Obsah

7. schůze ze dne 22.1.2007

Typ: ostatní
-
U S N E S E N Í
 
ze 7. schůze rady města Domažlice,
která se konala dne 22. 1. 2007Rada města v Domažlicích:

346 - schvaluje na základě příslušných ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění, nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění a v souladu s nařízením vlády č. 469/2002 Sb., v platném znění, plat panu Jiřímu Houškovi, řediteli příspěvkové organizace Plavecký bazén a ubytovna Domažlice, dle předloženého návrhu s účinností od 1. 1. 2007    (OF)

347 - ukládá, jako jediný společník společnosti Domažlické Technické služby spol. s r.o., jednateli společnosti zajistit ocenění majetku společnosti dle předloženého návrhu    (OF)

348 - schvaluje cenu vodného a stočného pro rok 2007 takto:
a) cena vodného: 27,96 Kč bez DPH
b) cena stočného: 24,46 Kč bez DPH     (OF)

349 - doporučuje ZM zřídit fond oprav a údržby vodárenské infrastruktury     (OF)

350 - schvaluje uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na akci „Domažlice - rekonstrukce a doplnění kanalizační sítě dle generelu kanalizace" mezi městem Domažlice a vlastníkem stavební parcely KN 3342/1 v k.ú. Domažlice firmou KARPEM a.s., náměstí Republiky 59, 346 01 Horšovský Týn, dle předloženého návrhu     (OISPRM)

351 - schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na akci „Domažlice - rekonstrukce a doplnění kanalizační sítě dle generelu kanalizace" mezi městem Domažlice a vlastníkem parcely KN 1027/28 v k.ú. Domažlice firmou PLYNOMA spol. s r.o., Prokopa Velikého 652, 344 01 Domažlice, dle předloženého návrhu    (OISPRM)

352 – bere na vědomí zprávu výběrové komise o proběhlém výběrovém řízení a ukládá OISPRM zrealizovat nové výběrové řízení na koupi „Sněžného pásového vozidla na úpravu běžeckých tratí“ dle doporučení výběrové komise     (OISPRM)

353 - bere na vědomí zprávu o průběhu I. etapy projektu „Komunitní plánování sociálních služeb na Domažlicku“     (OISPRM)

354 - doporučuje zastupitelům města účastnit se jednání v pracovních skupinách
- pro seniory a osoby se zdravotním postižením
- pro děti a mládež ohrožené sociálním vyloučením
- pro osoby ohrožené ztrátou přístřeší, prostitucí a dlouhodobě nezaměstnané    (OISPRM)

355 - neschvaluje uzavření Smlouvy o spolupráci na projektu "Centrální registr produktů, služeb a činností firem a institucí AXIS 4 součást informačních systémů krajů a měst" mezi městem Domažlice a Hospodářskou komorou ČR, Freyova 27/82, Praha 9, dle předloženého návrhu    (OISPRM)

356 - a) schvaluje uzavření dodatku č.2 k SOD č.07/Z24 s firmou POHL CZ a.s., odštěpný závod ZUD Plzeň, Domažlická 168, 318 00 Plzeň na provedení víceprací – zrušení stávající pomocné vodoteče při stavbě PZ etapy I/D za cenu 171.145,- Kč
b) schvaluje čerpání částky 171.145,- Kč na provedení zrušení stávající vodoteče při stavbě PZ etapa I/D z rezervy stavby     (OISPRM)

357 - bere na vědomí žádost Společenství vlastníků domu čp. 510 a 511 o zřízení připojovací komunikace k domům čp. 510 a 511 v ulici Kunešova v Domažlicích a ukládá OISPRM zařadit řešení vjezdu do zpracovávané PD Domova důchodců Domažlice     (OISPRM)

358 - mění a doplňuje usnesení č. 5704 ze dne 10. 5. 2006 takto:
„schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu nemovitostí spojené s dohodou o užívání před uzavřením nájemní smlouvy s ČR – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, jejíž předmětem je pronájem nemovitostí – stavebních parcel č. 70/2, 72/2, 73/2, k. ú. Domažlice dle nově předloženého návrhu“     (OSM)

359 - a) ruší platnost usnesení č. 5709 ze dne 10. 5. 2006
b) doporučuje zastupitelstvu města neschválit prodej stavební parcely č. 4256 o výměře 23 m2, stavební parcely č. 4291 o výměře 1 m2 a části pozemkové parcely č. 644/1 nově označené dle geometrického plánu č. 2948-114-2006 jako pozemková parcela č. 644/5 - zahrada, vše k. ú. Domažlice     (OSM)

360 - a) bere na vědomí žádosti společnosti K. E. Bau s. r. o., Spálená 165, Domažlice o koupi pozemku pozemkové parcely č. 648/3, k.ú. Domažlice
b) schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemkové parcely č. 648/3 v k.ú. Domažlice    (OSM)

361 - a) neruší část usnesení č. 5566 ze dne 12.4.2006, kterým bylo OSM uloženo zajistit nové oplocení, které bude vedeno podélně s břehem Zubřiny u 1. vodárny
b) ukládá OSM opravit a ukončit ploty kolmé na tok Zubřiny u 1. vodárny
c) neschvaluje vystavení podélného plotu u toku Zubřiny u 1. vodárny    (OSM)

362 - a) schvaluje záměr uzavření nové nájemní smlouvy na pronájem nemovitosti č. p. 61, Husova ul., Domažlice - budovy Muzea Jindřicha Jindřicha
b) schvaluje zveřejnění záměru pronajmout budovu č.p. 61, Dolejší předměstí na stavebních parcelách č. 650/1 a 650/2, objekt garáží na stavebních parcelách č. 650/2 a 650/3 a stavební parcely č. 650/1 a 650/3, vše v k. ú. Domažlice     (OSM)

363 - bere na vědomí informaci odboru správy majetku o přípravě návrhu smlouvy o budoucí smlouvě kupní na prodej pozemků v průmyslové zóně za kasárny a souhlasí s navrhovaným postupem     (OSM)

364 - souhlasí s podnájmem pozemků p.č. 84/13 a 84/14 vše k.ú. Babylon Městskými lesy Domažlice paní Stanislavě Martínkové a paní Daně Paterové za účelem využití jako zahrada, na dobu neurčitou, s 3měsíční výpovědní lhůtou, za cenu 3,--Kč/m2     (OSM)

365 - ukládá OSM jednat se spoluvlastníky pozemků p.č. 1306/1 a 1306/2 vše k.ú. Újezd u Domažlic o jejich odkoupení za cenu 100,- Kč/m2

366 - schvaluje uzavření smlouvy o užívání mycího boxu umístěného v požární zbrojnici čp. 243 v Břetislavově ulici v Domažlicích určeného pro údržbu požárních vozidel mezi Hasičským záchranným sborem Plzeňského kraje, Kaplířova 9, 320 68 Plzeň, IČ 70883378 a Městem Domažlice, IČ 00253316 dle předloženého návrhu     (OSM)

367 - schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene práva chůze a jízdy k pozemku pč. 577/1 a 577/4, k.ú. Domažlice, pro Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, Kaplířova 9, 320 68 Plzeň, IČ 70883378 a věcného břemene práva chůze a jízdy k pozemku pč. 577/2, k.ú. Domažlice pro Město Domažlice a uzavření smlouvy o zřízení věcných břemen dle předloženého návrhu     (OSM)

368 - schvaluje nájemní smlouvu na pronájem části nebytových prostor č.p. 144 na náměstí Míru v Domažlicích dle předloženého návrhu     (OSM)

369 - a) schvaluje ukončení nájemní smlouvy uzavřené mezi městem Domažlice a Jiřím Sokolem dne 30.1.1992 ve znění dodatku I a II na pronájem části pozemkové parcely č. 2583/10, k.ú. Domažlice ke dni 31. 1. 2007 a uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy dle předloženého návrhu
b) schvaluje záměr města pronajmout část pozemkové parcely č. 2583/10, k.ú. Domažlice v Kozinově ul. za účelem umístění novinového stánku     (OSM)

370 - nesouhlasí s provedením obnovy části plotu mezi pozemky p.č. 2323/7 a 2322/9 vše k.ú. Domažlice a ukládá OSM jednat o podmínkách převodu plotu    (OSM)

371 - bere na vědomí dopis paní Marie Šimíčkové, souhlasí se zasláním odpovědi dle předloženého návrhu a nesouhlasí s geometrickým zaměřením části pozemku č. 2760/2, k.ú. Domažlice a zřizováním věcných břemen přístupu    (OSM)

372 - schvaluje záměr přidělit byt v areálu základní školy v ul. Msgre. Staška č. p. 232, Domažlice dle předloženého návrhu na dobu neurčitou     (OSM)

373 - doporučuje ZM schválit uzavření kupní smlouvy k bytové jednotce č. 447 spoluvlastnický podíl ve výši 566/10312 na stavební parcele č. 1495, 1496 a spoluvlastnický podíl ve výši 566/10312 na společných částech budovy čp. 446, 447 v ulici Dvořákově v Domažlicích dle předloženého návrhu    (OSM)

374 - bere na vědomí splnění usnesení č. 6408 ze dne 16. 10. 2006     (OSM)

375 - souhlasí s umístěním potrubí pro zřízení odběru vody pro zahrádky v pozemku pozemkové parcele č. 2772/1, k.ú. Domažlice dle předloženého náčrtu     (OSM)

376 - doporučuje ZM schválit uzavření kupní smlouvy na koupi bytové jednotky č. 541/11, spoluvlastnický podíl ve výši 607/15276 na stavební parcele č. 2608, 2609 a spoluvlastnický podíl ve výši 607/15276 na společných částech budovy čp. 540, 541 v ulici Švabinského v Domažlicích, Týnské Předměstí dle předloženého návrhu     (OSM)

377 - neschvaluje ukončení nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor v budově čp. 258, umístěné na stavební parcele č. 1161/22 v ulici Petrovické v Domažlicích dohodou a bere na vědomí podání výpovědi     (OSM)

378 - a) schvaluje ukončení nájemní smlouvy ze dne 8. 6. 1995 dohodou ke dni 28. 2. 2007
b) schvaluje zveřejnění záměru pronajmout budovu č. p. 38 umístěnou na stavební parcele č.183/1, v Havlovicích u Domažlic za účelem provozování prodejny smíšeného zboží     (OSM)

379 - schvaluje záměr přidělení bytové jednotky č. 558/11 v budově č. p. 558 ve Švabinského ul., Domažlice – Týnské předměstí s tím, že před uzavřením nájemní smlouvy na uvedený byt bude uzavřena dohoda o přistoupení k závazku (dluh 404. 719,- Kč)     (OSM)

380 - a) ruší výběrové řízení na akci „Úprava plynového topení v ul. Petrovické čp. 257, 258"
b) ukládá DSN s.r.o. prověřit technickou proveditelnost navrženého řešení sání a výfuku do komínového tělesa, v případě negativního výsledku zadat PD na centrální vytápění    (OSM)

381 - schvaluje v souladu s Čl. III – Kritéria pro výběr žadatelů - „Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytu v majetku města Domažlice“ zařazení žadatelů do SNŽ     (OSM)

382 - bere na vědomí odmítnutí bytu č. 11, v budově čp. 630, ulici Michlově v Domažlicích a nevyřazuje ze „Seznamu nejpotřebnějších žadatelů“ pro byt 1 (2)+1     (OSM)

383 - schvaluje v souladu s Čl. IV Rozhodnutí o přidělení bytu a o uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu „Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice“ přidělení bytu č. 21, I. kategorie, o velikosti 1 + 1 (33, 6 m2), v budově čp. 613, v ulici Michlově v Domažlicích za podmínky uhrazení předplaceného nájemného před uzavřením nájemní smlouvy o nájmu výše uvedeného bytu     (OSM)

384 - schvaluje v souladu s Čl. IV Rozhodnutí o přidělení bytu a o uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu „Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice“ přidělení bytu č. 24, I. kategorie, o velikosti 1 + 1 (34, 90 m2), v budově čp. 630, v ulici Michlově v Domažlicích     (OSM)

385 - schvaluje v souladu s Čl. IV Rozhodnutí o přidělení bytu a o uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu „Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice“ přidělení bytu č. 34, I. kategorie, o velikosti 1 + KK (29, 40 m2), v budově čp. 258, v ulici Petrovické v Domažlicích     (OSM)

386 - schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu a o uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu a v součinnosti s Čl. VI – Výměna bytů „Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice“ přidělení bytu č. 2, II. kategorie, o velikosti 1 + 2 (51, 3 m2), v budově čp. 144, na náměstí Míru v Domažlicích za podmínky, že bude byt č. 1, v budově čp. 144, na náměstí Míru v Domažlicích navrácen k dispozici Městu Domažlice, a za podmínky uzavření nové aktuální nájemní smlouvy o nájmu vyměněného bytu č. 2, v budově čp. 144, na náměstí Míru v Domažlicích     (OSM)

387 - schvaluje v souladu s Čl. IV Rozhodnutí o přidělení bytu a o uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu „Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice“ přidělení bytu č. 3, I. kategorie, o velikosti 1 + 1 (32, 8 m2), v budově čp. 61, v ulici Msgre. B. Staška v Domažlicích     (OSM)

388 - schvaluje v souladu s Čl. IV Rozhodnutí o přidělení bytu a o uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu „Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice“ přidělení bytu č. 5, I. kategorie, o velikosti 1 + 1 (56, 2 m2), v budově čp. 222, v ulici Žižkově v Domažlicích     (OSM)

389 - schvaluje v souladu s Čl. IV Rozhodnutí o přidělení bytu a o uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu „Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice“ přidělení bytu č. 11, I. kategorie, o velikosti 1 + 2 (49, 1 m2), v budově čp. 630, v ulici Michlově v Domažlicích     (OSM)

390 - schvaluje v souladu s Čl. IV Rozhodnutí o přidělení bytu a o uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu „Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice“ přidělení bytu č. 20, I. kategorie, o velikosti 1 + 3 (65, 3 m2), v budově čp. 612, v ulici Michlově v Domažlicích za podmínky uhrazení předplaceného nájemného před uzavřením nájemní smlouvy o nájmu výše uvedeného bytu     (OSM)

391 - schvaluje v souladu s Čl. IV Rozhodnutí o přidělení bytu a o uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu „Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice“ přidělení bytu č. 23, I. kategorie, o velikosti 1 + KK (31, 3 m2), v budově čp. 613, v ulici Michlově v Domažlicích za podmínky uhrazení předplaceného nájemného před uzavřením nájemní smlouvy o nájmu výše uvedeného bytu    (OSM)

392 - schvaluje v souladu s Čl. IV Rozhodnutí o přidělení bytu a o uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu „Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice“ přidělení bytu č. 35, I. kategorie, o velikosti 1 + KK (32, 7 m2), v budově čp. 258, v ulici Petrovické v Domažlicích     (OSM)

393 - schvaluje v souladu s Čl. IV Rozhodnutí o přidělení bytu a o uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu „Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice“ přidělení bytu č. 28, I. kategorie, o velikosti 2 + KK (53, 6 m2), v budově čp. 258, v ulici Petrovické v Domažlicích     (OSM)

394 - bere na vědomí, že v souladu s § 708 a násl. § zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník v platném znění a v souladu s Čl. V „Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice“ došlo k přechodu nájmu bytu č. 10, v budově čp. 258, v ulici Petrovické v Domažlicích .
Podmínky užívání shora uvedeného bytu novým nájemcem se nemění a řídí se i nadále Nájemní smlouvou o nájmu bytu, která byla uzavřena dne 1. 4. 1999, a to za podmínky prokázání trvalého odhlášení z místa trvalého bydliště původního nájemce výše uvedeného bytu.     (OSM)

395 - schvaluje v souladu s Čl. VI - Výměna bytů „Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytu v majetku města Domažlice“ výměnu bytů 17. listopadu 252, Domažlice a 17. listopadu 237, Domažlice, za předpokladu, že nebudou požadovány žádné změny ve vybavení a zařízení bytů a za podmínky uzavření aktuálních nájemních smluv o nájmu výše uvedených bytů     (OSM)

396 - schvaluje poskytnutí slevy na děti ze 74,- Kč/den na 34,- Kč/den za ubytování na ubytovně čp. 177, v ulici Kozinově v Domažlicích a to na dobu určitou od 1. 1. 2007 do 31.12.2007 za podmínky řádné a včasné úhrady nájemného dle ubytovacího řádu. Při nerespektování výše uvedené podmínky bude schválená sleva na děti za ubytování na ubytovně čp. 177, Domažlice zrušena.     (OSM)

397 - schvaluje odpuštění poplatku z prodlení ve výši 747,-- Kč za nájemné za září roku 2006     (OSM)

398 - schvaluje udělení plné moci spol. Domažlické Technické služby spol. s r.o. ve věci kácení stromů rostoucích mimo les, dle předloženého návrhu     (OSM)

399 - schvaluje vyvěšení tibetské vlajky dne 10.3.2007 na podporu 48. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci ve Lhase     (OKS)

400 - schvaluje konání oslav osvobození na den 4.5. 2007

401 - bere na vědomí předložené návrhy na delegování členů do výborů ZM od politických stran a hnutí
 

Ing. Miroslav Mach
starosta města
v.r.


Pavel Wolf
místostarosta města
v.r.


Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů).

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje


Vytvořeno: 29. 1. 2007
Poslední aktualizace: 29. 1. 2007 00:00
Autor: