Obsah

25. schůze ze dne 6.8.2007

Typ: ostatní
-
U S N E S E N Í
 
z 25. schůze rady města Domažlice,
která se konala dne 6. 8. 2007


Rada města v Domažlicích:

1203 - bere na vědomí přehled nesplněných usnesení rady města Domažlice

1204 - a) schvaluje zadání zakázky na provedení stavby sjezdu pro požární účely dle varianty 2 – recyklát - firmě Silnice H.Týn a.s., Nad Rybníčkem 40, 336 01 H. Týn za cenu 346.930,- Kč včetně DPH a uzavření smlouvy o dílo s touto firmou
b) schvaluje toto rozpočtové opatření :
org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 346.930,- Kč (investiční rezerva)
org. 0419 § 3639 pol. 6121 + 346.930,- Kč (PZ etapa I/D - sjezd pro pož. účely)     (OISPRM)


1205 - a) schvaluje nabídku předloženou firmou VLČEK-STAVBY s.r.o., U Garáží 197, 346 01 Horšovský Týn na vybudování provizorního loutkového divadla ve stávajících prostorách v budově MKS (1.patro), náměstí Míru 51, Domažlice - otvor ve stěně, v celkové výši 10.697,- Kč bez 5% DPH (11.232,-Kč vč. DPH)
b) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 11.300,- Kč (Investiční rezerva)
org. 0287 § 3319 pol. 5171 + 11.300,- Kč (Provizorni divadélko v MKS)    (OISPRM)


1206 - a) schvaluje nabídku předloženou firmou Plynoma, s.r.o., Prokopa Velikého 652, Domažlice na odstranění prasklého vodovodního potrubí a poškozených instalací v kuchyni ZŠ Msgr. B. Staška v Domažlicích, v celkové výši 38.059,- Kč bez 19% DPH (45.290,21 Kč vč. DPH)
b) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 45.300,- Kč (Investiční rezerva)
org. 0287 § 3113 pol. 5171 + 45.300,- Kč (ZŠ Msgr.B.Staška - stavební úpravy kuchyně)    (OISPRM)


1207 - schvaluje smlouvu o dílo uzavíranou s firmou Elektro Mleziva, s.r.o. Domažlice, se sídlem Chrastavická 216, Domažlice, IČ: 61168068, na realizaci stavby „Rekonstrukce a doplnění veřejného osvětlení v ulicích Vrchlického a Thomayerova v Domažlicích“ dle předloženého návrhu za cenu 473.574,80 Kč vč. DPH     (OISPRM)

1208 - schvaluje smlouvu o dílo uzavíranou s firmou JH projekt - Ing. Jaroslav Havlík, Národních mučedníků 196, 39 01 Klatovy na zpracování projektové dokumentace stavby „Veřejné osvětlení v ulici Fügnerova a Tyršova v Domažlicích“ dle předloženého návrhu za cenu 16.065,- Kč vč. DPH     (OISPRM)

1209 - a) schvaluje nejvhodnější nabídku na uzavření smlouvy o dílo na realizaci akce „městský kamerový systém – III. etapa“ firmy VEGACOM a.s. Šenovská 30/434, 182 03 Praha. Na druhém místě se umístila nabídka firmy TIOS s.r.o. , Kozinova 46, Domažlice.
b) schvaluje návrh smlouvy o dílo na realizaci akce „Městský kamerový systém - III.etapa“ mezi městem Domažlice a firmou VEGACOM a.s. Šenovská 30/434, 182 03 Praha    (OISPRM)

1210 - a) schvaluje zadání zakázky na zpracování PD v rozsahu pro územní řízení stavby „Cyklostezka Domažlice - Chrastavice - propojení s ulicí Na Hvízdalce“ firmě Ptáčník – Dopravní stavby s.r.o. Domažlice, se sídlem Cihlářská 552, 344 01 Domažlice, IČ: 26363747 za cenu 37.500,- Kč vč. DPH
b) schvaluje rozpočtové opatření k zajištění úhrady nákladů za zpracování PD pro územní řízení stavby „Cyklostezka Domažlice - Chrastavice - propojení s ulicí Na Hvízdalce“ takto:
org. 0245 § 2119 pol. 6121 + 37.500,- Kč ( Cyklostezka Domažlice - Chrastavice - propojení s ulicí Na Hvízdalce)
org. 0245 § 3639 pol. 6121 - 37.500,- Kč (PD - různá)     (OISPRM)


1211 - a) ukládá OISPRM zajistit provedení opravy nezpevněné části vozovky v ulici Ladova v Domažlicích
b) schvaluje zadání zakázky na provedení opravy vozovky v ulici Ladova v Domažlicích na základě nejnižší ceny firmě Ptáčník – Dopravní stavby, s.r.o., se sídlem Cihlářská 552, 344 01 Domažlice za cenu 150.925,- Kč
c) schvaluje rozpočtové opatření na úhradu nákladů spojených s provedením opravy vozovky v ulici Ladova v Domažlicích takto:
org. 0261 § 6409 pol. 5901 - 151.000,- Kč (snížení rozpočtové rezervy)
org. 0246 § 2219 pol. 5171 + 151.000,- Kč (místní komunikace – oprava ulice Ladova)    (OISPRM)


1212 - schvaluje záměr vybudování prodloužení chodníku v ulici Petrovická u čp. 257 dle předloženého návrhu     (OISPRM)

1213 - a) schvaluje návrh smlouvy na dopracování projektové dokumentace pro stavební povolení na stavbu „Domov pro seniory Domažlice“, včetně zajištění vyjadřujících se orgánů, předložený spol. Šumavaplan, spol. s r.o., projekční a inženýrské středisko, Krátká 98/III, 342 01 Sušice
b) schvaluje toto rozpočtové opatření :
org. 0245 § 3639 pol. 6121 - 357.000,00 Kč (PD různé)
org. 0245 § 4357 pol. 6121 +357.000,00 Kč (domov důchodců)     (OISPRM)


1214 - odkládá projednání bodu č. 12 s tím, že budou osloveni další projektanti    (OISPRM)

1215 - a) bere na vědomí konání „Jízdy historických vozidel“ na náměstí Míru dne 18. 8. 2007 od 8.00 do 15.00 hod
b) souhlasí s uzavírkou horní poloviny náměstí Míru dne 18. 8. 2007 z důvodu konání „Jízdy historických vozidel“ s tím, že bude umožněn průjezd požárních, zdravotnických a ostatních nezbytných vozidel     (OSM-MH)

1216 - a) schvaluje zveřejnění záměru prodat spoluvlastnický podíl ze stpč. 2576, k.ú. Domažlice ve výši 7040/120590, k.ú. Domažlice pod bytovým domem čp. 508 v Kunešově ul. v Domažlicích
b) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření kupní smlouvy na spoluvlastnický podíl ve výši 7040/120590 ze stavební parcely č. 2576, k.ú. Domažlice dle předloženého návrhu     (OSM-MH)

1217 - a) schvaluje zveřejnění záměru prodat spoluvlastnický podíl ze stpč.2576, k.ú. Domažlice ve výši 7060/120590, k.ú. Domažlice pod bytovým domem čp. 508 v Kunešově ul. v Domažlicích
b) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření kupní smlouvy na spoluvlastnický podíl ve výši 7060/120590 ze stavební parcely č. 2576, k.ú. Domažlice dle předloženého návrhu     (OSM-MH)

1218 - a) schvaluje zveřejnění záměru prodat spoluvlastnický podíl ze stpč.2564, k.ú. Domažlice ve výši 6100/158880, k.ú. Domažlice pod bytovým domem čp. 496 v Kunešově ul. v Domažlicích
b) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření kupní smlouvy na spoluvlastnický podíl ve výši 6100/158880 ze stavební parcely č. 2564, k.ú. Domažlice dle předloženého návrhu     (OSM-MH)

