Menu
Město Domažlice
Domažlice

70. schůze ze dne 17.12.2008

-

U S N E S E N Í

ze 70. mimořádné schůze rady města Domažlice,
která se konala dne 17.12.2008Rada města v Domažlicích:

3322 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 220 § 5512 pol. 5132 - 28 tis. Kč (ochranné pomůcky)
org. 220 § 5512 pol. 5167 - 4 tis. Kč (školení)
org. 220 § 5512 pol. 5151 + 10 tis. Kč (vodné)
org. 220 § 5512 pol. 5169 + 1 tis. Kč (služby)
org. 220 § 5512 pol. 5137 + 4 tis. Kč (DHM)
org. 220 § 5512 pol. 5153 + 4 tis. Kč (plyn)
org. 220 § 5512 pol. 5156 + 13 tis. Kč (pohonné hmoty)
org. 220 § 5512 pol. 5171 - 10 tis. Kč (opravy a údržba)
org. 220 § 5512 pol. 5137 + 10 tis. Kč (DHM)     (OKS)

3323 - doporučuje zastupitelstvu města schválit toto rozpočtové opatření:
org. 262 § 3631 pol. 6121 - 622.115,75 Kč (veřejné osvětlení)
org. 308 § 3634 pol. 5171 - 691.452,-- Kč (Kotelna Švabinského …..)
org. 411 § 4357 pol. 6121 - 2.283.509,-- Kč (Domov pro seniory)
org. 264 § 6409 pol. 6901 + 3.597.076,75 Kč (investiční rezerva)     (OSM)

3324 - schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. sml. zhotovitele: 65/08 na akci „Plavecký bazén Domažlice – parkoviště“ s firmou Silnice Horšovský Týn a.s., Nad rybníčkem 40, Horšovský Týn.     (OSM)

3325 - schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na akci „Čistá Berounka, etapa II., podprojekt č. 3 Domažlice, část Domažlice – výměna a propojení stávajících vodovodních řadů“ mezi městem Domažlice a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Praha 4.     (OSM)

3326 - schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 076C08/30 s Pozemkovým fondem České republiky, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, IČ: 45797072 na zřízení a provozování vodovodního a kanalizačního potrubí, práva vstupu, vjezdu, údržby a oprav na části pozemků p.č. 707/6 a 707/7 k.ú. Havlovice u Domažlic, v rámci stavby "Domažlice-Havlovice, vodovod a kanalizace" za cenu stanovenou znaleckým posudkem, na dobu neurčitou, ve prospěch Města Domažlice IČO:00253316, dle předloženého návrhu     (OSM)

3327 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 245 § 3639 pol. 5169 + 179,-- Kč (trvalé odnětí zem. půdy POZ)
org. 245 § 2219 pol. 6121 - 13.277,-- Kč (cyklostezky …....)
org. 245 § 3113 pol. 6121 + 80.072,-- Kč (ZŠ Komenského - nástavba)
org. 245 § 3744 pol. 5166 - 150.400,-- Kč (protivovodňová opatření II)
org. 245 § 3631 pol. 6121 - 1.862,-- Kč (PD VO Chodská – U Zastávky)
org. 245 § 3744 pol. 5169 - 22,-- Kč (protipovodňová opatření I)
org. 245 § 2341 pol. 5171 - 20.000,-- Kč (vodní díla)
org. 264 § 6409 pol. 6901 + 105.310,-- Kč (investiční rezerva)    (OSM)

3328 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 246 § 2219 pol. 6121 - 90.311,77 Kč (místní komunikace)
org. 246 § 2219 pol. 5171 - 39.048,-- Kč (oprava chodníků)
org. 247 § 2212 pol. 5169 + 29,-- Kč (přemístění park. automatu)
org. 247 § 2212 pol. 5171 - 6.951,-- Kč (dopravní značky)
org. 247 § 2221 pol. 5193 - 134.701,-- Kč (dopravní obslužnost)
org. 264 § 6409 pol. 6901 + 270.982,77 Kč (investiční rezerva)     (OSM)

3329 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 280 § 3231 pol. 5171 - 17.881,90 Kč (ZUŠ – opravy …....)
org. 410 § 3649 pol. 6349 - 892,-- Kč (Čistá Berounka)
org. 424 § 2321 pol. 6121 - 35.677,-- Kč (dešťová kanalizace -pivovar + anglické dvorky)
org. 287 § 3421 pol. 6121 - 93.896,-- Kč (hřiště u okesu)
org. 287 § 2219 pol. 5171 - 10.040,-- Kč (Opr.maj.-poz.komunikace)
org. 287 § 3111 pol. 6121 - 2.593,50 Kč (Opr. maj.-předškolní zařízení)
org. 264 § 6409 pol. 6901 + 160.980,40 Kč (investiční rezerva)     (OSM)

3330 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 407 § 3412 pol. 6121 + 227.625,-- Kč (PD+propag.TDI- trén. hřiště)
org. 402 § 3412 pol. 6121 + 995,57 Kč (ZS zabezpečení -měření imisí!)
org. 422 § 3113 pol. 6122 + 24.000,-- Kč (propag.tabule, tiskárna -poč.uč. ZŠ Msgre. Staška)
org. 429 § 3633 pol. 6121 + 75.498,-- Kč (Plynofikace Střelnice)
org. 264 § 6409 pol. 6901 - 328.118,57 Kč (investiční rezerva)     (OSM)

3331 - schvaluje zadávací dokumentaci k podání nabídek k veřejné zakázce v otevřeném zadávacím řízení na realizaci stavby „Domov pro seniory Domažlice“ podle zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb.     (OSM)

3332 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0261 § 6409 pol. 5901 + 355 000,-- Kč (rozpočtová rezerva)
org. 0239 § 2219 pol. 5166 - 70. 000,-- Kč (konzultační, poraden. služby)
org. 0239 § 2310 pol. 5169 - 85. 000,-- Kč (pitná voda)
org. 0239 § 3639 pol. 5171 - 200. 000,-- Kč (opravy a udržování)     (OSM)

3333 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0261 § 6409 pol. 5901 + 485 000,-- Kč (rozpočtová rezerva)
org. 0252 § 3639 pol. 5362 - 485 000,-- Kč (platby daní a poplatků)     (OSM)

3334 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0261 § 6409 pol. 5901 - 14 470,-- Kč (rozpočtová rezerva)
org. 0241 § 1032 pol. 5362 + 12 510,-- Kč (platby daní a poplatků SR)
org. 0241 § 6320 pol. 5163 + 1 960,-- Kč (pojištění funkčně nesprac.)     (OSM)

3335 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0261 § 6409 pol. 5901 - 317 190,-- Kč (rozpočtová rezerva)
org. 0239 § 3631 pol. 5154 + 176 750,-- Kč (elektrická energie)
org. 0239 § 3639 pol. 5151 + 140 440,-- Kč (studená voda)
org. 0241 § 3639 pol. 5361 + 43 000,-- Kč (nákup kolků)
org. 0252 § 3639 pol. 5361 - 43 000,-- Kč (nákup kolků)     (OSM)

3336 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0200 pol. 4116 ÚZ 33346 +30.000,- Kč (dotace- kompenzační pomůcky MŠ)
org. 0200 § 3111 pol. 5331 ÚZ 33346 + 30.000,- Kč (MŠ – kompenzační pomůcky)     (OF)

3337 - doporučuje zastupitelstvu města schválit toto rozpočtové opatření:
org. 0222 § 5311 pol. 6122 -600.000,- Kč (Městská policie – radar)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 +600.000,- Kč (investiční rezerva)     (OF)

3338 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0268 pol. 4116 ÚZ 29096 +56.000,- Kč (dotace – podpora ohrožených druhů zvěře)
org. 0267 §1037 pol.5331 ÚZ 29096+56.000,- Kč (Městské lesy- podpora ohrožených druhů zvěře)     (OF)

3339 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0219 § 3319 pol. 5139 -3.109,- Kč (záležitosti kultury – nákup materiálu)
org. 0219 § 3429 pol. 5229 +3.109,- Kč (příspěvek KČT – úhrada pojistného) OKS-ÚŠK

3340 - schvaluje smlouvu o zajištění provozu a údržby plynovodní přípojky sportovního areálu Střelnice mezi městem Domažlice a společností RWE Distribuční služby s.r.o. , Plynárenská 4499/1, 657 02 Brno dle předloženého návrhu     (OSM)

3341 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 223 § 6171 pol. 5152 - 16 tis. Kč (teplo)
org. 229 § 6171 pol. 5173 + 16 tis. Kč (cestovné)     (OKS)

3342 - schvaluje uzavření dohody o poskytnutí finančního příspěvku na realizaci stavby "Víceúčelové hřiště Domažlice, Sídliště Šumava", umístěného na části pozemkové parcely č. 962/2, k.ú. Domažlice ve výši 800.000,- Kč, mezi městem Domažlice a organizací Sídliště Šumava, o.s., se sídlem Domažlice, Čerchovská 488, IČ 22661492, dle předloženého návrhu     (OSM)

3343 - doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření darovací smlouvy na pozemky - pozemkové parcely č. 737/2, 737/3, 737/4, 737/5, 737/6 , stavební parcely č. 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231 a budovy nacházející se na těchto stavebních parcelách - budovy bez č. p. /č. e. na stavební parcele č. 218, budovy bez č. p. /č. e. na stavební parcele č. 219, budovy bez č. p. /č. e. na stavební parcele č. 220, budovy bez č. p. /č. e na stavební parcele č. 221, budovy bez č. p. /č. e. na stavební parcele č. 222, budovy bez č. p. /č. e. na stavební parcele č. 223, budovy bez č. p. /č. e. na stavební parcele č. 224, budovy bez č. p. /č. e. na stavební parcele č. 225, budovy bez č. p. /č. e. na stavební parcele č. 226, budovy bez č. p. /č. e. na stavební parcele č. 227, budovy bez č. p. /č. e. na stavební parcele č. 228, budovy bez č. p. /č. e. na stavební parcele č. 229, budovy bez č. p. /č. e. na stavební parcele č. 230, budovy bez č. p. /č. e. na stavební parcele č. 231, vše k.ú. Dolní Folmava od ČR – Ministerstva vnitra, se sídlem Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7, Holešovice dle předloženého návrhu     (OSM)

3344 - a) schvaluje uzavření dohody o čerpání fondu oprav, rekonstrukce a rozvoje v roce 2008 mezi městem Domažlice a CHVaK a.s., Bezděkovské předm., 388, 344 78 Domažlice, IČO: 49788761 dle předloženého návrhu
b) schvaluje použití fondu oprav vodárenské infrastruktury města k úhradě závazků vyplývajících z dohody OSM.      (OF)

3345 - a) schvaluje poskytnutí příspěvku TJ Jiskra Domažlice na zpracovanou DUR a DSP vč. zajištění vyjádření dotčených orgánů
b) schvaluje rozpočtové opatření na poskytnutí příspěvku TJ Jiskra Domažlice takto:
org. 264 § 6409 pol. 6901 - 188.615,- Kč (investiční rezerva)
org. 435 § 3419 pol. 6329 +188.615,- Kč (investiční přísp. pro TJ Jiskra – PD dostavba šaten)     (OSM)

3346 - schvaluje uzavření dodatku č. 1 Kupní smlouvy č. 2008_02 uzavřené dne 13.8. 2008 mezi městem Domažlice a firmou JaFa H&S spol. s r.o, Branská 55, Domažlice dle předloženého návrhu     (OSM)

3347 - bere na vědomí žádost a trvá na svém usnesení č. 2924, kterým zrušila usnesení č. 2558 ze dne 30. 08. 2004      (OSM)

3348 - bere na vědomí petici obyvatel domu čp. 61, v ulici Msgre. B. Staška v Domažlicích a souhlasí s odpovědí dle upraveného návrhu     (OSM)

3349 - bere na vědomí oznámení o uzavření Mateřské školy Domažlice ve dnech 29. 12. 2008 – 2.1.2009     (OKS-ÚŠK)

3350 - a) schvaluje poskytnutí příspěvku TJ Jiskra Domažlice na provedení prací - rekonstrukce tribuny Městského stadionu Střelnice
b) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org.435 § 3412 pol. 6329 + 277.000,- Kč (příspěvek TJ Jiskra - rekonstrukce tribuny)
org.261 § 6409 pol. 5901 - 277.000,- Kč (rozpočtová rezerva)     (OSM, OF)

3351 - a) ukládá OSM objednat u firmy Silnice H. Týn provedení přípravných prací pro objekt časomíry na Městském stadionu Střelnice
b) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org.436 § 3412 pol. 6121 + 50.000,- Kč (stadion Střelnice - časomíra)
org.261 § 6409 pol. 5901 - 50.000,- Kč (rozpočtová rezerva)     (OSM, OF)


 
Ing. Miroslav Mach
starosta města
v.r.

Pavel Wolf
místostarosta města
v.r.


Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů).

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.
 
Datum vložení: 6. 2. 2009 0:00
Datum poslední aktualizace: 6. 2. 2009 0:00

Samospráva

Aktuální teplota

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích

Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Univerzální překladač

Překlad (translations)