Pangrác, s.r.o., se sídlem Školní 112, Domažlice na realizaci dle předloženého návrhu..
c) schvaluje rozpočtové opatření
Org. 262 § 3631 pol. 6121 + 286.598,- Kč (VO Voborníkova ulice II.etapa)
Org. 264 § 6409 pol. 6901 – 286.598,- Kč (investiční rezerva) (OSM)

5834 - doporučuje zastupitelstvu města schválit podání žádosti o bezúplatný převod pozemků p.č. 4908/6, 4908/7, 4908/8, 4908/11 vše k.ú. Domažlice do vlastnictví města Domažlice (OSM)

5835 - souhlasí s uzavírkami a zvláštním užívání MK v době příprav a konání Chodských slavností a Vavřinecké pouti v roce 2010 dle předloženého návrhu (OSM)

5836 - a) schvaluje záměr prodat stávajícím nájemníkům bytovou jednotku č. 132/7, spoluvlastnický podíl v rozsahu 7718/65390 na společných částech budovy čp. 132 a spoluvlastnický podíl v rozsahu 7718/65390 na stavební parcele 1357, k.ú. Domažlice v ulici Palackého v Domažlicích – Hořejší Předměstí
b) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce 132/7, spoluvlastnický podíl v rozsahu 7718/65390 na společných částech budovy čp. 132 a spoluvlastnický podíl v rozsahu 7718/65390 na stavební parcele č. 1357, k.ú. Domažlice v ulici Palackého v Domažlicích – Hořejší Předměstí, dle předloženého návrhu (OSM)

5837 - bere na vědomížádost ÚZSVM, odbor odloučené pracoviště Domažlice, Paroubkova 228, 344 01 Domažlice o vyjádření ze dne 10. 5. 2010 a souhlasí se zasláním odpovědi dle předloženého návrhu (OSM)

5838 - a) schvaluje zadání zakázky Projekční kanceláři Ing. Rojt, Vodní 27, 344 01 Domažlice na vypracování projektové dokumentace dle předložené cenové nabídky
b) schvaluje rozpočtové opatření dle předloženého návrhu takto:
org. 264 § 6409 pol. 6901 - 132.600,- Kč (investiční rezerva)
org. 246 § 2212 pol. 6121 + 9.840,- Kč (Rekonstrukce ulice Rohova)
org. 246 § 2212 pol. 6121 + 23.160,- Kč (Rekonstrukce ulice Srnova)
org. 246 § 2212 pol. 6121 + 67.200,- Kč (Rekonstrukce ulice Tovární)
org. 246 § 2212 pol. 6121 + 32.400,- Kč (Rekonstrukce ulice Poděbradova) (OSM)

5839 - souhlasí s povolením výjimky z Pravidel pro povolování předzahrádek poskytovatelů nabízející služby v oblasti pohostinství v bodu 2.1. Předzahrádka bude umístěna i před provozovnou náměstí Míru č. p. 128 společnost BINS spol. s r.o., panu Fatmir Ramizi, náměstí Míru 127, Domažlice, v rozsahu, v jakém byla povolena v roce 2009 (OSM)

5840 - ukládá OSM zrušit souhlas se zvláštním užíváním veřejného prostranství za účelem umístění předzahrádky vydaný pod č.j. OSM-56/10-10191/2010/Ma dne 26. 2. 2010 paní Janě Dilingaieové, Postřekov 275 (OSM)

5841 - ukládá OSM zaslat výzvu ke zjednání nápravy při užívání veřejného prostranství za účelem umístění předzahrádky panu Jaroslavu Dolhému, Klenčí pod Čerchovem 319, z důvodu umístění předzahrádky v rozporu se souhlasem vydaným pod č.j OSM-56/10-5811/2010/Ma dne 30. 4. 2010 - nedodržení rozměrů, s termínem odstranění nedostatků do 7 dnů ode dne doručení
Termín: do 28. 5. 2010 (OSM)

5842 - ukládá OSM zaslat výzvu ke zjednání nápravy při užívání veřejného prostranství za účelem umístění předzahrádky panu Jaroslavu Dolhému, Klenčí pod Čerchovem 319, z důvodu umístění předzahrádky v rozporu se souhlasem vydaným pod č.j OSM-56/10-5813/2010/Ma dne 29. 3 2010 - nedodržení rozměrů, umístění reklamních nápisů na oplocení, s termínem odstranění nedostatků do 7 dnů ode dne doručení
Termín: do 28. 5. 2010 (OSM)

5843 - ukládá OSM zaslat výzvu ke zjednání nápravy při užívání veřejného prostranství za účelem umístění předzahrádky společnosti CAFÉ ENZZO s. r. o., Náměstí Míru 131, Domažlice, z důvodu umístění předzahrádky v rozporu se souhlasem vydaným pod č.j OSM-56/10-19873/2010/Ma dne 19. 4. 2010 - nedodržení rozměrů, s termínem odstranění nedostatků do 7 dnů ode dne doručení
Termín: do 28. 5. 2010 (OSM)

5844 - ukládá OSM zaslat výzvu ke zjednání nápravy při užívání veřejného prostranství za účelem umístění předzahrádky společnosti BIO CRYSTAL, s. r. o., Čeladná 679, z důvodu umístění předzahrádky v rozporu se souhlasem vydaným pod č.j OSM-56/10-13288/2010/Ma dne 31. 3. 2010 - nedodržení rozměrů a nezachování průchodu, s termínem odstranění nedostatků do 7 dnů ode dne doručení
Termín: do 28. 5. 2010 (OSM)

5845 - ukládá OSM zaslat výzvu ke zjednání nápravy při užívání veřejného prostranství za účelem umístění předzahrádky společnosti JLJ INTERNATIONAL, s. r. o., Babylon 13, z důvodu umístění předzahrádky v rozporu se souhlasem vydaným pod č.j OSM-56/10-12845/2010/Ma dne 23. 3. 2010 - nedodržení rozměrů, s termínem odstranění nedostatků do 7 dnů ode dne doručení
Termín: do 28. 5. 2010 (OSM)

5846 - ukládá OSM zaslat výzvu ke zjednání nápravy při užívání veřejného prostranství za účelem umístění předzahrádky panu Janu Březinovi, Vančurova 230, Horšovský Týn, z důvodu umístění předzahrádky v rozporu se souhlasem vydaným pod č.j OSM-56/10-19873/2010/Ma dne 25. 2. 2010 - nedodržení rozměrů, s termínem odstranění nedostatků do 7 dnů ode dne doručení
Termín: do 28. 5. 2010 (OSM)

5847 - a) schvaluje zadání zakázky firmě Ing. Miroslav Vondraš, vodohospodářská kancelář, se sídlem Baarova 289, 344 01 Domažlice, na dopracování PD pro realizaci stavby vodovodních a kanalizačních přípojek, které budou realizovány v rámci stavby „Domažlice – Havlovice, kanalizace a vodovod“
b) schvaluje rozpočtové opatření dle předloženého návrhu:
org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 25.800,00 Kč (investiční rezerva)
org. 0413 § 2329 pol. 6121 + 25.800,00 Kč (Domažlice – Havlovice, kanalizace a vodovod) (OSM)

5848 - bere na vědomížádost pana Jana Kynčla a souhlasí se změnou v užívání stavby kolny na pozemku stav.p.č. 1327 k.ú. Domažlice u bytového domu čp. 393 v Pelnářově ul. na garáž pro osobní automobil (OSM)

5849 - schvaluje rozpočtové opatření:
org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 29.400,- Kč (Investiční rezerva)
org. 0262 § 3631 pol. 6121 + 29.400,- Kč (Inženýrské sítě – PD VO Jindřichova - Císlerova) (OSM)

5850 - rozhodla vyloučit uchazeče A.R. OKENNÍ TECHNIKA spol. s r. o., Doubrava 1, Nýřany, z další účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce "Výměna oken bytových domů, Domažlice" zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (OSM)

5851 - rozhodla vyloučit uchazeče Okno Pluhař s.r.o., Na Roudné 443/18, Severní předměstí, Plzeň 1, z další účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce "Výměna oken bytových domů, Domažlice" zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (OSM)

5852 - rozhodla vyloučit uchazeče Geus okna a.s., Nuselská 318/116, Praha 4, Michle z další účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce "Výměna oken bytových domů, Domažlice" zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (OSM)

5853 - bere na vědomí informaci o schvalování již uzavřených nájemních smluv a smluv o dodatečném členském vkladu a budoucí kupní smlouvě s členy bytových družstev v radě města a v zastupitelstvu města (OSM)

