Obsah

79. schůze ze dne 11.3.2009

Typ: ostatní
-
U S N E S E N Í

ze 79. mimořádné schůze rady města Domažlice,
která se konala dne 11. 3. 2009Rada města v Domažlicích:

3640 - doporučuje zastupitelstvu města schválit prodloužení splatnosti bezúročné půjčky poskytnuté Městem Domažlice TJ Jiskra Domažlice ve výši 1,500.000,- Kč do 30. 6. 2009     (OSM)

3641 - doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření Dodatku ke smlouvě o budoucí smlouvě kupní na prodloužení termínu předložení projektové dokumentace na realizaci novostavby na st.p.č. 671 v k.ú. Domažlice, dle předloženého návrhu     (OSM)

3642 - doporučuje ZM schválit prodej nemovitosti bytové jednotky č. 447/8 spoluvlastnický podíl na společných prostorech domu č. p. 446, 447 ve výši 566/10312 a spoluvlastnický podíl na stavebních parcelách č. 1495,1496 ve výši 566/10312 v Domažlicích, Bezděkovské Předměstí za podmínek daných návrhem kupní smlouvy a doporučuje ZM schválit uzavření smlouvy "Smlouvu o převodu vlastnického práva k bytové jednotce, spoluvlastnického podílu na společných částech domu a spoluvlastnického podílu na pozemku"      (OSM)

3643 - doporučuje ZM schválit prodej nemovitosti bytové jednotky č. 222/1 spoluvlastnický podíl na společných prostorech domu č. p. 221, 222 ve výši 503/9764 a spoluvlastnický podíl na stavebních parcelách č. 1942, 1943 ve výši 503/9764 v Domažlicích, Hořejší Předměstí za podmínek daných návrhem kupní smlouvy paní a doporučuje ZM schválit uzavření smlouvy "Smlouvu o převodu vlastnického práva k bytové jednotce, spoluvlastnického podílu na společných částech domu a spoluvlastnického podílu na pozemku"     (OSM)

3644 - doporučuje ZM vyzvat zájemce o byt Švabinského 547/4, aby doložili do 30 dnů návrh smlouvy o úvěru, popřípadě jinou smlouvu zajišťující úvěr      (OSM)

3645 - a) schvaluje měření čistoty ovzduší v ulici Komenského ještě v měsíci dubnu 2009
b) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 116 §3719 pol. 5169 +26.000,-- Kč (měření emisí)
org. 261 §6409 pol. 5901 - 26.000,-- Kč (rozpočtová rezerva)      (OSM)

3646 - doporučuje zastupitelstvu města Domažlice schválit rozpočtový výhled města Domažlice na období let 2009 – 2011 dle předloženého návrhu      (OF)

3647 - doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí informaci o vývoji kurzu akcií společnosti UNIPETROL a.s.      (OF)

3648 - a) schvaluje uzavření Smlouvy o převodu vlastnictví k majetku České republiky (§22 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb.) mezi ČR-Ministerstvem vnitra, Nad štolou 936/3, 170 34 Praha 7, IČ: 00007064 a Městem Domažlice, nám. Míru 1, 344 20 Domažlice, IČ: 00253316 - k ochranným prostředkům pro JPO V: Domažlice-Havlovice
b) schvaluje udělení plné moci pro převzetí ochranných prostředků pro JPO V:Domažlice-Havlovice paní Bc. Dagmar Murínové      (OKS)

3649 - a) doporučuje ZM schválit plán investic na rok 2009 dle upraveného návrhu
b) doporučuje ZM schválit čerpání investiční rezervy na rok 2009 dle upraveného návrhu      (OSM)

3650 - doporučuje ZM vzít na vědomí rozhodnutí správního orgánu – odboru životního prostředí MěÚ Domažlice ve věci kácení stromů v aleji, které nabylo právní moci 6. 3. 2009     (OSM)


 

Ing. Miroslav Mach
starosta města
v.r.Pavel Wolf
místostarosta města
v.r.
Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů).

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.


Vytvořeno: 25. 3. 2009
Poslední aktualizace: 25. 3. 2009 00:00
Autor: