Menu
Město Domažlice
Domažlice

69. schůze ze dne 8.12.2008

-

U S N E S E N Í


ze 69. schůze rady města Domažlice,
která se konala dne 8. 12. 2008Rada města v Domažlicích:


3253 - bere na vědomí přehled nesplněných usnesení rady města

3254 - a) bere na vědomí oznámení ČEZ Distribuce, a.s. o záměru realizovat v roce 2010 rekonstrukci nadzemního vedení v ulici Mánesově v Domažlicích
b) schvaluje koordinaci investiční akce ČEZ Distribuce, a.s. - rekonstrukce nadzemního vedení NN a vyvolané investiční akce rekonstrukce veřejného osvětlení v ulici Mánesově s tím, že v roce 2009 bude zpracována PD stavby „Rekonstrukce VO a uložení optické trubky pro MKIS“ a zajištěno stavební povolení     (OSM-I)

3255 - a) bere na vědomí oznámení ČEZ Distribuce, a.s. o záměru realizovat v roce 2010 rekonstrukci nadzemního vedení v ulici Voborníkově v Domažlicích
b) schvaluje koordinaci investiční akce ČEZ Distribuce, a.s. - rekonstrukce nadzemního vedení NN a vyvolané investiční akce rekonstrukce veřejného osvětlení v ulici Voborníkově s tím, že v roce 2009 bude zpracována PD stavby „Rekonstrukce VO“ a zajištěno stavební povolení    (OSM-I)

3256 - a) souhlasí s pokácením 1 kusu lípy a 1 kusu javoru na p. p. č . 3072 v katastrálním území Domažlice u kaple sv. Vavřince z důvodů rekonstrukce zídky a schůdků zpřístupňujících vyvýšené prostranství kolem kaple
b) zplnomocňuje Římskokatolickou farnost Domažlice, se sídlem náměstí Míru 136, Domažlice k vyřízení žádosti o pokácení stromů podle § 9 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně krajiny a přírody    (OSM-MH)

3257 - souhlasí s poskytnutím žulových ploten nebo kostek na zadláždění prostranství u kaple sv. Vavřince na pozemkové parcele č. 3068/1 o velikosti cca 40 m2, k.ú. Domažlice Římskokatolické farnosti Domažlice   (OSM)

3258 - doporučuje zastupitelstvu města schválit koupi stavební parcely č. 650/2, k.ú. Domažlice od ČR - úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových za cenu 96 000,-- Kč a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu   (OSM)

3259 - bere na vědomí žádost paní Bc. Moniky Sokolové    (OSM)

3260 - bere na vědomí informaci odboru správy majetku týkající se Návrhu zadání změny územního plánu č. 7 obce Meclov    (OSM)

3261 - doporučuje zastupitelstvu města schválit odkoupení pozemků p.č. 8/1, 8/3, 709/8, 709/9, 638/14 a 638/15 vše k.ú. Havlovice u Domažlic za cenu 30,-Kč/m2 a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu     (OSM)

3262 - a) doporučuje zastupitelstvu města schválit darovací smlouvu, kterou Plzeňský kraj, se sídlem Plzeň, Škroupova 18, PSČ 306 13, IČ: 70 89 03 66 daruje do vlastnictví Města Domažlice, IČ 00253316 pozemkové parcely č. 635/10, 635/13, 635/19, 635/29, 635/30 a 635/31, k.ú. Havlovice u Domažlic a pozemkové parcely č. 4977/8,č. 4783/23, 4783/24 a 4783/27, k.ú. Domažlice
b) doporučuje zastupitelstvu města schválit darovací smlouvu, kterou Město Domažlice, IČ 00253316 daruje do vlastnictví Plzeňského kraje, se sídlem Plzeň, Škroupova 18, PSČ 306 13, IČ: 70 89 03 66 pozemkové parcely č. 635/53, 635/56, 635/59, k.ú. Havlovice u Domažlic, pozemkovou parcelu č. 4815/4, k.ú. Domažlice a pozemkovou parcelu č. 1366/105, k.ú. Draženov   (OSM)

3263 - schvaluje pronájem pozemkové parcely č. 2571/2, k.ú. Domažlice, za účelem provozování podnikatelské činnosti - maloobchod motorovými vozidly a jejich příslušenstvím na dobu neurčitou za cenu 123.360,- Kč ročně + inflační nárůst, výše kauce 4 měsíční nájmy a uzavření nájemní smlouvy dle upraveného návrhu    (OSM)

