Menu
Město Domažlice
Domažlice

111. schůze ze dne 18.1.2010

-

U S N E S E N Í

ze 111. schůze rady města Domažlice,
která se konala dne 18. 1. 2010Rada města v Domažlicích:

5198 - schvaluje odpis pohledávek na nájemném v celkové výši 1.257,- Kč dle předloženého návrhu (OF)

5199 - neschvaluje vydání souhlasu k provozování loterie nebo jiné podobné hry prostřednictvím technického zařízení „EMR, KAJOT VLT, MULTI GAME VLT a ProLink“ na adrese Herna bar Thuan Thien, Žižkova 492, 344 01 Domažlice společností RIO GAMES a.s., Přívrat 1454/12, 616 00 Brno (OF)

5200 - neschvaluje vydání souhlasu k provozování loterie nebo jiné podobné hry prostřednictvím technického zařízení „EMR“ na adrese Herna bar Havlíčkova 186, 344 01 Domažlice společností RIO GAMES a.s., Přívrat 1454/12, 616 00 Brno (OF)

5201 - schvaluje jako jediný společník společnosti Domažlická správa nemovitostí spol. s r.o. skutečnou cenu tepelné energie pro rok 2009 ve výši 569,46 Kč/GJ bez DPH (OF)

5202 - schvaluje jako jediný společník společnosti Domažlická správa nemovitostí spol. s r.o. kalkulaci ceny tepelné energie pro rok 2010 variantu 1a) ve výši 563,32 Kč/GJ bez DPH (OF)

5203 - a) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0116 pol. 4116 ÚZ 29008 + 350.316,- Kč (dotace odb. lesní hospodář)
org. 0116 §1036 pol. 5169 ÚZ 29008 + 350.316,- Kč (výdaje odb. lesní hospodář)
b) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0116 p.4122 - 384.727,- Kč (dotace lesní hospodářské plány)
org. 0116 §1036 p.2324 + 384.727,- Kč (příjem - lesní hospodářské plány)
c) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0094 pol. 4121 - 54.980,- Kč (transfer od DSO Domažlicko - prodej PD)
org. 0094 § 2219 pol. 2324 + 54.980,- Kč (příjem od DSO Domažlicko - prodej PD)
d) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0100 pol. 4121 - 173.687,- Kč (příjem od obcí na školy, veřejnoprávní smlouvy)
org. 0261 § 6409 pol. 5901 - 173.687,- Kč (rozpočtová rezerva) (OF)

5204 - a) doporučuje zastupitelstvu města schválit toto rozpočtové opatření:
org. 0094 pol. 4221 - 7.534.400,- Kč (transfer od DSO Domažlicko - cyklostezka)
org. 0094 § 2219 pol. 3129 + 7.534.400,- Kč (příjem od DSO Domažlicko - cyklostezka)
org. 0094 § 2219 pol. 6349 - 8.824.000,- Kč (transfer DSO Domažlicko - cyklostezka)
org. 0094 § 2219 pol. 6129 + 8.824.000,- Kč (výdaj - financování cyklostezky)
b) doporučuje zastupitelstvu města schválit toto rozpočtové opatření:
org. 0263 § 2321 pol. 6349 - 231.575.530,- Kč ZJ026 (transfer DSO Berounka)
org. 0263 § 2321 pol. 6129 + 231.575.530,- Kč (výdaj financování akce Čistá Berounka)
c) doporučuje zastupitelstvu města schválit toto rozpočtové opatření:
org. 0411 p. 4216 - 18.779.043,- Kč (dotace Domov pro seniory)
org. 0411 p. 4223 + 17.256.417,89 Kč ÚZ 83505 N38 Z 5 (dotace - podíl EU)
org. 0411 p. 4223 + 1.522.625,11 Kč ÚZ 83501 N38 Z 1 (dotace - národní podíl)
org. 0411 § 4357 pol. 6121 - 47.446.470,- Kč (realizace Domov pro seniory)
org. 0411 § 4357 pol. 6121 + 28.610.217,75 Kč N38 Z 5 (realizace - podíl EU)
org. 0411 § 4357 pol. 6121 + 18.836.252,25 Kč N38 Z 1 (realizace - národní podíl)
d) doporučuje zastupitelstvu města schválit toto rozpočtové opatření:
org. 0820 § 6310 pol. 5363 + 4.453.810,- Kč (38 b.j. odvod za porušení rozp.kázně)
org. 0820 § 6399 pol. 5362 - 4.444.092,- Kč (nadměrný odpočet DPH)
org. 0241 § 3639 pol. 5362 - 9.718,- Kč (přeplatek na dani z nemovitostí) (OF)

5205 - souhlasí s provedením odvětrání místností s provozem plynových spotřebičů v bytových jednotkách č. 16 a 18 v rámci odstranění závad z revize NTL domovního plynovodu a plynových spotřebičů č. 52/V-09/Pi-M, Vrchlického 626, Domažlice dle návrhu Nájemního družstva Domažlice (OSM)

5206 - doporučuje zastupitelstvu města schválit směnu částí pozemkové parcely č. 357/3 k.ú. Česká Kubice dle GP č. 201-386-2001 označených jako pozemková parcela č. 357/43 o výměře 3127 m2 (díl i), pozemková parcela č.3 57/44 o výměře 713 m2 (díl h) a stavební parcela č. st. 370 o výměře 178 m2 (díl j) ve vlastnictví Města Domažlice za pozemek parcelní č. 369/1 vedený v ZE-PK v k.ú. Starý Spálenec ve vlastnictví Obce Česká Kubice a uzavření směnné smlouvy dle předloženého návrhu (OSM)

5207 - bere na vědomížádost ZKD Sušice, náměstí Svobody 135, Sušice a souhlasí jako vlastník dotčeného pozemku se změnou způsobu zásobování prodejny ZKD – Smetanova 479, Domažlice za podmínky, že v případě poškození bude provedena úprava chodníku tak, aby konstrukční vrstva odpovídala požadavkům pro vjezd nákladních vozidel s tím, že tato úprava bude provedena na náklady ZKD Sušice odbornou firmou (OSM)

5208 - doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o bezúplatném převodu pozemků vedených jako ostatní plocha, zeleň v Kozinově ulici v Domažlicích a to p.č. 4807/29, 4807/30, 4807/35, 4807/42, 4807/44, 4807/45, 4807/47, 4807/50, 4807/53, 4807/55, 4807/57, 4807/59, 4807/60, vše k.ú. Domažlice od ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových dle předloženého návrhu smlouvy (OSM)

5209 - a) doporučuje zastupitelstvu schválit záměr prodat nemovitosti – pozemky v průmyslové zóně za kasárny v Domažlicích, t.j. části pozemkových parcel č. 2170/2, 2185/4, 4942/1 a 2186 nově označené jako pozemková parcela č. 2185/4, travní porost o výměře 10057 m2, vše v k.ú. Domažlice a části pozemkových parcel č. 2186, 2170/2 a 4942/1 nově označené jako pozemková parcela č. 2186, travní porost o výměře 11863 m2, vše v k.ú. Domažlice
b) doporučuje zastupitelstvu schválit záměr prodat nemovitosti – pozemky v průmyslové zóně za kasárny v Domažlicích, t.j. části pozemkových parcel č. 2185/19, 2170/2, 2170/7 a 2181/1 nově označené jako pozemková parcela č. 2181/1, trvalý travní porost o výměře 17177 m2, vše v k.ú. Domažlice (OSM)

5210 - a) doporučuje zastupitelstvu schválit záměr prodat část nemovitostí – pozemků nacházejících se v lokalitě obytné zóny Na Bábě, parcel č. kat. č. 2446, 2447, 2448/3, 2490/1, 2490/2, 2485, 2484/2, 2484/3, 2488, 2486, 4948 (vše ve zjednodušené evidenci) a pozemkové parcely č. 4949/1, 2490/1 a část nemovitosti - parcely č. kat. 2464, po nabytí této parcely do vlastnictví města, vše v k.ú. Domažlice (dále parcely) za účelem výstavby rodinných domů řadových, izolovaných domů a bytového domu v této lokalitě označených dle projektové dokumentace stavby Domažlice, obytná zóna - II. etapa, Obytná skupina na Bábě/ I. etapa, Stavební část B, Rodinné domy a bytový dům vyhotovené projektantem Ing. Arch. Ladislavem Schejbalem - Atelier SAH, U Letenského sadu 16/1305, Praha 7, zpracované 06/2009 dle předloženého návrhu
b) doporučuje zastupitelstvu města schválit vzorovou smlouvu o budoucí smlouvě kupní na prodej nemovitostí - pozemků nacházejících se v lokalitě obytné zóny Na Bábě v Domažlicích za účelem výstavby rodinných řadových, izolovaných domů a bytového domu dle předloženého návrhu (OSM)

5211 - schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 010-2009 na akci „Obytná zóna na Bábě - komunikace, sítě“ s firmou Held & Francke CZ s.r.o., Husova 685/17, 370 05 České Budějovice, dle přiloženého návrhu (OSM)

5212 - doporučuje zastupitelstvu schválit záměr odkoupení pozemků p.č. 2473/1, 2473/2, 2475, 2477, 2478, 2479, 2480 a 4959 vše parcely původního pozemkového katastru v k.ú. Domažlice do majetku města Domažlice (OSM)

5213 - schvaluje zadání vypracování majetkové a provozní evidence vodovodu a kanalizace za rok 2009 společnosti CHVAK a.s., Bezděkovské Předm. 388, 344 78 Domažlice a souhlasí s úhradou nákladů spojených se zadáním evidence z fondu vodárenské infrastruktury(OSM)

5214 - bere na vědomí informaci odboru správy majetku o odepisování nákladů na stavební práce dle čl. VI. smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne 22. 5. 2002 uzavřenou mezi Českou provincií Řádu sv. Augustina a městem Domažlice na objektu kláštera Řádu sv. Augustina v Domažlicích (OSM)

5215 - a) bere na vědomížádost vlastníků pozemkové parcely 617/1, k.ú. Havlovice u Domažlic
b) souhlasí s provedením úpravy sjezdu na pozemkovou parcelu č. 617/1, k.ú. Havlovice u Domažlic, v rámci stavby chodníku dle upřesněné projektové dokumentace zpracované Projekční kanceláří Rojt na akci „Chodník při silnici II/193 v Havlovicích – I. etapa“ (OSM)

5216 - bere na vědomí informace odboru správy majetku týkající se přípravy prohlášení vlastníka budovy č. p. 97 v Kozinově ul., Domažlice a souhlasí s postupem dle navrhovaného řešení b) (OSM)

5217 - bere na vědomí informace odboru správy majetku týkající se přípravy prohlášení vlastníka budovy č. p. 406 v Pelnářově ul., Domažlice a souhlasí s postupem dle navrhovaného řešení b) (OSM)

5218 - souhlasí se zřízením sídla Pionýrské skupiny Ptáčata Domažlice, v objektu čp. 518 - budova s číslem popisným, bytový dům na stavební parcele č. 2906 - zastavěná plocha a nádvoří Zahradní ulici čp. 518, 344 01 Domažlice (OSM)

5219 - neschvaluje pronájem prodejního stánku na stavební parcele č. 384, k.ú. Babylon a část pozemkové parcely č. 12/5, Janu Březinovi, za účelem provozování občerstvení u koupaliště Babylon (OSM)

5220 - souhlasí s projektovou dokumentací pro stavební povolení novostavby na st. p. č. 671 v k.ú. Domažlice (OSM)

5221 - a) schvaluje zadávací dokumentaci k podání nabídek k veřejné zakázce zadané v otevřeném podlimitním řízení na realizaci stavby „Domov pro seniory – vybavení interiéru podle zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů dle předloženého návrhu
b) jmenuje hodnotící komisi, která bude plnit i funkci otevírací komise, na veřejnou zakázku zadanou v otevřeném podlimitním řízení na dodávku „Domov pro seniory – vybavení interiéru“
členové: náhradníci:
Ing. Miroslav Mach, Ing. Ivana Sladká,
Bc. Michal Hájek, Lenka Králová,
Venuše Klimentová, Eliška Urbanová,
Ing. Arch. Pavel Lejsek, Ing. Zbyněk Pitel,
Dalibor Kubů, Pavel Wolf, (OSM)

5222 - bere na vědomí žádost obyvatel panelového domu č. 496 v Kunešově ulici v Domažlicích o zachování parkovací plochy před domem č. p. 496 a o odstranění dopravní značky "Stezka pro chodce" na přístupové cestě k tomuto domu
b) nesouhlasí se zachováním parkovací plochy před domem čp. 496 v Kunešově ulici z důvodu hygienických norem, nesouhlasu DI PČR, vedení stávajících inženýrských sítí
c) nesouhlasí s odstraněním dopravní značky C 7a "Stezka pro chodce" (OSM)

5223 - souhlasí s provedením výkopových prací v zimním období pro provedení nové izolace u rohového domu čp. 95 na Chod. náměstí na p. p. č. 4779/8 k. ú. Domažlice o rozměru 25 x 0,6 m, provedení výkopových prací proběhne během dvou týdnů v období ledna až března 2010 dle klimatických podmínek firmou Vladimír Švarc - Provádění staveb, Mlýnec 60, Postřekov (OSM)

