Menu
Město Domažlice
Domažlice

1. schůze ze dne 21.12.2010

-

U S N E S E N Í

z 1. schůze rady města Domažlice,
která se konala dne 21. 12. 2010Rada města v Domažlicích:

1 - a) schvaluje jako oddávací místo určené pro uzavírání manželství obřadní síň v budově Městského úřadu Domažlice, náměstí Míru 1
b) schvaluje soboty v sudých týdnech jako dny určené pro uzavírání manželství a to v časovém rozmezí mezi 10-14 hodinou, pokud na tyto dny nepřipadne státní svátek
c) pověřila dle § 4 zák. č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů výkonem občanských obřadů starostu města Ing. Miroslava Macha, místostarostu města Mgr. Karla Štípka, místostarostu města Ing. Vítězslava Brody a dále pověřila výkonem občanských obřadů členy zastupitelstva města a stanovila v souladu s § 108 odst. 2, zákona č. 128/2000 Sb.o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že při významných příležitostech pokud neužívá odznak se státním znakem starosta města, mohou jej užívat členové zastupitelstva města Mgr. Karel Štípek, Ing. Vítězslav Brody, Ing. Jitka Heřmanová, Jan Látka, JUDr. Zdeněk Novák. Dále stanovila, že tajemnice Městského úřadu Ing. Milena Vlčková bude užívat odznak se státním znakem při složení státoobčanského slibu v souladu s § 12, odst.4, zákona číslo 40/1993 Sb. o nabývání a pozbývání státního občanství (OS)

2 - schvaluje záměr pronajmout pozemky - pozemkové parcely č. 3088/1, 3088/5, 3088/6, 3088/17, 3088/24, 3088/26, 3103/12, 3140/17, 3149/9, 3175/6, 3175/11, 3193/1, 3193/2, 3341/16, 3374/34, 3505, 3519/3, 3527, 3541/25, 3541/27, 3541/34, 3544, 3670/24, 3787, 3798/4, 3800/105, 3800/108, 3800/139, 3822/3, 3833/15, 3900/83, 3900/125, 3918/12, 3918/34, 3918/45, 3918/48, 3980/8, 4005/15, 4005/31, 4124/18, 4148/20, 4148/29, 4153/1, 4153/35, 4180/25, 4180/31, 4180/32, 4241/11, 4241/12, 4241/13, 4241/14 vše v k.ú. Domažlice pro zemědělské účely (OSM)

3 - a) bere na vědomí žádost společnosti VLČEK-STAVBY s.r.o., U Garáží 197, Horšovský Týn ze dne 7. 12. 2010 týkající se doplatku rezervačního poplatku a podpisu příslušných smluv na prodej pozemků v lokalitě obytné zóny Na Bábě v Domažlicích
b) ukládá odboru správy majetku jednat se společností VLČEK-STAVBY s.r.o., U Garáží 197, Horšovský Týn o změně podmínek smluv o smlouvách budoucích kupních na prodej pozemků v lokalitě obytné zóny Na Bábě v Domažlicích v rozsahu dle dopisu ze dne 7. 12. 2010 s vypuštěním termínu dokončení hrubé stavby (OSM)

4 - a) bere na vědomí odvolání paní Jaroslavy Trněné-Šperlové, ze dne 7. 12. 2010
b) nemění a nedoplňuje usnesení č. 6628 ze dne 22. 11. 2010 (OSM)

5 - schvaluje záměr pronajmout pozemkové parcely č. 4779/1, 4779/2 a 4779/13, vše v k.ú. Domažlice za účelem umístění předzahrádek v souladu s pravidly pro jejich povolování (OSM)

6 - a) schvaluje uzavření dodatku č. 2 k mandátní smlouvě uzavřené 22. 10. 2009 s panem Jiřím Hafičem, na zajištění výkonu inženýrské činnosti na stavbě kanalizačních a vodovodních přípojek v obci Havlovice a Havlovice -Valcha, které budou prováděny v rámci akce „Domažlice-Havlovice, kanalizace a vodovod“ dle předloženého návrhu
b) schvaluje rozpočtové opatření:
org. 264 § 6409 pol. 6901 - 19.800,- Kč (investiční rezerva)
org. 413 § 2329 pol. 6121 + 19.800,- Kč (Havlovice, vodovod a kanalizace - přípojky) (OSM)

7 - schvaluje uzavření dodatku č. XIII k nájemní smlouvě uzavřené s Domažlickými městskými lesy spol. s r.o., Tyršova 611, Domažlice, dne 2. 1. 2004, kterým se mění výše nájmu na rok 2010, dle předloženého návrhu (OSM)

8 - a) bere na vědomížádost společnosti Stauner Verwaltungs s.r.o. se sídlem Starý Klíčov 143, Mrákov a souhlasí s dočasným zřízením vzdušné přípojky VN vybudované v rámci akce „Domažlice, VN, TS, FVE, CARPOINT“ na dobu nejpozději do 31. 5. 2011
b) schvaluje zřízení věcného břemene zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy v rámci stavby „Domažlice, VN, TS, FVE, CAR POINT“ na pozemkových parcelách č. 3709/15 a 4400/1 v k.ú. Domažlice ve prospěch společnosti Stauner Verwaltungs s.r.o. se sídlem Mrákov, Starý Klíčov 143, na dobu neurčitou a uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene dle předloženého návrhu, smluvní pokuta se stanoví ve výši 750.000,- Kč (OSM)

9 - schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene odpovídajícího právu chůze a jízdy na nemovitost – parcelu č.st. 5090 k.ú. Domažlice ve prospěch Romana Ledneje, dle předloženého návrhu (OSM)

10 - schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 1. 12. 2010 uzavřené mezi Městem Domažlice a paní Zdeňkou Hromádkovou, dle předloženého návrhu (OSM)

11 - schvaluje uzavření Dohody o úpravě soupisu dokladů a účtů u akce OPŽP č. 09025576 a Technickou a finanční přílohu k Rozhodnutí o poskytnutí dotace na financování akce EDS/SMVS: 115D122000437, „I. etapa – Revitalizace území Zelenov“ mezi městem Domažlice a SFŽP ČR, dle předloženého návrhu (OSM)

12 - schvaluje pronájem budovy bez č.p./č.e. na stavební parcele č. 383 v k.ú. Babylon, firmě POHL cz, a.s., odštěpný závod Plzeň, se sídlem Domažlická 168, 318 00 Plzeň, na dobu určitou do 15. 4. 2011 za cenu 10.000,- Kč a uzavření nájemní smlouvy dle předloženého návrhu (OSM)

13 - a) schvaluje v souladu s Vnitřní směrnicí města č. 3/2007, o zadávání veřejných zakázek, zadání zakázky Projekční kanceláři Rojt, se sídlem Vodní 27, 344 01 Domažlice na vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení včetně inženýrské činnosti spojené se zajištěním stavebního povolení na stavbu „Domažlice - rekonstrukce ulic Hradská - Branská“ za cenu dle předložené cenové nabídky
b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo s Projekční kanceláři Rojt, se sídlem Vodní 27, 344 01 Domažlice na vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení včetně inženýrské činnosti spojené se zajištěním stavebního povolení na akci „Domažlice – rekonstrukce ulic Hradská - Branská“, dle předloženého návrhu
c) schvaluje rozpočtové opatření:
org. 0246 § 2212 pol. 6121 + 201.840,- Kč (Místní komunik.-PD Hradská - Branská )
org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 201.840,- Kč ( investiční rezerva) (OSM)

14 - schvaluje uzavření dohody o ukončení smlouvy o výpůjčce uzavřené dne 12. 11. 2010 mezi městem Domažlice a Centrem sociálních služeb Domažlice, příspěvková organizace, se sídlem Baldovská 583, Domažlice, na výpůjčku části nebytových prostor v budově č.p. 117 (bývalá OVS) na stavební parcele č.st. 1161/23 v Petrovické ulici v Domažlicích ke dni 31. 12. 2010 (OSM)

15 - a) schvaluje záměr prodat stávajícím nájemníkům bytovou jednotku č. 164/4, spoluvlastnický podíl v rozsahu 7594/128969 na společných částech budovy čp. 163 a 164 a spoluvlastnický podíl v rozsahu 7594/128969 na stavební parcele 1641 a 1642, k.ú. Domažlice v ulici Kosmonautů v Domažlicích – Hořejší Předměstí
b) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce 164/4, spoluvlastnický podíl v rozsahu 7594/128969 na společných částech budovy čp. 163 a 164 a spoluvlastnický podíl v rozsahu 7594/128969 na stavební parcele č. 1641 a 1642, k.ú. Domažlice v ulici Kosmonautů v Domažlicích – Hořejší Předměstí, dle předloženého návrhu (OSM)

16 - doporučuje zastupitelstvu schválení dodatku č. I. ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě uzavřené dne 9. 9. 2010 (OSM)

17 - neschvaluje záměr o uzavření dohody o změně čl. VI. SOD uzavřené dne 6. 2. 2008 na akci "Zimní stadion Domažlice" stavební společnosti VLČEK - STAVBY s.r.o., U garáží 197, 346 01 Horšovský Týn a.s. (OSM)

18 - a) schvaluje v souladu s vnitřní směrnicí o zadávání zakázek přímé zadání zakázky společnosti PROVOD - inženýrská společnost, s.r.o., se sídlem V Podhájí 226/28, 400 01 Ústí nad Labem,na vypracování projektové dokumentace změny stavby před jejím dokončením na akci „Havlovice – kanalizace a vodovod“ cenu 105.773,- Kč bez DPH.
b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností PROVOD- inženýrská společnost, s.r.o., se sídlem V Podhájí 226/28, 400 01 Ústí nad Labem, na vypracování projektové dokumentace změny stavby před jejím dokončením na akci „Havlovice - vodovod a kanalizace“ dle předloženého návrhu
c) schvaluje rozpočtové opatření:
org. 0413 § 2321 pol. 6121 + 126.928,- Kč (PD Havlovice-kanalizace a vodovod )
org. 0413 § 6399 pol. 5362 - 21.155,- Kč (odpočet DPH)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 105.773,- Kč (investiční rezerva) (OSM)

19 - schvaluje rozpočtové opatření:
org. 0247 § 2221 pol. 5193 + 12.705,- Kč (Autobusová doprava)
org. 0247 § 2212 pol. 5171 - 12.705,- Kč (dopravní značení)(OSM)

20 - a) schvaluje zadání zakázky na vybudování veřejného osvětlení v Ladově ulici společnosti ELDOM plus s.r.o., Cihlářská 452, Domažlice, ve výši 81 352,- Kč s DPH.
b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností ELDOM plus s.r.o., Cihlářská 452, Domažlice, dle předloženého návrhu
c) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org.262 § 3631 pol. 6121 + 81.352,- Kč (VO ul. Ladova – Švabinského Domažlice)
org.264 §6409 pol. 6901 - 81.352,- Kč (investiční rezerva) (OSM)

21 - souhlasí s podáním výpovědi z nájmu bytové jednotky č. 115/14 v ul. Vojtěchova, Domažlice z důvodu porušení povinností nájemce dle § 711 Občanského zákoníku v platném znění (OSM)

22 - souhlasí s podáním výpovědi z nájmu bytové jednotky č. 49/7 v ul. Tovární, Domažlice z důvodu porušení povinností nájemce dle § 711 Občanského zákoníku v platném znění (OSM)

23 - schvaluje ponechání v "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů" (OSM)

24 - bere na vědomí odmítnutí přidělené bytové jednotky (OSM)

25 - bere na vědomí odmítnutí přidělené bytové jednotky (OSM)

26 - schvaluje vyřazení ze "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů" z důvodů odmítnutí bytové jednotky č. 5 v ul. 17.listopadu 244, Domažlice (OSM)

27 - schvaluje ponechání v "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů"(OSM)

28 - schvaluje ponechání v "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů"(OSM)

29 - schvaluje vyřazení ze "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů" z důvodů odmítnutí bytové jednotky č. 8 v ul. Spálená 155, Domažlice (OSM)

30 - schvaluje ponechání v "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů" (OSM)

31 - schvaluje vyřazení ze "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů" z důvodů odmítnutí bytové jednotky č. 10 v ul. 17.listopadu 244, Domažlice (OSM)

32 - schvaluje ponechání v "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů" (OSM)

33 - a) schvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení do "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů" v kategorii bytové jednotky o velikosti 1 + 0
b) schvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení do "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů" v kategorii bytové jednotky o velikosti 1 + 0
c) schvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení do "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů" v kategorii bytové jednotky o velikosti 1 + 1
d) schvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení do "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů" v kategorii bytové jednotky o velikosti 1 + 1
e) schvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení do "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů" v kategorii bytové jednotky o velikosti 1 + 1
f) schvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení do "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů" v kategorii bytové jednotky o velikosti 1 + 1
g) schvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení do "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů" v kategorii bytové jednotky o velikosti 1 + 1
h) schvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení do "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů" v kategorii bytové jednotky o velikosti 1 + 1
ch) schvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení do "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů" v kategorii bytové jednotky o velikosti 2 + 1
i) schvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení do "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů" v kategorii bytové jednotky o velikosti 2 + 1
j) schvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení do "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů" v kategorii bytové jednotky o velikosti 3 + 1
k) schvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení do "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů" v kategorii bytové jednotky o velikosti 3 + 1 (OSM)

34 - schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" přidělení bytové jednotky č.60, v budově čp. 141 v ulici Masarykova v Domažlicích s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu (OSM)

35 - schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" přidělení bytové jednotky č.51, v budově čp. 141 v ulici Masarykova v Domažlicích s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu (OSM)

36 - schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" přidělení bytové jednotky č. 17, v budově čp. 612 v ulici Michlova v Domažlicích s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu (OSM)

37 - schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" přidělení bytové jednotky č. 4, v budově čp. 613 v ulici Michlova v Domažlicích s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu (OSM)

38 - schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" přidělení bytové jednotky č. 13, v budově čp. 630 v ulici Michlova v Domažlicích s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu (OSM)

39 - schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" přidělení bytové jednotky č. 12, v budově čp. 222 v ulici Žižkova v Domažlicích s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu (OSM)

40 - schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" přidělení bytové jednotky č. 33, v budově čp. 257 v ulici Petrovická v Domažlicích s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu (OSM)

41 - schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" přidělení bytové jednotky č. 4, v budově čp. 258 v ulici Petrovická v Domažlicích s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu (OSM)

42 - schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" přidělení bytové jednotky č. 10, v budově čp. 258 v ulici Petrovická v Domažlicích s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu (OSM)

43 - schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" přidělení bytové jednotky č. 5, v budově čp. 244 v ulici 17. listopadu v Domažlicích s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu (OSM)

44 - schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" přidělení bytové jednotky č. 8, v budově čp. 155 v ulici Spálená v Domažlicích s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu (OSM)

45 - bere na vědomí, že došlo v souladu s § 708 z. č. 40/1964 Sb., k přechodu nájmu bytové jednotky č. 7, v budově čp. 258, v ulici Petrovická v Domažlicích (OSM)

46 - bere na vědomí, že došlo v souladu s § 708 z. č. 40/1964 Sb., k přechodu nájmu bytové jednotky č. 4, v budově čp. 236, v ulici Kozinova v Domažlicích (OSM)

47 - bere na vědomí, že došlo v souladu s § 708 z. č. 40/1964 Sb., k přechodu nájmu bytové jednotky č. 2, v budově čp. 115, v ulici Vojtěchova v Domažlicích (OSM)

48 - bere na vědomí, že došlo v souladu s § 706 z. č. 40/1964 Sb., k přechodu nájmu bytové jednotky č. 1, v budově čp. 159, v ulici Kosmonautů v Domažlicích (OSM)

49 - schvaluje v souladu s Čl. VII. Ustanovení o přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou a Čl. IV – Rozhodnutí o přidělení bytu a uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky „ Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" přidělení bytové jednotky č. 3, v budově čp. 638, v ulici Baldovská v Domažlicích (OSM)

50 - a) ruší usnesení č. 6729 ze dne 6. 12. 2010
b) schvaluje otevírací dobu plaveckého bazénu od 2. 1. 2011 od 10 hodin (OF)

51 - schvaluje, aby práci strojníka na plaveckém bazénu vykonával v případě potřeby ředitel příspěvkové organizace Plavecký bazén a ubytovna Domažlice p. Jiří Houška (OF)

52 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0116 pol. 4116 ÚZ 29008 + 356.882,- Kč (dotace na činnost odbor.lesního hospodáře)
org. 0116 § 1036 pol. 5169 ÚZ 29008 + 356.882,- Kč (financování odbor.lesního hospodáře) (OF)

53 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0810 pol. 4111 ÚZ 98187 + 255.490,-- Kč (dotace na volby do zastupitelstev obcí)
org. 0261 § 6409 pol. 5901 - 101.544,36 Kč (rozpočtová rezerva)
org. 0223 § 6115 pol. 5161 ÚZ 98187 + 7.673,10 Kč (volby OZ - služby pošt)
org. 0223 § 6115 pol. 5139 ÚZ 98187 + 13.747,22 Kč (volby OZ - materiál)
org. 0223 § 6115 pol. 5175 ÚZ 98187 + 13.664,-- Kč (volby OZ - občerstvení)
org. 0223 § 6115 pol. 5164 ÚZ 98187 + 30.480,-- Kč (volby OZ - pronájem nebyt. prostor)
org. 0223 § 6115 pol. 5169 ÚZ 98187 + 5.424,56 Kč (volby OZ - nákup služeb)
org. 0223 § 6115 pol. 5152 ÚZ 98187 + 1.220,-- Kč (volby OZ - teplo)
org. 0223 § 6115 pol. 5154 ÚZ 98187 + 196,55 Kč (volby OZ - el.energie)
org. 0223 § 6115 pol. 5173 ÚZ 98187 + 317,-- Kč (volby OZ - cestovné)
org. 0223 § 6115 pol. 5019 ÚZ 98187 + 3.650,56 Kč (volby OZ - refundace)
org. 0223 § 6115 pol. 5021 ÚZ 98187 + 177.499,-- Kč (volby OZ - odměny čl.komisí, distribuce hlasovacích lístků, dohody o provedení práce)
org. 0223 § 6115 pol. 5011 ÚZ 98187 + 66.344,-- Kč volby OZ - refundace mezd zaměstnanců)
org. 0223 § 6115 pol. 5031 ÚZ 98187 + 16.586,-- Kč (volby OZ - pojistné na soc.zabezpečení)
org. 0223 § 6115 pol. 5032 ÚZ 98187 + 18.914,-- Kč (volby OZ - pojistné na zdrav.pojištění)
org. 0223 § 6115 pol. 5162 ÚZ 98187 + 1.318,37 Kč (volby OZ - telefony) (OF)

54 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0220 § 5512 pol. 2324 +14.833,- Kč (JSDH Domažlice - příspěvek Plzeňského kraje )
org. 0221 § 5512 pol. 2321 + 345,- Kč (JSDH Havlovice - příspěvek Plzeňského kraje)
org. 0261 § 6409 pol. 5901 +15.178,- Kč (rozpočtová rezerva) (OF)

55 - a) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0119 § 3635 pol. 5166 - 266.450,- Kč (OVÚP - konzultační,poradenské služby)
org. 0119 § 3635 pol. 5169 - 20.000,- Kč (OVÚP - fond pro výkon rozhodnutí)
org. 0261 § 6409 pol. 5901 + 286.450,- Kč (rozpočtová rezerva)
b) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0119 § 3635 pol. 6119 - 500.000,- Kč (OVÚP – územní plán I.etapa)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 + 500.000,- Kč (investiční rezerva) (OF)

56 - schvaluje změnu závazných ukazatelů rozpočtu příspěvkové organizace Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb – domov pro seniory takto:
Účet 501 - Spotřeba materiálu - 14.000,- Kč
Účet 502 - Spotřeba energie + 350.000,- Kč
Účet 511 - Opravy a udržování + 22.000,- Kč
Účet 518 - Ostatní služby - 10.000,- Kč
Účet 521 - Mzdové náklady - 870.000,- Kč
Účet 524 - Zákonné soc.pojištění + 500.000,- Kč
Účet 527 - Zákonné sociální náklady - 28.000,- Kč
Účet 528 - Jiné sociální náklady - 10.000,- Kč
Účet 551 - Odpisy dlouhodobého majetku + 60.000,- Kč (OF)

57 - a) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0231 § 3412 pol. 5331 + 116.000,- Kč (Plavecký bazén - účet 521, 524, 528 mzdové náklady)
org. 0261 § 6409 pol. 5901 - 116.000,- Kč (rozpočtová rezerva)
b) schvaluje změnu závazných ukazatelů příspěvkové organizace Plavecký bazén a ubytovna Domažlice takto:
Účet 501 - Spotřeba materiálu + 18.012,- Kč
Účet 502 - Spotřeba energie - 58.011,-Kč
Účet 511 - Opravy a udržování + 39.999,- Kč
Účet 521 - Mzdové náklady + 83.000,- Kč
Účet 524 - Zákonné soc.pojištění + 28.000,- Kč
Účet 528 - Jiné sociální náklady + 5.000,- Kč (OF)

58 - a) schvaluje změnu závazných ukazatelů rozpočtu příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Domažlice takto:
Účet 502 – Spotřeba energie + 518.000,- Kč
b) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0252 § 3639 pol. 2119 + 500.000,- Kč (příjmy věcná břemena)
org. 0261 § 6409 pol. 5901 + 500.000,- Kč (rozpočtová rezerva)
c) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0208 § 3113 pol. 5331 + 500.000,- Kč (ZŠ a MŠ Msgre B.Staška - účet 502 spotřeba energie)
org. 0261 § 6409 pol. 5901 - 500.000,- Kč (rozpočtová rezerva) (OF)

59 - bere na vědomí žádost TJ Jiskra Domažlice o poskytnutí finanční dotace ve výši 700.000,- Kč na úhradu splátky vyměřeného odvodu za porušení rozpočtové kázně a úhradu provozních závazků TJ (OF)

60 - a) schvaluje změnu závazných ukazatelů rozpočtu příspěvkové organizace ZŠ Komenského 17 takto:
Účet 501 - Spotřeba materiálu + 100.000,- Kč
Účet 511 - Opravy a udržování + 50.000,- Kč
Účet 518 - Ostatní služby - 150.000,- Kč
Účet 538 - Jiné daně a poplatky + 95.000,- Kč
Účet 549 - Ostatní náklady + 35.000,- Kč
b) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0207 § 3113 pol. 5331 + 130.000,- Kč (ZŠ Komenského 17 - účet 538 jiné daně, účet 549 ostatní náklady)
org. 0261 § 6409 pol. 5901 - 130.000,- Kč (rozpočtová rezerva) (OF, OKS - ÚŠK)

61 - schvaluje uzavření licenční smlouvy o veřejném provozování děl v době „Vánočního jarmarku“ ve dnech 18. - 23. 12. 2010, uzavíranou mezi městem Domažlice, nám. Míru 1, 344 20 Domažlice a OSA - Ochranným svazem autorským pro práva k dílů hudebním, o.s., Čs. Armády 20, 160 56 Praha 6, dle předloženého návrhu (OKS - ÚŠK)

62 - bere na vědomí oznámení o uzavření mateřské školy při Základní škole a mateřské škole Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvková organizace, ve dnech 23. 12. - 31. 12. 2010 (OKS - ÚŠK)

63 - bere na vědomí informaci ředitelky MěkBN Bc. Lenky Schirové o pracovní době (OKS - ÚŠK)

64 - schvaluje podání žádosti o nadační příspěvek u nadace ČEZ městem Domažlice na projekt „Pryč s nudou“ na realizaci úprav pozemku pro školní družinu ZŠ Domažlice, Komenského 17 (OKS - ÚŠK)

65 - souhlasí s přijetím daru - 32 ks platových košíků - od dárce MIJAVA s.r.o., Kozinova 259, Domažlice, pro příspěvkovou organizaci města Domažlice Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb – domov pro seniory (OKS - ÚŠK)

66 - a) doporučuje ZM stanovit rozdělení organizací a společností na místostarosty města takto:
Mgr. Karel Štípek: ZŠ Komenského 17, ZŠ praktická, ZŠ a MŠ Msgre B. Staška, Mateřská škola, Jeselské zařízení, MKS, DTS Domažlice, ZUŠ, Knihovna B. Němcové,
Ing. Vítězslav Brody: Plavecký bazén a ubytovna, Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb - domov pro seniory, Správa sportovních zařízení města Domažlice s.r.o., Domažlická správa nemovitostí spol. s.r.o., Domažlické městské lesy s.r.o.
b) doporučuje ZM pověřit řízením městské policie pana Mgr. Karla Štípka (tajemnice)

67 - a) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0223 § 6171 pol. 5137 - 25.300,- Kč (OKS - DHM))
org. 0229 § 6171 pol. 5173 + 20.000,- Kč (OKS - cestovné)
org. 0223 § 6171 pol. 5154 + 300,- Kč (OKS - el. energie)
org. 0223 § 6171 pol. 5136 + 5.000,- Kč (OKS knihy, časopisy)
b) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0220 § 5512 pol. 5169 - 7.000,- Kč (JSDH Domažlice - služby)
org. 0220 § 5512 pol. 5139 + 7.000,- Kč (JSDH Domažlice - materiál)
org. 0220 § 5512 pol. 5171 - 26.000,- Kč (JSDH Domažlice - opravy)
org. 0220 § 5512 pol. 5139 + 8.000,- Kč (JSDH Domažlice - materiál)
org. 0220 § 5512 pol. 5132 + 18.000,- Kč (JSDH Domažlice - ochranné pomůcky)
org. 0220 § 5512 pol. 5137 - 29.000,- Kč (JSDH Domažlice - DHM)
org. 0220 § 5512 pol. 5132 + 29.000,- Kč (JSDH Domažlice - ochranné pomůcky) (OKS)

68 - nesouhlasí jako vlastník sousední nemovitosti - pozemku č. ZE 169 k.ú. Mračnice s provedením stavebních prací v souvislosti se stavbou skleníků na pozemcích č. KN 505/1 (ZE 145, 150, 155, 157, 158, 160, 161, 163. 164, 167/2, 168/1) a KN 505/5 k.ú. Mračnice, jejímž investorem je společnost Iron s.r.o., se sídlem Mrákov, Starý Klíčov 143 (OSM)

69 - nesouhlasí jako vlastník sousední nemovitosti - pozemku č. ZE 169 k.ú. Mračnice s provedením stavebních prací v souvislosti se stavbou střešní FV elektrárny umístěné na sklenících na pozemcích č. KN 505/1 (ZE 145, 150, 155, 157, 158, 160, 161, 163. 164, 167/2, 168/1) a KN 505/5 k.ú. Mračnice, jejímž investorem je společnost SOLARSUN s.r.o., se sídlem Mrákov, Starý Klíčov 143 (OSM)

70 - odvolává z funkce člena redakční rady pana Pavla Wolfa (OKS)

71 - odvolává z funkce člena redakční rady paní Vladislavu Štípkovou (OKS)

72 - jmenuje členem redakční rady Mgr. Karla Štípka (OKS)

73 - jmenuje členem redakční rady Ing. Jitku Heřmanovou (OKS)

 

Ing. Miroslav Mach
starosta města
v.r.

Mgr. Karel Štípek
místostarosta města
v.r.Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů).

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.

Datum vložení: 7. 1. 2011 0:00
Datum poslední aktualizace: 7. 1. 2011 0:00

Samospráva

Aktuální teplota

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích

Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Univerzální překladač

Překlad (translations)