Menu
Město Domažlice
Domažlice

26. schůze ze dne 20.8.2007

-

U S N E S E N Í

z 26. schůze rady města Domažlice,
která se konala dne 20. 8. 2007


Rada města v Domažlicích:

1335 - ukládá tajemnici MěÚ zajistit vnitřní kontrolu prostřednictvím pracovníka odboru finančního na částečný úvazek podřízeného přímo starostovi města

1336 - doporučuje zastupitelstvu města Domažlice schválit toto rozpočtové opatření:
org. 0810 pol. 4116 + 2.231.678,- Kč ÚZ 13235 (dotace na příspěvek na péči)
org. 0227 § 4195 pol. 5410 + 2.231.678,- Kč ÚZ 13235 (příspěvek na péči)     (OF)


1337 - bere na vědomí jako jediný společník společnosti Domažlické Technické služby spol. s r.o. zprávu a zápis z konzultačního dne společnosti Domažlické Technické služby spol. s r.o., který se konal dne 7. 8. 2007     (OF)

1338 - schvaluje jako jediný společník společnosti Domažlické Technické služby spol. s r.o. při výkonu působnosti valné hromady mimořádnou účetní závěrku společnosti Domažlické Technické služby spol. s r.o. k 31. 5. 2007 dle předloženého návrhu     (OF)

1339 - schvaluje jako jediný společník společnosti Domažlické Technické služby spol. s r.o. při výkonu působnosti valné hromady vyplacení jednorázové odměny za 1. pololetí roku 2007 jednateli společnosti dle předloženého návrhu     (OF)

1340 - a) bere na vědomí žádost Základní školy Domažlice, Msgre.  B.  Staška  232 o podporu a financování přístřešku pro učebnu v přírodě na pozemku města v areálu základní školy
b) ukládá OISPRM zařadit vybudování přístřešku pro učebnu v přírodě na pozemku města v areálu Základní školy Domažlice, Msgre. B. Staška 232, do návrhu rozpočtu města Domažlice na rok 2008     (OF)

1341 - ukládá OSM požádat o vydání rozhodnutí odboru dopravy o vyklizení části pozemkové parcely č. 4814/45, k.ú. Domažlice dle vyjádření DI P ČR     (OSM)

1342 - bere na vědomí žádost společnosti MIJAVA s. r .o., Kozinova 259, Domažlice o odkoupení pozemků v lokalitě Židova louka     (OSM)

1343 - schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcných břemen č. 746/2007 se Státním podnikem Povodí Vltavy, Holečkova 8, Praha 5, IČO: 70889953 v rámci stavby "Oprava mostu přes Zubřinu ul. Npor. Bartoška – Domažlice" na umístění mostu na nemovitosti pozemku č. 5154/2 v k.ú. Domažlice, dle předloženého návrhu    (OSM)

1344 - schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu nebytových prostor v objektu Základní umělecké školy v Holýšově, Školní ulice č.p 96 za účelem provozování jedné třídy Základní školy praktické, dle předloženého návrhu     (OSM)

1345 - schvaluje změnu nájemní smlouvy ze dne 26.8.1998 a uzavření dodatku č. I k této nájemní smlouvě dle předloženého návrhu     (OSM)

1346 - doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr umístění výrobního areálu společnosti Hydro Aluminium Structures Wackersdorf GmbH, Oscar-von-Miller-Str. 33, D-92442 Wackersdorf v průmyslové zóně za kasárny dle nově předloženého investičního záměru    (OSM)

1347 - a) bere na vědomí žádost nájemníků bytových domů č. p. 281, 282 v Petrovické ul., Domažlice
b) ukládá OSM vyřešit komplexně pozemky a výsadbu zeleně pomocí jednoduché PD     (OSM)

1348 - bere na vědomí informaci odboru správy majetku týkající se zahájeného územního řízení na umístění stavby Obytná zóna II pod Baldovem     (OSM)

1349 - odkládá projednání bodu č. 13 na příští schůzi rady města     (OSM)

1350 - a) souhlasí s umístěním stavby vodovodu pro obce Zahořany, Stanětice a Sedlice na pozemcích p.č. 1199/17 a 1199/19 v k.ú. Zahořany u Domažlic
b) schvaluje zřízení věcného břemene na umístění vodovodního potrubí, přístupu, provozování a udržování, na parcele č. 1199/17 a 1199/19 v k.ú. Zahořany u Domažlic, na dobu neurčitou, ve prospěch obce Zahořany se sídlem Zahořany 7, 344 01 Domažlice, IČO: 253 880, za jednorázovou úhradu stanovenou znaleckým posudkem dle předloženého návrhu smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene    (OSM)

1351 - doporučuje ZM schválit záměr odkoupení částí pozemků p.č. 19 o výměře 35 m2 a část pozemku p.č. 709/13 o výměře 2 m2 vše v katastrálním území Havlovice u Domažlic dotčené stavbou „Mezinárodní cyklostezka Regensburg – Plzeň, úsek k.ú. okresu Domažlice, část Folmava - Luženice – dílčí úseky U12, U13 a U14 Havlovice – Domažlice“ od pana Svatopluka Konopa do vlastnictví města Domažlice    (OSM)

1352 - doporučuje ZM schválit záměr odkoupení části stavební parcely č. 83 o výměře 4 m2 v katastrálním území Havlovice u Domažlic dotčené stavbou „Mezinárodní cyklostezka Regensburg - Plzeň, úsek k.ú. okresu Domažlice, část Folmava – Luženice – dílčí úseky U12, U13 a U14 Havlovice – Domažlice“ od paní Josefy Kupkové do vlastnictví města Domažlice     (OSM)

1353 - doporučuje ZM schválit záměr odkoupení částí pozemků p.č. 638/14 o výměře 10 m2 a části pozemku p.č. 638/15 o výměře 122 m2 vše v katastrálním území Havlovice u Domažlic dotčené stavbou „Mezinárodní cyklostezka Regensburg – Plzeň, úsek k.ú. okresu Domažlice, část Folmava - Luženice – dílčí úseky U12, U13 a U14 Havlovice – Domažlice“ od pana Vojtěcha Svačiny do vlastnictví města Domažlice     (OSM)

1354 - doporučuje ZM schválit záměr odkoupení částí pozemků p.č. 638/16 o výměře 104 m2 a část pozemku p.č. 706/1 o výměře 15m2 vše v katastrálním území Havlovice u Domažlic dotčené stavbou „Mezinárodní cyklostezka Regensburg – Plzeň, úsek k.ú. okresu Domažlice, část Folmava - Luženice – dílčí úseky U12, U13 a U14 Havlovice – Domažlice“ od pana Milana Kalouse do vlastnictví města Domažlice    (OSM)

1355 - doporučuje ZM schválit záměr odkoupení části pozemku p.č. 724/12 o výměře 1 m2 v katastrálním území Havlovice u Domažlic dotčené stavbou „Mezinárodní cyklostezka Regensburg – Plzeň, úsek k.ú. okresu Domažlice, část Folmava – Luženice – dílčí úseky U12, U13 a U14 Havlovice – Domažlice“ od paní Ing. Jany Kozmíkové, do vlastnictví města Domažlice    (OSM)

1356 - doporučuje ZM schválit záměr odkoupení spoluvlastnických podílů na části pozemku p.č.765/5 o výměře 33m2 v katastrálním území Havlovice u Domažlic dotčené stavbou „Mezinárodní cyklostezka Regensburg – Plzeň, úsek k.ú. okresu Domažlice, část Folmava – Luženice – dílčí úseky U12, U13 a U14 Havlovice – Domažlice“ od pana Milana Hechta, pana Jana Houšky, paní Ing. Daniely Houškové a od paní Růženy Müllerové, do vlastnictví města Domažlice     (OSM)

1357 - doporučuje ZM schválit záměr odkoupení spoluvlastnických podílů na části pozemku p.č.765/7 o výměře 9m2 v katastrálním území Havlovice u Domažlic dotčené stavbou „Mezinárodní cyklostezka Regensburg – Plzeň, úsek k.ú. okresu Domažlice, část Folmava – Luženice – dílčí úseky U12, U13 a U14 Havlovice – Domažlice“ od pana Jana Sladkého, Ing. Josefa Sladkého, pana Karla Sladkého a od pana Vlastimila Sladkého, do vlastnictví města Domažlice    (OSM)

1358 - doporučuje ZM schválit záměr směnit pozemek p.č. 765/11 v katastrálním území Havlovice u Domažlic ve vlastnictví města Domažlice za pozemek p.č. 765/10 v katastrálním území Havlovice u Domažlic a za část pozemku p.č. 729/3 o výměře 1m2 v katastrálním území Havlovice u Domažlic dotčený stavbou „Mezinárodní cyklostezka Regensburg – Plzeň, úsek k.ú. okresu Domažlice, část Folmava – Luženice – dílčí úseky U12, U13 a U14 Havlovice – Domažlice“ ve vlastnictví paní Anny Bendové tak, že pozemek p.č. 765/11 bude ve vlastnictví paní Bendové a město Domažlice se stane vlastníkem pozemku p.č. 765/10 a části pozemku p.č. 729/3 o výměře 1m2 a paní Bendová poskytne městu částku 4.000,- Kč jako finanční vypořádání, když jí nabývaný pozemek má o 20m2 větší výměru než pozemky, které při směně nabude město     (OSM)

1359 - a) ruší platnost usnesení č. 936 z 28.5.2007
b) schvaluje uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o vzniku věcného břemene na pozemkové parcely KN p.č. 84/23, 128/11, 125/1, 128/31, 134/3, 173/1, 138/5, 128/30, 176, 131/12, 128/16, 6/1, 12/5, 128/17, 84/1, 134/1, 134/2, 84/11 vše v k.ú. Babylon mezi Obcí Babylon, IČO 00572551 a Městem Domažlice, IČO 00253316, dle předloženého návrhu    (OSM)

1360 - souhlasí s provedením zemních sond panem Lubomírem Ptáčkem za podmínek zachování piety, uvedení místa po provedených pracích do původního stavu a dodržení dalších podmínek stanovených provozovatelem hřbitova DTS Domažlice     (OSM)

1361 - bere na vědomí informaci odboru správy majetku týkající se vodoprávních řízení ve věci vydání povolení k vypouštění odpadních vod do rybníka na pozemkové parcele č. 135/3 , k. ú. Pasečnice v obci Pasečnice s omezením platnosti souhlasu na dobu určitou do 31.12.2017    (OSM)

1362 - schvaluje uzavření dodatku ke smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na umístění vodovodního potrubí, přístupu, provozování a udržování, na parcele č. 84/1 k.ú. Babylon, na dobu neurčitou, ve prospěch Bohemia Venture, a.s.,Krátkého 4, č.p.250, 190 00 Praha 9, Vysočany, IČO: 49241630, uzavřené dne 27.10.2006, dle předloženého návrhu    (OSM)

1363 - neschvaluje nabídku předloženou firmou PTÁČNÍK – Dopravní stavby s.r.o., Cihlářská 552, 344 01 Domažlice na opravu opěrné zídky a živičné plochy u ubytovny v Kozinově ulici č.p. 177 ve výši 72.126,- Kč včetně DPH (19%)     (OSM)

1364 - odkládá projednání bodu č. 21 na příští schůzi rady města    (OSM)

1365 - a) ukládá OSM připravit návrhy smluv na provozování veřejných WC a oslovit další možné provozovatele
b) ukládá OISPRM prověřit možnost umístění veřejných WC v budově č.p. 51 na náměstí Míru, Domažlice

1366 - bere na vědomí informaci odboru správy majetku týkající se projektových dokumentací staveb „Domažlice, náměstí Míru 1, BUDOVA RADNICE - OPRAVA FASÁDY“ a “Domažlice, náměstí Míru 1, BUDOVA RADNICE – OPRAVA KROVU A STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ“ zpracované Projekční kanceláří PEGISAN, spol.s r.o., K merfánům 47, 318 04 Plzeň     (OSM)

1367 - a) schvaluje zveřejnění záměru prodat bytovou jednotku č. 543/12, spoluvlastnický podíl ve výši 648/12174 na stavební parcelách č. st. 2611, 2612 a spoluvlastnický podíl ve výši 648/12174 na společných částech budovy čp. 543, 544, v ulici Švabinského v Domažlicích
b) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce č. 543/12, spoluvlastnického podílu ve výši 648/12174 na stavebních parcelách č. st. 2611, 2612 a spoluvlastnický podíl ve výši 648/12174 na společných částech budovy čp. 543, 544, v ulici Švabinského v Domažlicích dle předloženého návrhu    (OSM)

1368 - a) schvaluje zveřejnění záměru prodat bytovou jednotku č. 541/11, spoluvlastnický podíl ve výši 607/15276 na stavební parcelách č. st. 2608, 2609 a spoluvlastnický podíl ve výši 607/15276 na společných částech budovy čp. 540, 541, v ulici Švabinského v Domažlicích
b) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce č. 541/11, spoluvlastnického podílu ve výši 607/15276 na stavebních parcelách č. st. 2608, 2609 a spoluvlastnický podíl ve výši 607/15276 na společných částech budovy čp. 540, 541, v ulici Švabinského v Domažlicích dle předloženého návrhu     (OSM)

1369 - doporučuje ZM vzít na vědomí žádost a konstatuje, že město Domažlice nemůže vstupovat do soukromých spoluvlastnických vztahů     (OSM)

1370 - schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu přidělení bytu a o uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu a Čl. Čl. IX – Ustanovení o přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou „Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytu v majetku Města Domažlice“ přidělení bytové jednotky č. 33, v budově čp. 638, v ulici Baldovské v Domažlicích     (OSM)

1371 - schvaluje smlouvu o dílo uzavřenou s firmou Elektro Mleziva, s.r.o. Domažlice, se sídlem Chrastavická 216, Domažlice, IČ: 61168068, na realizaci stavby „Rekonstrukce a doplnění veřejného osvětlení v ulici Benešova v Domažlicích“ dle předloženého návrhu za cenu 632.888,50 Kč vč. DPH     (OISPRM)

1372 - a) schvaluje zadání zakázky na provedení opravy chodníků v ulici Thomayerova dle vnitřní směrnice č. 3/2007 firmě Ptáčník Dopravní stavby, s.r.o., se sídlem Cihlářská 552, IČ:26363747, 344 01 Domažlice za celkovou cenu 284.990,- Kč
b) schvaluje návrh smlouvy o dílo na realizaci stavby „Oprava chodníků v ulici Thomayerova v Domažlicích“ uzavíranou s firmou Ptáčník Dopravní stavby, s.r.o., se sídlem Cihlářská 552, IČ:26363747, 344 01 Domažlice za celkovou cenu 284.990,- Kč vč. DPH
c) schvaluje rozpočtové opatření na úhradu nákladů spojených s realizací stavby „Oprava chodníků v ulici Thomayerova v Domažlicích“ takto:
org. 0261 § 6409 pol. 5901 – 285.000,- Kč (snížení rozpočtové rezervy)
org. 0246 § 2219 pol. 5171 + 285.000,- Kč (opravy chodníků v ulici Thomayerova)    (OISPRM)


1373 - a) schvaluje dle vnitřní směrnice č. 3/2007 zadání zakázky na provedení opravy chodníků v ulici Vrchlického v Domažlicích firmě Ptáčník Dopravní stavby, s.r.o., se sídlem Cihlářská 552, IČ:26363747, 344 01 Domažlice za celkovou cenu 276.170,- Kč
b) schvaluje návrh smlouvy o dílo na realizaci stavby „Oprava chodníků v ulici Vrchlického v Domažlicích “ uzavíranou s firmou Ptáčník Dopravní stavby, s.r.o., se sídlem Cihlářská 552, IČ:26363747, 344 01 Domažlice
c) schvaluje rozpočtové opatření na úhradu nákladů spojených s realizací stavby „Oprava chodníků v ulici Vrchlického v Domažlicích“ takto:
org. 0261 § 6409 pol. 5901 – 277.000,- Kč (snížení rozpočtové rezervy)
org. 0246 § 2219 pol. 5171 + 277.000,- Kč (opravy chodníků v ulici Vrchlického)    (OISPRM)


1374 - odkládá projednání bodů č. 31 a 32 na příští schůzi rady města    (OISPRM)

1375 - a) schvaluje smlouvu o dílo uzavíranou s firmou SEG s.r.o., se sídlem Skladová 4, 326 00 Plzeň IČ : 46883657 na realizaci stavby „Rekonstrukce a doplnění veřejného osvětlení v ulici Nerudova v Domažlicích“ dle předloženého návrhu za cenu 106.412,00 Kč vč. DPH
b) schvaluje rozpočtové opatření na úhradu nákladů spojených s realizací stavby „Rekonstrukce a doplnění veřejného osvětlení v ulici Nerudova v Domažlicích“ takto:
org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 107.000,00 Kč (snížení investiční rezervy)
org. 0262 § 3631 pol. 6121 + 107.000,00 Kč (inženýrské sítě – VO v ulici Nerudova)    (OISPRM)


1376 - a) schvaluje nejvhodnější nabídku na uzavření mandátní smlouvy na výkon inženýrské činnosti na akci „Přechod pro chodce v ulici Prokopa Velikého v Domažlicích“ pana Jiřího Hafiče. Na druhém místě se umístila nabídka p. Antonína Becka.
b) schvaluje návrh mandátní smlouvy na zajištění výkonu inženýrské činnosti při realizaci stavby „Přechod pro chodce v ulici Prokopa Velikého v Domažlicích“ uzavírané s panem Jiřím Hafičem     (OISPRM)

1377 - a) schvaluje nejvhodnější nabídku na uzavření smlouvy o dílo na realizaci akce „Přechod pro chodce v ulici Prokopa Velikého v Domažlicích“ firmy Strabag a.s. , Mánesova 166, Stříbro. Na druhém místě se umístila nabídka firmy Ptáčník s.r.o. Cihlářská 552, Domažlice.
b) schvaluje návrh smlouvy o dílo na realizaci stavby „Přechod pro chodce v ulici Prokopa Velikého v Domažlicích“ odkládá do doby přidělení dotace     (OISPRM)

1378 - odkládá projednání bodu č. 36 na příští schůzi rady města     (OKS)

1379 - schvaluje finanční příspěvek ve výši 1.000,- Kč na turistickou akci pořádanou v rámci Evropského dne bez aut dne 22. 9. 2007     (OŠKTVV)

1380 - neschvaluje finanční příspěvek společnosti GeoBohemia, s.r.o. Brtnická 3, Praha 10, k realizaci projektu Český les     (OŠKTVV)

1381 - doporučuje ZM neschválit pořízení změny ÚPN-SÚ Domažlice č. 6    (OVÚP)

1382 - odkládá projednání bodu č. 39 na příští schůzi rady města    (OICTaGIS)

1383 - bere na vědomí informaci OICT a GIS o cenách přenosných počítačů - notebooků vhodných k použití pro práci členů rady města     (OICTaGIS)

1384 - schvaluje uzavření smlouvy o přenechání majetku do užívání mezi městem Domažlice a Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR, Na Poříčním právu 1, 128 00 Praha 2, dle předloženého návrhu     (OICTaGIS)

1385 - bere na vědomí zprávu o činnosti Městské policie Domažlice za měsíc červenec 2007

1386 - a) schvaluje novou otevírací dobu plaveckého bazénu pro veřejnost dle předloženého návrhu
b) nedeleguje na ředitele příspěvkové organizace Plavecký bazén a ubytovna Domažlice rozhodování o stanovení otevírací doby na plaveckém bazénu pro veřejnost    (OF)

1387 - schvaluje příspěvek ve výši 10.000,- Kč na publikaci „Stavby pro volný čas Plzeňského kraje“ za dvojstranu formátu A4     (OŠKTVV)

 

Ing. Miroslav Mach
starosta města
v.r.

 

Dalibor Kubů
místostarosta města
v.r.

Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů).

 

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.

Datum vložení: 27. 8. 2007 0:00
Datum poslední aktualizace: 27. 8. 2007 0:00

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)