Menu
Město Domažlice
Domažlice

121. schůze ze dne 26.4.2010

-

U S N E S E N Í

ze 121. schůze rady města Domažlice,
která se konala dne 26. 4. 2010Rada města v Domažlicích:

5679 - a) schvaluje uzavření Smlouvy č. 3739/2010 o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Plzeňského kraje na podporu ekologických projektů v oblasti ochrany vod a zásobování obyvatelstva pitnou vodou mezi městem Domažlice a Plzeňským krajem se sídlem Škroupova 18, 306 13 Plzeň, na akci "Domažlice - Havlovice, kanalizace" dle předloženého návrhu
b) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0413 pol. 4222 + 200.000,- Kč (dotace PK- Havlovice, kanalizace)
org. 0413 § 2321 pol. 6121 + 200.000,- Kč (realizace Havlovice, kanalizace) (OSM)

5680 - a) ruší usnesení č. 5644 a), b) ze dne 12. 4. 2010
b) schvaluje zadání zakázky na zpracování zadávací dokumentaci na akci "Domov pro seniory Domažlice - kuchyně" firmě Šumavaplan, spol. s r.o. Krátká 98/III, 342 01 Sušice za cenu 127.779,- Kč bez DPH
c) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 411 § 4357 pol. 6121 + 153.334,80 Kč (PD - "Domov pro seniory- kuchyně")
org. 264 § 6409 pol. 6901 - 127.779,-- Kč (investiční rezerva)
org. 411 § 6399 pol. 5362 - 25.555,80 Kč (odpočet DPH) (OSM)

5681 - a) schvaluje záměr prodat stávajícím nájemníkům bytovou jednotku č. 132/4, spoluvlastnický podíl v rozsahu 7718/65390 na společných částech budovy čp. 132 a spoluvlastnický podíl v rozsahu 7718/65390 na stavební parcele 1357, k.ú. Domažlice v ulici Palackého v Domažlicích – Hořejší Předměstí
b) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce 132/4, spoluvlastnický podíl v rozsahu 7718/65390 na společných částech budovy čp. 132 a spoluvlastnický podíl v rozsahu 7718/65390 na stavební parcele č. 1357, k.ú. Domažlice v ulici Palackého v Domažlicích – Hořejší Předměstí, dle předloženého návrhu
c) schvaluje záměr prodat stávajícím nájemníkům bytovou jednotku č. 132/5, spoluvlastnický podíl v rozsahu 7718/65390 na společných částech budovy čp. 132 a spoluvlastnický podíl v rozsahu 7718/65390 na stavební parcele 1357, k.ú. Domažlice v ulici Palackého v Domažlicích – Hořejší Předměstí
d) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce 132/5, spoluvlastnický podíl v rozsahu 7718/65390 na společných částech budovy čp. 132 a spoluvlastnický podíl v rozsahu 7718/65390 na stavební parcele č. 1357, k.ú. Domažlice v ulici Palackého v Domažlicích – Hořejší Předměstí, dle předloženého návrhu
e) schvaluje záměr prodat stávajícím nájemníkům bytovou jednotku č. 132/6, spoluvlastnický podíl v rozsahu 7718/65390 na společných částech budovy čp. 132 a spoluvlastnický podíl v rozsahu 7718/65390 na stavební parcele 1357, k.ú. Domažlice v ulici Palackého v Domažlicích – Hořejší Předměstí
f) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce 132/6, spoluvlastnický podíl v rozsahu 7718/65390 na společných částech budovy čp. 132 a spoluvlastnický podíl v rozsahu 7718/65390 na stavební parcele č. 1357, k.ú. Domažlice v ulici Palackého v Domažlicích – Hořejší Předměstí, dle předloženého návrhu (OSM)

5682 - schvaluje uzavření Dohody o ukončení smlouvy o výpůjčce uzavřené s Domažlickou správou nemovitostí spol. s r.o., Zahradní 513, Domažlice, dle předloženého návrhu (OSM)

5683 - schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce s DTS Domažlice p.o., Chrastavická 170, Domažlice na výpůjčku areálu manipulační plochy u Havlovic - souboru věcí movitých a nemovitých nacházejících se v k.ú. Domažlice dle předloženého návrhu (OSM)

5684 - souhlasí, aby DTS Domažlice p.o., Chrastavická 170, Domažlice uzavřela nájemní smlouvu na pronájem nemovitostí - parcel nacházejících se v areálu manipulační plochy u Havlovic v k.ú. Domažlice s vlastníkem těchto nemovitostí (OSM)

5685 - neschvaluje uzavření příkazní smlouvy na zajištění provozu veřejných WC v objektu provozovny MM Bowling s paní Jiřinou Minaříkovou (OSM)

5686 - pozastavuje uzavírání nových příkazních smluv na zajištění provozu veřejných WC v Domažlicích z důvodu již pokrytí centra města (OSM)

5687 - schvaluje záměr pronajmout část nebytových prostor v budově č.p. 117 (bývalá OVS) na stavební parcele č.st. 1161/23 v Petrovické ulici v Domažlicích Občanskému sdružení Česká vojensko-historická společnost se sídlem v Domažlicích (OSM)

5688 - a) schvaluje záměr prodat spoluvlastnický podíl ve výši 6676/72916 ze stavební p.č. st. 3290, k.ú. Domažlice, pod bytovým domem č.p. 240 v ul. 17. listopadu, Domažlice
b) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření kupní smlouvy na spoluvlastnický podíl ve výši 6676/72916 ze stavební p.č. st. 3290, k.ú. Domažlice, dle předloženého návrhu (OSM)

5689 - doporučuje zastupitelstvu města souhlasit s darováním bytové jednotky č. 4 v domě čp. 194, Palackého ul., v Domažlicích, spoluvlastnického podílu ve výši 626/9761 na stavebních parcelách číslo 1951 a 1952 a spoluvlastnického podílu ve výši 626/9761 na společných částech domu čp. 193 a 194, za podmínky zachování předkupního práva ve prospěch Města Domažlice (OSM)

5690 - schvaluje uzavření nájemní smlouvy o nájmu části budovy bez č.p/č.e - kolny poř. č. 24 umístěné na pozemku - stavební parcele č. st. 2210 k. ú. Domažlice, dle předloženého návrhu (OSM)

5691 - schvaluje pronájem části pozemku - pozemkové parcely č. 957/1 k.ú. Domažlice, pro zahrádkářské účely na dobu neurčitou za cenu 10,- Kč/m2/rok s inflačním nárůstem, výše kauce se stanoví ve výši čtyřnásobku měsíčního nájmu a uzavření nájemní smlouvy dle předloženého návrhu (OSM)

5692 - schvaluje aktualizovanou přílohu č. 1 k mandátní smlouvě uzavřené s Domažlickou správou nemovitostí spol. s r.o., Zahradní 513, Domažlice ke dni 1. 4. 2010 dle předloženého návrhu (OSM)

5693 - a) schvaluje záměr prodat stávajícím nájemníkům bytovou jednotku č. 216/6, spoluvlastnický podíl v rozsahu 627/9764 na společných částech budovy čp. 215, 216 a spoluvlastnický podíl v rozsahu 627/9764 na stavebních parcelách č. st. 1949,1950, k.ú. Domažlice v ulici Palackého v Domažlicích – Hořejší Předměstí
b) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce 216/6, spoluvlastnický podíl v rozsahu 627/9764 na společných částech budovy čp. 215,216 a spoluvlastnický podíl v rozsahu 627/9764 na stavebních parcelách č. st. 1949,1950, k.ú. Domažlice v ulici Palackého v Domažlicích – Hořejší Předměstí, dle předloženého návrhu (OSM)

5694 - a) schvaluje záměr darovat spoluvlastnický podíl v rozsahu 98/2270 na nebytové jednotce č. 558/13 nacházející se v domě č. p. 558, 559, Domažlice - Týnské Předměstí umístěném na stavební parcele č. st. 2928, 2929, k.ú. Domažlice a k němu příslušející spoluvlastnický podíl na společných částech domu a na pozemku v rozsahu 227/15425 x 98/2270
b) doporučuje zastupitelstvu schválit uzavření darovací smlouvy na darování spoluvlastnického podílu v rozsahu 98/2270 na nebytové jednotce č. 558/13 nacházející se v domě č. p. 558, 559, Domažlice - Týnské Předměstí umístěném na stavební parcele č. st. 2928, 2929, k.ú. Domažlice a k němu příslušející spoluvlastnický podíl na společných částech domu a na pozemku v rozsahu 227/15425 x 98/2270 dle předloženého návrhu
c) schvaluje záměr darovat spoluvlastnický podíl v rozsahu 90/2270 na nebytové jednotce č. 558/13 nacházející se v domě č. p. 558, 559, Domažlice - Týnské Předměstí umístěném na stavební parcele č. st. 2928, 2929, k.ú. Domažlice a k němu příslušející spoluvlastnický podíl na společných částech domu a na pozemku v rozsahu 227/15425 x 90/2270
d) doporučuje zastupitelstvu schválit uzavření darovací smlouvy na darování spoluvlastnického podílu v rozsahu 90/2270 na nebytové jednotce č. 558/13 nacházející se v domě č. p. 558, 559, Domažlice - Týnské Předměstí umístěném na stavební parcele č. st. 2928, 2929, k.ú. Domažlice a k němu příslušející spoluvlastnický podíl na společných částech domu a na pozemku v rozsahu 227/15425 x 90/2270 dle předloženého návrhu
e) schvaluje záměr darovat spoluvlastnický podíl v rozsahu 45/2270 na nebytové jednotce č. 558/13 nacházející se v domě č. p. 558, 559, Domažlice - Týnské Předměstí umístěném na stavební parcele č. st. 2928, 2929, k.ú. Domažlice a k němu příslušející spoluvlastnický podíl na společných částech domu a na pozemku v rozsahu 227/15425 x 45/2270
f) doporučuje zastupitelstvu schválit uzavření darovací smlouvy na darování spoluvlastnického podílu v rozsahu 45/2270 na nebytové jednotce č. 558/13 nacházející se v domě č. p. 558, 559, Domažlice - Týnské Předměstí umístěném na stavební parcele č. st. 2928, 2929, k.ú. Domažlice a k němu příslušející spoluvlastnický podíl na společných částech domu a na pozemku v rozsahu 227/15425 x 45/2270 dle předloženého návrhu
g) schvaluje záměr darovat spoluvlastnický podíl v rozsahu 45/2270 na nebytové jednotce č. 558/13 nacházející se v domě č. p. 558, 559, Domažlice - Týnské Předměstí umístěném na stavební parcele č. st. 2928, 2929, k.ú. Domažlice a k němu příslušející spoluvlastnický podíl na společných částech domu a na pozemku v rozsahu 227/15425 x 45/2270
h) doporučuje zastupitelstvu schválit uzavření darovací smlouvy na darování spoluvlastnického podílu v rozsahu 45/2270 na nebytové jednotce č. 558/13 nacházející se v domě č. p. 558, 559, Domažlice - Týnské Předměstí umístěném na stavební parcele č. st. 2928, 2929, k.ú. Domažlice a k němu příslušející spoluvlastnický podíl na společných částech domu a na pozemku v rozsahu 227/15425 x 45/2270 dle předloženého návrhu (OSM)

5695 - doporučuje ZM schválit záměr prodat část pozemku p.č. 2319/1 k.ú. Domažlice (OSM)

5696 - a) schvaluje zadání zakázky fi DINO TRADING s.r.o., Cimburkova 16, Praha na osazení napěťových regulátorů pro veřejné osvětlení města Domažlice v rozsahu dle předloženého návrhu
b) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 264 § 6409 pol. 6901 - 325.440,- Kč (investiční rezerva)
org. 262 § 3631 pol. 6121 + 325.440,- Kč (osazení napěťových regulátorů pro VO) (OSM)

5697 - a) schvaluje podání návrhu na nařízení exekuce na majetek podle pravomocného rozsudku Okresního soudu v Domažlicích č.j. 4 C 118/2009-21 k vymožení jejich povinnosti stanovené tímto rozsudkem vyklidit pozemky a uhradit náklady soudního řízení, a podáním tohoto návrhu pověřuje Mgr. Endrštovou.
b) schvaluje podání žaloby na úhradu dlužné částky 94.178,- Kč za užívání pozemku č. 4130 za období od 1. 10. 2008 do současnosti a pověřuje Mgr. Endrštovou k podání této žaloby a zastupováním v soudním řízení (OSM)

5698 - a) souhlasí s povolením výjimky z místní úpravy – ze zákazu vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 7,5 t – pro nákladní automobily registračních značek 1P1 7657, PMU 22-53, 2P0 8773, PMA 60-21, 1P5 1337, 4P4 8924, 3P9 5231, 3P9 5347, 3P9 5349, 3P9 5401, 4P1 0571, 4P1 0572, 4P1 0573, 4P1 0574, 4P4 7209, 2P8 4469 z důvodu vjezdu do ul. Havlíčkova a Hruškova při rekonstrukci vodovodního a kanalizačního řadu v rámci akce čistá Berounka v období od 26.4. do 30.11.2010, pro společnost OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, Brno
b) souhlasí s povolením výjimky z místní úpravy – ze zákazu vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 7,5 t – pro nákladní automobily registračních značek 1P0 6279, PMT 5820, 1P2 0524, P00 2180, P002062 z důvodu vjezdu po silnici III/19363, Sadová, K.Čapka Choda, Vrbova, 28.října, Benešova, Waldhegerova, Elišky Krásnohorské, Prokopa Velikého, Poděbradova, Břetislavova, Vodní, Branská při akci Čistá Berounka – etapa II, zejména v období od 26.4. do 31.12.2010, pro společnost OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, Brno (OSM)

5699 - doporučuje zastupitelstvu města souhlasit s převodem bytové jednotky č. 7 v domě čp. 193, Palackého ul., v Domažlicích, spoluvlastnického podílu ve výši 627/9761 na stavebních parcelách číslo 1951 a 1952 a spoluvlastnického podílu ve výši 627/9761 na společných částech domu čp. 193 a 194, za podmínky zachování předkupního práva ve prospěch Města Domažlice (OSM)

5700 - a) schvaluje zadání zakázky na provedení rekonstrukce asfaltového krytu – položení nové hydroizolace střechy na budově garáží v areálu DTS Domažlice v ulici Chrastavická v Domažlicích sdružení podnikatelů – firmě Zdeněk Dolanský, se sídlem Horní 382, 341 92 Kašperské Hory a František Kotek,se sídlem Dubského 387, 386 01 Strakonice,
b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci akce „Rekonstrukce asfaltového krytu - položení nové hydroizolace střechy na budově garáží v areálu Domažlických Technických služeb v ulici Chrastavická“ s firmou Dolanský a Kotek, Dubského 387, 386 01 Strakonice, dle předloženého návrhu.
c) schvaluje rozpočtové opatření :
org. 287 § 3639 pol. 5171 + 210.521,- Kč (oprava střechy DTS)
org. 264 § 6409 pol. 6901 - 175.434,- Kč (investiční rezerva)
org. 287 § 6399 pol. 5362 - 35.087,- Kč (odpočet DPH) (OSM)

5701 - a) schvaluje záměr provedení rekonstrukce chodníků a veřejného osvětlení v ul. Čerchovská, Haltravská a Šumavská v Domažlicích
b) ukládá OSM připravit podklady pro výběrové řízení na rekonstrukci chodníků a veřejného osvětlení v ul. Čerchovská, Haltravská a Šumavská v Domažlicích (OSM)

5702 - a) schvaluje uzavření dodatku č.13 ke smlouvě ze dne 23. 3. 2005 se Svazkem českých měst a obcí v česko-bavorském pohraničním prostoru „Domažlicko“, se sídlem Babylon 84, 344 01 Domažlice, dle předloženého návrhu
b) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 094 § 2219 pol. 6349 + 96.000,- Kč (Svazek Domažlicko - žádost na SFDI)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 96.000,- Kč (investiční rezerva) (OSM)

5703 - doporučuje zastupitelstvu města schválit podání žádosti o bezúplatný převod pozemkové parcely č. 3800/66 v k.ú. Domažlice z majetku ČR – ÚZSVM do vlastnictví města Domažlice (OSM)

5704 - mění a doplňuje usnesení č. 4402 a) ze dne 3. 8. 2009 takto:
doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr odkoupení pozemkové parcely č. 599/18, k.ú. Domažlice za cenu 299.000,- Kč (OSM)

5705 - a) schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě číslo: 4120547335 s firmou ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8 na zjištění připojení odběrného zařízení v rámci stavby Obytná zóna na Bábě dle předloženého návrhu
b) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 240 § 3612 pol. 6121 + 125.000,- Kč (Na Bábě – el. přípojky)
org. 264 § 6409 pol. 6901 - 104.170,- Kč (investiční rezerva)
org. 240 § 6399 pol. 5362 - 20.830,- Kč (odpočet DPH) (OSM)

5706 - a) schvaluje objednávku služby j4bPoradce.cz s přístupem do databáze vyhledávání dotačních příležitostí on-line pro veřejný a neziskový sektor v rozsahu 2 let s firmou GRANT ADVISOR, spol. s.r.o., Rovinka 7, 614 00 Brno
b) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 239 § 3699 pol. 5166 + 21.420,- Kč (služba j4bPoradce-licence pro veřejný a neziskový sektor - 2 roky)
org. 261 § 6409 pol. 5901 - 21.420,- Kč (Rozpočtová rezerva) (OSM)

5707 - a) schvaluje uzavření smlouvy o dílo s POHL CZ, a.s., Nádražní 25, 252 63 Roztoky, dle předloženého návrhu na akci „Odbahnění rybníka Babylon"
b) schvaluje uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo s POHL CZ, a.s., Nádražní 25, 252 63 Roztoky, dle předloženého návrhu na akci „Odbahnění rybníka Babylon" (OSM)

5708 - a) schvaluje zadání zakázky na vyhotovení projektové dokumentace na akci: Stavební úpravy budovy na bývalém vojenském cvičišti pro zázemí Baseballového klubu Pavlu Konopovi, projekty a rozpočty staveb
b) schvaluje rozpočtové opatření:
org. 0287 § 3419 pol. 6121 + 46.500,- Kč (PD-zázemí baseballového klubu)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 46.500,- Kč (investiční rezerva) (OSM)

5709 - a) schvaluje v souladu s Vnitřní směrnicí č. 3/2007, o zadávání zakázek, zadání zakázky firmě Gabriel a Pangrác, s.r.o., se sídlem Školní 112, Domažlice na realizaci stavebních prací – zřízení veřejného osvětlení a pokládky optické trubky pro městský kamerový a informační systém – propojení ulic 28. října a Kozinova
b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou Gabriel a Pangrác, s.r.o., se sídlem Školní 112, Domažlice na realizaci stavebních prací – zřízení veřejného osvětlení a pokládky optické trubky pro městský kamerový a informační systém – propojení ulic 28. října a Kozinova dle předloženého návrhu
c) schvaluje rozpočtové opatření
Org. 262 § 3631 pol. 6121 + 133.523,- Kč (VO propojení ulic 28.Října - Kozinova)
Org. 264 § 6409 pol. 6901 – 133.523,- Kč (investiční rezerva)
Org. 281 § 2219 pol. 6121 + 104.691,- Kč (MKIS – 28. Října – Kozinova)
Org. 264 § 6409 pol. 6901 – 104.691,- Kč (investiční rezerva) (OSM)

5710 - schvaluje zřízení věcného břemene zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy v rámci stavby "Domažlice, Žižkova parc. č. 326/2 - kNN", na parcele č. 471/3, k.ú. Domažlice, ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ 405 02, na dobu neurčitou a uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-0005061/1 dle předloženého návrhu (OSM)

5711 - souhlasí s umístěním fotovoltaického systému na střechu administrativních budov čp. 6 na stavebních parcelách č. 253/1 a č. 253/2, Havlíčkova čp. 6, Domažlice, jako obec, na jejímž území se toto zařízení nachází (OSM)

5712 - schvaluje rozpočtové opatření:
Org. 262 § 3631 pol. 6121 + 16.500,- Kč (VO Břetislavova)
Org. 264 § 6409 pol. 6901 – 16.500,- Kč (investiční rezerva) (OSM)

5713 - a) schvaluje zadání zakázky firmy Ptáčník Dopravní stavby s.r.o., se sídlem Cihlářská 552, 344 01 Domažlice na vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení rekonstrukce ulice Boženy Němcové v Domažlicích za cenu 216.125,- Kč bez DPH
b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou Ptáčník Dopravní stavby s.r.o., se sídlem Cihlářská 552, 344 01 Domažlice na vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení na akci „Rekonstrukce ulice Boženy Němcové v Domažlicích“ dle upraveného návrhu
c) schvaluje rozpočtové opatření:
org. 264 § 6409 pol. 6901 - 259.350,- Kč (investiční rezerva)
org. 246 § 2212 pol. 6121 + 259.350,- Kč (PD DSP Rekonstrukce B. Němcové) (OSM)

5714 - schvaluje v souladu s Čl. III - Kritéria pro výběr žadatelů zařazení do "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů" v kategorii bytové jednotky o velikosti 2 + 1 (OSM)

5715 - schvaluje v souladu s Čl. II - Kritéria pro výběr žadatelů "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" vyřazení ze "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů" (OSM)

5716 - bere na vědomí, že došlo v souladu s Čl. V - Přechod nájmu bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" a § 706 z. č. 40/1964 Sb., k přechodu nájmu bytové jednotky č. 11, v budově čp. 258, v ulici Petrovická v Domažlicích. Podmínky se nemění a řídí se i nadále účinným Zápisem o dohodě o odevzdání a převzetí bytu ze dne 14. 6. 2004 (OSM)

5717 - schvaluje v souladu s Čl. III - Kritéria pro výběr žadatelů "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" vyřazení ze "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů" z důvodů odmítnutí bytové jednotky č. 11 v ul. Michlova 595, Domažlice (OSM)

5718 - neschvaluje v souladu s Čl. III - Kritéria pro výběr žadatelů "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" vyřazení ze "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů" (OSM)

5719 - schvaluje v souladu s Čl. III - Kritéria pro výběr žadatelů "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" vyřazení ze "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů" z důvodů odmítnutí bytové jednotky č. 3 v ul. Masarykova 240, Domažlice (OSM)

5720 - schvaluje v souladu s Čl. III - Kritéria pro výběr žadatelů "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" vyřazení ze "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů" z důvodů porušení platných "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" (OSM)

5721 - schvaluje v souladu s Čl. III - Kritéria pro výběr žadatelů "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" vyřazení ze "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů" z důvodů odmítnutí bytové jednotky č. 10 v ul. Mánesova 204, Domažlice OSM

5722 - schvaluje v souladu s Čl. III - Kritéria pro výběr žadatelů "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" vyřazení ze "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů" z důvodů odmítnutí bytové jednotky č. 4 v ul. Petrovická 258, Domažlice (OSM)

5723 - schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" přidělení bytové jednotky č. 4, v budově čp. 258 v ulici Petrovická v Domažlicích s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu (OSM)

5724 - a) schvaluje v souladu s Čl. III - Kritéria pro výběr žadatelů zařazení do "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů" v kategorii bytové jednotky o velikosti 1 + kk
b) schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" přidělení bytové jednotky č. 20, v budově čp. 257 v ulici Petrovická v Domažlicích s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu za podmínky vrácení obývané bytové jednotky zpět k dispozici městu (OSM)

5725 - schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" přidělení bytové jednotky č. 13, v budově čp. 630 v ulici Michlova v Domažlicích s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu (OSM)

5726 - a) schvaluje v souladu s Čl. III - Kritéria pro výběr žadatelů zařazení do "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů" v kategorii bytové jednotky o velikosti 1 + 1
b) schvaluje v souladu s Čl. III - Kritéria pro výběr žadatelů zařazení do "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů" v kategorii bytové jednotky o velikosti 1 + 1
c) schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" přidělení bytové jednotky č. 11, v budově čp. 595 v ulici Michlova v Domažlicích s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu (OSM)

5727 - a) schvaluje v souladu s Čl. III - Kritéria pro výběr žadatelů zařazení do "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů" v kategorii bytové jednotky o velikosti 2 + 1
b) schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" přidělení bytové jednotky č. 3, v budově čp. 240 v ulici Masarykova v Domažlicích s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu (OSM)

5728 - a) schvaluje v souladu s Čl. III - Kritéria pro výběr žadatelů zařazení do "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů" v kategorii bytové jednotky o velikosti 1 + 1
b) schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" přidělení bytové jednotky č. 50, v budově čp. 141 v ulici Masarykova v Domažlicích s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu (OSM)

5729 - a) neschvaluje v souladu s Čl. III - Kritéria pro výběr žadatelů zařazení do "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů" v kategorii bytové jednotky o velikosti 3 + 1
b) schvaluje v souladu s Čl. III - Kritéria pro výběr žadatelů zařazení do "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů" v kategorii bytové jednotky o velikosti 3 + 1
c) schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" přidělení bytové jednotky č. 10, v budově čp. 244 v ulici 17. listopadu v Domažlicích s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu (OSM)

5730 - schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" přidělení bytové jednotky č. 2, v budově čp. 249 v ulici 17. listopadu v Domažlicích s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu (OSM)

5731 - schvaluje v souladu s Čl. VIII - Podnájem bytu nebo jeho části "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" podnájem bytové jednotky č. 8, v budově čp. 244, v ulici 17. listopadu v Domažlicích, a to na dobu určitou 1 roku (OSM)

5732 - schvaluje v souladu s Čl. VIII - Podnájem bytu nebo jeho části "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" podnájem bytové jednotky č. 86 v budově čp. 242, v ulici 17. listopadu v Domažlicích, a to na dobu určitou 1 roku (OSM)

5733 - neschvaluje změnu v osobě nájemce u nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 8 v ul. Palackého 132 v Domažlicích (OSM)

5734 - a) bere na vědomí dopis JUDr. Josefa Štětiny, advokáta, advokátní kancelář ul. Boženy Němcové 74, Domažlice ve věci žádosti o změnu rozhodnutí o výpovědi z nájmu obecního bytu
b) neruší usnesení č. 5426 b) ze dne 8. 3. 2010
c) ukládá Domažlické správě nemovitostí spol. s r.o. podat novou výpověď z nájmu bytové jednotky č. 257/26 v Petrovické ul., Domažlice z důvodu hrubého porušení povinností nájemce dle § 711 Občanského zákoníku v platném znění - vlastnictví objektu určeného k bydlení v k. ú. Pařezov a spoluvlastnictví objektu určeného k bydlení v k.ú. Domažlice (OSM)

5735 - ukládá OSM prověřit, zda veškeré již uzavřené smlouvy o převodu členských práv a povinností v BD a smlouvy o dodatečném členském vkladu a budoucí kupní smlouvě, byly schváleny ZM a zda byl schválen záměr budoucího prodeje (OSM)

5736 - bere na vědomí doplnění rozboru nakládání s majetkem města v bytových družstvech o převod čl. práv v BD s ohledem na smlouvu o smlouvě budoucí (kupní) (OF)

5737 - a) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0207 § 3113 pol. 5331 + 434.839,- Kč (ZŠ Komenského 17, účet 502- spotřeba energie)
org. 0261 § 6409 pol. 5901 - 434.839,- Kč (rozpočtová rezerva)
b) schvaluje změnu závazného ukazatele rozpočtu příspěvkové organizace ZŠ Komenského 17 takto: účet 502 – spotřeba energie + 434.839,- Kč (OF)

5738 - a) schvaluje změnu ceníku zimního stadionu dle upraveného návrhu
b) schvaluje ceník ubytovny Střelnice dle upraveného návrhu (OF)

5739 - schvaluje jako jediný společník společnosti Správa sportovních zařízení města Domažlice s.r.o. při výkonu působnosti valné hromady finanční plán společnosti Správa sportovních zařízení města Domažlice s.r.o. na rok 2010 dle upraveného návrhu, tj. výnosy 4.518.800,- Kč, náklady 6.265.000,- Kč, výsledek hospodaření ztráta 1.746.200,- Kč (OF)

5740 - a) bere na vědomí dopis PhDr. Mgr. Particie Dvořákové ve věci školního vzdělávacího programu v ZŠ Msgre B. Staška 232
b) neukládá zástupcům zřizovatele ve školské radě ZŠ Msgre B. Staška 232 podpořit návrh paní Dvořákové (OKS - ÚŠK)

5741 - schvaluje uzavírku Vojtěchovy ulice v úseku od křižovatky ul. Vojtěchova a ul. Kozinova ke křižovatce ul. Vojtěchova a ul. Palackého v Domažlicích za účelem konání akce „Město dětem“ dne 1. 6. 2010 od 7.00 hodin do 20.00 hodin (OKS - ÚŠK)

5742 - schvaluje uzavírku střední části náměstí Míru v Domažlicích (od budovy ČSOB čp. 4 k budově MKS čp. 51) za účelem konání akce „Hudba na náměstí“ ve dnech 6. 6. , 4. 7. a 1. 8. 2010 vždy od 14.00 hodin do 21.00 hodin (OKS - ÚŠK)

5743 - souhlasí s vyřazením elektrického kotle E-B-150/900 (pořízeno v roce 1997 v pořizovací ceně 61.200,- Kč) z majetku příspěvkové organizace města Domažlice Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb – domov pro seniory, Baldovská 638, Domažlice (OKS - ÚŠK)

5744 - schvaluje návrh Dohody o úhradě neinvestičních nákladů na rok 2010 uzavírané mezi městem Domažlice, náměstí Míru 1, 344 20 a obcí Milavče, Milavče 1 , 344 01 Domažlice (OKS - ÚŠK)

5745 - schvaluje návrh Dohody o úhradě neinvestičních nákladů na rok 2010 uzavírané mezi městem Domažlice, náměstí Míru 1, 344 20 a obcí Ždánov, Ždánov 49, 344 01 Domažlice (OKS - ÚŠK)

5746 - neschvaluje na základě § 102, odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření dohody o úhradě neinvestičních nákladů v roce 2010 za 1 žákyni navštěvující ZŠ a MŠ Milavče (OKS - ÚŠK)

5747 - nesouhlasí s použitím znaku města Domažlice na etiketě produktu „Vlčák Tuzemský“ společnosti Lukrécius a.s., Selská náves 21/2, 326 00 Plzeň (OKS - ÚŠK)

5748 - schvaluje použití investičního fondu příspěvkové organizace MKS Domažlice na financování koncertního křídla August Förster dle předloženého návrhu (OF, OKS - ÚŠK)

5749 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0212 § 3539 pol. 5154 - 2.238,- Kč (jesle - el.energie)
org. 0212 § 3539 pol 5151 + 1.687,- Kč (jesle - vodné,stočné)
org. 0212 § 3539 pol. 5152 + 4.427,- Kč (jesle - teplo)
org. 0212 § 3539 pol. 5137 - 3.876,- Kč (jesle - drobný dl.majetek) (OF, OKS - ÚŠK)

5750 - schvaluje vyvěšení státní vlajky ČR od 4.5.2010 od 16.00 hodin do 9.5.2010 do 8.00 hodin (OKS)

5751 - schvaluje uzavření smlouvy o výkonu veřejné služby, dle předloženého návrhu (OSVZ)

5752 - neschvaluje vydání souhlasu k provozování loterie nebo jiné podobné hry prostřednictvím technického zařízení IVT SYNOT , a to na adrese: náměstí Míru 124, Domažlice, společností Apex Play, a.s., se sídlem Strašnická 1b/3165, 102 00 Praha 10 (OF)

5753 - a) schvaluje zadání zakázky fi Ptáčník Dopravní stavby s.r.o., se sídlem
Cihlářská 552, 344 01 Domažlice na vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení „Oprava ulice Rohova II. etapa“. v Domažlicích“
b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou Ptáčník Dopravní stavby s.r.o., se sídlem Cihlářská 552, 344 01 Domažlice na vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení na akci „Oprava ulice Rohova II. etapa v Domažlicích“ za cenu 104 975,- Kč bez DPH
c) schvaluje rozpočtové opatření:
org. 264 § 6409 pol. 6901 - 125.970,- Kč (investiční rezerva)
org. 246 § 2212 pol. 6121 + 125.970,- Kč (PD DSP Oprava ulice Rohova II. etapa“) (OSM)

5754 - a) schvaluje nákup movitého majetku k zajištění vybavení objektu tribuny ve sportovním areálu Střelnice v rozsahu dle předloženého návrhu
b) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0260 § 3412 pol. 5213 + 171.000,- Kč (transfer s.r.o. SSZ – vybavení objektu tribuny Střelnice)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 171.000,- Kč (investiční rezerva) (OSM)

5755 - a) souhlasí s předloženou dokumentací stavby „Chrastavice – odkanalizování obce“
b) souhlasí s umístěním stavby „Chrastavice – odkanalizování obce“ na pozemcích pč. 5111/1, 4841/4, 625/3, 625/1 k.ú. Domažlice za podmínky uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věčného břemene na umístění vedení kanalizace a uzavření dohody, která bude upravovat vztahy dvou vlastníků provozně souvisejících kanalizačních objektů upravující jejich vzájemná práva tak, aby bylo zajištěno kvalitní a plynulé provozování kanalizace (OSM)

5756 - schvaluje zadávací dokumentaci k podání nabídek k veřejné zakázce zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení na realizaci stavby „Výměna oken – 17.listopadu 237-238, Domažlice“, „Výměna oken – 17.listopadu 241-242, Domažlice“, „Výměna oken – 17.listopadu 243-244, Domažlice“, „Výměna oken – 17.listopadu 249-250, Domažlice“, „Výměna oken – 17.listopadu 251-252, Domažlice“, „Výměna oken – 17.listopadu 253-254, Domažlice“, „Výměna oken – Kunešova 502-504, Domažlice“, „Výměna oken – Michlova 595-596, Domažlice“ a „Výměna oken – Kozinova 235-236, Domažlice“ podle zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů dle upraveného návrhu (OSM)

5757 - jmenuje hodnotící komisi, která bude plnit i funkci otevírací komise na veřejnou zakázku zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení na stavební práce „Výměna oken – 17.listopadu 237-238, Domažlice“, „Výměna oken – 17.listopadu 241-242, Domažlice“, „Výměna oken – 17.listopadu 243-244, Domažlice“, „Výměna oken – 17.listopadu 249-250, Domažlice“, „Výměna oken – 17.listopadu 251-252, Domažlice“, „Výměna oken – 17.listopadu 253-254, Domažlice“, „Výměna oken – Kunešova 502-504, Domažlice“, „Výměna oken – Michlova 595-596, Domažlice“ a „Výměna oken – Kozinova 235-236, Domažlice“ takto:
členové: náhradníci:
1. Ing. Miroslav Mach, Ing. Ivana Sladká,
2. Bc. Michal Hájek, Ing. Milena Vlčková,
3. Miroslav Kaigl, Alena Raisová, Kunešova
4. Ing. Miloslav Miller, Bauer Vladimír,
5. Dalibor Kubů, Pavel Wolf, (OSM)

5758 - ukládá vedoucímu OICT a GIS :
a) odstraňovat inzeráty z webu města starší 1 měsíce
b) pořízení wifi signálu do zasedací místnosti, kancelář starosty, salónku, MKS pro volný přístup k připojení na internet
c) předložit grafický návrh nových webových stránek města
Termín: příští rada (OICT a GIS)

5759 - schvaluje projektový záměr „Protipovodňový varovný systém města Domažlice“- rozšíření monitorovacího systému v oblastech s vysokým rizikem povodně ve městě Domažlice v rozsahu - kamerový monitorovací systém, digitální povodňový plán města (místostarosta Kubů)

5760 - bere na vědomí zpracování studie řešení cyklistické dopravy v lokalitě Domažlicko Michalem Ptáčníkem, studenta Fakulty stavební ČVUT v Praze, a v případě, že dokumentace primárně sloužící jako vysokoškolská práce bude splňovat požadavky na územně-plánovací podklad, souhlasí s jejím použitím k tomuto účelu

 

Ing. Miroslav Mach
starosta města
v.r.

Pavel Wolf
místostarosta města
v.r.
Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů).

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.

Datum vložení: 4. 5. 2010 0:00
Datum poslední aktualizace: 4. 5. 2010 0:00

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)