Menu
Město Domažlice
Domažlice

113. schůze ze dne 1.2.2010

-

U S N E S E N Í

ze 113. schůze rady města Domažlice,
která se konala dne 1. 2. 2010Rada města v Domažlicích:

5252 - bere na vědomí přehled nesplněných usnesení rady města

5253 - neschvaluje vydání souhlasu k provozování loterie nebo jiné podobné hry prostřednictvím technického zařízení „STARPORT“ na adrese BENZINA DOMAŽLICE, Kozinova 158, Domažlice společností SAZKA a.s., se sídlem K Žižkovu čp. 851, 190 93 Praha 9 (OF)

5254 - souhlasí s použitím finančních prostředků z investičního fondu příspěvkové organizace DTS Domažlice na pořízení investičního majetku – návěs 3 stranně sklápěcí ANS 1500 + nástavky (ocelová síť) v hodnotě 76.500,- Kč bez DPH (OF)

5255 - a) souhlasí s prominutím odvodu z finančního vypořádání příspěvku na provoz za rok 2009 ve výši 45.751,40 Kč příspěvkové organizaci MKS s tím, že uvedená částka bude použita na úhradu ztráty minulých let
b) souhlasí s použitím částky 65.751,40 Kč na úhradu ztráty minulých let příspěvkové organizaci MKS (OF)

5256 - a) souhlasí s pokácením cypřiše před domem čp. 253 v ulici 17. listopadu v k. ú. Domažlice
b) ukládá DTS zajistit vhodnou náhradní výsadbu (OSM)

5257 - a) souhlasí s pokácením túje v Palackého ulici před domem čp. 205 v katastrálním území Domažlice
b) ukládá DTS zajistit vhodnou náhradní výsadbu (OSM)

5258 - souhlasí s umístěním poštovní odkládací schránky SL III/0 na stávající stojan na pozemku ve vlastnictví města v k.ú. Domažlice - p.č. 2311/18 - ul. Baldovská Českou poštou, s.p., Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1 (OSM)

5259 - schvaluje nenavyšování roční výše nájemného za rok 2009 o inflační nárůst u těch nájemních smluv, u nichž by inflační nárůst nájemného činil 10,- Kč a méně. Toto opatření se vztahuje pouze pro výpočet nájemného na rok 2010 (OSM)

5260 - schvaluje zveřejnění záměru pronajmout pozemek ve zjednodušené evidenci kat.č. 2171 a části pozemkových parcel č. 4942/1, 2170/2, 2185/4, 2186, vše v k.ú. Domažlice pro zemědělské účely (OSM)

5261 - schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem pozemkových parcel č. 960/1 a 962/24 a části pozemkové parcely č. 962/2, vše v k.ú. Domažlice mezi městem Domažlice a Sídlištěm Šumava o.s., se sídlem Čerchovská 488, Domažlice, dle předloženého návrhu (OSM)

5262 - bere na vědomí informaci odboru správy majetku týkající se Návrhu zadání územního plánu Obce Nevolice (OSM)

5263 - a) schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o připojení odběrného místa k distribuční soustavě – odběrné místo Domažlice, Kozinova 450/3, Hořejší předměstí se společností ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín
b) schvaluje úhradu podílu na nákladech Provozovatele distribuční soustavy spojených s připojením odběrného místa k distribuční soustavě a se zajištěním požadovaného rezervovaného příkonu ve výši 50.000,- Kč (OSM)

5264 - a) bere na vědomí odmítnutí uzavření nájemní smlouvy panem Vojtěchem Halíkem – odtahová služba
b) ruší usnesení č. 3118 ze dne 29. 10. 2008 (OSM)

5265 - ukládá OSM jednat o převodu pozemků dotčených komunikačním propojením obytné zóny na Bábě a sídliště Kosmonautů v Domažlicích s vlastníky těchto pozemků s p. Tučkem, HZS, p. Pivoňkou (OSM)

5266 - a) bere na vědomí oznámení ČEZ Distribuce, a.s. o záměru realizovat rekonstrukci nadzemního vedení NN v ulicích Císlerova a Jindřichova v Domažlicích
b) schvaluje koordinaci investiční akce ČEZ Distribuce, a.s. - rekonstrukce nadzemního vedení NN a vyvolané investiční akce rekonstrukce veřejného osvětlení v ulici Císlerova a Jindřichova v Domažlicích s tím, že termín realizace investičních akcí bude dohodnut na koordinačním jednání
c) ukládá OSM zajistit zpracování podkladové projektové dokumentace pro zadání a provedení stavby „Rekonstrukce veřejného osvětlení v ulici Císlerova a Jindřichova v Domažlicích“ (OSM)

5267 - a) schvaluje záměr prodat spoluvlastnický podíl ve výši 6551/229596, 6071/229596, 6551/229596, 6071/229596, 6071/229596 ze stpč. 2586 a 2587, k.ú. Domažlice, pod bytovým domem čp. 518 a 519 v Mánesově ul., Domažlice
b) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření kupní smlouvy na spoluvlastnický podíl ve výši 6551/229596 ke stpč. 2586 a 2587, k.ú. Domažlice, dle předloženého návrhu
c) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření kupní smlouvy na spoluvlastnický podíl ve výši 6071/229596 ze stpč. 2586 a 2587, k.ú. Domažlice, dle předloženého návrhu
d) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření kupní smlouvy na spoluvlastnický podíl ve výši 6551/229596 ke stpč. 2586 a 2587, k.ú. Domažlice, dle předloženého návrhu
e) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření kupní smlouvy na spoluvlastnický podíl ve výši 6071/229596 ze stpč. 2586 a 2587, k.ú. Domažlice, dle předloženého návrhu
f) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření kupní smlouvy na spoluvlastnický podíl ve výši 6071/229596 ze stpč. 2586 a 2587, k.ú. Domažlice, dle předloženého návrhu (OSM)

5268 - a) schvaluje záměr prodat spoluvlastnický podíl ve výši 7030/120590 ze stpč. 2576, k.ú. Domažlice, pod bytovým domem čp. 508 v Kunešově ul., Domažlice
b) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření kupní smlouvy na spoluvlastnický podíl ve výši 7030/120590 ke stpč. 2576, k.ú. Domažlice, dle předloženého návrhu (OSM)

5269 - a) schvaluje záměr prodat spoluvlastnický podíl ve výši 4544/187485 ze stpč. 2566 a 2567, k.ú. Domažlice, pod bytovým domem čp. 498 a 499 v Kunešově ul., Domažlice
b) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření kupní smlouvy na spoluvlastnický podíl ve výši 4544/187485 ke stpč. 2566 a 2567, k.ú. Domažlice, dle předloženého návrhu (OSM)

5270 - souhlasí se zřízením sídla Pionýrské skupiny Mír Domažlice v objektu Základní školy Komenského 17, Domažlice - budova s číslem popisným, stavba občanského vybavení na stavební parcele č. 538 (OSM)

5271 - a) souhlasí s umístěním 1 ks nového "lamposteru" na sloup VO č. 115 - ul. Masarykova (Karpem Domažlice)
b) schvaluje uzavření dodatku č. 13 ke smlouvě o výpůjčce uzavřené mezi Městem Domažlice a Robertem Fürstem, podnikajícím pod označením Robert Fürst – Agentura BOOM, 360 06 Karlovy Vary – Dvory, Starorolská 137/6, dle předloženého návrhu (OSM)

5272 - schvaluje dodatek č. V. k nájemní smlouvě uzavřené mezi Městem Domažlice a Plaveckým bazénem a ubytovnou Domažlice, p.o., dne 31. 3. 2006 ve znění dodatku I, II, III a IV dle předloženého návrhu (OSM)

5273 - schvaluje dodatek č. 3 k nájemní smlouvě uzavřené mezi Městem Domažlice a Správou sportovních zařízení města Domažlice s.r.o. dne 30. 5. 2008 ve znění dodatku I a II dle předloženého návrhu (OSM)

5274 - schvaluje aktualizovanou přílohu č. 1 k mandátní smlouvě uzavřené s Domažlickou správou nemovitostí spol. s r. o., Zahradní 513, Domažlice ke dni 1. 1. 2010 dle předloženého návrhu (OSM)

5275 - ukládá OSM zajistit opravu prodejního stánku - budovy bez č. p./č. e. umístěné na stavební parcele č. 384, k. ú. Babylon a vyzvat současné zájemce o doplnění nabídky (OSM)

5276 - schvaluje záměr pronajmout objekty ubytoven - budov bez č.p./č.e. umístěných na stavebních parcelách č. st. 382 a st. 383, obě v k. ú. Babylon (OSM)

5277 - souhlasí s použitím finančních prostředků na havarijní opravu střechy na objektu Baldovská čp. 638 z investičního fondu příspěvkové organizace městského centra sociálně rehabilitačních služeb – domov pro seniory Domažlice (OSM)

5278 - a) ruší usnesení č. 3881 ze dne 27. 4. 2009
b) ruší usnesení č. 3871 ze dne 27. 4. 2009
c) ruší usnesení č. 3874 ze dne 27. 4. 2009 (OSM)

5279 - schvaluje uzavření nájemní smlouvy o nájmu části budovy bez č.p/č.e - kolny poř. č. 3 umístěné na pozemku - stavební parcele č. st. 2210 k.ú. Domažlice, dle předloženého návrhu (OSM)

5280 - rozhodla přidělit veřejnou zakázku na dodávku „Varovný a informační systém obyvatel pro město“ zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách firmě SUPTel a.s., Hřbitovní 15, 312 16 Plzeň, dle doporučení výběrové komise (OSM)

5281 - ruší usnesení č. 4811 b) ze dne 26. 10. 2009 (OSM)

5282 - a) bere na vědomí podání výpovědi z nájemní smlouvy, jejímž předmětem je užívání části nebytových prostor budovy čp. 61 v ul. Msgre B. Staška, Domažlice, uzavřené dne 6. 2. 2006
b) neschvaluje ukončení nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor v budově čp. 61 v ul. Msgre B. Staška v Domažlicích dne 6. 2. 2006 dohodou k 28. 2. 2010
c) neschvaluje odpuštění úroků z prodlení za dlužné nájemné ve výši 2.900,- Kč
d) schvaluje záměr pronajmout nebytové prostory v budově čp. 61 v ul. Msgre B. Staška umístěné na stavební parcele č. st. 473/1 v Domažlicích (OSM)

5283 - schvaluje zřízení věcného břemene zřizování a provozování zařízení distribuční soustavy pozemkových parcel č. 2190/8, 2190/9, 2194/16, 2194/23, 2194/25, 2194/27, 2490/1, 4948/14, 4948/11, 4948/21, 4948/22, 5389/1, 5389/3, 5386/4 a parcel ve zjednodušené evidenci č. 2446, 2491, 2447, 4949/1, 2490/1, 2490/2, 2485, 2484/3, 4948, vše k.ú. Domažlice ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ 405 02 a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene dle předloženého návrhu (OSM)

5284 - a) bere na vědomí splnění usnesení č. 4763 ze dne 12. 10. 2009
b) ukládá OSM uplatnit reklamaci vad ve věci řešení vlhkosti v bytovém domě čp. 257 - 258 v Petrovické ul., Domažlice s dodavatelskou firmou stavby "77. b.j. - změna stavby dvou bloků kasáren v Domažlicích" (OSM)

5285 - a) bere na vědomí informaci Mgr. Endrštové o průběhu soudního sporu s Pivoňkovými o určení vlastnického práva ke „svaté studni“
b) ukládá Mgr. Endrštové odůvodnit odvolání podané proti rozsudku Okresního soudu v Domažlicích č.j. 3 C 106/2009-89 z 3.12.2009 (OSM)

5286 - neschvaluje uzavření nové nájemní smlouvy na byt č. 10 v ulici Michlova 630 v Domažlicích, dle předloženého evidenčního listu (OSM)

5287 - schvaluje prohlášení vlastníka bytového domu čp. 116, v ulici Kozinově v Domažlicích, dle předloženého návrhu (OSM)

5288 - schvaluje prohlášení vlastníka bytového domu čp. 132, v ulici Palackého v Domažlicích, dle předloženého návrhu (OSM)

5289 - schvaluje v souladu s Čl. III - Kritéria pro výběr žadatelů zařazení do "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů" v kategorii bytové jednotky o velikosti 1 + 1 (OSM)

5290 - ruší usnesení č. 5236 a 5237 ze dne 18. 1. 2010 (OSM)

5291 - schvaluje v souladu s Čl. IX. Ustanovení o přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou a Čl. UV – Rozhodnutí o přidělení bytu a uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky „Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice“ přidělení bytové jednotky č. 1, v budově čp. 84, v ulici Břetislavově v Domažlicích (OSM)

5292 - schvaluje v souladu s Čl. IX. Ustanovení o přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou a Čl. UV – Rozhodnutí o přidělení bytu a uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky „Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice“ přidělení bytové jednotky č. 5, v budově čp. 84, v ulici Břetislavově v Domažlicích (OSM)

5293 - ukládá OSM pokračovat v řízení přidělení bytu č. 4, Petrovická 258, Domažlice bytovou komisí (OSM)

5294 - souhlasí s převodem koncertního křídla značky Petrof (inventární číslo 17, pořízeno v hodnotě 26.192,- Kč dne 19. 4. 1968) z majetku příspěvkové organizace města Domažlice Městské kulturní středisko v Domažlicích ve prospěch příspěvkové organizace města Domažlice Základní umělecká škola Domažlice (OKS - ÚŠK)

5295 - souhlasí s poskytnutím daru (květiny pro účinkující) ve výši do 4.000,- Kč od firmy Flower World s.r.o., Chodské náměstí 177, Domažlice, pro příspěvkovou organizaci města Domažlice Městské kulturní středisko v Domažlicích (OKS - ÚŠK)

5296 - bere na vědomížádost Vyšší odborné školy, Obchodní akademie a Střední zdravotnické školy Domažlice na uspořádání oslav 60. výročí od založení Střední zdravotnické školy v Domažlicích (OKS - ÚŠK)

5297 - schvaluje prezentaci města Domažlice v publikaci „Cestujeme po kraji Plzeňském“ vydávané Aspida s.r.o., Černovická 13, 617 00 Brno, v rozsahu ¼ strany (OKS - ÚŠK)

5298 - schvaluje uzavření Smlouvy o zveřejnění telefonních čísel Městského úřadu Domažlice do bílé části Zlatých stránek mezi Městem Domažlice, Nám. Míru 1 a firmou MEDIATEL s.r.o., Thámova 137/16, Praha 8 (OKS)

5299 - schvaluje vyvěšení tibetské vlajky dne 10. 3. 2010 na podporu 51. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci ve Lhase (OKS)

5300 - a) schvaluje předložení žádosti o vydání elektronických palubních zařízení požárních automobilů osvobozených od zpoplatnění užití zpoplatněné komunikace
b) uděluje plnou moc k převzetí elektronických palubních zařízení požárních automobilů osvobozených od zpoplatnění užití zpoplatněné komunikace pro JSDHO Domažlice od firmy Kapsch - kontaktní místo: Regionální hospodářská komora Plzeňského kraje, Tylova 57, Plzeň (OKS)

5301 - schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Domažlice a obcí Díly na projednávání agendy vyplývající ze zák.č. 200/1990 Sb., o přestupcích,ve znění pozd. předpisů, dle předloženého návrhu (tajemnice)

5302 - a) ruší usnesení č. 5211 ze 111. schůze rady města Domažlice
b) schvaluje uzavření Dodatku č, 1 ke smlouvě o dílo č. 010-2009 na akci „Obytná zóna na Bábě – komunikace, sítě“ s firmou Held & Francke CZ s.r.o., Husova 685/17, 370 05 České Budějovice, dle přiloženého návrhu (OSM)
 

Ing. Miroslav Mach
starosta města
v.r.

Pavel Wolf
místostarosta města
v.r.Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů).

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.

Datum vložení: 8. 2. 2010 0:00
Datum poslední aktualizace: 8. 2. 2010 0:00

Samospráva

Aktuální teplota

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích

Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Univerzální překladač

Překlad (translations)