Menu
Město Domažlice
Domažlice

27. schůze ze dne 3.9.2007

-

U S N E S E N Í

 

z 27. schůze rady města Domažlice,
která se konala dne 3. 9. 2007Rada města v Domažlicích:

1388 - bere na vědomí přehled nesplněných usnesení rady města

1389 - schvaluje rozpočtové opatření na zajištění měření kvality ovzduší v Komenského ulici před objektem základní školy takto:
org. 0116 § 3728 pol. 5169 - 10.000,- Kč (monitoring nakládání s odpady)
org. 0116 § 3729 pol. 5169 - 1.000,- Kč (ostatní nakládání s odpady
org. 0116 § 3741 pol. 5169 - 4.000,- Kč (ochrana druhů a stanovišť
org. 0116 § 3742 pol. 5169 - 20.000,- Kč (chráněné části přírody
org. 0116 § 3792 pol. 5169 - 5.000,- Kč (ekologická výchova
org. 0116 § 3719 pol. 5169 + 40.000,- Kč (ost.čin. k ochraně ovzduší - kontrola a rozbory)     (OŽP)

1390 - bere na vědomí nabídku firmy BOHEMIA ENERGY entity s.r.o. na dodávku elektřiny v NN a tuto nabídku nepřijímá     (OF)

1391 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0116 pol. 4116 + 3.387,- Kč ÚZ 29005 (dotace na zpracování lesních hosp.osnov)
org. 0116 § 1039 pol. 5179 + 3.387,- Kč ÚZ 29005 (zpracování lesních hospodářských osnov)     (OF)

1392 - bere na vědomí účetní výkazy společnosti Domažlické městské lesy spol. s r.o. k 30. 6.2007     (OF)

1393 - ukládá OISPRM vyvěsit 4 návrhy „dopravní obslužnosti – parkování- Kunešova-Mánesova ul.“ v domech Kunešova 510,511 a Mánesova 523-526 včetně orientační ceny s výzvou, že do 15 dnů se mohou písemně vyjádřit k jednotlivým variantám na podatelně MěÚ
termín: ihned     (OISPRM)

1394 - a) schvaluje přidělení zakázky na zajištění kompletní administrace veřejné zakázky „Administrace projektu“ (Studie rozvoje odpadového hospodářství v regionu Domažlicko) ve výši 20.000,00 Kč (bez DPH) společnosti EuroAssist, s.r.o. se sídlem Praha 4, Nad Nuslemi 661/4
b) schvaluje uzavření mandátní smlouvy se společností EuroAssist, s.r.o. se sídlem Praha 4, Nad Nuslemi 661/4, na zajištění kompletní administrace veřejné zakázky „Administrace projektu“ v ceně 20.000,00 Kč (bez DPH) dle předloženého návrhu    (OISPRM)

1395 - souhlasí s přidělením zakázky ve výši 64.000,00 Kč na zpracování studie „ZŠ Komenského 17 - nástavba“ Ing. arch. Vlastě Vojtové – ARCHITEKT , Blížejov 19     (OISPRM)

1396 - doporučuje ZM schválit toto rozpočtové opatření :
org. 0401 § 3412 pol. 2210 + 7.134.427,00 Kč (zimní stadion, příjem za nesplnění závazku SP Klatovy a.s.)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 + 7 134 427,00 Kč (investiční rezerva)     (OISPRM)

1397 - schvaluje smlouvu o dílo na zpracování PD v rozsahu pro územní řízení stavby „Cyklostezka Domažlice - Chrastavice - propojení s ulicí Na Hvízdalce“ uzavřenou s firmou Ptáčník – Dopravní stavby s.r.o. Domažlice, se sídlem Cihlářská 552, 344 01 Domažlice, IČ: 26363747 dle předloženého návrhu     (OISPRM)

1398 - schvaluje uzavření smlouvy o dílo na zhotovení stavby požárního sjezdu pro požární techniku k čerpacímu stanovišti požární vody pro průmyslovou zónu se zhotovitelem stavby firmou Silnice H.Týn, a.s., Nad Rybníčkem 40, 336 01 Horšovský Týn za cenu 346.930,-Kč včetně 19% DPH dle předloženého návrhu     (OISPRM)

1399 - a) schvaluje v souladu s čl. 3 Vnitřní směrnice č. 3/2007, o zadávání veřejných zakázek, zadání zakázky na provedení opravy nezpevněné části místní komunikace v ulici Prokopa Velikého v Domažlicích firmě Ptáčník Dopravní stavby, s.r.o., se sídlem Cihlářská 552, IČ:26363747, 344 01 Domažlice za celkovou cenu 161.364,- Kč
b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo na provedení opravy nezpevněné části místní komunikace v ulici Prokopa Velikého v Domažlicích s firmou Ptáčník Dopravní stavby, s.r.o., se sídlem Cihlářská 552, IČ:26363747, 344 01 Domažlice za celkovou cenu 161.364,- Kč dle předloženého návrhu
c) schvaluje rozpočtové opatření na úhradu nákladů spojených s realizací stavby „Opravy nezpevněné části místní komunikace v ulici Prokopa Velikého v Domažlicích“ takto:
org. 261 § 6409 pol. 5901 - 162.000,- Kč (snížení rozpočtové rezervy)
org. 246 § 2219 pol. 5171 + 162.000,- Kč (oprava místní komunikace v ul. P. Velikého)     (OISPRM)

1400 - schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci stavby „Oprava místní komunikace – propojení v ulici Ladova v Domažlicích" s firmou Ptáčník Dopravní stavby, s.r.o., se sídlem Cihlářská 552, IČ:26363747, 344 01 Domažlice za celkovou cenu 150.925,- Kč vč. DPH dle předloženého návrhu     (OISPRM)

1401 - souhlasí s umístěním potrubí pro stavbu ČOV a kanalizace v pozemkové parcele č. 3732 – ostatní plocha a parcele č. kat. 4835, vše v k. ú. Domažlice a schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na umístění těchto vedení ve prospěch pana Zbyňka Meleckého dle předloženého návrhu s tím, že věcné břemeno se zřizuje na dobu do doby vybudování městské kanalizace v této lokalitě za jednorázovou úplatu ve výši stanovenou zákonem č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku    (OSM)

1402 - a) doporučuje zastupitelstvu města zrušit platnost usnesení č. 945 ze dne 20. 4. 2005
b) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí na převod pozemkových parcel č. 2398/11, 2398/55, 4783/33, 4783/34, 4783/35, 4783/37, 4783/38, 4783/40, 4783/41, 4783/42, 4783/43, 4783/45, 4783/46, 4783/47, 4818/65, 4827/14, 4827/15, 4938/4, vše v k.ú. Domažlice mezi městem Domažlice a ČR – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, dle předloženého návrhu     (OSM)

1403 - nesouhlasí s poskytnutím dat o frekvenci dopravy v Domažlicích společnosti LIDL Česká republika v. o. s., Plzeňská 333, 267 61 Cerhovice za účelem zpracování dopravně inženýrského posouzení z důvodu, že umístění obchodního domu v této lokalitě je v rozporu s platným uzemním plánem     (OSM)

1404 - nezmocňuje pana Libora Hammera a pana Marka Hikla k zastupování města jako vlastníka pozemkové parcely č. 345/3, k. ú. Domažlice za účelem získání stanovisek dotčených orgánů státní správy v souvislosti s projednáním investičního záměru „Přístavba zastřešeného výdejního stojanu PHM u domu č. p. 68 Msgre. Staška“     (OSM)

1405 - odkládá projednání bodu č. 18 na příští schůzi rady města     (OSM)

1406 - schvaluje zřízení věcného břemene zřizování a provozování zařízení distribuční soustavy a vstupu a vjíždění na nemovitosti - pozemkové parcely č. 2398/1, 2398/9, 2398/25, vše v k. ú. Domažlice ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a .s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, IČ 27232425 a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene dle předloženého návrhu     (OSM)

1407 - schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene zřizování a provozování vedení veřejné komunikační sítě a vstupu a vjíždění na nemovitosti - pozemkové parcely č. 2311/2, 2294/4, vše v k. ú. Domažlice se společností Telefónica O2 Czech Republik, a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Praha 4 - Michle, IČ 60193336 dle předloženého návrhu     (OSM)

1408 - souhlasí s čerpáním vody z rybníka v Pasečnici na pozemkové parcele č. 135/3, k.ú. Pasečnice prostřednictvím přenosného čerpadla umístěného na pozemkové parcele č. 566/2, k.ú. Pasečnice za podmínky, že město neručí za škodu vzniklou na tomto zařízení     (OSM)

1409 - souhlasí s čerpáním vody z rybníka v Pasečnici na pozemkové parcele č. 135/3, k.ú. Pasečnice prostřednictvím přenosného čerpadla umístěného na pozemkové parcele č. 10/7, k.ú. Pasečnice za podmínky, že město neručí za škodu vzniklou na tomto zařízení     (OSM)

1410 - schvaluje ukončení smlouvy o spolupráci uzavřenou mezi městem Domažlice a Agenturou BOOM – reklamní a obchodní agenturou, Karlovy Vary, IČ 49761901 dne 6.1.1997 ve znění dodatku č. I ze dne 21.11.1997, dodatku č. II. ze dne 15.6.1998 a dodatku č. III. ze dne 1.12.2003 o provádění reklamní činnosti a to výpovědí dle článku 4. bod II. této smlouvy    (OSM)

1411 - schvaluje specifikaci čl. III zřizovací listiny příspěvkové organizace DTS Domažlice dle předloženého návrhu     (OSM)

1412 - bere na vědomí informaci odboru správy majetku týkající se zahájeného správního řízení ve věci prohlášení souboru staveb bývalého městského pivovaru, obytný dům čp. 10 na pozemku st. p. č. 498/10 a sladovna – kolmé přízemní křídlo, objekt hvozdu, hlavní křídlo na pozemku st. p. č. 498/11 se zbylými částmi technického vybavení, k.ú. Domažlice, obec Domažlice, Týnské Předměstí, okres Domažlice, Plzeňský kraj – za kulturní památku    (OSM)

1413 - schvaluje uzavření dodatku č. 4 k nájemní smlouvě uzavřené mezi právním předchůdcem Města Domažlice Vojenskou ubytovací a stavební správou, Radobyčická 25, 304 47 Plzeň, IČ 710474 a panem Josefem Turkem podnikajícím pod označením Josef Turek TUR BUS ve znění dodatků 1,2,3 na pronájem nebytových prostor v objektu č. 9 na st.p.č. 1161/13, objektu č. 65 na st.p.č. 1161/12 a části pozemku pč. 5545, vše k.ú. Domažlice dle předloženého návrhu     (OSM)

1414 - bere na vědomí, že v souladu s § 708 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník v platném znění a v souladu s Čl. V – Přechod nájmu bytu „Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytu v majetku Města Domažlice“ došlo k přechodu nájmu bytu č. 4, v budově čp. 56, v ulici Branské v Domažlicích. Podmínky nájemní smlouvy o nájmu bytu se nemění a řídí se i nadále Nájemní smlouvou o nájmu bytu uzavřenou dne 4. 4. 2000.     (OSM)

1415 - bere na vědomí, že v souladu s § 708 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník v platném znění a v souladu s Čl. V – Přechod nájmu bytu „Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytu v majetku Města Domažlice“ došlo k přechodu nájmu bytu č. 6, v budově čp. 245, v ulici 17. listopadu v Domažlicích. Podmínky nájemní smlouvy o nájmu bytu se nemění a řídí se i nadále Zápisem o dohodě o odevzdání a převzetí bytu ze dne 7. 2. 1986.     (OSM)

1416 - bere na vědomí, že v souladu s § 708 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník v platném znění a v souladu s Čl. V – Přechod nájmu bytu „Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytu v majetku Města Domažlice“ došlo k přechodu nájmu bytu č. 6, v budově čp. 242, v ulici 17. listopadu v Domažlicích. Podmínky nájemní smlouvy o nájmu bytu se nemění a řídí se i nadále Dohodou o užívání bytu ze dne 1. 10. 1991, za podmínky trvalého odhlášení původních nájemců z místa trvalého pobytu.     (OSM)

1417 - bere na vědomí žádost a neschvaluje přidělení bytové jednotky č. 2, v budově čp. 141, v ulici Masarykově v Domažlicích     (OSM)

1418 - ruší platnost usnesení č. 387 ze dne 22. 1. 2007, kterým byl přidělen byt č. 3 v ul. Msgre.B. Staška 61     (OSM)

1419 - schvaluje v souladu s Čl. IV – Rozhodnutí o přidělení bytu a o uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu „Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice“ přidělení bytu č. 8, o velikosti 1 + 1, I. kategorie, v budově čp. 251, v ulici 17. listopadu v Domažlicích s výší nájemného dle navrhovaného evidenčního listu     (OSM)

1420 - schvaluje v souladu s Čl. IV – Rozhodnutí o přidělení bytu a o uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu „Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice“ přidělení bytu č. 10, o velikosti 1 + 3, I. kategorie, v budově čp. 160, v ulici Kosmonautů v Domažlicích s výší nájemného dle navrhovaného evidenčního listu po dobu výkonu lékařské praxe v Domažlicích     (OSM)

1421 - schvaluje v souladu s Čl. IV – Rozhodnutí o přidělení bytu a o uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu „Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice“ přidělení bytu č. 9, o velikosti 1 + 1, I. kategorie, v budově čp. 258, v ulici Petrovické v Domažlicích s výší nájemného dle navrhovaného evidenčního listu po dobu oprav b.j. č.13, v budově čp. 258, Petrovická ulice     (OSM)

1422 - schvaluje v souladu s Čl. IV – Rozhodnutí o přidělení bytu a o uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu „Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice“ přidělení bytu č. 3, o velikosti 1 + 1, I. kategorie, v budově čp. 61, v ulici Msgre. B. Staška v Domažlicích s výší nájemného dle navrhovaného evidenčního listu     (OSM)

1423 - schvaluje přidělení bytové jednotky č. 1, II. kategorie, o velikosti 1 + 2, v budově čp. 141, v ulici Masarykově v Domažlicích s výší nájemného dle evidenčního listu     (OSM)

1424 - schvaluje přidělení bytové jednotky č. 2, II. kategorie, o velikosti 1 + 3, v budově čp. 141, v ulici Masarykově v Domažlicích s výší nájemného dle evidenčního listu za podmínky vrácení holobytu     (OSM)

1425 - bere na vědomí žádost a ponechává v platnosti své usnesení č. 771, ze dne 16. 4. 2007 o přidělení bytové jednotky č. B 3, v budově čp. 276, v ulici Petrovické v Domažlicích max. do 30.9.2007     (OSM)

1426 - schvaluje podání výpovědi z nájmu bytu č. 5, v budově čp. 549, v ulici Švabinského v Domažlicích nájemci bytu    (OSM)

1427 - schvaluje prominutí poplatku z prodlení v částce 1.299,-- Kč za užívání bytové jednotky v budově čp. 163, v ulici Kosmonautů v Domažlicích     (OSM)

1428 - a) bere na vědomí   konání akce "Růžová jízda proti rakovině prsu" na náměstí Míru v Domažlicích v prostoru od věže ke kašně na p.p.č. 4779/18 k.ú. Domažlice dne 1.10.2007 v době od 8.30 do 17.30 hod. bez omezení dopravy
b) souhlasí s udělením výjimky z místní úpravy – ze zákazu vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 5 t – na náměstí Míru v Domažlicích dne 1.10.2007 v době od 8.30 do 17.30 hod. pro druh vozidla – autobus registrační značky 2L71625, na akci "Růžová jízda proti rakovině prsu"     (OSM-MH)

1429 - a) schvaluje zveřejnění záměru prodat spoluvlastnický podíl ze stpč. 2580, 2581 a 2582, k.ú. Domažlice ve výši 3013/257176 a 3013/257176, k.ú. Domažlice pod bytovým domem čp. 512, 513 a 514 v Mánesově ul. v Domažlicích
b) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu     (OSM-MH)

1430 - bere na vědomí předložené nabídky na nákup referentských automobilů a ukládá OKS zakoupit 2 ks osobního automobilu Ford Fusion 1,4 Duratec za akční cenu s dokoupením ceny prodloužené záruky u firmy Auto Kříž, Prokopa Velikého 646, Domažlice    (OKS)

1431 - a) bere na vědomí Protokol o výsledku kontroly v příspěvkové organizaci Základní škola Domažlice, Komenského 17, příspěvková organizace
b) ukládá řediteli Základní školy Domažlice, Komenského 17, příspěvková organizace, odstranit zjištěné závady do 31. října 2007     (OŠKTVV)

1432 - schvaluje odměnu řediteli příspěvkové organizace města Domažlice Městské kulturní středisko panu Mgr. Kamilu Jindřichovi dle předloženého návrhu     (OŠKTVV)

1433 - schvaluje bezplatné poskytnutí prostor na uskutečnění výstavy výrobků firmy proHeq s.r.o., Chrastavická 217, Domažlice v budovách městského úřadu od 3.9.2007 do 30.11.2007 v ul. U Nemocnice 579 a od 1.12.2007 do 31.1.2008 na náměstí Míru 1     (OKS)

1434 - schvaluje uzavření smlouvy  o poskytnutí IT služeb mezi městem Domažlice a Ministerstvem dopravy ČR, Praha 1, Nové Město, Nábřeží L.Svobody 1222/12, 110 15 Praha, dle předloženého návrhu s upravenými body 2.2 a 5.2 přílohy č.2 této smlouvy – Provozního řádu společnosti AutoCont CZ, a.s     (OICTaGIS)

1435 - schvaluje dodatek č. 1, kterým se rozšiřuje mandátní smlouva č. 3/2007 uzavřená s panem Antonínem Beckem, trvale bytem Meclov 187, 345 21 Meclov, IČ: 73374181, na zajištění stavebního dozoru stavby veřejného osvětlení v ul. Benešova, Thomayerova, Vrchlického, Nerudova v čl. I. o zajištění stavebního dozoru na stavbě „Oprava chodníků v ulicích Thomayerova a Vrchlického v Domažlicích“ a „Oprava živičného krytu na části místní komunikace v ul. Ladova v Domažlicích“ a mění cena v čl. II na celkovou cenu 59.048,- Kč vč. DPH     (OISPRM)

1436 - schvaluje nájemní smlouvu o nájmu bytu č. 20, v budově čp. 258, v ulici Petrovické v Domažlicích dle předloženého návrhu     (OSM)

 

Ing. Miroslav Mach
starosta města
v.r.


Pavel Wolf
místostarosta města
v.r.Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů).

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.

Datum vložení: 10. 9. 2007 0:00
Datum poslední aktualizace: 10. 9. 2007 0:00

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)