3264 - schvaluje dodatek č. 2, kterým se prodlužuje nájemní smlouva uzavřená dne 3.2.1999 ve znění dodatku č. 1 na pronájem části pozemku - pozemkové parcely č. 84/1 a pozemku - pozemkové parcely č. 84/12, k.ú. Babylon na dobu určitou od 1.1.2009 do okamžiku, ve kterém se nájemce stane vlastníkem předmětu nájmu, dle předloženého návrhu    (OSM)

3265 - a) bere na vědomí podání výpovědi nájemní smlouvy uzavřené dne 1.3.2001 na pronájem části nebytových prostor I. patra a podkroví nemovitosti čp. 1 v Branské ulici v Domažlicích
b) neschvaluje ukončení nájemní smlouvy uzavřené dne 1.3.2001 na pronájem části nebytových prostor I. patra a podkroví nemovitosti čp. 1 "Branka"v Branské ulici v Domažlicích dohodou    (OSM)

3266 - schvaluje záměr pronajmout část nebytových prostor nemovitosti č.p. 1 "Branka" v Branské ulici v Domažlicích za účelem provozování kadeřnictví   (OSM)

3267 - schvaluje pronájem části nebytových prostor nacházejících se v druhém nadzemním podlaží budovy č.p. 117 (bývalá OVS) na stavební parcele č.st. 1161/23 Muzeu Chodska v Domažlicích, příspěvkové organizaci, se sídlem Chodské náměstí 96, 344 01 Domažlice, IČ 00073873 za účelem jejich užívání jako pracoviště pro odborné pracovníky a depozitáře na dobu neurčitou za cenu 10.000,- Kč ročně + inflační nárůst, výše kauce 10.000,-Kč a uzavření nájemní smlouvy dle předloženého návrhu    (OSM)

3268 - a) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření darovací smlouvy na pozemky p.č. 2423/3, 2584/3 vše k.ú. Domažlice s ČR – Ministerstvem vnitra, se sídlem Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7, Holešovice dle předloženého návrhu
b) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření darovací smlouvy na pozemky p.č. 2611/2, 2760/5 vše k.ú. Domažlice s ČR – Ministerstvem vnitra, se sídlem Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7, Holešovice dle předloženého návrhu    (OSM)

3269 - doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření kupní smlouvy na koupi pozemků - stavební parcely č. 1650/60, pozemkové parcely č. 298/9, č. 298/10 a pozemku vedeného v ZE – původ PK č. 2197/1 vše v k.ú. Domažlice mezi Městem Domažlice a ČR – Ministerstvem obrany se sídlem v Praze, Tychonova 1, Praha 6 dle předloženého návrhu     (OSM)

3270 - souhlasí s povolením výjimky z místní úpravy provozu na náměstí Míru a v ulici Boženy Němcové – ze zákazu vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 5 t pro autobus registrační značky DO 69-24, za účelem vjezdu dne 21.12.2008 v době odjezdu od 08:00 hodin a příjezdu od 20:50 hodin pro dopravu dětského souboru ZUŠ Domažlice na koncert ve Schwandorfu pro společnost RDS bus s.r.o., Babylon 121, IČ 263 77 977      (OSM-MH)

3271 - a) ukládá OSM pokračovat v řízení o odstranění předzahrádky spočívající v odstranění ochranné folie Termín: 15.12.2008
b) ukládá místostarostovi Pavlu Wolfovi připravit změnu podmínek pro užívání veřejného prostranství do konce ledna 2009       (OSM-MH)

3272 - jmenuje hodnotící komisi, která bude plnit i funkci otevírací komise na veřejnou zakázku v zadávacím otevřeném řízení na realizaci stavby „Domov pro seniory Domažlice“     (OSM-I)

3273 - a) schvaluje uzavření smlouvy o dílo na zpracování PDÚŘ mezi městem Domažlice a Ing. arch. Ladislavem Schejbalem, Atelier SAH, U letenského sadu 16/1305, 170 00 Praha 7, IČ 15918203, na akci „Obytná zóna - Na Bábě“ dle předloženého návrhu
b) schvaluje zařazení zpracování PDÚŘ „Obytná zóna - Na Bábě“ do rozpočtu města na rok 2009       (OSM-I)

3274 - schvaluje uzavření dodatku č. II ke smlouvě o budoucí nájemní smlouvě uzavřené dne 19.10.2006 mezi účastníky městem Domažlice a společností Všetečka & syn s.r.o., Palackého 460, 334 01 Přeštice, IČ: 27963454 dle změněného návrhu      (OSM)

3275 - a) schvaluje uzavření smlouvy mezi městem Domažlice a ČSAD autobusy Plzeň, a. s., se sídlem v Malé Doubravce 27, 301 00 Plzeň na zajištění provozu linky městské autobusové dopravy č. 405001 na rok 2009 dle předloženého návrhu
b) schvaluje jízdní řád provozu linky městské autobusové dopravy č. 405001 na rok 2009 dle předloženého návrhu      (OSM-I)

3276 - nesouhlasí s umístěním reklamního označení pro OD Kaufland dle předloženého návrhu     (OSM)

3277 - schvaluje dodatek č. II k nájemní smlouvě ze dne 31.3.2006, uzavřené mezi Městem Domažlice a Plaveckým bazénem a ubytovnou Domažlice, příspěvkovou organizací na snížení pronajaté plochy v k.ú. Babylon dle předloženého návrhu     (OSM)

3278 - bere na vědomí žádost o prominutí poplatku z prodlení a souhlasí s jeho úhradou formou splátkového kalendáře     (OSM)

3279 - doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy mezi městem Domažlice a Regionální radou soudržnosti Jihozápad na akci „Rekonstrukce Husovy ulice v Domažlicích“ dle předloženého návrhu      (OSM)

3280 - doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy mezi městem Domažlice a Regionální radou soudržnosti Jihozápad na akci „Rekonstrukce Ladovy ulice v Domažlicích“ dle předloženého návrhu     (OSM)

3281 - schvaluje nejvhodnější nabídku na uzavření kupní smlouvy na „Dodávku poukázek pro výplatu dávek pomoci v hmotné nouzi“ firmy Sodexho Pass ČR a.s., poukázky a karty na služby, Čemická 9-11, 301 00 Plzeň     (OSM-I)

3282 - schvaluje uzavření dodatku č. VII k nájemní smlouvě ze dne 2.1.2004 ve znění dodatků č. I,II,III,IV,V,VI, uzavřené mezi Městem Domažlice, IČ 00253316, a společností Domažlické městské lesy, spol. s r.o., Tyršova 7611, IČ 26322994 dle předloženého návrhu     (OSM)

3283 - a) bere na vědomí dopis ředitele Plaveckého bazénu a ubytovny Domažlice, příspěvkové organizace, týkající se souhlasu k převodu plynové kotelny ubytovny "Střelnice"
b) ukládá OSM připravit dodatek k nájemní smlouvě ze dne 31.3.2006 uzavřené mezi Městem Domažlice a Plaveckým bazénem a ubytovnou Domažlice, příspěvková organizace na rozšíření předmětu nájmu o 2 kotle     (OSM)

3284 - nedoporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodat část pozemkové parcely č. 2311/48 k.ú. Domažlice     (OSM)

3285 - schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce dat z referenční digitální mapy města Domažlice mezi městem Domažlice a firmou Vegacom a.s., se sídlem Kolbenova 942/38a, 190 00 Praha 9, dle předloženého návrhu     (OSM)

3286 - a) schvaluje uzavření smlouvy o dílo na zpracování PD k žádosti „Varovný a informační systém obyvatelstva pro město Domažlice“ mezi Městem Domažlice, nám. Míru 1, Domažlice jako objednatelem a Regionální rozvojovou agenturou, Starobrněnská 20, 602 00 Brno jako zhotovitelem, dle předloženého návrhu
b) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 433 § 3744 pol. 6121 + 130.900,- (SOD - Varovný a info.systém obyvatelstva)
org. 264 § 6409 pol. 6901 - 130.900,- (investiční rezerva)     (OSM)

3287 - schvaluje smlouvu o dílo na zpracování kompletní žádosti o dotaci na čerpání prostředků z fondů EU na realizaci projektu „Rekonstrukce a dovybavení základní školy města Domažlice“ mezi městem Domažlice jako objednatelem a společností Technoexport a.s., Václavské náměstí 846/1, Praha 1 jako zhotovitelem, dle předloženého návrhu     (OSM)

3288 - schvaluje uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky č. 4, v budově čp. 222, v ulici Žižkově v Domažlicích     (OSM)

3289 - schvaluje uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky č. 9, v budově čp. 204, v ulici Mánesově v Domažlicích, dle předloženého návrhu  (OSM)

3290 - schvaluje uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky č. 3, v budově čp. 613, v ulici Michlově v Domažlicích, dle předloženého návrhu    (OSM)

3291 - schvaluje seznam uvedených položek zařizovacích předmětů dle předloženého návrhu DSN s.r.o., a to s platností od 1. 1. 2009     (OSM)

3292 - schvaluje změnu vzorové nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky, a to v Čl. III - Nájemné a poplatky za služby poskytované nájemci v souvislosti s užíváním bytu, odst. 7 Cit.: "Sjednaná výše nájemného platí pro období do 31.3.2010. Nájemce se zavazuje s účinností od 1.4.2010 platit nájemné zvýšené o částku odpovídající úředně stanovené míře inflace (míra inflace vyjádřená přírůstkem ročního indexu spotřebitelských cen) vyhlášené příslušným orgánem (Českým statistickým úřadem za předchozí kalendářní rok). Takto zvýšené nájemné bude stanoveno vždy pro období od 1.4. t.kt.r. do 31.3. roku následujícího. Základem pro výpočet nové výše nájemného bude výše nájemného k 31.3. t.kt.r. Pronajímatel se zavazuje oznámit nájemci zvýšení nájemného písemně, a to vždy nejpozději do konce měsíce března roku, ve kterém se nájemné zvyšuje".     (OSM)

3293 - schvaluje uzavření dodatku ke smlouvě o výpůjčce 2008 - 31, uzavřené mezi městem Domažlice a Ministerstvem vnitra České republiky, dle předloženého návrhu      (OICT)

3294 - schvaluje poskytnutí dat z Územního systému ekologické stability pro celé správní území PO3 Pozemkovému úřadu Domažlice     (OICT)

3295 - schvaluje rozpočtové opatření takto:
org. 0230 § 6171 pol. 5171 - 60 000 Kč (opravy)
org. 0230 § 6171 pol. 5166 - 70 000 Kč (konzultační služby)
org. 0230 § 6171 pol. 5167 - 40 000 Kč (školení)
org. 0230 § 6171 pol. 6111 -100 000 Kč (programové vybavení)
org. 0230 § 6171 pol. 5162 + 60 000 Kč (telekomunikace)
org. 0230 § 6171 pol. 5169 + 80 000 Kč (nákup služeb)
org. 0230 § 6171 pol. 5137 +100 000 Kč (drobný hm. majetek)
org. 0261 § 6409 pol. 5901 + 30 000 Kč (rozpočtová rezerva)     (OICT)

3296 - doporučuje zastupitelstvu města schválit pravidla rozpočtového provizoria pro rok 2009 takto:
1) Správci organizací jsou oprávněni realizovat pouze rozpočtové výdaje, které jsou nezbytné pro zajištění běžného provozu jimi spravovaných subjektů.
2) Správci organizací nejsou oprávněni realizovat investiční výdaje s výjimkou:
- investic, které byly zahájeny v souladu se schváleným rozpočtem před 1. lednem 2009 a které vyplývají ze smluvních vztahů mezi městem Domažlice a třetími osobami.
3) Správci organizací jsou oprávněni realizovat opravy a údržbu movitého a nemovitého majetku pouze v nezbytně nutném rozsahu a ve výjimečných situacích (havarijní stav, nebezpečí poškození zdraví, nebezpečí vzniku škody na majetku).
4) Kromě výše uvedeného jsou správci organizací oprávněni realizovat rozpočtové výdaje v případě, že vyplývají ze smluvních, či jinak daných závazků města Domažlice vůči třetím osobám.
5) Výše příspěvku na provoz příspěvkové organizace zřízené městem Domažlice může činit maximálně jednu čtvrtinu příspěvku schváleného pro rok 2008.
6) Rada města může rozhodovat o poskytování finančních příspěvků do celkové výše 50.000,- Kč.
7) Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizória se stávají příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení.     (OF)

3297 - ukládá řediteli příspěvkové organizace Plavecký bazén a ubytovna Domažlice připravit změnu ceníku služeb sauny dle dohody     (OF)

3298 - a) bere na vědomí informaci o změně zákona o nemocenském pojištění od 1. 1. 2009, týkající se jednatelů s.r.o.
b) ukládá odboru finančnímu zpracovat Dodatek ke smlouvě o výkonu funkce jednatele Domažlické správy nemovitostí s.r.o. a Domažlických městských lesů s.r.o. , týkající se odměny jednatele v době nemoci, dle předložené varianty b)     (OF)

3299 - bere na vědomí žádost ředitelky příspěvkové organizace Plzeňského kraje - Centrum sociálních služeb Domažlice ve věci osvobození od poplatku     (OF)

3300 - nedoporučuje zastupitelstvu města vydat OZV č. ..../2008, kterou se mění OZV č.12/2003 ve znění OZV č. 7/2005 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, dle předloženého návrhu     (OF)

3301 - neschvaluje cenu vodného a stočného pro rok 2009 dle návrhu předloženého společností
Chodské vodárny a kanalizace takto:
a) cena vodného: 31,17 Kč bez DPH
b) cena stočného: 24,46 Kč bez DPH      (OF)

3302 - a) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0116 pol. 4116 ÚZ 29008 +331.471,- Kč (dotace na činnost odb.lesního hospodáře)
org. 0116 § 1036 pol. 5169 ÚZ 29008 +331.471,- Kč (činnost odborného lesního hospodáře)
b) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0123 §4349 pol. 5169 - 36.900,- Kč (pohřebné)
org. 0123 §4349 pol. 5229 - 12.500,- Kč (projekt Centrum protidrog.prevence Plzeň)
org. 0123 §4399 pol. 5169 + 1.000,- Kč (lékařské prohlídky nezletilých dětí)
org. 0261 §6409 pol. 5901 + 48.400,- Kč (navýšení rozpočtové rezervy)
c) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0119 §3635 pol.5166 - 205.000,- Kč (OVÚP-posudky, konzultace)
org. 0119 §3635 pol.5169 - 50.000,- Kč (OVÚP -fond pro výkon rozhodnutí)
org. 0119 §3635 pol.6119 - 242.000,- Kč (OVÚP-studie)
org. 0261 §6409 pol.5901 + 497.000,- Kč (navýšení rozpočtové rezervy)
d) schvaluje toto rozpočtové opatření:
a) org. 0131 pol. 4122 + 31.699,- Kč (dotace JSDH Domažlice)
org. 0131 §5512 pol. 5021 + 3.372,- Kč (čerpání na zásah)
org. 0131 §5512 pol. 5167 + 4.440,- Kč (odborná příprava)
org. 0131 §5512 pol. 5132 + 23.887,- Kč (věcné prostředky PO)
b) org. 0132 pol. 4122 + 1.025,- Kč (dotace JSDH Havlovice)
org. 0132 §5512 pol. 5167 + 1.025,- Kč (odborná příprava)
e) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0229 § 6171 pol. 2322 + 74.000,- Kč (přijaté pojistné náhrady)
org. 0241 § 3639 pol. 2322 + 78.000,- Kč (přijaté pojistné náhrady)
org. 0252 § 3639 pol. 2119 + 141.000,- Kč ( věcná břemena)
org. 0252 § 3639 pol. 3113 + 50.000,- Kč (prodej ost. majetku)
org. 0261 § 6409 pol. 5901 + 343.000,- Kč (zvýšení rozpočtové rezervy)
f) schvaluje toto rozpočtové opatření:
a) org. 0224 § 6171 pol. 5229 - 49.546,- Kč (příspěvky svazky obcí)
org. 0261 § 6409 pol. 5901 + 49.546,- Kč (rozpočtová rezerva)
b) org. 0224 § 6171 pol. 5169 - 7.000,- Kč (nákup služeb)
org. 0224 § 6171 pol. 5175 + 7.000,- Kč (pohoštění)
org. 0224 § 6171 pol. 5492 - 5.000,- Kč (dary obyvatelstvu)
org. 0224 § 6171 pol. 5194 + 5.000,- Kč (věcné dary)
g) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0810 pol. 4116 +32.500,- Kč ÚZ13101 (příspěvek úřadu práce na SÚPM)
org. 0229 § 6171 pol. 5011 +32.500,- Kč ÚZ13101 (výplata příspěvku úřadu práce na SÚPM)
h) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0222 § 5311 pol. 5136 + 2.500,- Kč (knihy)
org. 0222 § 5311 pol. 5166 - 2.500,- Kč (konzultační a právní služby)
org. 0222 § 5311 pol. 5162 + 5.000,- Kč (telekomunikace)
org. 0222 § 5311 pol. 5139 - 5.000,- Kč (materiál)
org. 0222 § 5311 pol. 5167 + 1.500,- Kč (školení)
org. 0222 § 5311 pol. 5166 - 1.500,- Kč (konzultační a právní služby)
org. 0222 § 5311 pol. 5011 - 406.420,- Kč (platy zaměstnanců)
org. 0261 § 6409 pol. 5901 + 406.420,- Kč (rozpočtová rezerva)
org. 0222 § 5311 pol. 5031 - 105.669,- Kč (sociální zabezpečení)
org. 0261 § 6409 pol. 5901 + 105.669,- Kč(rozpočtová rezerva)
org. 0222 § 5311 pol. 5032 - 36.578,- Kč (zdravotní pojištění)
org. 0261 § 6409 pol. 5901 + 36.578,-Kč (rozpočtová rezerva)     (OF)

3303 - a) neschvaluje odložení platby nájemného za tepelná zařízení ve výši 2.192.428,- Kč do 30.6.2009
b) neschvaluje odložení platby nájemného za budovu DSN, Zahradní 513, Domažlice ve výši 349.307,- Kč do 30. 6. 2009     (OF)

3304 - schvaluje uzavření Dohody o správě majetkových hodnot mezi Městem Domažlice a Nájemním družstvem Domažlice, družstvo se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, IČ:25239724 dle předloženého návrhu     (OF)

3305 - schvaluje uzavření Dohody o správě majetkových hodnot mezi Městem Domažlice a Nájemním družstvem GOLEM, družstvo se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, IČ:26360551 dle předloženého návrhu     (OF)

3306 - bere na vědomí právní rozbor stanov Nájemního družstva Domažlice     (OF)

3307 - neschvaluje uzavření mandátní smlouvy o poskytování právní pomoci ve smyslu ust. § 16 a násl. zákona 85/1996 Sb. o advokacii mezi Advokátní kanceláří JUDr. Jan Gallivoda, se sídlem v Plzni, Nerudova č. 5 a Městem Domažlice, Nám. Míru 1, Domažlice dle předloženého návrhu     (OKS)

3308 - a) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 221 § 5512 pol. 5167 - 2 tis. Kč ( školení)
org. 221 § 5512 pol. 5137 + 0,6 tis. Kč (DHM)
org. 221 § 5512 pol. 5139 + 0,7 tis. Kč (materiál)
org. 221 § 5512 pol. 5163 + 0,7tis. Kč (pojištění)
org. 221 § 5512 pol. 5169 - 0,4 tis. Kč (služby)
org. 221 § 5512 pol. 5163 + 0,4 tis. Kč (pojištění)
org. 221 § 5512 pol. 5154 - 0,1 tis. Kč (elektrická energie)
org. 221 § 5512 pol. 5163 + 0,1 tis. Kč (pojištění)
b) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 112 § 4319 pol. 5229 - 50 tis. Kč (příspěvky na sociální oblast)
org. 113 § 3419 pol. 5169 - 15 tis. Kč (údržba lyžařských tratí)
org. 114 § 3319 pol. 5194 - 50 tis. Kč (věcné dary)
org. 219 § 3299 pol. 5229 - 40 tis. Kč (kronika města)
org. 219 § 3319 pol. 5169 - 100 tis. Kč
org. 223 § 6171 pol. 5136 + 40 tis. Kč (knihy, noviny)
org. 223 § 6171 pol. 5137 + 60 tis. Kč (DHM)
org. 223 § 6171 pol. 5151 + 21 tis. Kč (vodné)
org. 223 § 6171 pol. 5154 + 5 tis. Kč (elektrická energie)
org. 223 § 6171 pol. 5166 + 6 tis. Kč (právní služby)
org. 223 § 6171 pol. 5167 + 6,5 tis. Kč (poplatky TV, rádio)
org. 223 § 6171 pol. 5161 +115 tis. Kč (poštovné)
org. 229 § 6171 pol. 5132 + 1,5 tis. Kč (ochranné pomůcky)
org. 223 § 6171 pol. 5162 - 60 tis. Kč (telefony)
org. 223 § 6171 pol. 5161 + 60 tis. Kč (poštovné)
org. 261 § 6409 pol. 5901 - 130 tis. Kč (rozpočtová rezerva)
org. 223 § 6171 pol. 5161 + 130 tis. Kč ( poštovné)     (OKS)

3309 - a) schvaluje prezentaci města Domažlice v produktech (mapa, pohledy) firmy GEOGALILEO kartografie Brno spol. s r.o.
b) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0261 § 2143 pol. 5901 - 38 080,- Kč (snížení rozpočtové rezervy – cestovní ruch)
org. 0115 § 2143 pol. 5139 + 38 080,- Kč (mapa, pohledy)     (OKS-ÚŠK)

3310 - a) bere na vědomí informaci o projektu „Vzděláváním seniorů k dobrovolné veřejné činnosti “ předloženou občanským sdružením TOTEM Plzeň
b) schvaluje, že město Domažlice bude partnerem projektu „Vzděláváním seniorů k dobrovolné veřejné činnosti“      (OKS-ÚŠK)

3311 - a) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0219 § 3319 pol. 5169 – 50.000,- Kč (záležitosti kultury – nákup služeb)
org. 0219 § 3319 pol. 5139 + 50.000,- Kč (záležitosti kultury – nákup materiálu )
b) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0219 § 3319 pol. 5169 – 35.000,- Kč (záležitosti kultury – nákup služeb)
org. 0219 § 3319 pol. 5175 + 35.000,- Kč (záležitosti kultury – pohoštění )      (OKS-ÚŠK)

3312 - bere na vědomí oznámení o uzavření Jeselského zařízení Domažlice ve dnech 29. 12. 2008 – 2. 1. 2009      (OKS-ÚŠK)

3313 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0212 § 3539 pol. 5011 - 14.500,-Kč (jesle – snížení platů)
org. 0212 § 3539 pol. 5021 +14.500,-Kč (jesle – dohody o provedení práce) (OKS-ÚŠK)

3314 - schvaluje změnu závazných ukazatelů rozpočtu příspěvkové organizace ZŠ praktická takto: účet 502 – spotřeba energií - 11.000,- Kč, úč. skupina 54 – ostatní náklady + 11.000,- Kč    (OKS-ÚŠK)

3315 - a) neschvaluje použití rezervního fondu příspěvkové organizace Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb – domov pro seniory, Domažlice na úhradu výdajů na energie
b) neschvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0225 § 4351 pol.5331 +200.000,- Kč (příspěvek na provoz, účet 502- energie)
org. 0261 § 6409 pol. 5901 -200.000,- Kč (rozpočtová rezerva)     (OKS-ÚŠK)

3316 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0261 § 6409 pol. 5901 – 160.582,3 Kč (snížení rozpočtové rezervy - vyúčtování MKS)
org. 0214 § 3319 pol. 5331 + 160.582,3 Kč (příspěvek na provoz MKS – vyúčtování akcí pro město účet 5169 - služby)     (OKS-ÚŠK)

3317 - schvaluje změnu závazných ukazatelů rozpočtu příspěvkové organizace MKS Domažlice takto: účet 501 – Spotřeba materiálu - 65.000,- Kč, účet 527 – zákonné sociální náklady + 65.000,- Kč      (OKS-ÚŠK)

3318 - schvaluje uzavření licenční smlouvy o veřejném provozování děl v době „Vánočního jarmarku“ ve dnech 19. - 23. 12. 2008, uzavíranou mezi městem Domažlice a OSA-Ochranným svazem autorským pro práva k dílům hudebním, o.s., 160 56 Praha 6 - Bubeneč, Čs. armády 20, dle předloženého návrhu      (OKS-ÚŠK)

3319 - schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Domažlice a obcí Nevolice na projednávání agendy vyplývající ze zák.č. 200/1990 Sb., ve znění pozd. předpisů, dle předloženého návrhu      (OKS)

3320 - a) schvaluje výjimku z Čl. II - Žádost o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku Města Domažlice"
b) schvaluje přidělení bytové jednotky č. 41, v budově čp. 141, v ulici Masarykově v Domažlicích      (OSM)

3321 - a) schvaluje výjimku z Čl. II - Žádost o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku Města Domažlice"
b) schvaluje přidělení bytové jednotky č. 31, v budově čp. 141, v ulici Masarykově v Domažlicích      (OSM)


 
Ing. Miroslav Mach
starosta města
v.r.


Pavel Wolf
místostarosta města
v.r.


Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů).

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.
Datum vložení: 6. 2. 2009 0:00
Datum poslední aktualizace: 6. 2. 2009 0:00

Samospráva

Aktuální teplota

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích

Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Univerzální překladač

Překlad (translations)