Obsah

28. schůze ze dne 17.9.2007

Typ: ostatní
-
U S N E S E N Í
 
z 28. schůze rady města Domažlice,
která se konala dne 17. 9. 2007Rada města v Domažlicích:

1437 - odkládá projednání bodu č. 1 na příští schůzi rady města     (OISPRM)

1438 - schvaluje návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, uzavřené se společností MERKURY EXPO s.r.o. se sídlem Plzeň, Koterovská 177 na zhotovení interierových úprav a dodávku vnitřního vybavení zimního stadionu     (OISPRM)

1439 - a) bere na vědomí žádost pana Ing. Jana Plouba ze dne 28.8.2007 o řešení dopravní situace na místní komunikaci, která spojuje ulici Kozinova s ulicí 28. října v Domažlicích
b) schvaluje vypracování studie „Propojení ulic Kozinova a 28. října v Domažlicích"
c) schvaluje zjednosměrnění ulice ve směru z ulice 28. října do ul. Kozinovy a osazení dopravní značky zákaz vjezdu vozidel, jejichž celková hmotnost přesáhne 3,5 t     (OISPRM)

1440 - a) doporučuje ZM vzít petici občanů bydlících v ulici Srnova v Domažlicích ze dne 29.8.2007 na vědomí
b) schvaluje, k zajištění bezpečnosti provozu v ulici Srnově, provést změnu v dopravním značení v této ulici v souladu se stanoviskem DI PČR Domažlice     (OISPRM)

1441 - doporučuje zastupitelstvu města schválit toto rozpočtové opatření:
org. 0810 pol. 4116 + 8.520.000,- Kč ÚZ 13235 (dotace na příspěvek na péči)
org. 0227 § 4195 pol. 5410 + 8.520.000,- Kč ÚZ 13235 (příspěvek na péči)     (OF)


1442 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0214 § 3319 pol. 5331 - 60.000,- Kč
org. 0214 § 3312 pol. 5331 + 10.000,- Kč
org. 0214 § 2143 pol. 5331 + 50.000,- Kč     (OF)


1443 - a) jmenuje hlavní inventarizační komisi za účelem provedení řádné inventarizace majetku a závazků v roce 2007 v tomto složení:
Předseda: Ing. Pavel Faschingbauer
Členové: Ing. Milena Vlčková, Ing. Vítězslav Brody, Ing. Alena Kučerová, Bc. Miluše Rieszová
b) schvaluje harmonogram inventarizace majetku a závazků města Domažlice v roce 2007 dle předloženého návrhu
c) ukládá hlavní inventarizační komisi provést řádnou inventarizaci majetku a závazků města Domažlice v roce 2007 dle schváleného harmonogramu     (OF)

1444 - bere na vědomí Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly provedené u Diecézní charity Plzeň, Sady 5.května 8, 301 00 Plzeň dne 17. 8. 2007     (OF)

1445 - bere na vědomí Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly provedené u příspěvkové organizace Základní škola Domažlice, Msgre B.Staška 232, Domažlice a ukládá řediteli odstranit zjištěné nedostatky do 31. 12. 2007     (OF)

1446 - schvaluje konání tradičního vánočního jarmarku před radnicí u vánočního stromku v roce 2007 v době od 19. 12. do 23. 12. 2007     (OSM-MH)

1447 - a) bere na vědomí konání pravidelných středečních trhů v roce 2008 dle předloženého návrhu
b) souhlasí s uzavírkou na náměstí Míru za účelem konání pravidelných středečních trhů pro rok 2008 dle předloženého návrhu     (OSM-MH)

1448 - schvaluje prodej 77 ks demontovaných plynových kotlů JUNKERS (typ Novatherm ZW 20 KD) firmě Plynoma s.r.o., Domažlice za celkovou cenu 38.500,00 Kč, tj. 500,00 Kč/ks    (OSM-MH)

1449 - a) schvaluje zakoupení 3 ks herních prvků od firmy Dřevovýroba BALKON, Rokycany v celkové hodnotě 68.850,- Kč
b) schvaluje vyřazení 3 ks skluzavek z majetku města v celkové výši 21.306,- Kč
c) ukládá OISPRM připravit podklady pro výběrové řízení na dětské hřiště v Paroubkově ulici
d) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0239 § 3639 pol. 5137 + 68.850,- Kč (Komun. služby a úz. rozvoj)
org. 0261 § 6409 pol. 5901 - 68.850,- Kč (Rozpočtová rezerva)     (OSM-MH)


1450 - a) schvaluje vyřazení dětského hřiště Šumava, vedeného pod inv. č. 70036 v hodnotě 142.454,- Kč, z evidence majetku města
b) ukládá DTS Domažlice provést fyzickou likvidaci dětského hřiště Šumava po vyzvání
c) doporučuje ZM schválit poskytnutí fin. příspěvku občanskému sdružení Sídliště Šumava ve výši 150.000,- Kč na pořízení herních prvků na dětské hřiště     (OSM-MH)

1451 - schvaluje záměr pronájmu nemovitosti, památkově chráněného objektu - budovy č. p. 87, Hořejší Předměstí na stavební parcele č. 441 v k. ú. Domažlice (vily na Střelnici) za účelem provedení celkové rekonstrukce nemovitosti na zřízení restaurace a bytové jednotky a provozování této restaurace     (OSM)

1452 - doporučuje zastupitelstvu města neschválit záměr prodat pozemek p.č. 959/1 k.ú. Domažlice     (OSM)

1453 - trvá na svém rozhodnutí č. usn. 1141 ze dne 25. 6. 2007     (OSM)

1454 - schvaluje uzavření smlouvy o uložení přívodního elektro-napájecího kabelu jako přípojky na veřejnou rozvodnou síť pro provoz základnové stanice se společností Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem Vinohradská 167, 100 00 Praha 10, IČ 25788001 v pozemkových parcelách č. 1506/1, 1508/41, 1509/1 v k.ú. Chrastavice u Domažlic dle předloženého návrhu s připomínkami dle návrhu odboru správy majetku     (OSM)

1455 - schvaluje zřízení věcného břemene zřizování a provozování zařízení distribuční soustavy a vstupu a vjíždění na nemovitost – parcelu ve ZE č. 2446 v k. ú. Domažlice ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, IČ 27232425 a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene dle předloženého návrhu     (OSM)

1456 - bere na vědomí výpověď nájemní smlouvy, uzavřené mezi Městem Domažlice, zastoupeným Domažlickou správou nemovitostí spol. s r.o. a Ing. Alenou Herbrikovou dne 2.11.2001 na pronájem nebytových prostor v budově čp. 62 na náměstí Míru v Domažlicích     (OSM)

1457 - neschvaluje nabídku na opravu opěrné zídky a živičné plochy u ubytovny v Kozinově ulici č.p. 177 v Domažlicích     (OSM)

1458 - odkládá rozhodnutí v bodu č. 22 do vyjasnění provozování areálu pro příští rok    (OSM)

1459 - bere na vědomí informaci odboru správy majetku týkající se Návrhu na zadání změny č. 5 územního plánu sídelního útvaru Trhanov     (OSM)

1460 - a) bere na vědomí žádost společnosti MIJAVA spol. s r. o., se sídlem Kozinova 259, Domažlice, PSČ 34401, IČ 182 30 199 o zřízení věcného břemene přístupu a ukládá OSM připravit návrh nájemní smlouvy
b) schvaluje záměr pronajmout část pozemkové parcely č. 2760/3 v k. ú. Domažlice    (OSM)

1461 - nesouhlasí s realizací stavby Přístavba skladové haly ke stávajícímu velkoskladu na p. č. 1650/57 v k. ú. Domažlice do doby splnění smluvních podmínek, tj. zaplacení dlužného nájemného včetně smluvní pokuty a oprava fasády dle čl. VI. odst. 4     (OSM)

1462 - bere na vědomí informaci odboru správy majetku o problematice vlastnictví pomníku na Baldově a souhlasí s navrhovaným postupem     (OSM)

1463 - doporučuje ZM neschválit záměr směnit stavební parcelu č. 2343/6 k.ú. Domažlice za parcelu č. 3781/4 v k.ú. Domažlice     (OSM)

1464 - doporučuje ZM schválit směnu stavební parcely č. 443 k.ú. Babylon za parcelu č. 7/3 k.ú. Babylon     (OSM)

1465 - a) schvaluje uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o nájmu věcí nemovitých a movitých se společností Chodské vodárny a kanalizace, a.s., se sídlem Bezděkovské Předměstí č. p. 388, 344 78 Domažlice, IČ: 49788761 dle předloženého návrhu č. 2
b) schvaluje zřízení věcného břemene práva chůze a jízdy dle předloženého návrhu smlouvy kupní a směnné se zřízením věcného břemene se společností Chodské vodárny a kanalizace, a.s., se sídlem Bezděkovské Předměstí č. p. 388, 344 78 Domažlice, IČ: 49788761
c) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy kupní a směnné se zřízením věcného břemene se společností Chodské vodárny a kanalizace, a. s., se sídlem Bezděkovské Předměstí č. p. 388, 344 78 Domažlice, IČ: 49788761 dle předloženého návrhu     (OSM)

1466 - nesouhlasí s umístěním 2 ks mobilních buněk pro zázemí oddílu kopané TJ Jiskra Domažlice na Městském stadionu Střelnice na pozemku pč. 2651 k.ú. Domažlice     (OSM)

1467 - schvaluje zveřejnění záměru pronajmout pozemky pč. 291/4, 291/5, 291/6, 291/7, 291/8, 320/1, 320/26, 361, 374/1, 374/2, 391/7, 400/5, k.ú. Bořice u Domažlic, pozemky pč. 3747/1, 4400/1, 4400/2, 4338, dle PK pč. 4341/1,4341/2,4343/1,4345, k.ú. Domažlice, pozemek pč. 611/1, pozemky pč. 1199/17, 1199/19, k.ú. Zahořany pro zemědělskou výrobu     (OSM)

1468 - neuděluje souhlas s úpravou vyježděné polní cesty a jejím užíváním k průjezdu na kynologické cvičiště Jirklovka na pozemcích č. 3670/3, 3781/3, 3781/2, 5055/4 v k.ú. Domažlice     (OSM)

1469 - bere na vědomí žádost ÚZSVM odboru odloučené pracoviště Domažlice o sdělení, zda město Domažlice souhlasí s převodem st.p.č. 90 a budovy č.p. 5 v Havlovicích a souhlasí s navrhovaným postupem odboru správy majetku     (OSM)

1470 - a) schvaluje zveřejnění záměru prodat bytovou jednotku č. 433/2, spoluvlastnický podíl ve výši 639/2806 na stavební parcele č. st. 1513 a spoluvlastnický podíl ve výši 639/2806 na společných částech budovy čp. 433, v ulici Fibichově v Domažlicích
b) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce č. 433, spoluvlastnického podílu ve výši 639/2806 na stavební parcele č. st. 1513 a spoluvlastnického podílu ve výši 639/2806 na společných částech budovy čp. 433, v ulici Fibichově v Domažlicích     (OSM)

1471 - a) schvaluje zveřejnění záměru prodat bytovou jednotku č. 550/4, spoluvlastnický podíl ve výši 652/22920 na stavebních parcelách č. st. 2616, 2617, 2618 a spoluvlastnický podíl ve výši 652/22920 na společných částech budovy čp. 548, 549, 550, v ulici Švabinského v Domažlicích
b) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce č. 550/4, spoluvlastnického podílu ve výši 652/22920 na stavebních parcelách č. st. 2616, 2617, 2618 a spoluvlastnického podílu ve výši 652/22920 na společných částech budovy čp. 548, 549, 550, v ulici Švabinského v Domažlicích     (OSM)

1472 - doporučuje ZM schválit darování bytové jednotky č. 2, v budově čp. 133, v ulici 28. října v Domažlicích s příslušenstvím za podmínky zachování předkupního práva pro Město Domažlice     (OSM)

1473 - nesouhlasí se zařazením města Domažlice do publikace cestovního ruchu Call Centrum CZ     (OŠKTVV)

1474 - neschvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 10.000,- Kč Občanskému sdružení Pohádkové království, náměstí Přemysla Otakara II. 21, České Budějovice, na vydání knihy s názvem Pohádky z jižních Čech a Šumavy aneb vyprávění kapra Jakuba     (OŠKTVV)

1475 - schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 11.500,-Kč Okresní hospodářské komoře Domažlice na pronájem prostor v MKS Domažlice dne 15. listopadu 2007     (OŠKTVV)

1476 - neschvaluje poskytnutí finančního příspěvku Českému svazu chovatelů, okresní organizaci Domažlice na pokrytí výdajů spojených s uspořádáním chovatelské výstavy z důvodu, že se výstava nekonala     (OŠKTVV)

1477 - schvaluje uzavření Smlouvy o zveřejnění telefonních čísel Městského úřadu Domažlice do bílé části Zlatých stránek s firmou MEDIATEL s.r.o., Thámova 137/16, 186 00 Praha 8, dle předloženého návrhu     (OKS)

1478 - a) schvaluje pro JSDHO Domažlice rozpočtové opatření takto:
org. 0220 § 5512 pol. 5132 - 20 tis. Kč (ochranné pomůcky)
org. 0220 § 5512 pol. 5171 + 20 tis. Kč (opravy)

b) schvaluje pro JSDHO Domažlice rozpočtové opatření takto:
org. 0220 § 5512 pol. 5152 - 85 tis. Kč (teplo)
org. 0220 § 5512 pol. 5153 + 85 tis. Kč (plyn)     (OKS)


1479 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0223 § 6171 pol.5169 - 200 tis. Kč (služby)
org. 0223 § 6171 pol.5139 + 200 tis. Kč (materiál)     (OKS)


1480 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0261 § 6409 pol. 5901 - 110 tis. Kč (rozpočtová rezerva)
org. 0223 § 6171 pol. 6123 + 110 tis. Kč (dopravní prostředky)     (OKS)


1481 - bere na vědomí informaci o plnění usnesení č. 447 z 8. schůze rady města ze dne 5.2.2007    (OKS-ÚPP)

1482 - bere na vědomí informaci OVÚP o možnosti regulace výstavby v Domažlicích    (OVÚP)

1483 - bere na vědomí zprávu o činnosti MP Domažlice za měsíc srpen 2007

1484 - schvaluje dohodu o čerpání fondu rozvoje a oprav kanalizační a vodovodní sítě pro r. 2007, uzavíranou mezi městem Domažlice a spol. CHVAK a.s. Domažlice, dle předloženého návrhu v případě, že bude schválena kupní a směnná smlouva v ZM     (OISPRM)

1485 - a) schvaluje realizaci pokládky optických trubek pro městský kamerový a informační systém v ulici Benešova firmou SAZOM, spol. s r.o. se sídlem Klabava, Klabava č. 178, PSČ 338 41 za cenu 49.700,- Kč vč. DPH
b) schvaluje rozpočtové opatření na úhradu nákladů spojených s realizací pokládky optických trubek pro městský kamerový a informační systém v ulici Benešova v Domažlicích“ takto:
org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 49.700,- Kč (investiční rezerva)
org. 0281 § 2219 pol. 6121 + 49.700,- Kč (městský kamerový a informační systém – pokládka optických rozvodů v ulici Benešova)    (OISPRM)


1486 - schvaluje nákup vánočního osvětlení – žárovky LED na vánoční strom od firmy ATELIÉR MAUR s.r.o., Plzeň     (OKS)

1487 - bere na vědomí informaci o zákonu č. 159/2006 o střetu zájmů s tím, že do doby vyřešení nejasností v zákonu bude vedena registrace jen v písemné podobě     (OKS)

 

Ing. Miroslav Mach
starosta města
v.r.


Pavel Wolf
místostarosta města
v.r.


Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů).

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje
.


Vytvořeno: 24. 9. 2007
Poslední aktualizace: 24. 9. 2007 00:00
Autor: