Obsah

36. schůze ze dne 17.12.2007

Typ: ostatní
-
U S N E S E N Í
 
ze 36. schůze rady města Domažlice,
která se konala dne 17. 12. 2007


Rada města v Domažlicích:

1836 - bere na vědomí přehled nesplněných usnesení rady města

1837 - schvaluje pravidla pro povolování zvláštního užívání veřejného prostranství za účelem výkopových prací pro rok 2008 dle předloženého návrhu     (OSM-MH)

1838 - nesouhlasí se stavbou plotu podél zeleného pruhu na pozemku p.č. 2660/25 k.ú. Domažlice v délce pozemku p.č.2660/26 k.ú. Domažlice     (OSM)

1839 - a) bere na vědomí informaci odboru správy majetku týkající se odběru podzemních vod z veřejných studní ve vlastnictví města Domažlice
b) ukládá DTS Domažlice zabezpečit studnu u domu č. p. 40 náměstí Míru, Domažlice třmenem a zámkem     (OSM)

1840 - a) doporučuje ZM neschválit záměr odprodeje části pozemkové parcely č. 4819/1 k.ú. Domažlice
b) doporučuje ZM neschválit odprodej části pozemkové parcely č. 4819/1 k.ú. Domažlice společnosti METZLER International s.r.o., Chrastavická 217, Domažlice     (OSM)

1841 - schvaluje uzavření příkazní smlouvy s Vojtěchem Halíkem, fyzickou osobou podnikající pod označením  Vojtěch Halík - odtahová služba, na zajištění odtahu vozidel ve městě Domažlice dle upraveného návrhu, tj. včetně ceníku platného pro rok 2008     (OSM)

1842 - neschvaluje pronájem pozemku p.č.28/1 - vodní plocha, rybník k.ú. Babylon     (OSM)

1843 - schvaluje dodatek č.2 k nájemní smlouvě uzavřené mezi Městem Domažlice a Domažlickou správou nemovitostí, spol. s r.o. dne 22.9.2004 ve znění dodatku č. 1 ze dne 20.12.2006 dle předloženého návrhu     (OSM)

1844 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0094 § 2219 pol. 5329 + 24 000,- Kč (úhrada pojištění cyklostezky)
org. 0261 § 6409 pol. 5901 - 24 000,- Kč (snížení rozpočt. rezervy)    
(OSM)

1845 - schvaluje uzavření dohody o částečné úhradě nákladů na osvícení reklamního zařízení umístěného na zdi domu čp. 121 v Tovární ulici v Domažlicích mezi Městem Domažlice, IČ 00253316 a PRVNÍ CHODSKOU STAVEBNÍ SPOLEČNOSTÍ, spol. s r.o., IČ 14704013, Klenčí pod Čerchovem 320,345 34 dle předloženého návrhu     (OSM)

1846 - a) schvaluje zvýšení finančního příspěvku na úhradu nákladů spojených s poskytováním služeb spojených s užíváním předmětu nájmu – budovy č.p. 38 v Havlovicích na 4 000,- Kč/měsíc od 1.1.2008
b) schvaluje uzavření dodatku č. II k nájemní smlouvě uzavřené dne 1.3.2007 mezi Městem Domažlice, IČ 00253316, a Evou Kohoutovou, podnikající pod označením Eva Kohoutová, na pronájem nemovitosti – budovy č.p. 38 v Havlovicích na st.p.č. 113, dle předloženého návrhu     (OSM)

1847 - neschvaluje udělení výjimky z Čl. II - Žádost o přidělení bytu „Zásad hospodaření s bytovým fondem Města Domažlice“ panu Pavlu Hojdovi    (OSM)

1848 - vyřazuje v souladu s Čl. IV. - Kritéria pro výběr žadatelů „Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice“ ze „Seznamu nejpotřebnějších žadatelů o přidělení bytové jednotky“ v kategorii bytové jednotky o velikosti 1 + 2     (OSM)

1849 - schvaluje v souladu s Čl. IX – Ustanovení o DPS a Čl. IV – Rozhodnutí o přidělení bytu a o uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu „Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice“ přidělení bytové jednotky č. 12, v budově čp. 84, v ulici Břetislavově v Domažlicích     (OSM)

1850 - schvaluje v souladu s Čl. IX – Ustanovení o DPS a Čl. IV – Rozhodnutí o přidělení bytu a o uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu „Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice“ přidělení bytové jednotky č. 21, v budově čp. 84, v ulici Břetislavově v Domažlicích     (OSM)

1851 - a) schvaluje v souladu s Čl. III. - Kritéria pro výběr žadatelů „Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku Města Domažlice“ zařazení do „Seznamu nejpotřebnějších žadatelů“ pro přidělení bytové jednotky o velikosti 2 + 1
b) schvaluje v souladu s Čl. IV. - Rozhodnutí o přidělení bytu a o uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu „Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku Města Domažlice“ přidělení bytové jednotky č. 3, I. kategorie, o velikosti 1 + 2, v budově čp. 258 v ulici Petrovická v Domažlicích     (OSM)

1852 - a) schvaluje v souladu s Čl. III. - Kritéria pro výběr žadatelů „Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku Města Domažlice“ zařazení do „Seznamu nejpotřebnějších žadatelů“ pro přidělení bytové jednotky o velikosti 2 + 1
b) schvaluje v souladu s Čl. III. - Kritéria pro výběr žadatelů „Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku Města Domažlice“ zařazení do „Seznamu nejpotřebnějších žadatelů“ pro přidělení bytové jednotky o velikosti 2 + 1
c) schvaluje v souladu s Čl. IV. - Rozhodnutí o přidělení bytu a o uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu „Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku Města Domažlice“ přidělení bytové jednotky č. 22, I. kategorie, o velikosti 1 + 2, v budově čp. 612 v ulici Michlově v Domažlicích a to za podmínky úhrady předplaceného nájemného v plné výši před podpisem nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky a s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu     (OSM)

1853 - schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 7, v budově čp. 132, v ulici Palackého v Domažlicích     (OSM)

1854 - a) schvaluje záměr prodat stávajícímu nájemníkovi bytovou jednotku č. 138/5, spoluvlastnický podíl ve výši 726/4356 na stavební parcele č. st. 1572 a spoluvlastnický podíl ve výši 726/4356 na společných částech budovy čp. 138, v ulici 28. října v Domažlicích
b) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce č. 138/5, spoluvlastnickému podílu ve výši 726/4356 na stavební parcele č. st. 1572 a spoluvlastnickému podílu ve výši 726/4356 na společných částech budovy čp. 138, v ulici 28. října v Domažlicích, dle předloženého návrhu     (OSM)

1855 - a) schvaluje záměr prodat stávajícímu nájemníkovi bytovou jednotku č. 462/8, spoluvlastnický podíl ve výši 521/10935 na stavební parcele č. st. 1502, 1503 a spoluvlastnický podíl ve výši 521/10935 na společných částech budovy čp. 461, 462, v ulici Dvořákově v Domažlicích
b) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce č. 462/8, spoluvlastnickému podílu ve výši 521/10935 na stavební parcele č. st. 11502, 1503 a spoluvlastnickému podílu ve výši 521/10935 na společných částech budovy čp. 461, 462 v ulici Dvořákově v Domažlicích dle předloženého návrhu     (OSM)

1856 - schvaluje „Smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí nízkého napětí“ u odběrného místa v Chodské ul., v Domažlicích – kamera č. 12, uzavíranou mezi městem Domažlice a spol. ČEZ Prodej, s.r.o., Praha 4, Duhová 1/425, dle předloženého návrhu     (OSM)

1857 - schvaluje "Smlouvu o připojení" u odběrného místa v Chodské ul., v Domažlicích - kamera č. 12, uzavíranou mezi městem Domažlice a spol. ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, Teplická 874/8, dle předloženého návrhu     (OSM)

1858 - schvaluje záměr dát do výpůjčky budovu č.p. 61, Dolejší předměstí na stavebních parcelách č. 650/1 a 650/2, objekt garáží na stavebních parcelách č. 650/2 a 650/3 a stavební parcely č. 650/1 a 650/3, vše v k. ú. Domažlice     (OSM)

1859 - neschvaluje prominutí poplatku z prodlení ve výši 1985,- Kč za opožděně zaplacené nájemné za pronájem části nebytového prostoru v objektu č. 7 v areálu bývalých kasáren v Domažlicích     (OSM)

1860 - doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodat pozemek p.č. 3900/53 ostatní plocha o výměře 68 m2 k.ú. Domažlice za cenu dle znaleckého posudku     (OSM)

1861 - a) bere na vědomí předložené cenové nabídky ke zhotovení a osazení 2 ks mříží do uličky mezi arciděkanským kostelem a domem čp. 132 na náměstí
b) schvaluje nejvýhodnější nabídku na zhotovení a osazení 2 ks mříží předloženou Ivanem Jakušem
c) ukládá OISPRM zařadit zhotovení a osazení 2 ks mříží do návrhu plánu investic na r. 2008     (OISPRM)

1862 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 419 § 3639 pol. 5171 - 146 601,- Kč (PZ etapa I/D-2.část- náhradní výsadba stromů)
org. 419 § 3639 pol. 5169 +146 601,- Kč (služby)    
(OISPRM)

1863 - schvaluje smlouvu o společném postupu zadavatelů č. 25/U/002/2007/O uzavíranou mezi ČR - Zemědělská vodohospodářská správa, se sídlem: Hlinky 60, 603 00 Brno a městem Domažlice, dle předloženého návrhu     (OISPRM)

1864 - a) schvaluje přijetí dotace ve výši 52.500,- Kč z Dispozičního fondu INTERREG IIIA
b) schvaluje dofinancování projektu „Údržba lyžařských běžeckých stop Čerchov-Gibacht“ z rozpočtu města ve výši 17.500,- Kč
c) schvaluje uzavření Smlouvy o financování v rámci Dispozičního fondu INTERREG IIIA v regionu Šumava na česko-bavorské hranici mezi Euroregionem Šumava - jihozápadní Čechy, se sídlem nám. Míru 63/I, 339 01 Klatovy a městem Domažlice dle předloženého návrhu     (OISPRM)

1865 - odkládá projednání bodu č. 28 - Schválení nabídky a rozpočtového opatření na provedení akce „Instalace digestoří v MŠ - pracoviště Palackého, Poděbradova a Zahradní v Domažlicích“ na příští schůzi RM     (OISPRM)

1866 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0287 § 3111 pol. 6121 - 120.000,- Kč (MŠ Michlova – rekonstrukce vstupu)
org. 0287 § 3111 pol. 5171 + 120.000,- Kč (MŠ Michlova – rekonstrukce vstupu)    
(OISPRM)

1867 - jmenuje hodnotící komisi na zajištění výběrového řízení - veřejné zakázky na akci „Zimní stadion Domažlice – dostavba“ ve složení:
členové:                                náhradníci:
Ing. Miroslav Mach            Pavel Wolf
Dalibor Kubů                        Jana Kaiserová
Ing. Fr. Ruterle                     Jiří Pivoňka
Josef Jahn                            Jiří Hafič
Ing. Luděk Hlavatý             Bc. Michal Hájek   
(OISPRM)

1868 - a) schvaluje výzvu k podání nabídek a zadávací dokumentaci k veřejné zakázce ve zjednodušeném podlimitním řízení na zajištění akce „Zimní stadion Domažlice – dostavba“
b) ukládá OISPRM připravit a zahájit výběrové řízení k veřejné zakázce na akci „Zimní stadion Domažlice – dostavba“ v souladu s § 38 zákona č. 137/2006 Sb.     (OISPRM)

1869 - a) schvaluje udělení výjimky z vnitřní směrnice č. 3/2007, kterou se stanoví způsob zadávání veřejných zakázek, na zajištění opatření nutných na zabezpečení stavby zimní stadion
b) schvaluje uzavření Smlouvy o dílo č. ZAK07 se společností ProjectSoft HK a.s., se sídlem Eliščino nábřeží 375, 500 03 Hradec Králové za cenu 5.011.700,- Kč bez DPH dle předloženého návrhu na zajištění opatření nutných na zabezpečení stavby zimní stadion    (OISPRM)

1870 - schvaluje uzavření smlouvy o bezúplatném postoupení pohledávky mezi městem Domažlice jakožto postupníkem a firmou ProjectSoft HK, a.s., Eliščino nábřeží 375, Hradec Králové, IČ: 25286668 jakožto postupitelem dle předloženého návrhu     (OISPRM)

1871 - schvaluje smlouvu o dílo na zpracování projektové dokumentace „Propojení křižovatky ul. 28. října (u PDA) se silnicí II/193 (ul. Kozinova) II. etapa“ uzavíranou s firmou Projekční kancelář Ing. Rojt se sídlem Vodní 27, 34401 Domažlice za cenu 34.510,- Kč vč. DPH dle předloženého návrhu     (OISPRM)

1872 - schvaluje návrh smlouvy o dílo uzavírané s firmou Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s. Praha se sídlem Nábřežní 4, 150 56 Praha – 5 Smíchov na zpracování technickoekonomické studie protipovodňových opatření, krajinotvorných a revitalizačních opatření v zájmovém území města Domažlice za cenu 166.600,- Kč vč. DPH     (OISPRM)

1873 - schvaluje jízdní řád linky městské autobusové dopravy č. 405001 Domažlice, Palackého ul. - Bezděkovské předměstí - Poděbradova ul. - Autoservis/ZZN na dobu od 9.12.2007 – 31.12.2007 se zapracovanými změnami dle návrhu předloženého dopravcem ČSAD autobusy Plzeň, a.s. se sídlem V Malé Doubravce 27, Plzeň     (OISPRM)

1874 - schvaluje jízdní řád linky městské autobusové dopravy č. 405001 Domažlice, Palackého ul. - Bezděkovské předměstí - Poděbradova ul. - Autoservis/ZZN na dobu od 1.1.2008 do 31.12.2008, se zapracovanými změnami dle předloženého návrhu dopravcem ČSAD autobusy Plzeň, a.s. se sídlem V Malé Doubravce 27, Plzeň     (OISPRM)

1875 - schvaluje Smlouvu o závazku veřejné služby ve veřejné městské hromadné dopravě uzavíranou s dopravcem ČSAD autobusy Plzeň, a.s. se sídlem V Malé Doubravce 27, ve smyslu zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 304/1997 a zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a změn, na dobu od 1.1.2008 do 31.12. 2008     (OISPRM)

1876 - schvaluje tarifní jízdné na lince městské autobusové dopravy č. 405001 s účinností od 1.1.2008 v tomto rozsahu:
- plné jízdné ......................8,- Kč
- jízdné sleva 50%.............4,- Kč (děti do 15 let a důchodci do věku od 60-70. let)
- obyčejné jízdné na čipovou kartu ..............7,00 Kč
- slevové jízdné na čipovou kartu 50% …....3,50 Kč
- bezplatné jízdné :
děti do 6 let,
poživatelé starobního důchodu nebo plného invalidního důchodu starší 70 let, pokud jsou občany ČR nebo mají trvalý pobyt na území ČR - vždy po prokázání věku občanským nebo jiným úředně platným dokladem (cestovní pas), držitelé průkazu ZTP nebo ZTP/P (včetně invalidního vozíku), osoba nebo vodící pes doprovázející držitele průkazu ZTP, ZTP/P, důchodci, kteří jsou držitelem průkazu vydaného Ústředním orgánem Českého svazu bojovníků za svobodu (ČSBS), Konfederací politických vězňů ČR (KPV), Sdružením bývalých politických vězňů (KPV, SBPV) nebo Ústřední radou Svazu PTP - VTNP , poslanci a senátoři ČR, soudci Ústavního soudu (průkaz ÚS).
Osoby požadující výše uvedené slevy musí bez vyzvání předložit řidiči příslušný doklad k prokázání věku nebo dalšího nároku (platný občanský průkaz nebo cestovní pas, platný průkaz ZTP, ZTP/P, ČSBS, KPV, SBPV, PTP, poslance/senátora/člena ÚS). Pokud osoba uplatňující nárok na slevu tarifu jízdného nepředloží příslušné doklady a neprokáže nárok na slevu je povinen hradit plné tarifní jízdné.     (OISPRM)


1877 - schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené s firmou Ptáčník – Dopravní stavby s.r.o., se sídlem Cihlářská 552, 344 01 Domažlice, ze dne 5.9.2007 na zpracování projektové dokumentace „Cyklostezka – Domažlice Chrastavice - propojení s ulicí Na Hvízdalce v Domažlicích“, kterým se mění termín pro dokončení díla do 30.3.2008     (OISPRM)

1878 - a) schvaluje záměr umístit veřejné WC v budově č.p. 51 na náměstí Míru v Domažlicích a do sousedních (i zbylých) prostorů přemístit městské informační centrum dle navrhované varianty C
b) ukládá OISPRM zajistit projednání záměru umístění veřejného WC v budově č.p. 51 na náměstí Míru v Domažlicích s kulturním a stavebním výborem
c) ukládá OISPRM zajistit PD stávajícího sklepního prostoru výše uvedeného objektu    (OISPRM)

1879 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0402 § 3412 pol. 6121 - 140.000,- Kč (zajištění stavby pro zimní stadion)
org. 0402 § 3412 pol. 5169 + 140.000,- Kč (zajištění stavby pro zimní stadion)    
(OISPRM)

1880 - schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 40.000,- na zajištění lékařské služby první pomoci o víkendech a svátcích na rok 2008     (OŠKTVV)

1881 - bere na vědomí jako jediný společník společnosti Domažlické městské lesy spol. s r.o. zprávu a zápis z konzultačního dne společnosti Domažlické městské lesy spol. s r.o., který se konal dne 30. 11. 2007     (OF)

1882 - schvaluje jako jediný společník společnosti Domažlické městské lesy spol. s r.o. při výkonu působnosti valné hromady vyplacení jednorázové odměny za 1. pololetí roku 2007 jednateli společnosti dle předloženého návrhu     (OF)

1883 - bere na vědomí zprávu z konzultačního dne příspěvkové organizace Městské lesy Domažlice, který se konal dne 30. 11. 2007     (OF)

1884 - schvaluje cenu vodného a stočného pro rok 2008 dle návrhu předloženého společností Chodské vodárny a kanalizace takto:
a) cena vodného: 27,96 Kč bez DPH
b) cena stočného: 24,46 Kč bez DPH     (OF)


1885 - a) schvaluje vymáhání pohledávky v celkové výši 4.580,- Kč po DCK Plzeň s. r. o., se sídlem Jablonského 39, 326 00 Plzeň, soudní cestou
b) zplnomocňuje advokátní kancelář Křivánek, Šmehlík, Tomášek, Sady 5. května 46, 301 00 Plzeň, k vymáhání výše uvedené pohledávky     (OF)

1886 - schvaluje otevírací dobu plaveckého bazénu dle předloženého návrhu     (OF)

1887 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0231 § 3412 pol. 5331 +441.000,- Kč (navýšení příspěvku na provoz)
org. 0261 § 6409 pol. 5901 - 441.000,- Kč (snížení rozpočtové rezervy)    
(OF)

1888 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0214 § 3319 pol. 5331 +180.000,- (navýšení příspěvku na provoz)
org. 0261 § 6409 pol. 5901 – 180.000,- (snížení rozpočtové rezervy)     (OF)


1889 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0810 pol. 4122 + 15.850,- Kč (dotace pro JSDH Domažlice)
org. 0220 § 5512 pol. 5021 + 12.435,- Kč (za zásahy)
org. 0220 § 5512 pol. 5132 + 3.415,- Kč (náklady na odbornou přípravu)     (OF)


1890 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0810 pol. 4111 +50.000,- Kč ÚZ98116 (dotace Czech POINT)
org. 0230 § 6171 pol. 5137 +50.000,- Kč ÚZ98116 (čerpání dotace – drobný dlouhodobý majetek)    (OF)


1891 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0810 pol. 4116 +20.949,- Kč ÚZ 33346 (dotace na kompenzační pomůcky)
org. 0200 § 3111 pol. 5331 +20.949,- Kč ÚZ 33346 (kompenzační pomůcky)    
(OF)

1892 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0116 pol. 4116 +318.090,- Kč ÚZ 29008 (dotace na činnost odbor. lesního hospodáře)
org. 0116 § 1036 pol. 5169 +318.090,- Kč ÚZ 29008 (činnost odborného lesního hospodáře)   (OF)


1893 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0239 § 3612 pol. 6119 -120.000,- Kč (snížení položky dl. nehmotný majetek)
org. 0239 § 3612 pol. 5166 +120.000,- Kč (energetický audit)     (OF)


1894 - schvaluje snížení základního kapitálu společnosti Domažlické Technické služby, spol. s r.o., IČ: 25241958 z částky 6.659.000,- Kč o částku 4.659.000,- Kč na částku 2.000.000,- Kč., přičemž výše vkladu jediného společníka společnosti – města Domažlice se v důsledku snížení výše základního kapitálu sníží z 6.659.000,-Kč na  2.000.000,-Kč, a s tím, že částka, o kterou bude základní kapitál společnosti snížen, tedy 4.659.000,-Kč bude celá vyplacena městu Domažlice jakožto jedinému společníkovi společnosti.     (OF)

1895 - pověřuje starostu města, aby jménem rady města učinil ve formě notářského zápisu rozhodnutí, kterým bude rozhodnuto o snížení základního kapitálu společnosti Domažlické Technické služby, spol. s r.o., IČ: 25241958 z částky 6.659.000,- Kč o částku 4.659.000,- Kč na částku 2.000.000,- Kč., přičemž výše vkladu jediného společníka společnosti – města Domažlice se v důsledku snížení výše základního kapitálu sníží z 6.659.000,-Kč na  2.000.000,-Kč, a s tím, že částka, o kterou bude základní kapitál společnosti snížen, tedy 4.659.000,-Kč bude celá vyplacena městu Domažlice jakožto jedinému společníkovi společnosti.     (OF)

1896 - bere na vědomí prezentaci společnosti CENTROPOL CZ ve věci tepelného hospodářství

1897 - a) bere na vědomí zprávu o 2 školních úrazech žáků v Základní škole Domažlice, Msgre. Staška 232, v měsíci listopadu 2007
b) bere na vědomí zprávu o 5 školních úrazech žáků v Základní škole Domažlice, Komenského 17, v měsíci listopadu 2007
c) bere na vědomí zprávu o 1 školním úrazu v Mateřské škole Domažlice v měsíci září 2007 a 1 školním úrazu v měsíci říjnu 2007     (OŠKTVV)

1898 - a) bere na vědomí výroční zprávu Základní školy Domažlice, Komenského 17
b) bere na vědomí výroční zprávu Základní školy Domažlice, Msgre. B. Staška 232
c) bere na vědomí výroční zprávu Základní školy praktické Domažlice
d) bere na vědomí výroční zprávu Základní umělecké školy Domažlice     (OŠKTVV)

1899 - a) bere na vědomí zápis z konzultačního dne v příspěvkové organizaci Městské kulturní středisko Domažlice, který se konal dne 31. 10. 2007
b) bere na vědomí zápis z konzultačního dne v příspěvkové organizaci Základní škola Domažlice, Komenského 17,  který se konal dne 5. 11. 2007     (OŠKTVV)

1900 - ukládá řediteli Základní školy Domažlice, Komenského 17, důsledně aplikovat opatření prevence sociálně patologických jevů (šikana) v souladu s vnitřním dokumentem školy (Minimální preventivní program aneb Naše školní aktivity) a podávat jednou ročně zprávu zřizovateli     (OŠKTVV)

1901 - schvaluje nákup pomůcek a vybavení pro Základní uměleckou školu Domažlice, dle předloženého návrhu     (OŠKTVV)

1902 - odkládá projednání bodu č. 59 - pořízení počítačové sestavy pro ZŠ Komenského 17     (OŠKTVV)

1903 - schvaluje nákup nového elektrického vozíku pro Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb - domov pro seniory v Domažlicích, dle předloženého návrhu     (OŠKTVV)

1904 - a) bere na vědomí, že se k 30. 6. 2008 p. Václav Bufka vzdává funkce ředitele Základní školy Domažlice, Msgre. B. Staška 232
b) mění od 1.1.2008 jmenování p. Bufky do funkce ředitele Základní školy Domažlice, Msgre. B. Staška 232, na dobu určitou do 30.6.2008     (OŠKTVV)

1905 - bere na vědomí oznámení o uzavření Mateřské školy Domažlice ve dnech 27. 12. 2007 – 2. 1. 2008 včetně     (OŠKTVV)

1906 - bere na vědomí oznámení o uzavření Jeselského zařízení Domažlice ve dnech 27. 12. – 31. 12. 2007     (OŠKTVV)

1907 - schvaluje návrh smlouvy uzavírané mezi městem Domažlice a kronikářkou města Domažlice PhDr. Věrou Závackou o zhotovení kronikářských zápisů za rok 2006 a 2007    (OŠKTVV)

1908 - ukládá OŠKTVV uzavřít smlouvu s PhDr. Věrou Závackou o zpracování kronikářského zápisu za roky 1997 a 2008     (OŠKTVV)

1909 - schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 5.000,- Kč pro Davida Karase a Kateřinu Holubovou, TK Maestro, na Mistrovství ČR v latinsko – amerických a ve standartních tancích     (OŠKTVV)

1910 - schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 10.000,- Kč pro Mateřské centrum Benjamínek na nájem prostor MC Benjamínek na České poště 1, Msgre. B. Staška 71 v Domažlicích     (OŠKTVV)

1911 - neschvaluje prezentaci města Domažlice na internetovém portálu www.vyletnik.cz    (OŠKTVV)

1912 - schvaluje uzavření Dohody o používání výplatního stroje k úhradě cen za poštovní služby mezi Městem Domažlice, náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice a Českou poštou sp., Olšanská 38/9, 225 99 Praha 3 k výplatnímu stroji s licenčním číslem 62553795 od 1.1.2008 dle předloženého návrhu     (OKS)

1913 - schvaluje uzavření Dohody o používání výplatního stroje k úhradě cen za poštovní služby mezi Městem Domažlice, náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice a Českou poštou sp., Olšanská 38/9, 225 99 Praha 3 k výplatnímu stroji s licenčním číslem 10906906 od 1.1.2008 dle předloženého návrhu     (OKS)

1914 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0220 § 5512 pol. 5151 - 2 tis. Kč (vodné, stočné)
org. 0220 § 5512 pol. 5152 + 2 tis. Kč (teplo)     (OKS)


1915 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0223 § 6171 pol. 5152 - 200 tis. Kč (teplo)
org. 0223 § 6171 pol. 5162 - 70 tis. Kč ( telefony)
org. 0223 § 6171 pol. 5163 - 20 tis. Kč (pojištění vozidel)
org. 0223 § 6171 pol. 6123 - 10tis. Kč (nákup aut)
org. 0223 § 6171 pol. 5161 + 300 tis. Kč (poštovné)     (OKS)


1916 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0223 § 6171 pol. 5166 - 130 tis. Kč (právní pomoc)
org. 0223 § 6171 pol. 5154 + 130 tis. Kč (elektrická energie)
org. 0223 § 6171 pol. 5171 - 200 tis. Kč (opravy a údržba)
org. 0223 § 6171 pol. 5169 + 100 tis. Kč (služby)
org. 0223 § 6171 pol. 5363 + 4 tis. Kč (sankce)
org. 0223 § 6171 pol. 5167 + 7 tis. Kč (školení)
org. 0223 § 6171 pol. 5139 + 89 tis. Kč(materiál)
org. 0223 § 6171 pol. 5136 - 20 tis. Kč (tisk, sbírky, věstníky)
org. 0223 § 6171 pol. 5169 + 20 tis. Kč (služby)     (OKS)


1917 - ruší usnesení č.338 ze dne 8.1.2007, kterým byl schválen záměr koupě náhradního el. zdroje     (OKS)

1918 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0221 § 5512 pol. 5137 – 39.000,- Kč( DDHM)
org. 0221 § 5512 pol. 5169 + 39.000,- Kč (služby)     (OKS)


1919 - schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o výpůjčce č.j.: OIS-396/2005 mezi městem Domažlice a ČR - Ministerstvem vnitra, Nad Štolou 3, Praha 7, dle předloženého návrhu    (OICT )

1920 - bere na vědomí zápis z pracovní schůzky komise prevence kriminality ze dne 27.11.2007

1921 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0239 § 3639 pol. 5137 +29 000,- Kč (komunální služby a úz. rozvoj)
org. 0421 § 3639 pol. 6121 - 29 000,- Kč (PZ – MO5)     (OISPRM)


1922 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0239 § 2219 pol. 5166 - 50.000,-- Kč (konzul. a por. služby)
org. 0240 § 3612 pol. 5362 + 50.000,-- Kč (daň z převodu)     (OSM)

 

Ing. Miroslav Mach
starosta města
v.r.


Pavel Wolf
místostarosta města
v.r.


Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů).

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje


Vytvořeno: 28. 12. 2007
Poslední aktualizace: 28. 12. 2007 00:00
Autor: