Obsah

34. schůze ze dne 26.11.2007

Typ: ostatní
-
U S N E S E N Í
 
ze 34. schůze rady města Domažlice,
která se konala dne 26. 11. 2007


Rada města v Domažlicích:

1742 - doporučuje ZM schválit prodej stavební parcely č. 2343/6 k.ú. Domažlice za cenu 50,-- Kč/m2 a uzavření kupní smlouvy mezi Nábytkářem, výrobní družstvo Domažlice, Cihlářská 425, 344 53 Domažlice, IČO 000 28 967 a městem Domažlice dle předloženého návrhu    (OSM)

1743 - bere na vědomí nabídku vlastníků pozemků p.č. 943/1 a 943/3 oba k.ú. Domažlice na dočasné využití pro neorganizovaný sport ve volném čase a ukládá OSM jednat o podmínkách smlouvy na dočasné užívání pozemků p.č. 943/1 a 943/3 oba k.ú. Domažlice pro potřeby protipovodňové ochrany města     (OSM)

1744 - schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě mezi ZČP Net, s.r.o. , se sídlem Ed. Beneše 2439/70 – 2438/72, 304 77 Plzeň, IČ: 26412527 zastoupenou Západočeskou plynárenskou, a.s., se sídlem Ed. Beneše 2439/70 – 2438/72, 304 77 Plzeň, IČ: 49790315, MUDr. Janou Angelovovou a Městem Domažlice o zřízení věcného břemene umístění a provozování plynárenského zařízení dle předloženého návrhu     (OSM)

1745 - schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě mezi ZČP Net, s.r.o. , se sídlem Ed. Beneše 2439/70 – 2438/72, 304 77 Plzeň, IČ: 26412527 zastoupenou Západočeskou plynárenskou, a.s., se sídlem Ed. Beneše 2439/70 – 2438/72, 304 77 Plzeň, IČ: 49790315, Janem Kaiserem a Městem Domažlice o zřízení věcného břemene umístění a provozování plynárenského zařízení dle předloženého návrhu     (OSM)

1746 - bere na vědomí žádost občanského sdružení NOVÉ OBZORY & RMC KRÁČMERKA se sídlem ul. 17. listopadu 249, Domažlice o pronájem budovy bývalé vojenské správy v Petrovické ul., Domažlice a nesouhlasí s pronájmem části budovy bývalé vojenské správy v Petrovické ul., Domažlice     (OSM)

1747 - schvaluje zřízení věcného břemene na umístění a provozování vedení kanalizace – stoka D II k nemovitostem – pozemkovým parcelám č. 128/31, 176 a 131/12 v k. ú. Babylon ve prospěch Obce Babylon a uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o vzniku věcného břemene dle předloženého návrhu za cenu dle cenového předpisu zákona č. 151/97 Sb. o oceňování majetku     (OSM)

1748 - doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje stavební proluky v Husově ul., Domažlice - stavební parcely č. 671, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, využití pozemku zbořeniště o výměře 198 m2, k.ú. Domažlice za účelem zástavby dle platného územního plánu     (OSM)

1749 - souhlasí s provedením stavby elektropřípojky k pozemku č. kat. 849, k. ú. Domažlice za podmínek daných odborem správy majetku     (OSM)

1750 - doporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru prodat nemovitosti – pozemky v průmyslové zóně za kasárny v Domažlicích, t. j. části pozemkových parcel č. 2170/2, 2170/7, 2181/1 a 2185/16 nově označené jako pozemková parcela č. 2181/1, travní porost o výměře 17177 m2, vše v k. ú. Domažlice a části pozemkových parcel č. 2170/2, 2185/4, 4942/1 a 2186 nově označené jako pozemková parcela č. 2185/4, travní porost o výměře 10057 m2, vše v k. ú. Domažlice     (OSM)

1751 - bere na vědomí informaci týkající se vyhodnocení nabídek na prodej nemovitostí budovy č.p. 8 na stavební parcele č. 1, stavební parcely č. 1 a pozemkové parcely č. 1v katastrálním území Babylon – hájenky na Babyloně     (OSM)

1752 - doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření kupní smlouvy na koupi spoluvlastnického podílu ve výši 3/24 na pozemku ve zjednodušené evidenci č. 2172, k. ú. Domažlice s paní Brigitte Reinert dle předloženého návrhu     (OSM)

1753 - doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření kupní smlouvy na koupi spoluvlastnického podílu ve výši 1/24 na pozemku ve zjednodušené evidenci č. 2172, k. ú. Domažlice s paní Karin Ott dle předloženého návrhu     (OSM)

1754 - doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření kupní smlouvy na koupi spoluvlastnického podílu ve výši 1/12 na pozemku ve zjednodušené evidenci č. 2172, k. ú. Domažlice s panem Philippem Elbracht-Hülseweh dle předloženého návrhu     (OSM)

1755 - schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-0003136/001 na zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy k pozemkovým parcelám č. 2185/19. 2170/10 a 2170/2, vše v k.ú. Domažlice ve prospěch ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, PSČ 405 02 Děčín 4, IČ 27232425 dle předloženého návrhu     (OSM)

1756 - doporučuje zastupitelstvu města neschválit prodej části pozemkové parcely č. 962/2, k.ú. Domažlice     (OSM)

1757 - bere na vědomí uzavření pojistné smlouvy mezi Svazkem českých měst a obcí v česko-bavorském pohraničním prostoru Domažlicko a Kooperativou, pojištovnou, a.s., Templová 747, 110 01 Praha 1 na pojištění stavby úseku cyklostezky Domažlice-Havlovice ve výši 23.838,- Kč na dobu trvání pojištění 2 let     (OSM)

1758 - a) zplnomocňuje společnost NJK UNICOS, spol. s r.o., pobočka Domažlice, Vodní 29, 344 01 Domažlice, IČ 18237576 k podání žádosti o vydání závazného stanoviska OKS, oddělení školství, kultury, tělovýchovy a vnějších vztahů k umístění reklamního poutače na část zastřešení nástupních ostrůvků autobusového nádraží v Poděbradově ulici v Domažlicích
b) schvaluje návrh nájemní smlouvy na pronájem části zastřešení nástupních ostrůvků autobusového nádraží v Poděbradově ulici v Domažlicích     (OSM)

1759 - doporučuje ZM schválit záměr prodat pozemkovou parcelu č. 892/1(KN), parcelu č. kat. 4851/2(KN) vše k.ú. Domažlice     (OSM )

1760 - a) doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodat část stavební parcely č. 2553, k.ú. Domažlice pod stavbou ubytovny – budovy č. p. 16 v ul. U nemocnice, Domažlice, označené A - 339 m2
b) doporučuje ZM neschválit směnu pozemkové parcely č. 2553 k.ú. Domažlice do doby ukončení nájemní smlouvy s Plzeňským krajem     (OSM)

1761 - schvaluje uzavření dodatku č. VI k nájemní smlouvě ze dne 2.1.2004 ve znění dodatku č. I,II,III,IV,V, uzavřené mezi Městem Domažlice, IČ 00253316, a společností Domažlické městské lesy, spol. s r.o., Tyršova 7611, Domažlice, IČ 26322994 dle předloženého návrhu     (OSM)

1762 - zmocňuje Advokátní kancelář Křivánek, Šmehlík, Tomášek, se sídlem Sady 5. května 46, Plzeň k podání žaloby na určení vlastnického práva k pozemku ve zjednodušené evidenci č. 2615, k.ú. Domažlice a k zastupování Města Domažlice v soudním řízení     (OSM)

1763 - doporučuje zastupitelstvu města schválit podání žádosti ČR – Ministerstvu zemědělství, Pozemkovému úřadu Domažlice o provedení komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Domažlice     (OSM)

1764 - schvaluje v souladu s Čl. VIII – Podnájem bytu nebo jeho části „Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku Města Domažlice“ podnájem bytové jednotky č. 15, v budově čp. 502, v ulici Kunešově v Domažlicích, a to na dobu určitou jednoho roku     (OSM)

1765 - bere na vědomí, že v souladu s § 706 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník v platném znění a v souladu s Čl. V – Přechod nájmu bytu „Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytu v majetku Města Domažlice“ došlo k přechodu nájmu bytu č. 5, v budově čp.244, v ulici 17. listopadu v Domažlicích. Původní nájemní smlouva o nájmu bytové jednotky se nemění a řídí se i nadále účinnou nájemní smlouvu o nájmu bytu uzavřenou dne 1. 10. 2000.    (OSM)

1766 - bere na vědomí, že v souladu s § 706 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník v platném znění a v souladu s Čl. V – Přechod nájmu bytu „Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytu v majetku Města Domažlice“ došlo k přechodu nájmu bytu č. 6, v budově čp.204, v ulici Mánesově v Domažlicích. Podmínky nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky se nemění a řídí se i nadále účinnou nájemní smlouvou o nájmu bytu uzavřenou dne 1. 2. 1992.     (OSM)

1767 - nevyřazuje v souladu s Čl. III – Kritéria pro výběr žadatelů „Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice“ ze „Seznamu nejpotřebnějších žadatelů“ a zařazuje do kategorie velikosti bytové jednotky 2(3) + 1     (OSM)

1768 - schvaluje v souladu s Čl. IV. - Rozhodnutí o přidělení bytu a o uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu „Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice“ přidělení bytové jednotky č. 13, I. kategorie, o velikosti 1 + 2, v budově čp. 503, v ulici Kunešově v Domažlicích     (OSM)

1769 - bere na vědomí žádost a ukládá DSN s.r.o uzavřít dodatek k nájemní smlouvě na provedení úpravy podlahy v bytové jednotce č. 2, v budově čp. 144, v ulici náměstí Míru v Domažlicích, cena bude započtena vůči nájmu v max. výši 20.400,- Kč vč. DPH     (OSM)

1770 - schvaluje podání výpovědi bytové jednotky č. 2, v budově čp. 169, v ulici Dukelské v Domažlicích nájemci bytové jednotky     (OSM)

1771 - schvaluje podání výpovědi bytové jednotky č. 2, v budově čp. 255, v ulici Kovařovicově v Domažlicích nájemci bytové jednotky     (OSM)

1772 - schvaluje podání výpovědi bytové jednotky č. 2, v budově čp. 476, v ulici Škroupově v Domažlicích nájemci bytové jednotky     (OSM)

1773 - schvaluje podání výpovědi bytové jednotky č. 3, v budově čp. 506, v ulici Kunešově v Domažlicích nájemci bytové jednotky     (OSM)

1774 - schvaluje podání výpovědi bytové jednotky č. 2, v budově čp. 507, v ulici Kunešově v Domažlicích nájemci bytové jednotky     (OSM)

1775 - schvaluje podání výpovědi bytové jednotky č. 40, v budově čp. 141, v ulici Masarykově v Domažlicích nájemci bytové jednotky     (OSM)

1776 - schvaluje snížení nájemného za rok 2007 na objekt Ubytovna, Kozinova 177, Domažlice, a to o částku 25.440,-- Kč     (OSM)

1777 - a) schvaluje záměr prodat stávajícímu nájemníkovi bytovou jednotku č. 550/2, spoluvlastnický podíl v rozsahu 607/22920 na stavební parcele č. st. 2616, 2617, 2618 a spoluvlastnický podíl v rozsahu 607/22920 na společných částech budovy čp. 548, 549, 550, v ulici Švabinského v Domažlicích
b) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce č. 550/2, spoluvlastnickému podílu ve výši 607/22920 na stavební parcele č. st.p. 2616, 2617, 2618 a spoluvlastnickému podílu v rozsahu 607/22920 na společných částech budovy čp. 548, 549, 550, v ulici Švabinského v Domažlicích dle předloženého návrhu     (OSM)

1778 - a) schvaluje záměr prodat stávajícímu nájemníkovi bytovou jednotku č. 448/1, spoluvlastnický podíl v rozsahu 566/3646 na stavební parcele č. st. 1493 a spoluvlastnický podíl v rozsahu 566/3646 na společných částech budovy čp. 448, v ulici Doubově v Domažlicích
b) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce č. 448/1, spoluvlastnickému podílu ve výši 566/3646 na stavební parcele č. st.p. 1493 a spoluvlastnickému podílu v rozsahu 566/3646 na společných částech budovy čp. 448 v ulici Doubově v Domažlicích dle předloženého návrhu     (OSM)

1779 - schvaluje smlouvu o uzavření smlouvy budoucí, která bude uzavřena s ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4, IČ: 27232425 na realizaci přeložky distribučního zařízení v rámci stavby „Domažlice – zkapacitnění Zubřiny“ dle předloženého návrhu    (OISPRM)

1780 - a) schvaluje dodatek č.4 ke smlouvě ze dne 10.3.2005 uzavřené se Svazkem českých měst a obcí v česko-bavorském pohraničním prostoru „Domažlicko“, se sídlem Babylon 84, 344 01 Domažlice, o přistoupení k projektu stavby „Cyklocesta Plzeň-Regensburg v k.ú. okresu Domažlice“ na úhradu nákladů spojených s vypracováním projektové dokumentace pro územní řízení - úseku stavby cyklostezky od silnice III/19367 - Havlovice - Babylon (Hadrovec) ve výši 68.663,- Kč
b) schvaluje rozpočtové opatření na převod finančního příspěvku Svazku českých měst a obcí v česko-bavorském pohraničním prostoru „Domažlicko“, se sídlem Babylon 84, 344 01 Domažlice, na úhradu nákladů spojených s vypracováním projektové dokumentace pro územní řízení úseku stavby „Mezinárodní cyklocesta Plzeň-Regensburg v k.ú. okresu Domažlice“ - úseku stavby cyklostezky od silnice III/19367 - Havlovice - Babylon (Hadrovec) takto:
org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 68. 663,- Kč (snížení investiční rezervy)
org. 0094 § 2219 pol. 6349 + 68. 663,- Kč (příspěvek svazku obcí na úhradu PD DUR stavby)    (OISPRM)


1781 - ukládá OISPRM jednat s vlastníky garáží v Kozinově ul. u domu čp. 236 ohledně zamezení stékání dešťové vody     (OISPRM)

1782 - jmenuje hodnotící komisi na zajištění administrace projektu „Analýza projektu - Domažlice - rekonstrukce a doplnění stávajících vodovodních řadů“ v rámci operačního programu Životní prostředí ve složení:
členové:                                 náhradníci:
Dalibor Kubů                         Pavel Wolf
Ing. Alena Kučerová                 Lenka Králová
Bc. Michal Hájek                     Jindřiška Deckerová
Jiří Pivoňka                             Jana Kaiserová
Ing. Luděk Hlavatý                 JUDr. Jan Regal    (OISPRM)

1783 - schvaluje výzvu k podání nabídek a zadávací dokumentaci k veřejné zakázce ve zjednodušeném podlimitním řízení na zajištění administrace projektu „Analýza projektu - Domažlice – rekonstrukce a doplnění stávajících vodovodních řadů“     (OISPRM)

1784 - bere na vědomí zprávu o 5 školních úrazech žáků v Základní škole Domažlice Komenského 17, v měsíci říjnu 2007     (OŠKTVV)

1785 - a) bere na vědomí zápis z konzultačního dne v  organizační složce Jeselské zařízení Domažlice, který se konal dne 9. 11. 2007
b) bere na vědomí zápis z konzultačního dne v příspěvkové organizaci Základní škola Domažlice, Msgre. B. Staška 232, který se konal dne 5. 11. 2007
c) bere na vědomí zápis z konzultačního dne v příspěvkové organizaci Základní škola praktická Domažlice, který se konal dne 7. 11. 2007
d) bere na vědomí zápis z konzultačního dne v příspěvkové organizaci Městská knihovna B. Němcové Domažlice, který se konal dne 1. 11. 2007     (OŠKTVV)

1786 - ukládá řediteli ZŠ Domažlice, Msgre. B. Staška 232, zařazení požadavku na koupi nábytku pro žáky ve výši 170 tis. Kč do rozpočtu na rok 2008     (OŠKTVV)

1787 - ukládá OSM jednat o dodatku k nájemní smlouvě s pí. Evou Kohoutovou pro umístění pobočky Městské knihovny Boženy Němcové Domažlice v prodejně v Havlovicích    (OSM)

1788 - schvaluje snížení počtu promítacích dnů v kině Čakan na 5 (středa až neděle), s platností od 1. 1. 2008     (OŠKTVV)

1789 - a) schvaluje odměnu ředitelce organizační složky města Domažlice Jeselské zařízení Domažlice, paní Ivaně Saurové, dle předloženého návrhu
b) schvaluje odměnu ředitelce příspěvkové organizace města Domažlice Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb – domov pro seniory, Mgr. Vendule Klimentové, dle předloženého návrhu
c) schvaluje odměnu řediteli příspěvkové organizace města Domažlice Městské kulturní středisko, Mgr. Kamilu Jindřichovi, dle předloženého návrhu
d) schvaluje odměnu ředitelce příspěvkové organizace města Domažlice Městská knihovna Boženy Němcové Domažlice , Bc. Lence Schirové, dle předloženého návrhu
e) schvaluje odměnu ředitelce příspěvkové organizace města Domažlice Mateřská škola Domažlice, p. Anně Bauerové, dle předloženého návrhu
f) schvaluje odměnu řediteli příspěvkové organizace města Domažlice Základní škola Domažlice, Msgre. B. Staška 232, p. Václavu Bufkovi, dle předloženého návrhu
g) schvaluje odměnu řediteli příspěvkové organizace města Domažlice Základní škola praktická Domažlice, p. Martinu Tomaierovi, dle předloženého návrhu
h) schvaluje odměnu řediteli příspěvkové organizace města Domažlice Základní škola Domažlice, Komenského 17, p. Ivanu Rybárovi, dle předloženého návrhu
ch) schvaluje odměnu ředitelce příspěvkové organizace města Domažlice Základní umělecká škola Domažlice, Mgr. Jiřině Holoubkové, dle předloženého návrhu
    (OŠKTVV)

1790 - doporučuje ZM vyhlásit granty pro rok 2008:
Podpora činnosti mládeže – sport a tělovýchova
Podpora činnosti mládeže – kultura a ostatní zájmové činnosti
Podpora činnosti dospělých – sport a tělovýchova
Podpora činnosti dospělých – kultura a ostatní zájmové činnosti
Podpora významných počinů
Reprezentace města     (OŠKTVV)

1791 - schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 9.000,- Kč pro fotoklub MKS Domažlice na vyhotovení katalogu z výstavy fotografické soutěže     (OŠKTVV)

1792 - schvaluje poskytnutí finančního příspěvku TJ Jiskra – oddíl plaveckých sportů na akce v podzimní části sezóny ve výši 5.000,- Kč     (OŠKTVV)

1793 - schvaluje nákup hardwarového zařízení pro Městskou knihovnu Boženy Němcové Domažlice dle předloženého návrhu     (OŠKTVV)

1794 - schvaluje nákup hraček pro Jeselské zařízení Domažlice dle předloženého návrhu    (OŠKTVV)

1795 - souhlasí se změnou závazných ukazatelů rozpočtu příspěvkové organizace Městská knihovna Boženy Němcové Domažlice takto:
účet č. 502 Spotřeba energie - 75 000,- Kč
účet č. 518 Ostatní služby - 25 000,- Kč
účet č. 551 Odpisy + 100 000,- Kč     (OŠKTVV)

1796 - bere na vědomí oznámení o ukončení šetření pojistné události poškozeného vozidla VAZ 21214 DOD 09-03     (OKS)

1797 - schvaluje uzavření kupní smlouvy s panem Pavlem Vostárkem, HBC motors s.r.o., Malá Hraštice 69, 262 03 Nový Knín, na odkoupení vraku osobního automobilu VAZ 21214 SPZ DOD 09-03 za 38.000,-- Kč, t.j. cenu garantovanou Českou pojišťovnou a.s. v rámci totální likvidace škody     (OKS)

1798 - doporučuje zastupitelstvu města Domažlice schválit pravidla rozpočtového provizória pro rok 2008 takto:
1)Správci organizací jsou oprávněni realizovat pouze rozpočtové výdaje, které jsou nezbytné pro zajištění běžného provozu jimi spravovaných subjektů.
2)Správci organizací nejsou oprávněni realizovat investiční výdaje s výjimkou:
- investic, které byly zahájeny v souladu se schváleným rozpočtem před 1. lednem 2008 a které vyplývají ze smluvních vztahů mezi městem Domažlice a třetími osobami
- výdajů spojených s dostavbou a dovybavením zimního stadiónu
3)Správci organizací jsou oprávněni realizovat opravy a údržbu movitého a nemovitého majetku pouze v nezbytně nutném rozsahu a ve výjimečných situacích (havarijní stav, nebezpečí poškození zdraví, nebezpečí vzniku škody na majetku).
4)Kromě výše uvedeného jsou správci organizací oprávněni realizovat rozpočtové výdaje v případě, že vyplývají ze smluvních, či jinak daných závazků města Domažlice vůči třetím osobám.
5)Výše příspěvku na provoz příspěvkové organizace zřízené městem Domažlice může činit maximálně jednu čtvrtinu příspěvku schváleného pro rok 2007.
6)Rada města může rozhodovat o poskytování finančních příspěvků do celkové výše 50.000,- Kč.
7)Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizória se stávají příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení.     (OF)


1799 - bere na vědomí zápis z konzultačního dne v příspěvkové organizaci Plavecký bazén a ubytovna Domažlice, který se konal dne 18.10.2007     (OF)

1800 - a) schvaluje příspěvkové organizaci Plavecký bazén a ubytovna Domažlice - nákup pomůcek pro dětské kurzy plavání pořádané příspěvkovou organizací v hodnotě 6.300,-Kč
- nákup křesla k psacímu stolu do kanceláře ředitele v ceně do 3.000,- Kč
b) neschvaluje nákup hardware a software do pokladny plaveckého bazénu za cenu celkem 64.000,- Kč     (OF)

1801 - a) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0222 § 5311 pol. 5011 - 45.000,- Kč (snížení výdajů na platy)
org. 0222 § 5311 pol. 5137 + 45.000,- Kč (pořízení drobného dl. majetku)

b) schvaluje nákup drobného dl. majetku pro Městskou policii Domažlice dle návrhu     (OF)

1802 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0229 § 6171 pol. 5011 ÚZ13101 + 237.277,- Kč (příspěvek úřadu práce na SÚPM)
org. 0229 § 6171 pol. 5011 - 237.277,- Kč (snížení výdajů na platy)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 + 237.277,- Kč (zvýšení investiční rezervy)
org. 0810 pol. 4116 ÚZ13101 + 237.277,- Kč (příspěvek úřadu práce na SÚPM)    (OF)

1803 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0245 § 2119 pol. 6121 - 37.500,- Kč (oprava § projektová dokumentace cyklostezka)
org. 0245 § 2219 pol. 6121 + 37.500,- Kč (projektová dokumentace cyklostezka)     (OF)


1804 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0122 § 2223 pol. 5166 + 36.000,- Kč (znalecké posudky)
org. 0122 § 2223 pol. 5169 + 4.000,- Kč (tlumočení, svědečné)
org. 0122 § 2223 pol. 5192 - 10.000,- Kč (soudní poplatky)
org. 0261 § 6409 pol. 5901 - 30.000,- Kč (snížení rozpočtové rezervy)     (OF)


1805 - doporučuje zastupitelstvu města Domažlice schválit toto rozpočtové opatření:
org. 0810 pol. 4211 ÚZ98661 +14.919.000,- Kč (dotace na výstavbu zimního stadiónu)
org. 0401 § 3412 pol.6121 ÚZ98661 +14.919.000,- Kč (čerpání dotace na výstavbu ZS)     (OF)


1806 - doporučuje zastupitelstvu města Domažlice schválit toto rozpočtové opatření:
org. 0401 § 3412 pol. 6121 - 22.500.000,- Kč (snížení výdajů na zimní stadión)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 + 22.500.000,- Kč (zvýšení investiční rezervy)     (OF)


1807 - doporučuje zastupitelstvu města Domažlice schválit toto rozpočtové opatření:
org. 0238 pol. 2412 + 818.000,- Kč (splátka půjčky -jistina)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 + 818.000,- Kč (navýšení investiční rezervy)     (OF)


1808 - doporučuje zastupitelstvu města Domažlice schválit toto rozpočtové opatření:
org.0251 § 3639 pol. 6351 + 2.169.300,- Kč (příspěvek na dofinancování nákupu podniku)
org.0264 § 6409 pol. 6901 - 2.169.300,- Kč (snížení investiční rezervy)     (OF)


1809 - doporučuje zastupitelstvu města Domažlice schválit snížení základního kapitálu společnosti Domažlické Technické služby, spol. s r.o. ze stávající výše 6.659.000,-Kč o částku 4.659.000,- Kč na novou výši základního kapitálu 2.000.000,-Kč. Výše vkladu jediného společníka společnosti – města Domažlice se v důsledku snížení výše základního kapitálu sníží z 6.659.000,- Kč na 2.000.000,- Kč. Částka, o kterou bude základní kapitál společnosti snížen, tedy 4.659.000,- Kč, bude celá vyplacena městu Domažlice, jakožto jedinému společníkovi společnosti.     (OF)

1810 - doporučuje zastupitelstvu města Domažlice schválit toto rozpočtové opatření:
org. 0261 § 6409 pol. 5901 - 1.500.000,- Kč (snížení rozpočtové rezervy)
org. 0238 § 3419 pol. 5622 +1.500.000,- Kč (poskytnutí půjčky)     (OF)


1811 - bere na vědomí Plán vnitřní kontroly na listopad a prosinec 2007 takto:
- kontrola příjmů a výdajů v hotovosti na pokladně nám. Míru 1
- kontrola evidence pokladních dokladů
- kontrola příjmů a výdajů v hotovosti na pokladně U nemocnice 579
- kontrola evidence pokladních dokladů
- kontrola náležitostí účetních dokladů
- kontrola evidence smluv - doložky
- operativně zařazené kontrolní akce     (OF)

1812 - schvaluje odměnu řediteli příspěvkové organizace DTS Domažlice panu Jaroslavu Zavadilovi dle předloženého návrhu     (OF)

1813 - schvaluje odměnu řediteli příspěvkové organizace Plavecký bazén a ubytovna Domažlice panu Jiřímu Houškovi dle předloženého návrhu     (OF)

1814 - doporučuje zastupitelstvu města zvolit pí Alenu Salvovou přísedící Okresního soudu v Domažlicích     (OKS)

1815 - doporučuje zastupitelstvu města vydat Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva města dle předloženého návrhu     (OKS)

1816 - schvaluje dodatek  č. 12 ke smlouvě SWR/95/47 ze dne 9.2.1995 uzavíraný mezi fi VERA spol. s r.o., se sídlem Praha 6 - Vokovice, Lužná 2 a městem Domažlice, dle předloženého návrhu     (OICTaGIS)

1817 - a) bere na vědomí zápis z komise pro regeneraci MPR ze dne 8.11.2007
b) bere na vědomí zápis z komise bytové ze dne 19.11.2007

1818 - ukládá MP zajišťovat pro DTS p.o. dispečink (telefonická výzva odpovědnému zaměstnanci DTS) a provádět předávání informací majících vliv na bezpečnost a plynulost provozu na místních komunikacích v k.ú. Domažlice i za DTS p.o. do JSDI od 1.12.2007

1819 - schvaluje v souladu s Čl. VI – Výměna bytů „Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku Města Domažlice“ výměnu bytových jednotek č. 10, v budově čp. 258, v ulici Petrovické v Domažlicích a bytové jednotky č. 3, v budově čp. 61, v ulici Msgre. B. Staška v Domažlicích za podmínky uzavření nových nájemních smluv o nájmu vyměněných bytových jednotek     (OSM)

1820 - a) schvaluje provedení základních bezpečnostních opatření v aleji k Vavřinečku v Domažlicích
b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo ve smyslu ustanovení § 536- 565 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. ve znění pozdějších právních předpisů mezi Městem Domažlice a fi BAOBAB- péče o zeleň s. r. o., Únětice 5, 252 62 Horoměřice zastoupenou Ing. Petrem Růžičkou ve věci „Provedení základních bezpečnostních opatření v aleji k Vavřinečku v Domažlicích“ s vypuštěním pokácení 22 ks havarijních a neperspektivních stromů
c) ukládá Domažlickým Městským lesům s.r.o. pokácet 22 ks stromů dle projektu fi BAOBAB v aleji k Vavřinečku     (OSM-MH)

 

Ing. Miroslav Mach
starosta města
v.r.


Pavel Wolf
místostarosta města
v.r.


Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů).

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje


Vytvořeno: 3. 12. 2007
Poslední aktualizace: 3. 12. 2007 00:00
Autor: