Menu
Město Domažlice
Domažlice

50. schůze ze dne 28.4.2008

-

U S N E S E N Í
 
z 50. schůze rady města Domažlice,
která se konala dne 28. 4. 2008Rada města v Domažlicích:

2334 - bere na vědomí kontrolní zprávu SIBP o stavu BOZP v Mateřské škole Domažlice a protokol čj. ČŠI-1045/08-04 z kontroly vykonané v Mateřské škole Domažlice    (OŠKTVV)

2335 - bere na vědomí protokol čj. ČŠI-1090/08-04 z vykonané kontroly v Základní umělecké škole Domažlice     (OŠKTVV)

2336 - a) bere na vědomí zprávu o 6 školních úrazech žáků v Základní škole Domažlice, Msgre B. Staška 232, v měsíci březnu 2008
b) bere na vědomí zprávu o 8 školních úrazech žáků v Základní škole Domažlice, Komenského 17, v měsíci březnu 2008     (OŠKTVV)

2337 - schvaluje uzavírku Vojtěchovy ulice v úseku od křižovatky ul. Vojtěchova a ul. Kozinova ke křižovatce ul. Vojtěchova a ul. Palackého v Domažlicích za účelem konání akce „Město dětem“ dne 30. 5. 2008 od 8.00 hodin do 20.00 hodin     (OŠKTVV)

2338 - a) schvaluje prezentaci města Domažlice v průvodci vydávaném firmou Soukup a David, svazek č. 57 Chodsko – Domažlicko v rozsahu 4 stran
b) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0261 § 2143 pol. 5901 - 44. 625,- Kč (snížení rozpočtové rezervy – cestovní ruch)
org. 0115 § 2143 pol. 5139 + 44. 625,- Kč (turistický průvodce)     (OŠKTVV)


2339 - schvaluje uzavření nových pojistných smluv na úrazové pojištění členů SDH Domažlice u Hasičské vzájemné pojišťovny, a.s., Římská 2135/45 Praha 2 - Vinohrady za cenu 1320,-- Kč na člena/rok od 1. 5. 2008     (OKS)

2340 - a) schvaluje záměr prodat spoluvlastnický podíl ve výši 6051/76098 ze stpč. 2604, k.ú. Domažlice, pod bytovým domem čp. 536 v Mánesově ul., Domažlice
b) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření kupní smlouvy na spoluvlastnický podíl ve výši 6051/76098 ke stpč. 2604, k.ú. Domažlice   (OSM)

2341 - a) schvaluje záměr prodat spoluvlastnický podíl ve výši 7011/369163 ze stpč. 2583, 2584 a 2585, k.ú. Domažlice, pod bytovým domem čp. 515, 516 a 517 v Mánesově ul., Domažlice
b) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření kupní smlouvy na spoluvlastnický podíl ve výši 7011/369163 ke stpč. 2583, 2584 a 2585, k.ú. Domažlice    (OSM)

2342 – a) schvaluje pronájem části pozemkových parcel č. 2583/2, 2583/11, k. ú. Domažlice společnosti MIJAVA spol. s r.o, se sídlem v Domažlicích, Kozinova 259, PSČ 344 01, IČ 63506629 za podmínek uvedených v návrhu smlouvy o budoucí nájemní smlouvě s tím, že doba nájmu se sjednává na dobu 20 let, nájemné se stanoví ve výši 20,-Kč/m2/rok, kauce ve výši 4.000,- Kč a uzavření smlouvy o budoucí nájemní smlouvě dle upraveného návrhu vyjma ustanovení článku VIII. části B smlouvy
b) doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr nabytí nemovitosti - stavby parkoviště umístěné na pozemku - pozemkových parcelách č. 2583/2, 2583/11, k. ú. Domažlice vybudované v rámci akce Nástavba prodejny el. zboží, Domažlice, Hořejší Předměstí Kozinova č. p. 259 do vlastnictví města Domažlice dle ustanovení článku VIII. části B smlouvy o budoucí nájemní smlouvě uzavřené se společností MIJAVA spol. s r. o., se sídlem v Domažlicích, Kozinova 259, PSČ 344 01, IČ 63506629     (OSM)

2343 - schvaluje uzavření nové smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene umístění vedení kanalizačního potrubí na pozemku č. 260/8 k.ú. Havlovice u Domažlic s Filipem Ticháčkem a Janou Obrtlíkovou dle předloženého návrhu s tím, že věcné břemeno bude zřízeno bezplatně     (OSM)

2344 - schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě mezi ZČP Net, s.r.o. , se sídlem Ed. Beneše 2439/70 – 2438/72, 304 77 Plzeň, IČ: 26412527 zastoupenou RWE Distribuční služby, s. r. o., se sídlem Plynárenská 499/1, 657 05 Brno, IČ: 37935311, Bytovým družstvem STATUA centrum, družstvo, se sídlem Pod Všemi Svatými 13, 301 64 Plzeň, IČ: 26350793 a Městem Domažlice o zřízení věcného břemene umístění a provozování plynárenského zařízení dle předloženého návrhu s tím, že jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene se stanoví ve výši 500,-- Kč     (OSM)

2345 - schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě mezi ZČP Net, s.r.o. , se sídlem Ed. Beneše 2439/70 – 2438/72, 304 77 Plzeň, IČ: 26412527 zastoupenou RWE Distribuční služby, s. r. o., se sídlem Plynárenská 499/1, 657 05 Brno, IČ: 37935311, TLM s. r. o., se sídlem ul. 5. května 1640/65, 140 21 Praha 4, IČ: 26317273 a Městem Domažlice o zřízení věcného břemene umístění a provozování plynárenského zařízení dle předloženého návrhu s tím, že jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene se stanoví ve výši 500,-- Kč    (OSM)

2346 - bere na vědomí nabídku společnosti AQUATEST a. s., Geologická 4, 152 00 Praha 5, divize 33, Slovanská alej 28, 326 00 Plzeň na provedení monitoringu jakosti podzemních vod v okolí skládky TKO Havlovice     (OSM)

2347 - neschvaluje znění čestného prohlášení pro určení vlastnictví budovy bez čp/če, jiná stavba postavené na parcele č. 455 a parcely katastru nemovitostí č. 455, zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Luženičky pro podání návrhu na zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí na LV města Domažlice     (OSM)

2348 - neschvaluje snížení nájemného za pronájem pozemků pč. 24/16 a stpč. 331, k.ú. Babylon na rok 2008 a uzavření dodatku č. III. k nájemní smlouvě uzavřené s manžely Josefem a Pavlínou Schneiderovými dne 25.4.2001 ve znění dodatku č. I. a II. dle předloženého návrhu     (OSM)

2349 - souhlasí s povolením vjezdu ke st.p.č. 911 a domu čp.212 v Masarykově ul. v Domažlicích přes pozemek stp.č.1390/2 k.ú. Domažlice ve vlastnictví města Domažlice a to na dobu do 31.12.2008 za podmínek stanovených Domažlickou správou nemovitostí, spol. s r. o.    (OSM)

2350 - schvaluje záměr pronajmout pozemky dle ZE-PK pč. 1063, 1064/3, 1072/4, 1072/5, 1221 k.ú. Domažlice, pozemky dle ZE-GP pč.74, 86, 88, 169 k.ú. Mračnice pro zemědělské účely    (OSM)

2351 – a) nedoporučuje ZM schválit záměr darovat část pozemkové p. č. 357/3 – lesní pozemek v k.ú. Česká Kubice, nově označené dle GP č.201-386-2001 p.č. 357/43 o výměře 3127 (díl i), p. č. 357/44 o výměře 713 m2 (díl h) a st. p. č.370 o výměře 178 m2 (díl j)
b) ukládá OSM jednat o možnosti směny za jiný lesní pozemek     (OSM)

2352 - schvaluje záměr pronajmout část pozemkové p. č.4827/3 k.ú. Domažlice o výměře 0,28 m2 za účelem umístění schodiště     (OSM)

2353 – odkládá projednání bodu č. 20 - Návrh na zveřejnění záměru města - pronájem PDA     (OSM)

2354 - schvaluje záměr pronajmout objekt zimního stadionu umístěný na stavební parcele č. 4359, stavební parcelu č. 4359 a pozemkové parcely č. 2194/1 a 2194/5, vše v k. ú. Domažlice společnosti Domažlické Technické služby spol. s r. o., IČO 25241958     (OSM)

2355 - a) bere na vědomí žádost stavebníků Na Dlouhých mezích
b) nesouhlasí s udělením výjimky z dopravního značení na účelové komunikaci na pozemkové parcele č. 4835, k.ú. Domažlice
c) ukládá OSM vyzvat stavebníky k uvedení pozemků p.č. 3732, 4835 k.ú. Domažlice do původního stavu do 31.5.2008     (OSM)

2356 - schvaluje použití fin. prostředků z rozpočtu města na výrobu reklamních triček pro účely akce "Den s víčky", která se bude konat 20.5.2008 na náměstí Míru v Domažlicích, dle předloženého návrhu     (OSM)

2357 - neschvaluje prodloužení termínu úhrady dlužné částky nájemného ve výši 4395,- Kč za pronájem části nebytového prostoru v objektu č. 7 v areálu bývalých kasáren v Domažlicích do 31.8.2008     (OSM)

2358 - odkládá projednání bodu č. 25 - Žádost o poskytnutí finančního plnění ze škodné události    (OSM)

2359 - doporučuje ZM schválit uzavření „Smlouvy o zřízení zástavních práv k věcem movitým“, a to k bytové jednotce č. 136/2, v budově čp. 136 včetně příslušných spoluvlastnických podílů v ul. 28. října v Domažlicích mezi Městem Domažlice - jakožto „zástavcem, Českomoravskou stavební spořitelnou, a. s. - jakožto „zástavním věřitelem“ a budoucími vlastníky nemovitostí , dle předloženého návrhu     (OSM)

2360 - doporučuje ZM schválit odpuštění poplatku z prodlení za užívání bytové jednotky v budově čp. 61, na náměstí Míru v Domažlicích, a to ve výši 50% za podmínky, že druhých 50% bude uhrazeno dle sjednaného splátkového kalendáře, max. do 10 let     (OSM)

2361 - neschvaluje znovuuzavření nové nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky č. 4, v budově čp. 247, v ulici 17. listopadu v Domažlicích      (OSM)

2362 - schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky č. 2, v budově čp. 160, v ulici Kosmonautů v Domažlicích      (OSM)

2363 - schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu a o uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" přidělení bytové jednotky č. 2, II. kategorie, o velikosti 1 + 3, v budově čp. 141, v ulici Masarykově v Domažlicích  se stanoveným nájemným dle předloženého evidenčního listu     (OSM)

2364 - a) nedoporučuje ZM schválit odpuštění dlužného nájemného za užívání bytové jednotky č. 2, v budově čp. 141, v ulici Masarykově v Domažlicích ve výši 22 216,-- Kč
b) neschvaluje prominutí poplatků z prodlení za užívání bytové jednotky č. 2, v budově čp. 141, v ulici Masarykově v Domažlicích ve výši 6 974,-- Kč     (OSM)

2365 - a) neschvaluje prominutí poplatků z prodlení za užívání bytové jednotky č. 42, v budově čp. 141, v ulici Masarykově v Domažlicích ve výši 3 982,-- Kč
b) neschvaluje odpuštění dlužného nájemného za užívání bytové jednotky č. 42, v budově čp. 141, v ulici Masarykově v Domažlicích ve výši 6 839,-- Kč      (OSM)

2366 - a) bere na vědomí žádost
b) schvaluje v souladu s Čl. VI – Výměna bytů „Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice“ výměnu bytových jednotek Petrovická 258/26, Domažlice a Petrovická 257/13, Domažlice, dle předloženého návrhu     (OSM)

2367 - a) bere na vědomí žádost
b) neschvaluje v souladu s Čl. VI – Výměna bytů „Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice“ výměnu bytové jednotky č. 1, v budově čp. 427, v ulici Smetanově v Domažlicích za „volnou“ bytovou jednotku č. 9, v budově čp. 464, v ulici Dvořákově v Domažlicích, dle předloženého návrhu     (OSM)

2368 - a) schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na akci „Čistá Berounka, II. etapa, podprojekt č. 3 Domažlice – ČOV a kanalizace, část 3A Domažlice -kanalizace" mezi městem Domažlice a vlastníkem parcely KN 2590/1 v k.ú. Domažlice panem Petrem Procházkou, dle předloženého návrhu
b) doporučuje ZM zařadit při schvalování zadání nového ÚP města Domažlice, změnu využití pozemků KN 2590/1, 2590/9, 2590/10 a 2590/11 v k.ú. Domažlice ze stávajícího biocentra LBC 4.4 na plochy obytné – nízkopodlažní zástavba RD     (OISPRM)

2369 - a) schvaluje přijetí dotace ve výši 50.000,- Kč na akci „Restaurování pomníku děkana Antonína Příhody od Plzeňského kraje
b) schvaluje dofinancování projektu z rozpočtu města ve výši 83.280,- Kč
c) schvaluje uzavření smlouvy mezi městem Domažlice a Plzeňským krajem o financování akce „Restaurování pomníku děkana Antonína Příhody u pošty v Příhodově parku v Domažlicích“ v rámci programu „Zachování a obnova kulturních památek Plzeňského kraje pro předmět podpory podle čl.I odst. 1,2,3 pro rok 2008“
d) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0810 pol. 4122 + 50 000,- Kč (přijetí dotace od KÚPK)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 – 83 280,- Kč (snížení investiční rezervy)
org. 0287 § 3322 pol. 5171 + 133 280,- Kč (restaurování pomníku Ant. Svobody)     (OISPRM)


2370 - schvaluje jako jediný společník společnosti Domažlické Technické služby spol. s r.o. při výkonu působnosti valné hromady úhradu ztráty společnosti ve výši 1.268.338,31 Kč z nerozděleného zisku předchozích let     (OF)

2371 - ukládá Domažlickým Technickým službám spol. s r.o. zálohově odvést částku ve výši 4.659.000,- Kč do rozpočtu města
Termín: ihned     (OF)

2372 - bere na vědomí Zprávu o výsledcích finančních kontrol ve zkráceném rozsahu za rok 2007    (OF)

2373 - schvaluje Plán kontrolní činnosti města Domažlice na rok 2008 dle předloženého návrhu    (OF)

2374 - doporučuje ZM schválit záměr vybudování metropolitní sítě v Domažlicích
    (OICT)

2375 - schvaluje dodatek č. 14 mezi městem Domažlice a společností VERA, Lužná 2, Praha 6- Vokovice ve věci programového vybavení RADNICE VERA o modul rozhraní CzechPoint    (OICT)

2376 - bere na vědomí zápis z jednání komise státní památkové péče ze dne 14.4.2008

2377 - schvaluje změnu platového výměru Mgr. Martinu Tomaierovi, řediteli Základní školy praktické Domažlice, dle předloženého návrhu, s účinností od 1. 4. 2008     (OŠKTVV)

2378 - a) schvaluje udělení výjimky z vnitřní směrnice města Domažlice č.3/2007, kterou se stanoví způsob zadávání veřejných zakázek na dodávku a montáž zbývajícího dovybavení interiérů Zimního stadionu v Domažlicích
b) schvaluje cenovou nabídku společnosti Peška – židle a křesla s.r.o., Zelinářská 5, 301 00 Plzeň, týkající se dodávky a montáže zbývajícího dovybavení interiérů (2. etapa) Zimního stadionu v Domažlicích v celkové výši 1 285 137,- Kč vč. DPH
c) schvaluje uzavření SOD se společností Peška – židle a křesla s.r.o., Zelinářská 5, 301 00 Plzeň, dle předloženého návrhu     (OISPRM)

2379 - odvolává, jako jediný společník společnosti Domažlické Technické služby spol. s r.o., vykonávající působnost valné hromady společnosti dle ust. § 132 obchodního zákoníku v platném znění, pana Jaroslava Zavadila z funkce jednatele obchodní společnosti Domažlické Technické služby, spol. s r.o., a to s účinností ke dni 30.4.2008     (OF)

2380 - jmenuje, jako jediný společník společnosti Domažlické Technické služby spol. s r.o., vykonávající působnost valné hromady společnosti dle ust. § 132 obchodního zákoníku v platném znění, pana Václava Fürbachera a pana Mgr. Miroslava Přerosta jednateli společnosti, a to s účinností ke dni 1.5.2008     (OF)

2381 - schvaluje uzavření smlouvy o výkonu funkce jednatele mezi p. Václavem Fürbacherem,  panem Mgr. Miroslavem Přerostem a městem Domažlice, dle upraveného návrhu     (OF)
 

Ing. Miroslav Mach
starosta města
v.r.


Pavel Wolf
místostarosta města
v.r.


Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů).

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje

Datum vložení: 6. 5. 2008 0:00
Datum poslední aktualizace: 6. 5. 2008 0:00

Samospráva

Aktuální teplota

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích

Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Univerzální překladač

Překlad (translations)