5224 - nesouhlasí s povolením výjimky z Pravidel pro povolování předzahrádek poskytovatelů nabízející služby v oblasti pohostinství v bodu 2.6 panu Janu Březinovi, spočívající v umístění bočních fóliových zástěn (OSM)

5225 - a) neschvaluje vrácení přeplatku úhrady za nerealizaci umístění nových směrovek a "lamposterů" v komerční části informačního systému města Domažlice
b) schvaluje uzavření dodatku č. 12 ke smlouvě o výpůjčce uzavřené mezi Městem Domažlice a Robertem Fürstem, podnikajícím pod označením Robert Fürst – Agentura BOOM, 360 06 Karlovy Vary – Dvory, Starorolská 137/6, dle předloženého návrhu (OSM)

5226 - doporučuje zastupitelstvu schválit uzavření darovací smlouvy na převod pozemků p.č. 24/26, 24/27, 24/28, 24/29 a 28/2 vše k.ú. Babylon a pozemku p.č. 503/2 k.ú. Bořice od Plzeňského kraje dle předloženého návrhu smlouvy (OSM)

5227 - a) neschvaluje v souladu s Čl. III - Kritéria pro výběr žadatelů zařazení do "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů" v kategorii bytové jednotky o velikosti 1 + 2
b) nesouhlasí se zprostředkováním jednání o případné úhradě vložených investic u bytové jednotky č. 4, Petrovická 258, Domažlice (OSM)

5228 - souhlasí s podnájmem bytové jednotky č. 13 B v Kozinově ul. č.p. 86, Domažlice, za podmínky plnění veškerých závazků vyplývajících ze stávající nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 13 B (OSM)

5229 - schvaluje v souladu s Čl. III - Kritéria pro výběr žadatelů zařazení do "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů" v kategorii bytové jednotky o velikosti 1 + 3 (OSM)

5230 - schvaluje uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky č. 613/9, v ulici Michlova v Domažlicích dle předloženého návrhu (OSM)

5231 - a) schvaluje v souladu s Čl. III - Kritéria pro výběr žadatelů "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" vyřazení ze "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů" z důvodů odmítnutí bytové jednotky č. 1 v ul. Náměstí Míru 62, Domažlice
b) schvaluje v souladu s Čl. III - Kritéria pro výběr žadatelů "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" vyřazení ze "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů" z důvodů odmítnutí bytové jednotky č. 4 v ul. 17. listopadu 242, Domažlice
c) schvaluje v souladu s Čl. III - Kritéria pro výběr žadatelů "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" vyřazení ze "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů", z důvodů odmítnutí bytové jednotky č. 9 v ul. Žižkova 222, Domažlice (OSM)

5232 - a) schvaluje v souladu s Čl. III - Kritéria pro výběr žadatelů zařazení do "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů" v kategorii bytové jednotky o velikosti 1 + 3
b) schvaluje v souladu s Čl. III - Kritéria pro výběr žadatelů zařazení do "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů" v kategorii bytové jednotky o velikosti 1 + 3
c) schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" přidělení bytové jednotky č. 3, v budově čp. 244 v ulici 17. listopadu v Domažlicích s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu (OSM)

5233 - schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" přidělení bytové jednotky č. 4, v budově čp. 242 v ulici 17. listopadu v Domažlicích s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu (OSM)

5234 - a) schvaluje v souladu s Čl. III - Kritéria pro výběr žadatelů zařazení do "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů" v kategorii bytové jednotky o velikosti 1 + 3
b) schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" přidělení bytové jednotky č. 1, v budově čp. 62 v ulici náměstí Míru v Domažlicích s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu (OSM)

5235 - a) schvaluje v souladu s Čl. III - Kritéria pro výběr žadatelů zařazení do "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů" v kategorii bytové jednotky o velikosti 1 + 1
b) schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" přidělení bytové jednotky č. 9, v budově čp. 222 v ulici Žižkova v Domažlicích s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu (OSM)

5236 - schvaluje v souladu s Čl. IX. Ustanovení o přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou a Čl. UV – Rozhodnutí o přidělení bytu a uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky „Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice„ přidělení bytové jednotky č. 1, v budově čp. 638, v ulici Baldovské v Domažlicích (OSM)

5237 - schvaluje v souladu s Čl. IX. Ustanovení o přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou a Čl. UV – Rozhodnutí o přidělení bytu a uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky „Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice„ přidělení bytové jednotky č. 5, v budově čp. 638, v ulici Baldovské v Domažlicích (OSM)

5238 - souhlasí s použitím finančních prostředků ve výši 114.730,- Kč z investičního fondu příspěvkové organizace města Domažlice Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb – domov pro seniory, na nákup elektrického kotle E-B-150/900 do kuchyně (OKS - ÚŠK)

5239 - a) bere na vědomí doporučení cenového a rozpočtového výboru týkající se poplatků za Jeselské zařízení Domažlice
b) schvaluje úpravu režijního příspěvku na výši 50,-Kč/den za děti s trvalým bydlištěm v Domažlicích a 80,- Kč/den za děti s trvalým bydlištěm mimo Domažlice a stravného na výši 30,- Kč/den v Jeselském zařízení Domažlice s účinností od 1.5.2010 (OKS - ÚŠK)

5240 - bere na vědomí na vědomí zprávu o stavu rozvoje Základní školy Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvková organizace (OKS - ÚŠK)

5241 - schvaluje uzavírku střední části náměstí Míru v Domažlicích od čp. 4 (budova ČSOB) až k čp. 42 za účelem konání akce „Republikový festival přípravek“, pořádaný SDH Domažlice dne 17. 10. 2010 od 7.00 hodin do 17.00 hodin (OKS - ÚŠK)

5242 - bere na vědomí oznámení o uzavření Jeselského zařízení Domažlice ve dnech 2. - 15. srpna 2010 (OKS - ÚŠK)

5243 - a) bere na vědomí zprávu o 4 školních úrazech žáků v Základní škole Domažlice, Msgre B. Staška 232, v měsíci prosinci 2009
b) bere na vědomí zprávu o 5 školních úrazech žáků v Základní škole Domažlice, Komenského 17, v měsíci prosinci 2009 (OKS - ÚŠK)

5244 - a) schvaluje úpravu pracovní doby ředitelky příspěvkové organizace města Domažlice Městská knihovna Boženy Němcové Domažlice Bc. Lenky Schirové pro rok 2010 dle předloženého návrhu
b) ruší usnesení č. 5194 ze dne 4. 1. 2010
c) schvaluje v souladu s nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění, platový výměr Bc. Lence Schirové, ředitelce příspěvkové organizace města Domažlice Městská knihovna Boženy Němcové Domažlice, dle předloženého návrhu, s účinností od 1. 1. 2010 (OKS - ÚŠK)

5245 - a) schvaluje konání akce „Stavění májky“ dne 30. 4. 2010 od 17.00 hodin
b) schvaluje konání akce „Pietní akty“ dne 5. 5. 2010
c) schvaluje konání akce „Chodské slavnosti a Vavřinecká pouť 2010“ ve dnech 13. - 15. 8. 2010
d) schvaluje konání akce „Pietní akty“ dne 28. 10. 2010
e) schvaluje konání akce „Mikulášování“ dne 5. 12. 2010 v 17.00 hodin
f) schvaluje konání akce „Rozsvícení vánočního stromu“ dne 27. 11. 2010 v 16.00 hodin
g) schvaluje konání akce „Vánoční trhy“ ve dnech 18. 12. 2010 – 23. 12. 2010
h) schvaluje konání akce „Novoroční ohňostroj“ dne 1. 1. 2011 v 18.00 hodin (OKS - ÚŠK)

5246 - schvaluje uzavření smlouvy o výkonu veřejné služby , dle předloženého návrhu (OSVZ)

5247 - schvaluje uzavření smlouvy o výkonu veřejné služby, dle předloženého návrhu (OSVZ)

5248 - schvaluje uzavření smlouvy o výkonu veřejné služby, dle předloženého návrhu (OSVZ)

5249 - schvaluje výpověď technické podpory vybraných podsystémů smlouvy RS1R/95/0133 se společností ORTEX, s.r.o. (OICT)

5250 - schvaluje podání výpovědi z nájemní smlouvy, jejímž předmětem je užívání části nebytových prostor budovy č. p. 61 v ul. Msgre Staška, Domažlice, uzavřené dne 6. 2. 2006 (OSM)

 

Ing. Miroslav Mach
starosta města
v.r.


Pavel Wolf
místostarosta města
v.r.Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů).

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.

Datum vložení: 25. 1. 2010 0:00
Datum poslední aktualizace: 25. 1. 2010 0:00

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)