Menu
Město Domažlice
Domažlice

62. schůze ze dne 1.9.2008

-

 

 
U S N E S E N Í
 
ze 62. schůze rady města Domažlice,
která se konala dne 1. 9. 2008Rada města v Domažlicích:

2862 - schvaluje nejvhodnější nabídku na dodávku osobního automobilu Škoda SUPERB firmy PORSCHE INTER AUTO CZ spol. s r.o., Gerská 37, Plzeň za cenu 742.017,50 Kč     (OSM-I)

2863 - a) schvaluje konání akce zaměřené na zpětný odběr elektrospotřebičů na spodní části náměstí Míru dne 11. 09. 2008 v době od 8.00 hod do 17.00 hod.
b) souhlasí s úplnou uzavírkou místní komunikace ve spodní části náměstí Míru (od kašny k domu čp. 138) v době od 8.00 hod do 17.00 hod. dne 11. 9. 2008 za účelem konání akce zaměřené na zpětný odběr elektrospotřebičů     (OSM-MH)

2864 - schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na akci „Čistá Berounka, etapa II., podprojekt č. 3 Domažlice, část Domažlice – výměna a propojení stávajících vodovodních řadů“ mezi městem Domažlice a vlastníkem stavební parcely č. 194 k.ú. Domažlice dle předloženého návrhu     (OSM)

2865 - schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na akci „Čistá Berounka, etapa II., podprojekt č. 3 Domažlice, část Domažlice – výměna a propojení stávajících vodovodních řadů“ mezi městem Domažlice a vlastníkem stavební parcely č. 184 k.ú. Domažlice dle předloženého návrhu    (OSM)

2866 - souhlasí s vydáním stavebního povolení a provedením stavby „Domažlice - výměna a propojení stávajících vodovodních řadů“ v rámci projektu Čistá Berounka a umístěním této stavby na pozemcích ve vlastnictví Města Domažlice za podmínky splnění požadavků stanovených provozovatelem vodovodů a kanalizací v Domažlicích, společností CHVaK a.s.    (OSM)

2867 - a) souhlasí s umístěním 9 ks nových "lamposterů" na sloupech VO č. 142, 144 - ul. Kozinova (KAUFLAND, OKNO - MONTÁŽE), č. 148, 149 - ul. E. Krásnohorské (OKNO-MONTÁŽE, KAUFLAND), č. 161 - ul. Havlíčkova (KAUFLAND), č. 170 - ul. Masarykova (KAUFLAND), č. 171 - ul. 28. října (KAUFLAND, OKNO - MONTÁŽE), č. 58 - ul. P. Velikého (RAIFFEISENBANK) a 4 ks směrovek na sloupech č. 134, 84 - ul. U nemocnice (RAIFFEISENBANK, OKNO-MONTÁŽE), č. 71 - ul. Husova (RAIFFEISENBANK), č. 85 - ul. 28.října (OKNO-MONTÁŽE)
b) schvaluje výpůjčku částí pozemkových parcel č. 4779/18 a č. 4803/1, k.ú. Domažlice Robertu Fürstovi, podnikajícímu pod označením Robert Fürst - Agentura BOOM, 360 06 Karlovy Vary - Dvory, Starorolská 137/6, IČ 497619047 za účelem umístění 2 ks reklamních tubusů
c) schvaluje uzavření dodatku č. V. ke smlouvě o výpůjčce uzavřené mezi Městem Domažlice a Robertem Fürstem, podnikajícím pod označením Robert Fürst – Agentura BOOM, 360 06 Karlovy Vary – Dvory, Starorolská 137/6, IČ 49761904 dle upraveného návrhu     (OSM)

2868 - schvaluje výpůjčku části pozemkové parcely č. 5536, k.ú. Domažlice, Nájemnímu družstvu GOLEM, družstvu, nám. Míru Domažlice, IČ 263 60 551, za účelem zřízení a provozování dětského hřiště přístupného veřejnosti na dobu 10 let a uzavření smlouvy o výpůjčce dle předloženého návrhu     (OSM)

2869 - uděluje souhlas Plaveckému bazénu a ubytovně Domažlice, příspěvková organizace s uzavřením podnájemní smlouvy se společností Euronova&Partners spol. s r.o., IČ 26353610, se sídlem Plzeň, Divadelní 5a, PSČ 301 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 14867     (OSM)

2870 - schvaluje zřízení věcného břemene zřizování a provozování zařízení distribuční soustavy Domažlice, Pod Baldovem, 18 RD - kNN na pozemkových parcelách č. 4909 ZE a č. 5377/1,k.ú. Domažlice, ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ 27232425 na dobu neurčitou a uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č.IV-12-0003706/2 dle předloženého návrhu    (OSM)

2871 - a) schvaluje záměr prodat spoluvlastnický podíl ve výši 6974/369163 ze stpč. 2583, 2584 a 2585, k.ú. Domažlice, pod bytovým domem čp. 515, 516 a 517 v Mánesově ul., Domažlice
b) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření kupní smlouvy na spoluvlastnický podíl ve výši 6974/369163 ke stpč. 2583, 2584 a 2585, k.ú. Domažlice     (OSM)

2872 - nesouhlasí s umístěním orientačního zařízení označeného jako OZ 8 podle změny ze dne 22. 7. 2008 projektové dokumentace investora akce "Obchodního centra Kaufland Domažlice" na pozemkové parcele č. 5407/3, k.ú. Domažlice z důvodu nesouhlasu DI PČR    (OSM)

2873 - schvaluje v souladu s Čl. IX – Ustanovení o přidělení bytu v DPS „Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice“ přidělení bytové jednotky č. 8, v budově čp. 84, v ulici Břetislavově v Domažlicích     (OSM)

2874 - bere na vědomí, že došlo k přechodu nájmu bytové jednotky č. 4, v budově čp. 256, v ulici Kovařovicově v Domažlicích . Podmínky nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky se nemění a řídí se i nadále účinnou Dohodou o předání a převzetí bytu ze dne 4. 8. 1986.     (OSM)

2875 - schvaluje výměnu bytových jednotek 17.listopadu 242/11, Domažlice a 17. listopadu 237/4, Domažlice, a to v souladu s Čl. VI – Výměna bytů „Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice, dle předloženého návrhu    (OSM)

2876 - schvaluje výměnu bytových jednotek 17. listopadu 253/1, Domažlice a Michlova 630/12, Domažlice, a to v souladu s Čl. VI – Výměna bytů „Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice, dle předloženého návrhu     (OSM)

2877 - bere na vědomí žádost o souhlas s podnájmem bytové jednotky č. 3, v budově čp. 164, v ulici Kosmonautů v Domažlicích a schvaluje podnájem bytové jednotky č. 3, v budově čp. 164, v ulici Kosmonautů v Domažlicích na dobu 1 roku     (OSM)

2878 - a) schvaluje poskytnutí prostor Městského kulturního střediska pro účely pořádání 2. ročníku akce „Od vzdělání k zaměstnání“ pořádané Okresní hospodářskou komorou Domažlice a městem Domažlice dne 23. 10. 2008
b) ukládá Městské policii Domažlice zajistit 10 parkovacích míst na náměstí Míru před čp. 51, čp. 50 a čp. 49 ve středu 22. 10. 2008 od 13.00 do 16.00 hodin a ve čtvrtek 23. 10. 2008 od 8.00 do 18.00 hodin pro organizátory akce „Od vzdělání k zaměstnání“     (OKS-ÚŠK)

2879 - a) schvaluje konání akce „Česko – bavorský den“ dne 20. 9. 2008
b) schvaluje uzavírku dolní části náměstí Míru v Domažlicích (od čp. 4 k čp. 51) za účelem konání akce „Česko – bavorský den“ dne 20. 9. 2008 od 10.00 do 22.00 hodin    (OKS-ÚŠK)

2880 - neschvaluje finanční podporu pro symfonický a dechový orchestr žáků základních uměleckých škol domažlického a klatovského regionu „Ti nejlepší“     (OKS-ÚŠK)

2881 - schvaluje na základě příslušných ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce v platném znění, nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění a v souladu s nařízením vlády č. 469/2002 Sb., v platném znění změnu platového výměru panu Jiřímu Houškovi, řediteli příspěvkové organizace Plavecký bazén a ubytovna Domažlice, dle předloženého návrhu s účinností od 1. 9. 2008     (OF)

2882 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0212 § 3539 pol. 2111 -100.000,- Kč (jesle- snížení příjmů)
org. 0212 § 3539 pol. 2119 +100.000,- Kč (jesle- příjem režijní příspěvek)     (OF)

2883 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0820 § 6402 pol. 5364 +26.700,- Kč (fin.vypořádání – program regenerace MPR)
org. 0261 § 6409 pol. 5901 -26.700,- Kč (snížení rozpočtové rezervy)     (OF)

2884 - a) schvaluje úpravu plánu hospodářské činnosti města dle upravené varianty 2, tj.: vypouští se věta "Zbývající část rezervy ve výši 94.820,- Kč bude převedena formou navýšení hosp. výsledku z hosp. činnosti do rozpočtu města." a dále se snižuje částka "zahrnutí položky refundace" z 200 tis. Kč na 160 tis. Kč
b) schvaluje odvedení částky 662.000,- Kč z hospodářské činnosti do rozpočtu města
c) doporučuje ZM schválit toto rozp. opatření:
org. 0810 pol. 4131 + 662.000,- Kč (příjem z hospodářské činnosti)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 + 662.000,- Kč (zvýšení investiční rezervy)     (OF)

2885 - a) schvaluje uzavření smlouvy o nadstandardním zpracování poštovních poukázek A č. 32063 s Českou poštou, s.p. se sídlem Praha 1, Politických vězňů 909/4, PSČ 225 99, dle předloženého návrhu
b) schvaluje uzavření smlouvy č. NB 360/08 o dodávce prací a služeb v oblasti automatizovaného zpracování dat s Českou poštou, s.p. se sídlem Praha 1, Politických vězňů 909/4, PSČ 225 99, dle předloženého návrhu     (OICTaGIS)

2886 - schvaluje návrh Mgr. Františka Škůrka, správce konkursní podstaty úpadce Stavebního podniku Domažlice a.s., ze dne 19.8.2008 na částečný rozvrh, při kterém bude konkursním věřitelům vyplacena část pohledávek     (OF)

2887 - bere na vědomí zápis z jednání komise pro reg. MPR a státní pam. péče ze dne 6.8.2008

2888 - doporučuje zastupitelstvu města schválit toto rozpočtové opatření:
org. 0308 § 3634 pol.5171 + 788.741,- Kč (oprava střechy kotelna Švabinského)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 788.741,- Kč (snížení investiční rezervy)     (OSM)

2889 - a) schvaluje nejvhodnější nabídku na uzavření mandátní smlouvy na výkon inženýrské činnosti na stavbě „Plavecký bazén Domažlice – stavební úpravy“ p. Jaroslava Webera za cenu 1.134.400,- Kč
b) schvaluje uzavření mandátní smlouvy s panem Jaroslavem Weberem na výkon inženýrské činnosti na stavbě „Plavecký bazén Domažlice – stavební úpravy a přístavba“     (OSM-I)

2890 - a) schvaluje výjimku ze „Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice“ a to z vážných rodinných důvodů
b) schvaluje v souladu s Čl. IV – Rozhodnutí o přidělení bytu a uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu „Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice“ přidělení bytové jednotky č. 11, I. kategorie, o velikosti 1 + 1, v budově čp. 222, v ulici Žižkově v Domažlicích s výší nájemného dle předloženého návrhu     (OSM)

2891 - a) schvaluje poskytnutí dotace ve výši 50.000,- Kč na zahájení činnosti hokejového oddílu mládeže na pronájem zimního stadionu
b) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 219 § 3319 pol. 5169 - 50.000,- Kč (kulturní akce)
org. 113 § 3419 pol. 5229 + 50.000,- Kč (hokejový oddíl mládeže)     (OKS-ÚŠK)

2892 - a) schvaluje nejvhodnější nabídku na uzavření smlouvy o dílo na realizaci akce „Výměna oken a dveří BD Školní 169, Domažlice“ firmy O.K. OKNA, s.r.o., Domažlice za cenu 1,526.000,- Kč vč. DPH
b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi městem Domažlice zastoupené Domažlickou správou nemovitostí spol. s r.o. Domažlice a firmou O.K. OKNA, s.r.o., Na Milotově 399, 344 01 Domažlice na realizaci akce „Výměna oken a dveří BD Školní 169, Domažlice“    (OSM-I)
 

Ing. Miroslav Mach
starosta města
v.r.


Pavel Wolf
místostarosta města
v.r.

Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů).

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.

 

Datum vložení: 8. 9. 2008 0:00
Datum poslední aktualizace: 8. 9. 2008 0:00

Samospráva

Aktuální teplota

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích

Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Univerzální překladač

Překlad (translations)