Menu
Město Domažlice
Domažlice

35. schůze ze dne 10.12.2007

-

U S N E S E N Í
 
ze 35. mimořádné schůze rady města Domažlice,
která se konala dne 10. 12. 2007

 

Rada města v Domažlicích:

1821 - a) schvaluje nejvhodnější nabídku na uzavření Pojistné smlouvy na pojištění majetku a odpovědnosti města Domažlice pojišťovny Česká pojišťovna, a.s., Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, IČ: 45272956. Na druhém místě se umístila nabídka pojišťovny ČSOB pojišťovna, Masarykovo náměstí 1458, 532 18 Pardubice, IČ: 45534306.
b) schvaluje uzavření Pojistné smlouvy mezi městem Domažlice, náměstí Míru 1, IČ:00253316 a Českou pojišťovnou, a.s., Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, IČ: 45272956 na pojištění majetku a odpovědnosti města Domažlice s účinností od 1.1. 2008 do 31.12. 2012 dle předloženého návrhu     (OF)

1822 - doporučuje ZM schválit toto rozpočtové opatření:
org. 0810 pol. 4116 +4.717.000,- Kč ÚZ 13235 (dotace na příspěvek na péči)
org. 0227 § 4195 pol. 5410 +4.717.000,- Kč ÚZ 13235 (příspěvek na péči)     (OF)


1823 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0239 § 3639 pol. 5137 + 12.000,- Kč (komunální služby a úz. rozvoj)
org. 0421 § 3639 pol. 6121 - 12.000,- Kč (PZ – MO5)     (OISPRM)


1824 - doporučuje ZM schválit pořízení změny ÚPN-SÚ Domažlice č. 6 ve veřejném zájmu – protipovodňová opatření, prostorová regulace a podmíněnost využití rozvojových ploch územní studií     (OVÚP)

1825 - doporučuje ZM neschválit pořízení změny ÚPN-SÚ Domažlice č. 6 pro individuální žadatele     (OVÚP)

1826 - doporučuje ZM schválit pořízení nového územního plánu Domažlic v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, a ukládá OVÚP shromažďovat žádosti jako podněty pro nový územní plán Domažlic do 31.12.2008     (OVÚP)

1827 - doporučuje ZM zvolit MUDr. Václava Havlíčka přísedícím Okresního soudu v Domažlicích     (OKS)

1828 - doporučuje ZM zvolit Darinu Lišaníkovou přísedící Okresního soudu v Domažlicích     (OKS)

1829 - doporučuje ZM zvolit Jaroslavu Váchalovou přísedící Okresního soudu v Domažlicích     (OKS)

1830 - doporučuje ZM zvolit Alenu Houškovou přísedící Okresního soudu v Domažlicích     (OKS)

1831 - doporučuje ZM zvolit Jana Hodana přísedícím Okresního soudu v Domažlicích     (OKS)

1832 - doporučuje ZM zvolit Ctibora Vlčka přísedícím Okresního soudu v Domažlicích     (OKS)

1833 - doporučuje ZM zvolit Rudolfa Vančuru přísedícím Okresního soudu v Domažlicích     (OKS)

1834 - doporučuje ZM zvolit Lubomíra Minaříka přísedícím Okresního soudu v Domažlicích     (OKS)

1835 - a) souhlasí s provedením výkopových prací v zimním období pro uložení plynové přípojky v ulici Husova u domu čp. 88 na p. p. č. 4783/1 a 4827/2 v komunikaci na dobu od 13. 12. 2007 do 16. 12. 2007
b) souhlasí s částečnou uzavírkou Husovy ulice u domu čp. 88     (OSM-MH)


 

Ing. Miroslav Mach
starosta města
v.r.


Stanislav Antoš
člen rady města
v.r.


Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů).

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje

Datum vložení: 17. 12. 2007 0:00
Datum poslední aktualizace: 17. 12. 2007 0:00

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)