Obsah

33. schůze ze dne 13.11.2007

Typ: ostatní
-
U S N E S E N Í
 
ze 33. schůze rady města Domažlice,
která se konala dne 13. 11. 2007Rada města v Domažlicích:

1676 - bere na vědomí přehled nesplněných usnesení rady města

1677 - doporučuje zastupitelstvu města schválit koupi nemovitostí - budov č.p. 134 a 135 umístěných na stavebních parcelách č. 8 a 9 a těchto stavebních parcel v k. ú. Domažlice    (OSM)

1678 - a) schvaluje vyřazení stavby tribuny v areálu bývalých kasáren v Petrovické ul., Domažlice, evid. č. 70041 z majetku města v hodnotě 81.536,-- Kč, dle předloženého návrhu
b) souhlasí s provedením odstranění stavby tribuny v areálu bývalých kasáren v Petrovické ul., Domažlice firmou Silnice Horšovský Týn, a.s., Nad rybníčkem 40, Horšovský Týn v rámci stávající smlouvy o dílo na provedení demolic dalších objektů v areálu kasáren    (OSM)

1679 - schvaluje uzavření smlouvy o pronájmu zemědělských pozemků se společností AGRIMA Draženov, a.s., Draženov č p. 78, Domažlice, IČ 00115436 dle předloženého návrhu    (OSM)

1680 - schvaluje zřízení věcného břemene zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy Domažlice, ul. Baarova – kabel NN na pozemkových parcelách č. 2373/1 a 4922/1, vše v k.ú. Domažlice ve prospěch ČEZ Distribuce, a. s., Vinohradská 325/8, Praha 2, IČ 27232425 na dobu neurčitou dle předloženého návrhu smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IE-12-00001961/001 a uzavření této smlouvy s připomínkami dle návrhu OSM     (OSM)

1681 - a) bere na vědomí plnění usnesení č. 1365 a) ze dne 20. 8. 2007
b) schvaluje příkazní smlouvu na zajištění provozu veřejných WC dle předloženého návrhu s tím, že úplata za poskytování této činnosti se stanoví v navrhované výši 15.000,- Kč ročně     (OSM)

1682 - schvaluje výpůjčku části pozemkové parcely č. 962/2 a pozemkové parcely č. 962/23, vše v k.ú. Domažlice sdružení Sídliště Šumava o. s. , se sídlem Domažlice, Čerchovská 488, PSČ: 344 01, IČ 22661492 a uzavření smlouvy o výpůjčce dle předloženého návrhu    (OSM)

1683 - a) bere na vědomí žádost paní Vilmy Váchalové o zkulturnění parcel č. 4820 (památkové chráněné území), č. 505/2 a opravu zdiva v linii městského opevnění p. č. 4820 k. ú. Domažlice
b) ukládá OSM vyzvat pí. Váchalovou, aby provedla konečné terénní úpravy a úpravu zdi dle PD a uzavřené smlouvy     (OSM)

1684 - souhlasí s umístěním kopané studny pro odběr podzemní vody na pozemkové parcele č. 128/31 k.ú. Babylon pro p. Josefa Doubka dle předloženého situačního náčrtu     (OSM)

1685 - ukládá Domažlické správě nemovitostí spol. s r. o. , se sídlem Zahradní 513, Domažlice zabezpečení provozu kotelny umístěné v budově ZS do doby dostavby zimního stadionu    (OSM)

1686 - doporučuje zastupitelstvu města schválit podání žádosti na ÚZSVM územní pracoviště Plzeň odbor odloučené pracoviště Domažlice o bezúplatný převod stavební parcely č. 90 o výměře 1346 m2 – zastavěná plocha a nádvoří a dále budovy č.p. 5 – objektu občanské vybavenosti na této stavební parcele v k.ú. Havlovice u Domažlic     (OSM)

1687 - bere na vědomí informaci odboru správy majetku týkající se uzavírání smluv o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, resp. smluv o zřízení věcného břemene pro zřízení a provoz plynárenského zařízení, plynových přípojek     (OSM)

1688 - schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě mezi ZČP Net, s.r.o. , se sídlem Ed. Beneše 2439/70 – 2438/72, 304 77 Plzeň, IČ: 26412527 zastoupenou Západočeskou plynárenskou, a.s., se sídlem Ed. Beneše 2439/70 – 2438/72, 304 77 Plzeň, IČ: 49790315, Ladou Hiklovou a Městem Domažlice o zřízení věcného břemene umístění a provozování plynárenského zařízení dle předloženého návrhu s tím, že jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene se stanoví ve výši 500,- Kč
    (OSM)

1689 - schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě mezi ZČP Net, s.r.o. , se sídlem Ed. Beneše 2439/70 – 2438/72, 304 77 Plzeň, IČ: 26412527 zastoupenou Západočeskou plynárenskou, a.s., se sídlem Ed. Beneše 2439/70 – 2438/72, 304 77 Plzeň, IČ: 49790315, Antonínem Hemalou a Městem Domažlice o zřízení věcného břemene umístění a provozování plynárenského zařízení dle předloženého návrhu s tím, že jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene se stanoví ve výši 500,- Kč     (OSM)

1690 - bere na vědomí oznámení o umístění 2 ks stavebních buněk TJ Jiskra Domažlice v rámci ÚR ke stavbě Plavecký bazén Domažlice – stavební úpravy a přístavba na p.č. 2651, k.ú. Domažlice s tím, že po skončení stavby budou odstraněny     (OSM)

1691 - schvaluje pronájem částí pozemkových parcel č. 2382/22, 2382/23, 2382/24 k.ú. Domažlice, paní Jaroslavě Bradáčové pro zahrádkářské účely na dobu neurčitou za cenu 1 Kč/m2/rok     (OSM)

1692 - bere na vědomí informaci o žádosti manželů Karla a Marty Hinterholzingerových o náhradě škody za poškození garáže kořenovým systémem stromů a nepovažuje tento nárok za oprávněný     (OSM)

1693 - odkládá projednání bodu č. 18 - Dohoda vlastníků kanalizace a vodovodu v Ladově ul. na příští schůzi rady města     (OSM)

1694 - a) schvaluje záměr prodat stávajícímu nájemníkovi bytovou jednotku č. 456/2, spoluvlastnický podíl ve výši 498/10524 na stavební parcele č. st. 1497, 1498 a spoluvlastnický podíl ve výši 498/10524 na společných částech budovy čp. 455, 456, v ulici Dvořákově v Domažlicích
b) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce č. 456/2, spoluvlastnickému podílu ve výši 498/10524 na stavební parcele č. st. 1497, 1498 a spoluvlastnickému podílu ve výši 498/10524 na společných částech budovy čp. 455, 456, v ulici Dvořákově v Domažlicích dle předloženého návrhu     (OSM)

1695 - a) schvaluje záměr prodat stávajícímu nájemníkovi bytovou jednotku č. 441/2, spoluvlastnický podíl ve výši 566/15582 na stavební parcele č. st. 1483, 1484, 1485 a spoluvlastnický podíl ve výši 566/15582 na společných částech budovy čp. 439, 440, 441, v ulici Dvořákově v Domažlicích
b) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce č. 441/2, spoluvlastnickému podílu ve výši 566/15582 na stavební parcele č. st. 1483, 1484, 1485 a spoluvlastnickému podílu ve výši 566/15582 na společných částech budovy čp. 439, 440, 441 v ulici Dvořákově v Domažlicích dle předloženého návrhu     (OSM)

1696 - a) schvaluje záměr prodat stávajícímu nájemníkovi bytovou jednotku č. 540/11, spoluvlastnický podíl ve výši 607/15276 na stavební parcele č. st. 2608, 2609 a spoluvlastnický podíl ve výši 607/15276 na společných částech budovy čp. 540, 541 v ulici Švabinského v Domažlicích
b) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce č. 540/11, spoluvlastnickému podílu ve výši 607/15276 na stavební parcele č. st. 2608, 2609 a spoluvlastnickému podílu ve výši 607/15276 na společných částech budovy čp. 540, 541, v ulici Švabinského v Domažlicích dle předloženého návrhu     (OSM)

1697 - doporučuje ZM schválit darování bytové jednotky č. 8, v budově čp. 563, v ulici Švabinského v Domažlicích s příslušenstvím , a to za podmínky zachování předkupního práva pro Město Domažlice     (OSM)

1698 - a) doporučuje zastupitelstvu města schválit prominutí poplatků z prodlení za užívání bytové jednotky č. 5, v budově čp. 550, v ulici Švabinského v Domažlicích ve výši 50%
b) nevyhovuje návrhu na zastavení exekuce     (OSM)

1699 - schvaluje podání výpovědi bytové jednotky č. A 4, v budově čp. 86, v ulici Kozinově v Domažlicích nájemci bytové jednotky     (OSM)

1700 - schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 2, v budově čp. 160, v ulici Kosmonautů v Domažlicích     (OSM)

1701 - odkládá projednání bodu č. 24 - Smlouva o dílo ve věci doodchytu holubů na příští schůzi rady města     (OSM-MH)

1702 - a) ruší usnesení RM č. 1448, kterým byl schválen prodej 77 ks demontovaných plynových kotlů JUNKERS (typ Novatherm ZW 20 KD) firmě Plynoma s.r.o., Domažlice za celkovou cenu 38.500,00 Kč, tj. 500,00 Kč/ks
b) schvaluje prodej 74 ks demontovaných plynových kotlů JUNKERS (typ Novatherm ZW 20 KD) firmě Plyntop – 24 servis s.r.o. za 500,00 Kč/ks včetně DPH
c) schvaluje prodej 1 ks demontovaného plynového kotle JUNKERS (typ Novatherm ZW 20 KD) panu M. Plichtovi, bytem Baarova 314, Domažlice za cenu 600,00 Kč včetně DPH
d) schvaluje ponechání 2 ks demontovaných plynových kotlů JUNKERS (typ Novatherm ZW 20 KD) na skladě DSN spol. s.r.o. , Domažlice, jako rezervu pro potřebu města     (OSM-MH)

1703 - bere na vědomí informaci o výsadbě stromu – platanu javorolistého na Kozinově poli v Mánesově ulici p. p. č. 2311/8 v k.ú. Domažlice, kterou dne 6. 11. 2007 v 11.00 hod. provedla ZO Strany zelených Domažlice za spolupráce třídy 4. D ZŠ Komenského 17 a DTS Domažlice, p. o. jako odezvu na výzvu OSN „ Miliarda stromů pro planetu Zemi“    (OSM-MH)

1704 - bere na vědomí informaci o vydání EKO KALENDÁŘE pro rok 2008     (OSM-MH)

1705 - a) schvaluje zadání vypracování PD - Prodloužení chodníku Petrovická - projekční kanceláři Ing. Rojt Jaroslav, Vodní 27, 344 01 Domažlice za cenu 20.300,- Kč + DPH
b) schvaluje návrh SOD na vypracování PD – Prodloužení chodníku Petrovická – předložený projekční kanceláří Ing. Rojt Jaroslav, Vodní 27, 344 01 Domažlice za cenu 20.300,- Kč + DPH     (OISPRM)

1706 - a) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 275.000,- Kč (Investiční rezerva)
org. 0271 § 3612 pol. 5169 +275.000,- Kč (Demolice objektů v areálu kasáren)

b)  schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0419 § 3639 pol. 3122 + 178.500,- Kč (příspěvek na investice)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 + 178.500,- Kč (zvýšení investiční rezervy)     (OISPRM)


1707 - schvaluje smlouvu o dílo uzavíranou s firmou LesPro, v.o.s se sídlem Blížejov 111, IČ: 26385457, 34601 Horšovský Týn k zajištění pokácení náletových stromů na ppč. 4847 v k.ú. Domažlice pro stavbu cyklostezky Domažlice - U jezera ppč. 5141/2, 2544/1, 2503/1, 2485, 2484/3, 2505, 2506/2, 2502 (PK) v k.ú. Domažlice za cenu 29.750,- Kč. vč. DPH    (OISPRM)

1708 - schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi smluvními stranami Svazek Domažlicko, Město Domažlice, jako účastník smlouvy, a projekční kanceláří Ing. Jaroslava Rojta, se sídlem Vodní 27, Domažlice, IČ:12285447 na zpracování projektové dokumentace v rozsahu pro územní řízení stavby Mezinárodní cyklostezka Regensburg – Plzeň, úsek v k.ú. Havlovice u Domažlic a k.ú. Domažlice - část „Hadrovec“ za cenu 68.663,- Kč vč. DPH s doplněním termínu na dokončení předání do 31.12.2007     (OISPRM)

1709 - a) schvaluje dle doporučení výběrové komise nejvhodnější nabídku na uzavření kupní smlouvy na dodávku pracovních stanic pro MěÚ Domažlice firmy JaFa H&S spol. s r.o., Branská 55, Domažlice. Na druhém místě se umístila nabídka firmy SOFTECH s.r.o., Denisovo nábřeží 6, Plzeň.
b) schvaluje uzavření kupní smlouvy mezi městem Domažlice a firmou JaFa H&S spol. s r.o., Branská 55, Domažlice na dodávku pracovních stanic pro MěÚ Domažlice dle upraveného návrhu     (OISPRM)

1710 - schvaluje smlouvu o dílo mezi městem Domažlice a ČSOP 22/07 ZO Libosváry, Libosváry 19, IČ 48342220 ve věci provedení pokosení nedopasků a vyřezání kořenových výmladků  na Pařezovském kopci, dle předloženého návrhu     (OŽP)

1711 - schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi městem Domažlice a fi BAOBAB - péče o zeleň s.r.o., Únětice 2, 252 62 Horoměřice, IČO 26150646, ve věci ošetření památného stromu "Luženická lípa", dle předloženého návrhu     (OŽP)

1712 - bere na vědomí zprávu o 1 školním úrazu žáka v Základní škole Domažlice, Msgre. Staška 232, v měsíci říjnu 2007     (OŠKTVV)

1713 - mění usnesení č. 1584, kterým pověřila řízením příspěvkové organizace města Domažlice Městská knihovna Boženy Němcové Domažlice Mgr. Hanu Mlnáříkovou po dobu mateřské a rodičovské dovolené ředitelky Bc. Lenky Schirové, od 27. 11. 2007 takto: termín se mění na 13. 11. 2007     (OŠKTVV)

1714 - schvaluje podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce a dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě plat Mgr. Haně Mlnáříkové, pověřené řízením Městské knihovny Boženy Němcové Domažlice, dle upraveného návrhu, s účinností od 13. 11. 2007     (OŠKTVV)

1715 - a) bere na vědomí zápis z konzultačního dne v příspěvkové organizaci Mateřská škola Domažlice, který se konal dne 30. 10. 2007
b) bere na vědomí zápis z konzultačního dne v příspěvkové organizaci Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb - domov pro seniory Domažlice, který se konal dne 31. 10. 2007
c) bere na vědomí zápis z konzultačního dne v příspěvkové organizaci Základní umělecká škola Domažlice, který se konal dne 1. 11. 2007 OŠKTVV

1716 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0212 § 3539 pol. 5167 - 6 300,- Kč (snížení položky školení a vzdělávání)
org. 0212 § 3539 pol. 5173 - 2 000,- Kč (snížení cestovného)
org. 0212 § 3539 pol. 5171 + 8 300,- Kč (zvýšení položky opravy, údržba)     (OŠKTVV)


1717 - schvaluje navýšení poplatků za stravné v Jeselském zařízení Domažlice, s účinností od 1. 1. 2008, z 24,- Kč na 29,- Kč/den     (OŠKTVV)

1718 - schvaluje nákup pomůcek a vybavení pro Základní uměleckou školu Domažlice dle předloženého návrhu     (OŠKTVV)

1719 - a) bere na vědomí informaci o výsledku jednání s kronikářkou města PhDr. Věrou Závackou a ukládá OŠKTVV uzavřít smlouvu s PhDr. Věrou Závackou o zpracování kronikářského zápisu za rok 2007 do 31. 12. 2007
b) ukládá OŠKTVV připravit návrh smlouvy o zpracování kronikářských zápisů     (OŠKTVV)

1720 - schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 7.000,- Kč na akci „ Mikuláš v kočáře 2007“     (OŠKTVV)

1721 - a) schvaluje konání akce „Rozsvícení vánočního stromu“ dne 29. 11. v 16.00 hod.
b) schvaluje uzavírku horní části náměstí Míru v Domažlicích od čp. 57 až k MKS, č. p. 51, za účelem konání akce „Rozsvícení vánočního stromu“ dne 29. 11. 2007 od 13.00 hod do 21.00 hod     (OŠKTVV)

1722 - schvaluje uzavírku dolní části náměstí Míru v Domažlicích za účelem konání akce „Novoroční ohňostroj“ dne 1. 1. 2008 od 13.00 hod. do 20.00 hod.     (OŠKTVV)

1723 - schvaluje uzavírku střední části náměstí Míru v Domažlicích od radnice čp. 1 k MKS, č. p. 51 za účelem konání akce „Hudba u stromečku“ takto:
čtvrtek 20. 12. 2007 od 15.00 hod do 17.30 hod
pátek 21. 12. 2007 od 15.00 hod do 17.30 hod
sobota 22. 12. 2007 od 9.00 hod od 19.00 hod
neděle 23. 12. 2007 od 12.30 hod do 16.00 hod     (OŠKTVV)


1724 - doporučuje ZM neschválit pořízení změny ÚPN-SÚ Domažlice č. 6
    (OVÚP)

1725 - a) bere na vědomí návrh smlouvy na povinné ručení a havarijní pojištění na nový automobil FORD Fusion 3P3 6001 a schvaluje uzavření této smlouvy č. 43565938-14 s Českou pojišťovnou a.s., Spálená 75/16, 113 04 Praha 1
b) bere na vědomí návrh smlouvy na povinné ručení a havarijní pojištění na nový automobil FORD Fusion 3P3 6002 a schvaluje uzavření této smlouvy č. 43611102-16 s Českou pojišťovnou a.s., Spálená 75/16, 113 04 Praha 1     (OKS)

1726 - doporučuje zastupitelstvu města Domažlice schválit toto rozpočtové opatření:
org. 0810 pol. 4116 + 5.518.000,- Kč ÚZ 13235 (dotace na příspěvek na péči)
org. 0227 § 4195 pol. 5410 + 5.518.000,- Kč ÚZ 13235 (příspěvek na péči)     (OF)


1727 - doporučuje zastupitelstvu města Domažlice schválit toto rozpočtové opatření:
org. 0810 pol. 4116 + 1.337.059,- Kč ÚZ 13306 (dotace na dávky sociální péče)
org. 0227 § 4171 pol. 5410 + 1.337.059,- Kč ÚZ 13306 (příspěvek na živobytí)    (OF)


1728 - schvaluje otevírací dobu plaveckého bazénu v období od 22. 12. 2007 do 1. 1. 2008 dle předloženého návrhu     (OF)

1729 - schvaluje ceník krytého plaveckého bazénu pro rok 2008 dle upraveného návrhu     (OF)

1730 - a) bere na vědomí zprávu hlavní inventarizační komise o výsledku mimořádné inventarizace pohledávek k 31. 8. 2007
b) schvaluje odpis pohledávek takto:

a) školné – mateřská škola 750,-- Kč
b) pokuty a náklady řízení 762.300,22 Kč
c) pohledávky za nájmy 181.971,-- Kč     (OF)

1731 - schvaluje nákup software na správu domů pro Domažlickou správu nemovitostí spol. s r.o. od firmy ANASOFT s.r.o., Hrnčířská 2985, Česká Lípa     (OF)

1732 - bere na vědomí účetní výkazy společnosti Domažlická správa nemovitostí, spol. s r.o. k 30. 9. 2007     (OF)

1733 - a) bere na vědomí účetní výkazy společnosti Domažlické městské lesy, spol. s r.o. k 30. 9. 2007     (OF)
b) ukládá OSM připravit návrh dodatku na úpravu nájmu na rok 2007

1734 - schvaluje Smlouvu o vzájemné spolupráci uzavíranou mezi Městem Domažlice a Komerční bankou, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, IČ: 45317054 dle předloženého návrhu     (OF)

1735 - doporučuje ZM schválit bezúročnou půjčku pro TJ Jiskra Domažlice ve výši 1.500.000,- Kč na překlenutí finančních problémů z důvodu rekonstrukce se splatností do 31.12.2008     (OF)

1736 - odkládá projednání bodu č. 59 - Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva na příští schůzi rady města     (OKS)

1737 - bere na vědomí zprávu o činnosti MP Domažlice za měsíc říjen 2007

1738 - a) schvaluje smlouvu číslo : Z_S42_12_20410368 uzavřenou s ČEZ Distribuce, a.s. IČ: 27232425, se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ 40502, na úhradu podílu nákladů spojených s provedením změny rezervovaného příkonu ve výši povoleného jističe 3 x 63,0A budovy MŠ v ul. Benešova čp. 97 v Domažlicích
b) schvaluje rozpočtové opatření na úhradu podílu nákladů spojených s provedením změny rezervovaného příkonu ve výši povoleného jističe 3 x 63,0A budovy MŠ v ul. Benešova čp. 97 v Domažlicích takto:
org. 0264 § 6409 pol. 6981 – 6.500,00 Kč (snížení investiční rezervy)
org. 0287 § 3111 pol. 5171 + 6.500,00 Kč (předškolní zař.- oprava připojení NN obj. Benešova 97)    
(OISPRM)

1739 - schvaluje nákup hraček, didaktických pomůcek pro Mateřskou školu Domažlice do výše 35.000,- Kč dle uvážení ředitelky     (OŠKTVV)

1740 - a) schvaluje zadání dokončovacích prací na provozním souboru PS 01-chlazení na Zimním stadionu Domažlice, dle návrhu znalce, aby bylo zabráněno škodám, firmě ProjectSoft a.s., Eliščino nábřeží 375, Hradec Králové, v souladu s předloženou specifikací
b) ukládá OISPRM zajistit technicky a smluvně dokončení provozního souboru chlazení na stavbě Zimního stadionu Domažlice včetně zhotovení ledové plochy prostřednictvím firmy ProjectSoft a.s., Eliščino nábřeží 375, Hradec Králové     (OISPRM)

1741 - souhlasí s uzavřením nových nájemních smluv v objektech Petrovická ul. čp. 257, 258 dle standardu nájemních smluv dnes uzavíraných, s původní výší nájemného (dvojnásobek)     (OSM)

 

Pavel Wolf
místostarosta města
v.r.


Dalibor Kubů
místostarosta města
v.r.


Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů).

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje


Vytvořeno: 20. 11. 2007
Poslední aktualizace: 20. 11. 2007 00:00
Autor: