Menu
Město Domažlice
Domažlice

68. schůze ze dne 24.11.2008

-

U S N E S E N Í
 
ze 68. schůze rady města Domažlice,
která se konala dne 24. 11. 2008Rada města v Domažlicích:

3191 - a) schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 11.8.2008 mezi městem Domažlice a společností Strabag, a.s. , OZ České Budějovice, IČ: 60838744, se sídlem Vrbenská 31, 370 06 České Budějovice, na realizaci stavebních prací vyvolaných stavbou Havlovice – protipovodňové úpravy na vodním toku v Havlovicích, kterým se původní celková cena bez DPH ve výši 1.099.683,00 Kč snižuje o cenu neprovedených prací v hodnotě 130.486,00 Kč bez DPH (nová celková cena díla včetně DPH činí 1.153.344,43 Kč), dle předloženého návrhu
b) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0413 § 2321 pol. 6121 - 386.778,- Kč (neprovedené práce Havlovice)
org. 0264 § 3612 pol. 6901 + 386.778,- Kč (investiční rezerva)     (OSM-I)

3192 - a) bere na vědomí oznámení ČEZ Distribuce, a.s. o záměru realizovat v roce 2010 rekonstrukci nadzemního vedení v ulicích Erbenova – Nezvalova v Domažlicích
b) schvaluje koordinaci investiční akce ČEZ Distribuce, a.s. - rekonstrukce nadzemního vedení NN a vyvolané investiční akce rekonstrukce veřejného osvětlení v ulicích Erbenova a Nezvalova s tím, že v roce 2009 bude zpracována PD stavby „Rekonstrukce VO a uložení optické trubky pro MKIS“ a zajištěno stavební povolení     (OSM-I)

3193 - a) bere na vědomí oznámení ČEZ Distribuce, a.s. o záměru realizovat v roce 2010 rekonstrukci nadzemního vedení v ulicích Kovařovicova, Jiráskova a U Zastávky
b) schvaluje koordinaci investiční akce ČEZ Distribuce, a.s. - rekonstrukce nadzemního vedení NN a vyvolané investiční akce rekonstrukce veřejného osvětlení v ulicích Jiráskova – U Zastávky se zakončením před odbočkou do ulice Vosmíkova s tím, že v roce 2009 bude zpracována PD a zajištěno stavební povolení     (OSM-I)

3194 - bere na vědomí oznámení ČEZ Distribuce, a.s. o záměru realizovat v roce 2010 rekonstrukci nadzemního vedení v ulici 28. října v Domažlicích     (OSM-I)

3195 - schvaluje návrh dopravce ČSAD autobusy Plzeň, a.s. na uzavření „Smlouvy“ na rok 2009 se stanovením úhrady ztráty za provozování MHD Domažlice na úrovni odborného odhadu roku 2008, tj. hrazení pevné měsíční částky ve výši 70.305,- Kč     (OSM-I)

3196 - a) schvaluje snížení počtu vyhrazených stání pro osoby zdravotně postižené o jedno místo, tzn., že z celkového počtu 15 míst bude na parkovišti pro osobní motorová vozidla v ulici Petrovická u čp. 281/282 zřízeno jedno místo pro vozidla osob ZTP
b) schvaluje zrušení 1 vyhrazeného stání pro osoby zdravotně postižené a zrušení vyhrazeného stání pro sanitu v Branské ulici     (OSM-I)

3197 - schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu nemovitostí spojené s dohodou o užívání před uzavřením smlouvy ze dne 26.1.2007 ve znění dodatku č. 1 ze dne 3.1.2008 s ČR – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, jímž se prodlužuje doba nájmu nemovitostí – stavební parcely č. 70/2, pozemkových parcel č. 5498, 5499 k.ú. Domažlice dle předloženého návrhu    (OSM)

3198 - doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí informaci odboru správy majetku o průběhu komplexních pozemkových úprav v kat. území Domažlice     (OSM)

3199 - schvaluje pronájem zemědělského pozemku č. 1332 (PK) o výměře 9168 m2 a pozemku č. 648/3 o výměře 7392 m2 k.u. Domažlice společnosti MIRABO a.s., Milavče 119 za cenu 1000,- Kč/ha/rok a uzavření dodatku č.2 ke smlouvě o pronájmu zemědělských pozemků ze dne 25.9.2003 ve znění dodatku č. 1 ze dne 30.12.2005 dle předloženého návrhu    (OSM)

3200 - souhlasí s provedením stavby Domažlice - Rohova ulice, Obnova NTP + přípojky, jejímž investorem je společnost ZČP Net, s. r. o., Plzeň, za podmínek navrhovaných OSM    (OSM)

3201 - souhlasí s provedením stavby Domažlice - J. Roha, rekonstrukce vedení NN, jejímž investorem je společnost ČEZ Distribuce, a. s. za podmínek navrhovaných odborem správy majetku     (OSM)

3202 - schvaluje koordinaci investiční akce ČEZ Distribuce, a.s. -Domažlice, J.Roha - rekonstrukce vedení NN a vyvolané investiční akce rekonstrukce veřejného osvětlení v ulici Jana Roha s tím, že v roce 2009 bude zpracována PD stavby „Rekonstrukce VO“ a zajištěno stavební povolení     (OSM)

3203 - souhlasí se záměrem umístění nové trafostanice UF 3054 na pozemkové parcele č. st. 1650/57, k.ú. Domažlice v rámci stavby Domažlice - Petrovická, parc. č. 1649/47 - kNN, jejímž investorem je společnost ČEZ Distribuce, a. s.     (OSM)

3204 - schvaluje zřízení věcného břemene zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy v rámci stavby „Domažlice, ul. Chodská, parc.č. 180/2 – kNN“ na pozemkových parcelách č. 4781/3, 4781/4, 3451/1, 3351/1 vše v k. ú. Domažlice ve prospěch ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ: 27232425 na dobu neurčitou a uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-0003839/1 dle předloženého návrhu     (OSM)

3205 - bere na vědomí splnění usnesení č. 1743 ze dne 26.11.2007     (OSM)

3206 - a) schvaluje dodávku 2 ks kondenzačních kotlů zn. BAXI vč. stavebních a montážních prací do ubytovny ve sportovním areálu Střelnice v Domažlicích za cenu max. 268.166,50 Kč vč. DPH firmou PLYNOMA spol. s r.o., Prokopa Velikého 652, Domažlice
b) schvaluje rozpočtové opatření na dodávku a osazení 2 ks plynových kotlů do ubytovny ve sportovním areálu „Střelnice“ v Domažlicích takto:
org. 429 § 3633 pol.6121 + 268.166,50 Kč (osazení 2 ks kondenzačních kotlů na ubytovně Střelnice)
org. 264 § 6409 pol.6901 - 268.166,50 Kč (snížení investiční rezervy)     (OSM-I)

3207 - a) schvaluje odstoupení od smlouvy o dílo ze dne 29. 9. 2008 na realizaci akce „Rekonstrukce živičné střechy Švabinského ul. 564, Domažlice“ z důvodu změny předmětu díla a to k datu 30.11.2008
b) ukládá Domažlické správě nemovitostí spol. s r.o., Zahradní 513, Domažlice připravit podklady pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na realizaci „Rekonstrukce živičné střechy na kotelně Švabinského 564, Domažlice“ Termín:28.2.2008     (OSM-I)

3208 - a) ukládá DTS Domažlice, p. o. zařadit nově vybudovanou místní komunikaci (část ulice Pivovarské) od křižovatky s ulicí Komenského ke stávajícímu napojení u budovy Gymnázia J. Š. Baara do plánu zimní údržby
b) ukládá DTS Domažlice, p. o. zajistit celoroční úklid místní komunikace - chodníku podél této komunikace a budovy bývalého pivovaru č. p. 10, Komenského ul., Domažlice včetně zimní údržby, a to do doby, než bude započato s rekonstrukcí objektu bývalého pivovaru     (OSM)

3209 - a) bere na vědomí dopis Stanislava Antoše st. a Jany Hruškové týkající se umístění reklamního tubusu na náměstí Míru v Domažlicích
b) žádá výbor kulturní, SPOZ a CR o posouzení variant umístění tubusu     (OSM)

3210 - souhlasí s převodem nemovitosti - domku čp. 84 "U jezera" na stavební parcele č. 845, stavební parcely č. 845, nemovitosti - bývalé staré vodárny na stavební parcele č. 1204 a stavební parcely č. 1204, vše k.ú. Domažlice do správy příspěvkové organizace města Domažlice Městským lesům Domažlice a schvaluje uzavření dodatku č. I k nájemní smlouvě ze dne 31.3.2006 dle předloženého návrhu     (OSM)

3211 - a) nesouhlasí s převodem budovy bez č.p. nebo e.č. na stavební parcele č. 384, k.ú. Babylon do správy příspěvkové organizace města Domažlice Plaveckého bazénu a ubytovny Domažlice a neschvaluje uzavření dodatku č. II k nájemní smlouvě ze dne 31. 3. 2006 ve znění dodatku č. I dle předloženého návrhu
b) ukládá OSM zpracovat návrh dodatku k nájemní smlouvě uzavřené s Plaveckým bazénem a ubytovnou Domažlice, kde budou vyjmuty pronájmy nemovitostí - stánků před areálem koupaliště Babylon     (OSM)

3212 - a) schvaluje záměr prodat spoluvlastnický podíl ve výši 7650/91880 ze st.pč. 2797 a 2798, k.ú. Domažlice, pod bytovým domem čp. 521 a 522 v Žižkově ul., Domažlice
b) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření kupní smlouvy na spoluvlastnický podíl ve výši 7650/91880 ke st.pč. 2797 a 2798, k.ú. Domažlice dle předloženého návrhu     (OSM-MH)

3213 - nemění usnesení č. 3011 ze dne 13. 10. 2008     (OSM-MH)

3214 - a) doporučuje zastupitelstvu města schválit podání žádosti o úplatný převod pozemku p.č. 4253/8 k.ú. Domažlice od Pozemkového fondu České republiky do vlastnictví Města Domažlice
b) doporučuje zastupitelstvu města schválit podání žádosti o bezúplatný převod pozemku p.č. 4255/1(PK) k.ú. Domažlice od Pozemkového fondu České republiky do vlastnictví Města Domažlice     (OSM)

3215 - souhlasí s probírkou stromů rostoucích před domem čp. 449 a 450 v Hruškově ulici v Domažlicích     (OSM-MH)

3216 - nesouhlasí s pokácením stromu - jírovce maďalu v Kovařovicově ulici u domu čp. 255 v Domažlicích     (OSM-MH)

3217 - a) bere na vědomí informaci odboru správy majetku týkající se doručeného Předvolání Okresního soudu v Domažlicích ve věci určení neplatnosti odstoupení od kupní smlouvy (žalobce: Bohdalecká obchodní, s. r. o., Tusarova 1548/39, Praha 7, žalovaný: Město Domažlice, Náměstí Míru 1, Domažlice) a Usnesení 4 C 152/2008-33 Okresního soudu v Domažlicích o nařízení předběžného opatření a zplnomocňuje Mgr. J. Endrštovou, advokátku, Poštovní 18, 269 01 Rakovník k zastupování Města Domažlice v tomto soudním řízení
b) souhlasí s podáním odvolání proti Usnesení 4 C 152/2008-33 Okresního soudu v Domažlicích ze dne 13. 11. 2008 o nařízení předběžného opatření     (OSM)

3218 - doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na část pozemku p.č. 681/1(PK) k.ú. Domažlice dotčené stavbou „Cyklostezka – Domažlice – Chrastavice – propojení s ulicí Na Hvízdalce" dle předloženého návrhu     (OSM)

3219 - a) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě kupní ze dne 19. 4. 2007 se společností InterCora, spol. s. r. o., se sídlem Plzeň, Lochotínská 18, PSČ: 301 00, Okres: Plzeň -město, IČ: 47714018 dle předloženého návrhu
b) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření kupní smlouvy se společností Kaufland Česká republika v. o. s., se sídlem Praha 4, Pod Višňovkou 25, PSČ : 140 00, IČ 25110161 dle předloženého návrhu     (OSM)

3220 - schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na umístění a provozování kanalizačního potrubí, práva vstupu, vjezdu, údržby a oprav na části pozemku p.č. 84/1 k.ú. Babylon, za cenu stanovenou znaleckým posudkem, na dobu neurčitou, ve prospěch obce Babylon IČ: 572551, dle předloženého návrhu     (OSM)

3221 - schvaluje podnájem bytové jednotky č. 9, v budově čp. 250, v ulici 17. listopadu v Domažlicích     (OSM)

3222 - bere na vědomí, že došlo k přechodu nájmu bytové jednotky č. 7, v budově čp. 17, v ulici Vodní, v Domažlicích a to v souladu s § 708 z. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění (trvalé odstěhování původního nájemce) a čl. V - Přechod nájmu bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice". Podmínky se nemění a řídí se i nadále účinnou nájemní smlouvou o nájmu bytové jednotky ze dne 18. 04. 2003.     (OSM)

3223 - bere na vědomí, že došlo k přechodu nájmu bytové jednotky č. 15, v budově čp.502, v ulici Kunešově, v Domažlicích a to v souladu s § 708 z. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění (trvalé odstěhování původního nájemce) a čl. V - Přechod nájmu bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice". Podmínky se nemění a řídí se i nadále účinnou nájemní smlouvou o nájmu bytové jednotky ze dne 29. července 1997.    (OSM)

3224 - schvaluje v souladu s Čl. VI - Výměna bytů "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" výměnu bytové jednotky č. 12, v budově čp. 204, v ulici Mánesově v Domažlicích a bytové jednotky č. 6, v budově čp. 204, v ulici Mánesově v Domažlicích dle předloženého návrhu     (OSM)

3225 - doporučuje zastupitelstvu města schválit prominutí poplatků z prodlení za užívání bytové jednotky č. 4, v budově čp. 157, v ulici Kozinově v Domažlicích     (OSM)

3226 - schvaluje v souladu s Čl. IV. - Rozhodnutí o přidělení bytu a o uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" přidělení bytové jednotky č. 19, v budově čp. 612, v ulici Michlově v Domažlicích s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu     (OSM)

3227 - schvaluje úhradu vložených investic v bytové jednotce č. 8, v budově čp. 439, v ulici Dvořákově v Domažlicích z hospodářské činnosti města, dle předloženého návrhu DSN     (OSM)

3228 - bere na vědomí informaci o zamýšlené stavbě elektrárny na spalování dřevních štěpků v areálu firmy Drevskom s.r.o. v Maxově u Všerub     (OKS)

3229 - schvaluje uzavření smlouvy o dílo na provádění pozáručních oprav dýchacích přístrojů "Saturn" a "Pluto" a jejich součástí mezi Městem Domažlice, nám. Míru 1, 344 20 Domažlice a ČR-Hasičským záchranným sborem Plzeňského kraje, Kaplířova 9, 320 68 Plzeň dle předloženého návrhu     (OKS)

3230 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 229 § 6171 pol. 5173 - 50 tis. Kč (cestovné)
org. 229 § 6171 pol. 5167 + 50 tis. Kč (vzdělávání, školení)     (OKS)

3231 - a) bere na vědomí zprávu o 2 školních úrazech žáků v Základní škole Domažlice, Msgre B. Staška 232, v měsíci říjnu 2008
b) bere na vědomí zprávu o 5 školních úrazech žáků v Základní škole Domažlice, Komenského 17, v měsíci říjnu 2008     (OKS-ÚŠK)

3232 - ukládá příspěvkové organizaci ZŠ Msgre B. Staška 232, Domažlice použít rezervní fond příspěvkové organizace ve výši 50.000,- na úhradu provozních výdajů (ostatní služby)    (OKS-ÚŠK)

3233 - a) schvaluje změnu závazných ukazatelů v rozpočtu příspěvkové organizace ZŠ Msgre B.Staška 232, Domažlice takto:
účt.skupina 53 – daně a poplatky - 20.000,- Kč
účt.skupina 52 – zákonné sociální náklady - 30.000,- Kč
účet 502 – spotřeba energie - 100.000,- Kč
účet 518 – ostatní služby + 250.000,- Kč
b) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0208 § 3113 pol.5331 +30.000,- Kč (příspěvek na provoz ZŠ Msgre Staška,účet 549-ostatní náklady)
org. 0261 § 6409 pol. 5901 - 30.000,- Kč (snížení rozpočtové rezervy)     (OKS-ÚŠK)

3234 - souhlasí s použitím finančních prostředků ve výši 51.979,- Kč z investičního fondu příspěvkové organizace města Domažlice Základní škola Domažlice, Komenského 17, na nákup plynového ohřívače vody     (OKS-ÚŠK)

3235 - schvaluje odměnu ředitelce příspěvkové organizace města Domažlice Mateřská škola Domažlice, p. Anně Bauerové , dle předloženého návrhu     (OKS-ÚŠK)

3236 - schvaluje odměnu Mgr. Luboši Kuboňovi, pověřenému zastupováním ředitele příspěvkové organizace města Domažlice Základní škola Domažlice, Msgre. B. Staška 232, dle předloženého návrhu     (OKS-ÚŠK)

3237 - schvaluje odměnu řediteli příspěvkové organizace města Domažlice Základní škola praktická Domažlice, Mgr. Martinu Tomaierovi, dle předloženého návrhu     (OKS-ÚŠK)

3238 - schvaluje odměnu řediteli příspěvkové organizace města Domažlice Základní škola Domažlice, Komenského 17, Mgr. Ivanu Rybárovi, dle předloženého návrhu     (OKS-ÚŠK)

3239 - schvaluje odměnu ředitelce příspěvkové organizace města Domažlice Základní umělecká škola Domažlice, Mgr. Jiřině Holoubkové, dle předloženého návrhu     (OKS-ÚŠK)

3240 - schvaluje odměnu ředitelce příspěvkové organizace města Domažlice Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb – domov pro seniory, Mgr. Venuši Klimentové, dle předloženého návrhu     (OKS-ÚŠK)

3241 - schvaluje odměnu řediteli příspěvkové organizace města Domažlice Městské kulturní středisko, Mgr. Kamilu Jindřichovi, dle předloženého návrhu     (OKS-ÚŠK)

3242 - schvaluje odměnu Mgr. Haně Mlnáříkové, pověřené řízením příspěvkové organizace Městská knihovna Boženy Němcové Domažlice, dle předloženého návrhu     (OKS-ÚŠK)

3243 - schvaluje odměnu ředitelce organizační složky města Domažlice Jeselské zařízení Domažlice, paní Ivaně Saurové, dle předloženého návrhu     (OKS-ÚŠK)

3244 - a) schvaluje konání akce „Vánoční zpívání koled s Českým rozhlasem Plzeň“ dne 10. 12. 2008
b) souhlasí s použitím finančních prostředků ve výši 5 tis. Kč na akci „Vánoční zpívání koled s Českým rozhlasem Plzeň“ z org. 0219     (OKS-ÚŠK)

3245 - neschvaluje spolupořadatelství na akci "benefiční módní přehlídky" pořádané Bc. Simonou Vroblovou Váchalovou dne 30. 1. 2009     (OKS-ÚŠK)

3246 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0261 § 2143 pol. 5901 - 8.000,- Kč (snížení rozpočtové rezervy – cestovní ruch)
org. 0115 § 2143 pol. 5329 + 8.000,- Kč (příspěvek na projekt – revitalizace Starého Herštejna)
    (OKS-ÚŠK)

3247 - schvaluje použití investičního fondu příspěvkové organizace DTS Domažlice ve výši 105.024,- Kč na pořízení Multicar M 25     (OF)

3248 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0810             pol.4111 ÚZ 98193 +255.000,- Kč (příjem dotace na volby do zast.krajů)
org. 0223 § 6115 pol. 5161 ÚZ 98193 + 2.386,40 Kč (volby – služby pošt)
org. 0223 § 6115 pol. 5139 ÚZ 98193 + 6.291,- Kč (volby – materiál)
org. 0223 § 6115 pol. 5169 ÚZ 98193 + 20.944,50 Kč (volby – občerstvení, služby)
org. 0223 § 6115 pol. 5164 ÚZ 98193 + 10.355,- Kč (volby – pronájem nebytových prostor)
org. 0223 § 6115 pol. 5156 ÚZ 98193 + 973,50 Kč (volby – výdaje na energie)
org. 0223 § 6115 pol. 5173 ÚZ 98193 + 162,- Kč (volby – cestovné)
org. 0223 § 6115 pol. 5021 ÚZ 98193 +135.671,- Kč (volby – odměny členů okr.komisí,dohody)
org. 0223 § 6115 pol. 5011 ÚZ 98193 + 17.609,- Kč (volby – mzdy zaměstnanců)
org. 0223 § 6115 pol. 5031 ÚZ 98193 + 4.579,- Kč (volby – pojistné na soc.zabezpečení)
org. 0223 § 6115 pol. 5032 ÚZ 98193 + 10.549,- Kč (volby- pojistné na zdrav.pojištění)
org. 0223 § 6115 pol. 5162 ÚZ 98193 + 3.000,- Kč (volby – telefonní služby)
org. 0261 § 6409 pol. 5901 + 42.479,60 Kč (rozpočtová rezerva – nevyčerpaná dotace)
    (OF)

3249 - schvaluje stanovení jednotné kalkulované ceny tepla dodávaného všemi kotelnami v majetku města dle předloženého návrhu     (OF)

3250 - a) bere na vědomí informaci předsedy Nájemního družstva Domažlice o návrhu nových stanov družstva
b) bere na vědomí informaci předsedy Nájemního družstva Domažlice o konci funkčního období předsedy a místopředsedy družstva k datu 15. 12. 2008
c) ukládá odboru finančnímu zadat zpracování právního rozboru čl. 22 bod 2 stanov Nájemního družstva Domažlice a posouzení, zda navrhované stanovy nejsou v rozporu s dotačními podmínkami, Mgr. J. Endrštové     (OF)

3251 - schvaluje kácení dřevin (topoly, vrba, jasan, šípek, jíva, jabloň a náletové dřeviny) v rámci terénních úprav za zimním stadionem na parcele č. 2190/3 v k.ú. Domažlice     (OSM)

3252 - schvaluje rozpočtové opatření na nákup hardware mapového serveru takto:
org. 0119 § 3636 pol. 5166 - 180 000 Kč (konzultační služby)
org. 0261 § 6409 pol. 5901 - 20 000 Kč (rozpočtová rezerva)
org. 0230 § 6171 pol. 6125 + 200 000 Kč (výpočetní technika)     (OICT,OVÚP)
 

Ing. Miroslav Mach
starosta města
v.r.

Pavel Wolf
místostarosta města
v.r.

Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů).

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.

Datum vložení: 1. 12. 2008 0:00
Datum poslední aktualizace: 1. 12. 2008 0:00

Samospráva

Aktuální teplota

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích

Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Univerzální překladač

Překlad (translations)