Obsah

31. schůze ze dne 15.10.2007

Typ: ostatní
-
U S N E S E N Í
 
ze 31. schůze rady města Domažlice,
která se konala dne 15. 10. 2007Rada města v Domažlicích:

1547 - souhlasí s povolením výjimky z místní úpravy – ze zákazu vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 5 t – na Náměstí Míru ve městě Domažlice ve dnech od 29. 10. 2007 do 2. 11. 2007 v době od 8.00 hod. do 18.00 hod., pro druh vozidla – autobus, typ IVECO registrační značky: 1P9 7374, z důvodu provedení denzitometrického vyšetření (vyšetření potencionálního úbytku kostní hmoty, tzv. PSTEO), které proběhne na Náměstí Míru v Domažlicích v prostoru u kašny na veřejném prostranství     (OSM-MH)

1548 - a) ruší usnesení č. 1411 ze dne 3. 9. 2007
b) schvaluje specifikaci čl. III zřizovací listiny příspěvkové organizace DTS Domažlice dle předloženého návrhu     (OSM-MH )

1549 - a) schvaluje záměr prodat spoluvlastnický podíl ze stpč. 2576, k.ú. Domažlice ve výši 6000/120590, k.ú. Domažlice pod bytovým domem čp. 508 v Kunešově ul. v Domažlicích
b) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření kupní smlouvy na spoluvlastnický podíl ve výši 6000/120590 ze stavební parcely č. 2576, k.ú. Domažlice dle předloženého návrhu     (OSM-MH)

1550 - a) schvaluje záměr prodat spoluvlastnický podíl ze stpč.2580, 2581 a 2582, k.ú. Domažlice ve výši 7011/257176, k.ú. Domažlice pod bytovým domem čp. 512, 513 a 514 v Mánesově ul. v Domažlicích
b) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření kupní smlouvy na spoluvlastnický podíl ve výši 7011/257176 ze stavební parcely č. 2580, 2581 a 2582, k.ú. Domažlice, dle předloženého návrhu     (OSM-MH)

1551 - a) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0241 § 3429 pol. 5229 + 150 000,- Kč (Příspěvky na kulturu a ostatní)
org. 0241 § 3639 pol. 6130 - 150 000,- Kč (výkupy pozemků)

b) schvaluje prodloužení termínu vyúčtování dotace do 31.1.2009     (OSM-MH)

1552 - schvaluje vyřazení výpočetní techniky v hodnotě 91.013,00 Kč, dle předloženého návrhu     (OSM-MH)

1553 - schvaluje uzavření dodatku č. I ke smlouvě o budoucí nájemní smlouvě uzavřené dne 24.4. 2006 mezi účastníky městem Domažlice a Sportovním klubem BC Wolfs Domažlice, se sídlem Kunešova 508, 344 01 Domažlice, IČ 69980616 dle předloženého návrhu     (OSM)

1554 - odkládá projednání bodu č. 8 - Koupě pozemku p.č. 386/2 k.ú. Domažlice na příští schůzi rady     (OSM)

1555 - schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene zřizování a provozování zařízení distribuční soustavy a vstupu a vjíždění na nemovitost – pozemkové parcely č. 2347/11, 2349/15, 2349/44, 2390/3, 4922/1 v k. ú. Domažlice ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a .s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, IČ 27232425 a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene dle předloženého návrhu smlouvy č. IE-12-0002024/001     (OSM)

1556 - schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene zřizování a provozování zařízení distribuční soustavy a vstupu a vjíždění na nemovitost – pozemkovou parcelu č. 2322/3 a stavební parcelu č. 867/1 v k. ú. Domažlice ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a .s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, IČ 27232425 a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene dle předloženého návrhu smlouvy č. IV-12-0001687/1     (OSM)

1557 - schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu nemovitostí spojené s dohodou o užívání před uzavřením smlouvy ze dne 26. 1. 2007 s ČR – ÚZSVM, Rašínovo nábřeží 42, Praha 2 dle předloženého návrhu     (OSM)

1558 - odkládá projednání bodu č. 12 - Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – SÚS na příští schůzi rady     (OSM)

1559 - schvaluje zveřejnění záměru dát do výpůjčky pozemkovou parcelu č. 962/23 a část pozemkové parcely č. 962/2 v k.ú. Domažlice za účelem zřízení a provozování dětského hřiště přístupného veřejnosti na dobu 10 let     (OSM)

1560 - doporučuje ZM schválit záměr prodat stavební parcelu č. 2343/6 k.ú. Domažlice za cenu 50,- Kč/m2     (OSM)

1561 - doporučuje ZM schválit prodej pozemku stavební parcely č.546, k.ú. Domažlice společnosti HELDOVNA MILLENNIUM s.r.o., Baldovská 19, 344 01 Domažlice, IČ 25249274 za cenu 1.000.000,- Kč a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní a o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle předloženého návrhu     (OSM)

1562 - schvaluje uzavření dodatku k nájemní smlouvě ze dne 20.11.2000 mezi Městem Domažlice a společností Siemens s.r.o., Evropská 33a, Praha 6, jejímž právním nástupcem se stala společnost Vodafone Czech Republic a.s., Vinohradská 167, Praha 10, IČ 25788001 dle předloženého návrhu     (OSM)

1563 - schvaluje uzavření dodatku č. IV ke smlouvě o výpůjčce ze dne 1.10.2001 ve znění dodatku č. I,II,III, uzavřené mezi Městem Domažlice, IČ 00253316 a TJ Jiskra Domažlice, o.s., IČ 00524123, kterým se doplňuje příloha č. 1 smlouvy o výpůjčce dle předloženého návrhu     (OSM)

1564 - schvaluje záměr pronajmout části pozemkových parcel č. 2382/22, 2382/23, 2382/24, k.ú. Domažlice, pro zahrádkářské účely     (OSM)

1565 - schvaluje uzavření dodatku č. I ke smlouvě o budoucí nájemní smlouvě uzavřené dne 19.10.2006 mezi účastníky městem Domažlice a Davidem Všetečkou, podnikajícím pod označením David Všetečka, dle předloženého návrhu    (OSM)

1566 - doporučuje ZM schválit záměr prodat část parcely p.č. 2578/2 k.ú. Domažlice o výměře 1 m2     (OSM)

1567 - odkládá projednání bodu č. 21 - Dohoda vlastníků kanalizace a vodovodu v Ladově ul., do příští schůze rady     (OSM)

1568 - schvaluje převod členských práv k bytové jednotce č. A 2, v budově čp. 86, v ulici Kozinově v Domažlicích     (OSM)

1569 - schvaluje rozšíření stávající vzorové nájemní smlouvy o nájmu bytu v Čl. VI – Závěrečná ustanovení o odstavec č. 5 s tím, že se stávající odst. č. 5 změní na odst. č. 6, a to u případů, kdy dochází ke schválenému znovuuzavření nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky    (OSM)

1570 - a) schvaluje záměr prodat stávajícímu nájemníkovi bytovou jednotku č. 500/11, spoluvlastnický podíl ve výši 433/12264 na stavební parcele č. st. 2568, 2569 a spoluvlastnický podíl ve výši 433/12264 na společných částech budovy čp. 500, 501, v ulici Kunešově v Domažlicích
b) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce č. 500/11, spoluvlastnickému podílu ve výši 433/12264 na stavební parcele č. st. 2568, 2569 a spoluvlastnickému podílu ve výši 433/12264 na společných částech budovy čp. 500, 501, v ulici Kunešově v Domažlicích dle předloženého návrhu     (OSM)

1571 - a) schvaluje záměr prodat stávajícímu nájemníkovi bytovou jednotku č. 217/1, spoluvlastnický podíl ve výši 665/9764 na stavební parcele č. st. 1940, 1941 a spoluvlastnický podíl ve výši 665/9764 na společných částech budovy čp. 217, 218, v ulici Palackého v Domažlicích
b) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce č. 217/1, spoluvlastnickému podílu ve výši 665/9764 na stavební parcele č. st. 1940, 1941 a spoluvlastnickému podílu ve výši 665/9764 na společných částech budovy čp. 217, 218, v ulici Palackého v Domažlicích dle předloženého návrhu     (OSM)

1572 - doporučuje ZM schválit záměr prodeje nemovitosti bytové jednotky č. 506/18 spoluvlastnický podíl na společných prostorech domu č. p. 505, 506 ve výši 448/18252 a spoluvlastnický podíl na stavebních parcelách č. 2573, 2574 ve výši 448/18252 v Domažlicích, Týnské Předměstí za podmínek daných dle upraveného návrhu kupní smlouvy     (OSM)

1573 - doporučuje ZM schválit záměr prodeje nemovitosti bytové jednotky č. 447/8 spoluvlastnický podíl na společných prostorech domu č. p. 446, 447 ve výši 566/10312 a spoluvlastnický podíl na stavebních parcelách č. 1495, 1496 ve výši 566/10312 v Domažlicích, Bezděkovské Předměstí za podmínek daných dle upraveného návrhu kupní smlouvy     (OSM)

1574 - doporučuje ZM schválit záměr prodeje nemovitosti bytové jednotky č. 136/2, spoluvlastnický podíl na společných prostorech domu č. p. 136 ve výši 726/4356 a spoluvlastnický podíl na stavebních parcelách č. 1570 ve výši 726/4356 v Domažlicích, Hořejší Předměstí za podmínek daných dle upraveného návrhu kupní smlouvy     (OSM)

1575 - schvaluje uzavření smlouvy č. 34/07/BS o podmínkách zřízení stavby: chodník při silnici: II/193, III/19365 a III/19366 v obci Havlovice se Správou a údržbou silnic Domažlice, příspěvková organizace Plzeňského kraje se sídlem Sadová 324, 344 79 Domažlice dle předloženého návrhu     (OISPRM)

1576 - a) schvaluje zadání vypracování PDPS pro stavbu vodovodních přípojek Havlovice v úseku I. etapy včetně položkových rozpočtů a dopracování položkových rozpočtů na již dříve zpracovanou PDPS na kanalizační přípojky v úseku I. etapy (vypracovanou firmou PPAA s.r.o., Barrandova 28, 326 00 Plzeň) firmě CHVaK a.s., Bezděkovské předměstí 388, Domažlice za cenu 86.400,-Kč + DPH
b) schvaluje návrh smlouvy o dílo předložený spol. CHVaK a.s., Bezděkovské předměstí 388 Domažlice, na vypracování PDPS pro stavbu vodovodních přípojek Havlovice v úseku I. etapy včetně položkových rozpočtů na již dříve zpracovanou PDPS kanalizačních přípojek v úseku I. etapy za cenu 86.400,-Kč + DPH     (OISPRM)

1577 - a) schvaluje zadání vypracování PDPS stavby „Dopravní obslužnost– parkování –Kunešova - Mánesova ul.“ dle varianty B se zapracováním požadovaných úprav zpracovatelem studie výše uvedené stavby firmou Ing. Rojt- projekce dopravních staveb, Vodní 27, 344 01 Domažlice za cenu 71.900,- Kč +DPH
b) schvaluje návrh smlouvy o dílo na zpracování PDPS „ Dopravní obslužnost – parkování – Kunešova-Mánesova ul.“ za cenu 71.900,- Kč + DPH předložený firmou Ing. Rojt - projekce dopravních staveb, Vodní 27, 344 01 Domažlice     (OISPRM)

1578 - a) schvaluje před plánovanými demolicemi objektů v areálu kasáren v Domažlicích zadání prací na úpravě el. zařízení, provedení provizorní přípojky pro firmy PRAVES, s.r.o. a TUR-BUS, s.r.o. a demontáž stávajícího vzdušného vedení firmě Gabriel a Pangrác s.r.o., Školní 112, 344 01 Domažlice v celkové výši 27.000,- Kč bez 19% DPH ( 32.130,- Kč vč. 19% DPH)
b) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 33.000,- Kč (Investiční rezerva)
org. 0287 § 3639 pol. 5171 + 33.000,- Kč (Provizorní kabelová el. přípojka pro firmu PRAVES s.r.o.)     (OISPRM)


1579 - a) schvaluje smlouvu o dílo č. 47/07 na zhotovení stavebních prací „Demolice objektu č.p. 280 na stavební parcele č. 1161/16 – areál bývalých kasáren v Domažlicích“ mezi městem Domažlice a zhotovitelem firmou Silnice Horšovský Týn a.s., Nad rybníčkem 40, 346 01 Horšovský Týn dle předloženého návrhu. Celková cena prací vč. rezervy činí: 305.341,- Kč bez DPH (363.356,- Kč vč. 19% DPH).
b) schvaluje smlouvu o dílo č. 48/07 na zhotovení stavebních prací „Demolice objektu na stavební parcele č. 1161/11 – areál bývalých kasáren v Domažlicích“ mezi městem Domažlice a zhotovitelem firmou Silnice Horšovský Týn a.s., Nad rybníčkem 40, 346 01 Horšovský Týn dle předloženého návrhu. Celková cena prací vč. rezervy činí: 146.697,- Kč bez DPH (174.570,-Kč vč. 19% DPH).
c) schvaluje smlouvu o dílo č. 49/07 na zhotovení stavebních prací „Demolice objektu na stavební parcele č. 1161/13 – areál bývalých kasáren v Domažlicích“ mezi městem Domažlice a zhotovitelem firmou Silnice Horšovský Týn a.s., Nad rybníčkem 40, 346 01 Horšovský Týn dle předloženého návrhu. Celková cena prací vč. rezervy činí: 171.004,- Kč bez DPH (203.495,-Kč vč. 19% DPH).     (OISPRM)

1580 - a) bere na vědomí zprávu společnosti GIA s.r.o. týkající se opatření nutných na zajištění stavby ZS před nastávajícím zimním obdobím a k zabránění případných škod na stavbě a na nainstalovaném zařízení
b) ukládá OISPRM zajistit provedení opatření nutných na zabezpečení stavby ZS před nastávajícím zimním obdobím
c) doporučuje zastupitelstvu města Domažlice schválit rozpočtové opatření pro zabezpečení stavby Zimní stadion Domažlice pro nadcházející zimní období takto:
org. 264 § 6409 pol. 6901 - 7 134 000,- Kč (snížení inv. rezervy)
org. 402 § 3412 pol. 6121 + 7 134 000,- Kč (zajištění stavby pro zimní období)    (OISPRM)


1581 - schvaluje dočasné vyvěšení reklamního poutače Komerční banky, a.s., pobočka Domažlice, z textilie, o velikosti 1 x 6m, s nápisem „Měsíc s hypotékou KB! Zpracování úvěru zdarma!“, na zábradlí bezbariérového přístupu k objektu a v hale budovy U nemocnice 579 v době od 14. do 31.10.2007     (OKS)

1582 - souhlasí s podáním žádosti o státní dotaci v roce 2008 na hasičskou stříkačku pro JSDHO Domažlice (v případě, že se zastupitelstvo zaváže nákup dofinancovat) a doporučuje zastupitelstvu města se zavázat k dofinancování nákupu hasičské automobilové stříkačky CAS 24 T 815 4x4 ve výši 4,4 mil. Kč     (OKS)

1583 - a) bere na vědomí zprávu o 2 školních úrazech žáků v Základní škole Domažlice, Komenského 17 v měsíci září 2007
b) bere na vědomí zprávu o 2 školních úrazech žáků v Základní škole Domažlice, Msgre Staška 232 v měsíci září 2007     (OŠKTVV)

1584 - pověřuje řízením příspěvkové organizace Města Domažlice Městská knihovna Boženy Němcové Domažlice, Mgr. Hanu Mlnáříkovou po dobu mateřské a rodičovské dovolené ředitelky Bc. Lenky Schirové od 27.11.2007     (OŠKTVV)

1585 - bere na vědomí informaci o organizační změně na DSN spol. s r.o., předložené jednatelem společnosti     (OF)

1586 - a) bere na vědomí dopis jednatele Domažlické správy nemovitostí spol. s r.o. ze dne 19. 9. 2007
b) ukládá OF ve spolupráci s OSM zadat právní rozbor vztahů mezi nájemními družstvy a městem Domažlice u AK Křivánek, Šmehlík, Tomášek a AK Gallivoda     (OF)

1587 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0116 pol. 4116 +317.348,- Kč ÚZ 29008 (dotace na činnost odbor. lesního hospodáře)
org. 0116 §1036 pol. 5169 +317.348,- Kč ÚZ 29008 (činnost odborného lesního hospodáře)     (OF)


1588 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0810 pol. 4111 + 477.377,- Kč ÚZ 98216 (dotace na soc. právní ochranu dětí)
org. 0229 § 6171 pol. 5011 + 353.612,- Kč ÚZ 98216 (platy hrazeno z dotace)
org. 0229 § 6171 pol. 5011 – 353.612,- Kč (snížení výdajů na platy hrazených z vlastních zdrojů)
org. 0229 § 6171 pol. 5031 + 91.940,- Kč ÚZ 98216 (soc. pojištění hrazeno z dotace)
org. 0229 § 6171 pol. 5031 - 91.940,- Kč (snížení výdajů na soc. pojištění hraz. z vlast. zdrojů)
org. 0229 § 6171 pol. 5032 + 31.825,- Kč ÚZ 98216 (zdrav. pojištění hrazeno z dotace)
org. 0229 § 6171 pol. 5032 - 31.825,- Kč (snížení výdajů na zdrav. poj. hrazeno z vlast. zdrojů)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 + 477.377,- Kč (zvýšení investiční rezervy)     (OF)


1589 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org.0214 pol.4122 + 40.000,- Kč (dotace od Plzeňského kraje – Propagační brožura)
org.0214 § 2143 pol.5331 + 40.000,- Kč (převod dotace Městskému kulturnímu středisku)     (OF)


1590 - doporučuje zastupitelstvu města schválit Dodatek č. 2 ke smlouvě o půjčce č. 02/2006/OF uzavíraný mezi městem Domažlice a DTS Domažlice, příspěvková organizace, se sídlem Domažlice, Chrastavická 170, IČ: 73733113, dle předloženého návrhu, včetně nového splátkového kalendáře     (OF)

1591 - a) bere na vědomí vyhodnocení SWOT analýzy sociálních služeb na Domažlicku, vize rozvoje sociálních služeb na Domažlicku, strategické cíle v oblasti sociálních služeb na Domažlicku pro období 2008 – 2011
b) doporučuje zastupitelstvu města Domažlice schválit:
- SWOT analýzu sociálních služeb na Domažlicku
- Vize rozvoje sociálních služeb na Domažlicku
- Strategické cíle v oblasti sociálních služeb na Domažlicku pro období 2008 – 2011     (OSVZ)


1592 - doporučuje ZM určit ke spolupráci s odborem výstavby a ÚP (úřadu územního plánování)ve věcech týkajících se územně plánovací dokumentace města Domažlice zastupitele starostu města Domažlice Ing. Miroslava Macha     (OVÚP)

1593 - doporučuje ZM pojmenovat ulici navazující na ul. Petrovickou i ulice kolmé: Petrovická     (OVÚP)

1594 - bere na vědomí zprávu o činnosti MP Domažlice za měsíc září 2007

1595 - a) schvaluje  snížení počtu zaměstnanců zařazených do městského úřadu o 1 (řidič) od 1.1.2008
b) stanovuje dle § 102 odst. 2 písm.j) celkový počet zaměstnanců zařazených do městského úřadu na 120 od 1.1.2008     (OKS)

1596 - ukládá zařízením města, příspěvkovým organizacím města, společnostem s r.o. a odborům MěÚ pozastavit veškeré nákupy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku (vč. drobného dlouhodobého majetku) do konce roku 2007 s tím, že každý potřebný nákup bude schvalován radou města, u odborů MěÚ vedením města     (OKS)

1597 - schvaluje uzavření smlouvy mezi městem a ČR - ÚZSVM, se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, IČ: 69797111 o odprodeji serveru na součástky, dle předloženého návrhu    (OICTaGIS)

1598 - a) schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. PP04/97 mezi městem Domažlice a firmou VITA software, s.r.o., Praha 6, Na Beránce 2, IČ: 61060631, dle předloženého návrhu
b) schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. TP04/97 mezi městem Domažlice a firmou VITA software, s.r.o., Praha 6, Na Beránce 57/2, IČ: 61060631, dle předloženého návrhu    (OICTaGIS)

1599 - a) ruší usn. č. 1449 ze dne 17. 9. 2007
b) schvaluje vyřazení 3 ks skluzavek z majetku města v celkové výši 21.306,- Kč
c) schvaluje zakoupení 3 ks herních prvků od firmy Dřevovýroba BALKON, Rokycany v celkové hodnotě 142.502,50 Kč
d) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0239 § 3639 pol. 5137 + 142.502,50 Kč (Komun. služby a úz. rozvoj)
org. 0261 § 6409 pol. 5901 - 142.502,50 Kč (Rozpočtová rezerva)     (OSM-MH)


1600 - schvaluje nákup kompenzačních a rehabilitačních pomůcek pro zdravotně postižené pro Městské centrum soc. rehab. služeb - domov pro seniory, Baldovská 638, Domažlice, v celkové výši 40 tis. Kč; úhrada bude provedena z vlastních tržeb     (OŠKTVV)

1601 - schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 10. 5. 2007 na pronájem části pozemkové parcely č. 2170/2, k.ú. Domažlice se společností STAFIN pozemní stavitelství s.r.o., se sídlem v Plzni, Edvarda Beneše 540/31, PSČ 30100, IČ 63506629 dle předloženého návrhu     (OSM)


 

Ing. Miroslav Mach
starosta města
v.r.


Pavel Wolf
místostarosta města
v.r.


Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů).

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje


Vytvořeno: 22. 10. 2007
Poslední aktualizace: 22. 10. 2007 00:00
Autor: