Menu
Město Domažlice
Domažlice

42. schůze ze dne 4.2.2008

-

V Ý P I S   Z   U S N E S E N Í
 
ze 42. schůze rady města Domažlice,
která se konala dne 4. 2. 2008

 

Rada města v Domažlicích:

2012 - bere na vědomí přehled nesplněných usnesení rady města

2013 - a) doporučuje zastupitelstvu města zrušit platnost usnesení č. 922 ze dne 19. 6. 2002
b) schvaluje záměr pronájmu části pozemkových parcel č. 2583/2 a 2583/11, vše v k. ú. Domažlice za účelem stavby parkoviště     (OSM)

2014 - odkládá projednání bodu č.3 - Pronájem pozemkové parcely č. 2760/3, k.ú. Domažlice     (OSM)

2015 - bere na vědomí skutečnost, že nedošlo k nabytí věcně právních účinků ze smlouvy o zřízení věcného břemene uzavřené v souladu s usnesením rady města č. 468 ze dne 19. 2. 2007 s p. Karlem Buršíkem a schvaluje vrácení částky 1700,- Kč za nerealizované věcné břemeno     (OSM)

2016 - schvaluje zřízení věcného břemene zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy v rámci stavby Havlovice – přeložka vedení NN na pozemkových parcelách č. 80/1, 635/55, 121/5, 635/3, 708/3, 615/2, 45, vše v k.ú. Havlovice u Domažlic ve prospěch ČEZ Distribuce, a. s., Vinohradská 325/8, Praha 2, IČ 27232425 na dobu neurčitou dle předloženého návrhu smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. EP-12-0001013/24     (OSM)

2017 - schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene umístění vedení kanalizačního potrubí na pozemku č. 260/8 k.ú. Havlovice u Domažlic s Filipem Ticháčkem a Janou Obrtlíkovou dle předloženého návrhu s tím, že věcné břemeno bude zřízeno bezplatně     (OSM)

2018 - doporučuje zastupitelstvu města schválit koupi pozemkové parcely č.2571/2, ostatní plocha,manipulační plocha o výměře 3443 m2 v k. ú. Domažlice od Plzeňského kraje za cenu 100,-- Kč/m2     (OSM)

2019 - a) schvaluje uzavření příkazní smlouvy na zajištění provozu veřejných WC v objektu RESTAUCE POD BRÁNOU s panem Pavlem Ševčíkem, podnikající pod označením Pavel Ševčík HOSTINEC U NÁDRAŽÍ, dle upraveného návrhu
b) ukládá odboru správy majetku zajistit prostřednictvím Agentury BOOM doplnění informačního systému města Domažlice o směrovky „Veřejné WC – RESTAUCE POD BRÁNOU“     (OSM)

2020 - schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce ze dne 22. 11. 2007 se sdružením Sídliště Šumava o. s. , se sídlem Domažlice, Čerchovská 488, PSČ: 344 01, IČ 22661492 dle předloženého návrhu     (OSM)

2021 - bere na vědomí kontrolní protokol o dohlížecí činnosti nad projektem podporovaným z prostředků Státního fondu životního prostředí týkající se akce Rekultivace skládky TKO a pískovny Újezd ze dne 16. 1. 2008     (OSM)

2022 - schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě z 28. 11. 2005 s obcí Babylon, IČ 00572551 dle předloženého návrhu     (OSM)

2023 - a) bere na vědomí dopis paní Boženy Kvítkové týkající se převodu pozemků pod rybníkem v lokalitě bývalého vojenského cvičiště v Domažlicích
b) doporučuje schválit odprodat nemovitosti – části pozemků zasahujících pod stavbu hráze, t. j. části pozemků vedených ve zjednodušené evidenci č. 2867/2, 2867/3 nově označených dle geometrického plánu, č. zak. 3169-104/2007 jako stavební parcela č. 4358/2 o výměře 361 m2, vše v k. ú. Domažlice a části pozemků pod vodní plochou, t. j. části pozemků vedených ve zjednodušené evidenci č. 2867/1, 2867/2, 2867/3, 2864 nově označených dle geometrického plánu, č. zak. 3169-104/2007 jako pozemkové parcely č. 2926/13 o výměře 355 m2 a 2926/17 o výměře 88 m2, vše v k. ú. Domažlice Českému rybářskému svazu, Místní organizaci Domažlice za cenu dle znaleckého posudku s tím, že prodej bude realizován po nabytí právní moci rozhodnutí, kterým bude povoleno užívání vodního díla – stavby hráze rybníka v lokalitě bývalého vojenského cvičiště, a po doložení vlastnického práva ČRS k ostatním pozemkům nacházejících se pod stavbou vodního díla – stavby hráze a vodní plochou tohoto rybníka dle geometrického plánu č. zak. 3169-104/2007     (OSM)

2024 - bere na vědomí ukončení nájemní smlouvy podáním výpovědi Českým rybářským svazem,místní organizace Domažlice, IČ 18230971, uzavřené dne 13.11.1995 mezi Městem Domažlice a Českým rybářským svazem, místní organizace Domažlice ve znění dodatku č. I, na pronájem nebytových prostor nemovitosti čp. 94, Hořejší předměstí, Domažlice (domek na Jezeře)     (OSM)

2025 - schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na umístění kanalizačního potrubí, na parcele č. 84/1 a 84/11 vše k.ú. Babylon, dle uzavřené budoucí smlouvy na zřízení věcného břemene mezi městem Domažlice a obcí Babylon ze dne 22.1.2001, ve prospěch obce Babylon IČO: 572551, dle předloženého návrhu     (OSM)

2026 - odkládá projednání bodu č. 16 - Žádost o změnu nájemní smlouvy (TJ Jiskra)     (OSM)

2027 - neschvaluje prominutí poplatku z prodlení ve výši 13.896,-- Kč vzniklého za neplacení nájemného za užívání bytové jednotky     (OSM)

2028 - a) schvaluje záměr prodat stávajícímu nájemníkovi bytovou jednotku č. 507/1, spoluvlastnický podíl ve výši 648/11352 na stavební parcele č. st. 2575 a spoluvlastnický podíl ve výši 648/11352 na společných částech budovy čp. 507 v ulici Kunešově v Domažlicích
b) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce č. 507/1, spoluvlastnickému podílu ve výši 648/11352 na stavební parcele č. st. 2575 a spoluvlastnickému podílu ve výši 648/11352 na společných částech budovy čp. 507 v ulici Kunešově v Domažlicích dle předloženého návrhu     (OSM)

2029 - a) doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí informaci týkající se vyhodnocení nabídek na prodej bytové jednotky č. 136/2, spoluvlastnického podílu na společných prostorách domu čp. 136 ve výši 726/4356, spoluvlastnického podílu na stavebních parcelách č. 1570 ve výši 726/4356
b) doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej bytové jednotky č. 136/2, spoluvlastnického podílu na společných prostorech domu čp. 136 ve výši 726/47356, spoluvlastnického podílu na stavební parcele č. 1570 ve výši 726/47356 v ulici 28. října v Domažlicích, Hořejší předměstí manželům Pekárovým – Hudákovým s tím, že kupní cena se stanoví ve výši 808.450,- Kč a uzavření smlouvy o převodu dle předloženého návrhu     (OSM)

2030 - a) doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí informaci týkající se vyhodnocení nabídek na prodej bytové jednotky č. 506/18, spoluvlastnického podílu na společných prostorách domu čp. 505, 506 ve výši 448/18252, spoluvlastnického podílu na stavebních parcelách č. 2573, 2574 ve výši 448/18252
b) doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej bytové jednotky č. 506/18, spoluvlastnického podílu na společných prostorech domu čp. 505, 506 ve výši 448/18252, spoluvlastnického podílu na stavební parcele č. 2573, 2574 ve výši 448/18252 v ulici Kunešově v Domažlicích, Týnské předměstí panu Václavu Khinovi s tím, že kupní cena se stanoví ve výši 521.765,- Kč a uzavření smlouvy o převodu dle předloženého návrhu     (OSM)

2031 - odkládá projednání bodu č.20 - „Parkoviště ul.Mánesova/Kunešova v Domažlicích“     (OISPRM)

2032 - schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na akci „Čistá Berounka, II. etapa, podprojekt č. 3 Domažlice – ČOV a kanalizace, část 3A Domažlice - kanalizace" mezi městem Domažlice a vlastníkem parcely KN 2611/2 v k.ú. Domažlice Česká republika – Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7, dle předloženého návrhu     (OISPRM)

2033 - a) bere na vědomí žádost občanů ohledně řešení dopravní problematiky v ul. Husova, Břetislavova a Poděbradova a informaci o připravených projektových dokumentacích k řešení stavebního stavu a bezpečnosti provozu v ulicích Husova, Poděbradova a Břetislavova
b) ukládá OISPRM seznámit občany penzionu s PD na Husovu ulici     (OISPRM)

2034 - a) schvaluje zadání zakázky na zpracování projektové dokumentace „Rekonstrukce veřejného osvětlení v ulici Čapka Choda v Domažlicích v souladu s vnitřní směrnicí
b) ukládá OISPRM zahrnout náklady na realizaci stavby vč. PD do návrhu rozpočtu na rok 2008     (OISPRM)

2035 - schvaluje vyvěšení tibetské vlajky dne 10.3.2008 na podporu 49. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci ve Lhase     (OKS)

2036 - neschvaluje realizaci internetového připojení MěKBN Domažlice, pobočky Havlovice, v rámci Projektu internetizace knihoven     (OŠKTVV)

2037 - a) bere na vědomí informaci o nabídce veřejné nahrávky Českého rozhlasu 2 - Praha „Radiodárek rádiu“
b) schvaluje finanční podporu veřejné rozhlasové nahrávky ve výši 10.000,- Kč
    (OŠKTVV)

2038 - a) neschvaluje vypovězení paušální smlouvy o poskytování právní pomoci uzavřené mezi Městem Domažlice a advokátní kanceláří JUDr. Jan Gallivoda se sídlem v Domažlicích, nám. Míru 40, uzavřené dne 1.1.2002 a jednání o hodinové sazbě
b) neschvaluje vypovězení smlouvy o poskytování právní pomoci uzavřené mezi Městem Domažlice a advokátní kanceláří JUDr. Jan Gallivoda se sídlem v Domažlicích, nám. Míru 40, uzavřené dne 1.1.2002     (OKS)

2039 - a) bere na vědomí žádost města Ostrov o úhradu neinvestičních nákladů za 1 žáka v ZŠ Ostrov
b) neschvaluje na základě § 102, odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření dohody o úhradě neinvestičních nákladů za 1 žáka v ZŠ Ostrov ve školním roce 2007/2008     (OŠKTVV)

2040 - bere na vědomí, že podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce a dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, se mění plat p. Ivaně Sauerové, ředitelce organizační složky Jeselské zřízení Domažlice, dle předloženého návrhu     (OŠKTVV)

2041 - bere na vědomí Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly provedené u příspěvkové organizace Základní škola praktická Domažlice     (OF)

2042 - schvaluje jako jediný společník společnosti Domažlická správa nemovitostí spol. s r.o. kalkulace ceny tepla pro rok 2008 takto:
Kotelna Školní ulice     587,68 Kč/GJ bez DPH
Kotelny ostatní     499,44 Kč/GJ bez DPH
Kotelna ul. U nemocnice čp. 579-byty     433,34 Kč/GJ bez DPH
Kotelna ul. U nemocnice čp. 579-nebyty     542,24 Kč/GJ bez DPH
Kotelna Petrovická ul. 276     512,44 Kč/GJ bez DPH
Kotelna Petrovická ul. čp. 117     600,37 Kč/GJ bez DPH     (OF)

2043 - a) doporučuje zastupitelstvu města schválit prodloužení termínu předložení vyúčtování dotací, poskytnutých v roce 2007 oddílům TJ Jiskra Domažlice, do 20.2.2008
b) doporučuje zastupitelstvu města schválit prodloužení termínu předložení vyúčtování dotace na údržbu fotbalového hřiště a atletické dráhy a správu Městského stadiónu Střelnice, do 20.2.2008     (OF)

2044 - schvaluje uzavření Smlouvy o zajištění zpracování platů mezi městem Domažlice a obcí Draženov s účinností od 1. 1. 2008 dle předloženého návrhu     (OKS-PaP)

2045 - ukládá DSN s.r.o. ukončit zabezpečení provozu kotelny v budově zimního stadionu ke dni 8.2.2008     (OSM)

2046 - schvaluje uzavření dodatku č.1 ke "Smlouvě o umístění technického zařízení na sběr a další zpracovávání dat pro cestovní pasy se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji" uzavřené dne 9.5.2006 mezi státním podnikem Státní tiskárna cenin, Růžová 6, čp.943, 110 00 Praha 1, a městem Domažlice, dle předloženého návrhu     (OS)

2047 - schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce dat z referenční digitální mapy města Domažlice na akci „Domažlice - Obytná zóna za kasárny“ pro zpracování nové studie mezi městem Domažlice a Ing. arch. Ladislavem Schejbalem dle předloženého návrhu     (OISPRM)
 

Ing. Miroslav Mach
starosta města
v.r.


Pavel Wolf
místostarosta města
v.r.


Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů).


Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje

Datum vložení: 11. 2. 2008 0:00
Datum poslední aktualizace: 11. 2. 2008 0:00

Samospráva

Aktuální teplota

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích

Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Univerzální překladač

Překlad (translations)