Menu
Město Domažlice
Domažlice

71. schůze ze dne 30.12.2008

-

U S N E S E N Í

ze 71. mimořádné schůze rady města Domažlice,
která se konala dne 30.12.2008
Rada města v Domažlicích:

3352 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 245 § 3113 pol. 6121 + 125.000,-- Kč (PD oprava oken a fasády – ZŠ Kom.)
org. 264 § 6409 pol. 6901 - 125.000,-- Kč (investiční rezerva)     (OSM)

3353 - a) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 407 § 3412 pol. 6121 + 174.770,-- Kč (tréninkové hřiště)
org. 264 § 6409 pol. 6901 - 174.770,-- Kč (investiční rezerva)
b) schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci díla „Rekonstrukce tréninkového hřiště na hřiště s umělým trávníkem v Domažlicích“ uzavřené dne 21.7. 2008 mezi městem Domažlice, nám.Míru 1, Domažlice jako objednatelem a společností Silnice Horšovský Týn a.s., Nad Rybníčkem 40, 346 01 Horšovský Týn jako zhotovitelem dle předloženého návrhu     (OSM)

3354 - doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na koupi spoluvlastnického podílu ve výši 1/3 na nemovitostech - na budovách č. p. 134 a 135 umístěných na stavebních parcelách č. 8 a 9 a na stavebních parcelách č. 8 a 9, vše v k. ú. Domažlice dle předloženého návrhu a uzavření kupní smlouvy, jejíž podstatné náležitosti jsou součástí této smlouvy o smlouvě budoucí kupní, dle předloženého návrhu Mgr. J. Endrštové s tím, že město nebude hradit náklady spojené s uzavřením smlouvy dle článku VI. části A smlouvy ani požadovat úhradu svých nákladů     (OSM)

3355 - schvaluje uzavření smlouvy o depozitní úschově dle předloženého návrhu s tím, že město nebude hradit náklady spojené s realizací depozitní úschovy     (OSM)

3356 - a) schvaluje zadání zakázky formou objednávky na provedení aktualizace projektové dokumentace stavby „Rekonstrukce ulice Husova“ firmě Pragoprojekt Praha, se sídlem K Ryšánce 16/1668, 147 54 Praha 4
b) schvaluje rozpočtové opatření na úhradu nákladů za provedení aktualizace projektové dokumentace akce „Rekonstrukce ulice Husova“ takto :
org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 50.000,- Kč (snížení investiční rezervy)
org. 0437 § 2212 pol. 6121 + 50.000,- Kč (Husova ulice – projektová dokumentace)     (OSM)

3357 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0411 § 4357 pol. 6121 + 2.200,- Kč (Domov důchodců - uveřejnění na CA)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 2.200,- Kč (snížení investiční rezervy)     (OSM)

3358 - bere na vědomí žádost ředitele ZŠ Msgre B.Staška o odstranění 2 ks laviček před budovou školy a nesouhlasí s uložením úkolu DTS lavičky odstranit     (OSM)

3359 - schvaluje doplnění podmínek užívání veřejného prostranství v rámci udělování souhlasu vlastníka místní komunikace se zvláštním užíváním veřejného prostranství v bodě 3. takto: "předzahrádka nebude opatřena po stranách svislou průhlednou ochrannou fólií ani žádným jiným druhem zateplení (sklo, plast, laminát, atd.)"     (OSM )

3360 - a) schvaluje zadání zakázky formou objednávky na akci Zpracování investičního záměru pro poskytnutí finanční podpory z MZe ČR na akci "Havlovice-vodovod a kanalizace" společnosti PROVOD - inženýrská společnost,s.r.o., Hrnčířská 56/12, 400 01 Ústí nad Labem
b) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 30.000,- Kč (snížení investiční rezervy)
org. 0439 § 2310 pol. 6121 + 30.000,- Kč (vodovod a kanalizace Havlovice)     (OSM)
 

Ing. Miroslav Mach
starosta města
v.r.


Pavel Wolf
místostarosta města
v.r.


Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů).

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.

Datum vložení: 6. 2. 2009 0:00
Datum poslední aktualizace: 6. 2. 2009 0:00

Samospráva

Aktuální teplota

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích

Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Univerzální překladač

Překlad (translations)