5854 - bere na vědomí, že došlo v souladu s Čl. V - Přechod nájmu bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" a § 707 z. č. 40/1964 Sb., k přechodu nájmu bytové jednotky č. 21, v budově čp. 236, v ulici Kozinova v Domažlicích. Podmínky se nemění a řídí se i nadále účinnou Dohodou o užívání bytu ze dne 4. 3. 1988 (OSM)

5855 - bere na vědomí, že došlo v souladu s Čl. V - Přechod nájmu bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" a § 706 z. č. 40/1964 Sb., k přechodu nájmu bytové jednotky č. 4, v budově čp. 394, v ulici Pelnářova v Domažlicích. Podmínky se nemění a řídí se i nadále účinným Zápisem o dohodě o odevzdání a převzetí bytu ze dne 31. 5. 1985 (OSM)

5856 - schvaluje v souladu s Čl. III - Kritéria pro výběr žadatelů "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" vyřazení ze "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů" z důvodů odmítnutí bytové jednotky č. 20 v ul. Petrovická 257, Domažlice (OSM)

5857 - neschvaluje v souladu s Čl. III - Kritéria pro výběr žadatelů "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" vyřazení ze "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů" (OSM)

5858 - neschvaluje v souladu s Čl. III - Kritéria pro výběr žadatelů "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" vyřazení ze "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů" (OSM)

5859 - schvaluje v souladu s Čl. IX. Ustanovení o přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou a Čl. IV – Rozhodnutí o přidělení bytu a uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky „ Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice „ přidělení bytové jednotky č. 8, v budově čp. 84, v ulici Břetislavově v Domažlicích (OSM)

5860 - a) schvaluje v souladu s Čl. III - Kritéria pro výběr žadatelů zařazení do "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů" v kategorii bytové jednotky o velikosti 2+1
b) schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" přidělení bytové jednotky č. 10, v budově čp. 630 v ulici Michlova v Domažlicích s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu a za podmínky vrácení obývané jednotky zpět k dispozici městu Domažlice do 30 dnů ode dne uzavření nové nájemní smlouvy (OSM)

5861 - schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" přidělení bytové jednotky č. 3, v budově čp. 169 v ulici Školní v Domažlicích s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu (OSM)

5862 - schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" přidělení bytové jednotky č. 2, v budově čp. 86 v ulici Kozinova v Domažlicích s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu (OSM)

5863 - a) schvaluje v souladu s Čl. III - Kritéria pro výběr žadatelů zařazení do "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů" v kategorii bytové jednotky o velikosti 1+3
b) schvaluje v souladu s Čl. III - Kritéria pro výběr žadatelů zařazení do "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů" v kategorii bytové jednotky o velikosti 1+3
c) schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" přidělení bytové jednotky č. 10, v budově čp. 244 v ulici 17. listopadu v Domažlicích s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu a za podmínky vrácení obývané jednotky zpět k dispozici městu Domažlice do 30 dnů ode dne uzavření nové nájemní smlouvy (OSM)

5864 - schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" přidělení bytové jednotky č. 2, v budově čp. 249 v ulici 17. listopadu v Domažlicích s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu (OSM)

5865 - souhlasí s podáním výpovědi z nájmu bytové jednotky č. 115/7 ve Vojtěchově ul., Domažlice z důvodu hrubého porušení povinností nájemce dle § 711 Občanského zákoníku v platném znění (OSM)

5866 - schvaluje úhradu odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně ve výši 11.699.281,- Kč, vyměřené Finančním úřadem v Domažlicích, na základě provedené kontroly čerpání dotací u investičních akcí Rekonstrukce bývalých kasáren na bytový dům se 38 nájemními byty, Rekonstrukce objektů (bývalých kasáren) č. 33 a 34 na 15 nájemních bytů (Petrovická ul.) (OF)

5867 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0260 § 3412 pol. 6202 + 500.000,- Kč (SSZ – příplatek mimo základní kapitál)
org. 0261 § 6409 pol. 5901 - 500.000,- Kč (rozpočtová rezerva) (OF)

5868 - schvaluje jako jediný společník společnosti Správa sportovních zařízení Města Domažlice s.r.o poskytnutí příplatku mimo základní kapitál ve výši 500.000,- Kč, převodem z účtu Města Domažlice na účet společnosti Správa sportovních zařízení Města Domažlice s.r.o, na základě usnesení rady města č. 5012 ze dne 7. 12. 2009 a notářského zápisu NZ9/2010 ze dne 8. 2. 2010 (OF)

5869 - schvaluje Plán kontrolní činnosti města Domažlice na rok 2010 dle upraveného návrhu (OF)

5870 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0253 § 2321 pol. 5141 + 350.000,- Kč (úvěr Havlovice-kanalizace-úroky,poplatky)
org. 0261 § 6409 pol. 5901 - 336.170,- Kč (rozpočtová rezerva)
org. 0413 pol. 4116 + 13.830,- Kč (dotace MZE - úroky z úvěru) (OF)

5871 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0253 § 4357 pol. 5141 + 430.000,- Kč (úvěr Domov pro seniory-úroky,poplatky)
org. 0411 pol. 4232 + 184.540,- Kč (dotace EIB na úroky z úvěru Domov pro seniory)
org. 0261 § 6409 pol. 5901 - 245.460,- Kč (rozpočtová rezerva) (OF)

5872 - a) bere na vědomí informaci o vyúčtování výherních hracích přístrojů, povolených městem za rok 2009
b) schvaluje použití výtěžku z výherních hracích přístrojů za rok 2009 dle předloženého návrhu
c) doporučuje zastupitelstvu města schválit toto rozpočtové opatření:
org.0800 pol. 1351 - 525.466,- Kč (odvod výtěžku výherní hrací přístroje)
org.0261 § 6409 pol. 5901 - 525.466,- Kč (rozpočtová rezerva) (OF)

5873 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0408 § 6399 pol. 5362 - 333.300,- Kč (Plavecký bazén – odpočet DPH)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 + 333.300,- Kč (investiční rezerva)(OF)

5874 - neschvaluje uzavření dohody mezi Městem Domažlice a společností TOP TANK s.r.o., Staromlýnská 154/35, Karlovy Vary – Březová, ve věci spolupráce a partnerství při realizaci projektu: „Rekonstrukce objektu čp. 131 na Hotel Zlatá včela“ (OF)

5875 - souhlasí s použitím finančních prostředků ve výši 291.860,- Kč z investičního fondu příspěvkové organizace města Domažlice Městské kulturní středisko na nákup zvukové aparatury dle předloženého návrhu (OKS - ÚŠK)

5876 - schvaluje uzavírku Vojtěchovy ulice v úseku od křižovatky ul. Vojtěchova a ul. Kozinova ke křižovatce ul. Vojtěchova a ul. Palackého v Domažlicích za účelem konání akce „Přivítejte prázdniny a Ekohry“ dne 25. 6. 2010 od 7.00 hodin do 20.00 hodin, s výjimkou vozidel účinkujících, pořadatelů, prodejců občerstvení, města Domažlice a MKS Domažlice (OKS - ÚŠK)

5877 - schvaluje uzavírku dolní části náměstí Míru v Domažlicích (od budovy radnice čp. 1 ke křižovatce ulic Poděbradova, Husova, Břetislavova) za účelem konání akce „Bohemia JazzFest“ od středy dne 14. 7. 2010 od 14.00 hodin do pátku 16. 7. 2010 do 6.00 hodin, s výjimkou vozidel účinkujících, pořadatelů, prodejců občerstvení, města Domažlice a MKS Domažlice (OKS - ÚŠK)

5878 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0116 § 3739 pol 2322 + 41 190,- Kč (přijaté pojistné náhrady)
org. 0116 § 3739 pol 5169 + 41 190,- Kč (likvidace ekologické havárie) (OŽP)

5879 - schvaluje uzavření smlouvy o výkonu veřejné služby, dle předloženého návrhu (OSVZ)

5880 - schvaluje uzavření smlouvy o výkonu veřejné služby, dle předloženého návrhu (OSVZ)

5881 - schvaluje uzavření smlouvy o výkonu veřejné služby, dle předloženého návrhu (OSVZ)

5882 - schvaluje uzavření smlouvy o výkonu veřejné služby, dle předloženého návrhu (OSVZ)

5883 - schvaluje uzavření smlouvy o výkonu veřejné služby, dle předloženého návrhu (OSVZ)

5884 - schvaluje uzavření smlouvy o výkonu veřejné služby, dle předloženého návrhu (OSVZ)

5885 - schvaluje uzavření smlouvy o výkonu veřejné služby, dle předloženého návrhu (OSVZ)

5886 - schvaluje uzavření smlouvy o výkonu veřejné služby, dle předloženého návrhu (OSVZ)

5887 - schvaluje uzavření smlouvy o výkonu veřejné služby dle předloženého návrhu (OSVZ)

5888 - schvaluje uzavření smlouvy o výkonu veřejné služby, dle předloženého návrhu (OSVZ)

5889 - schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k Rámcové smlouvě č. O2OP/174702 mezi Městem Domažlice, Nám. Míru 1, Domažlice a Teléfonica O2 Czech Republic a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha a Účastnické smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací mezi Městem Domažlice, Nám. Míru 1, Domažlice a Teléfonica O2 Czech Republic a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha (OKS)

5890 - schvaluje uzavření Licenční smlouvy o veřejném provozování hudebních děl mezi Městem Domažlice, Náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice a OSA – Ochranným svazem autorským pro práva k dílům hudebním, Čs. armády 20, 160 56 Praha 6 – Bubeneč (OKS)

5891 - souhlasí s uzavírkou komunikace na dolní části Náměstí Míru od MKS čp. 51 k čp. 4, ve dnech 2. 7. - 3. 7. 2010 od 10.00 do 18.00 hod., pro společnost BRAUN Okna+Rolety+Technika s.r.o., se sídlem Šmídova 450, 34506 Kdyně za účelem pořádání výstavy (OSM)

5892 - a) bere na vědomí žádost paní Kamily Psikal o zřízení parkovacího místa v ulici Břetislavova v Domažlicích
b) nesouhlasí s ohledem na přijatou dopravní koncepci v ulici Břetislavova a v návaznosti na budoucí propojení s ulicí Havlíčkova lávkou pro pěší a cyklisty, provedení stavební úpravy a zřízení parkovacího místa před domem čp. 111 v ulici Břetislavova (OSM)

5893 - souhlasí s podnájmem části nebytových prostor v budově bez čp/če (tribuna se šatnami) na stavební parcele č. 3281 k.ú. Domažlice za účelem provozování hostinské činnosti panu Václavu Pelnářovi za podmínek daných návrhem podnájemní smlouvy se zapracováním připomínek dle Mgr. Endrštové (OSM)

5894 - souhlasí s podnájmem části nebytových prostor v budově bez čp/če (tribuna se šatnami) na stavební parcele č. 3281 k.ú. Domažlice za účelem provozování sportovní činnosti TJ Jiskra za podmínek daných návrhem podnájemní smlouvy (OSM)

5895 - bere na vědomí zprávu o výsledku kontroly reklamních poutačů v MPR Domažlice (MP)

5896 - bere na vědomí zápis z jednání ze dne 13.5.2010 s ředitelkou MŠ Domažlice

5897 - schvaluje uzavření smlouvy o bezplatné výpůjčce digitálních dat mapy katastrálního území obce Domažlice uzavřené s firmou Silnice Horšovský Týn, a.s. se sídlem Nad Rybníčkem 40, 346 01 Horšovský Týn dle předloženého návrhu (OSM)

5898 - a) rozhodla o odebrání osobního příplatku ředitelce příspěvkové organizace Mateřská škola Domažlice s účinností od 1. 6. 2010
b) ukládá OKS - ÚŠK zpracovat nový platový výměr ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola Domažlice dle rozhodnutí RM (OKS - ÚŠK)

5899 - a) rozhodla darovat částku ve výši 30.000,- Kč na pomoc obcím postižených povodní na účet obecně prospěšné společnosti Člověk v tísni 72027202/0300
b) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0261 § 6409 pol. 5901 - 30.000,- Kč (rozpočtová rezerva)
org. 0820 § 5269 pol. 5221 + 30.000,- Kč (dar na pomoc postiženým povodní) (OF)

 
Ing. Miroslav Mach
starosta města
v.r.

Pavel Wolf
místostarosta města
v.r.


Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů).

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.
Datum vložení: 1. 6. 2010 0:00
Datum poslední aktualizace: 1. 6. 2010 0:00

Samospráva

Aktuální teplota

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích

Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Univerzální překladač

Překlad (translations)