1219 - a) schvaluje zveřejnění záměru prodat spoluvlastnický podíl ze stpč.2565, k.ú. Domažlice ve výši 6886/118942, k.ú. Domažlice pod bytovým domem čp. 497 v Kunešově ul. v Domažlicích
b) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření kupní smlouvy na spoluvlastnický podíl ve výši 6886/118942 ze stavební parcely č. 2565, k.ú. Domažlice dle předloženého návrhu     (OSM-MH)

1220 - a) schvaluje zveřejnění záměru prodat spoluvlastnický podíl ze stpč.2565, k.ú. Domažlice ve výši 5981/118942, k.ú. Domažlice pod bytovým domem čp. 497 v Kunešově ul. v Domažlicích
b) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření kupní smlouvy na spoluvlastnický podíl ve výši 5981/118942 ze stavební parcely č. 2565, k.ú. Domažlice dle předloženého návrhu     (OSM-MH)

1221 - a) schvaluje zveřejnění záměru prodat spoluvlastnický podíl ze stpč.2565, k.ú. Domažlice ve výši 6916/118942, k.ú. Domažlice pod bytovým domem čp. 497 v Kunešově ul. v Domažlicích
b) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření kupní smlouvy na spoluvlastnický podíl ve výši 6916/118942 ze stavební parcely č. 2565, k.ú. Domažlice dle předloženého návrhu     (OSM-MH)

1222 - a) schvaluje zveřejnění záměru prodat spoluvlastnický podíl ze stpč. 2566 a 2567, k.ú. Domažlice ve výši 4427/187485, k.ú. Domažlice pod bytovým domem čp. 498 a 499 v Kunešově ul. v Domažlicích
b) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření kupní smlouvy na spoluvlastnický podíl ve výši 4427/187485 ze stavební parcely č. 2566 a 2567, k.ú. Domažlice dle předloženého návrhu     (OSM-MH)

1223 - a) schvaluje zveřejnění záměru prodat spoluvlastnický podíl ze stpč. 2566 a 2567, k.ú.Domažlice ve výši 4227/187485, k.ú. Domažlice pod bytovým domem čp. 498 a 499 v Kunešově ul. v Domažlicích
b) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření kupní smlouvy na spoluvlastnický podíl ve výši 4227/187485 ze stavební parcely č. 2566 a 2567, k.ú. Domažlice dle předloženého návrhu     (OSM-MH)

1224 - a) schvaluje zveřejnění záměru prodat spoluvlastnický podíl ze stpč. 2566 a 2567, k.ú.Domažlice ve výši 7034/187485, k.ú. Domažlice pod bytovým domem čp. 498 a 499 v Kunešově ul. v Domažlicích
b) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření kupní smlouvy na spoluvlastnický podíl ve výši 7034/187485 ze stavební parcely č. 2566 a 2567, k.ú. Domažlice dle předloženého návrhu     (OSM-MH)

1225 - a) schvaluje zveřejnění záměru prodat spoluvlastnický podíl ze stpč. 2566 a 2567, k.ú.Domažlice ve výši 6928/187485, k.ú. Domažlice pod bytovým domem čp. 498 a 499 v Kunešově ul. v Domažlicích
b) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření kupní smlouvy na spoluvlastnický podíl ve výši 6928/187485 ze stavební parcely č. 2566 a 2567, k.ú. Domažlice dle předloženého návrhu     (OSM-MH)

1226 - a) schvaluje zveřejnění záměru prodat spoluvlastnický podíl ze stpč. 2566 a 2567, k.ú.Domažlice ve výši 6928/187485, k.ú. Domažlice pod bytovým domem čp. 498 a 499 v Kunešově ul. v Domažlicích
b) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření kupní smlouvy na spoluvlastnický podíl ve výši 6928/187485 ze stavební parcely č. 2566 a 2567, k.ú. Domažlice dle předloženého návrhu     (OSM-MH)

1227 - a) schvaluje zveřejnění záměru prodat spoluvlastnický podíl ze stpč. 2566 a 2567, k.ú. Domažlice ve výši 4227/187485, k.ú. Domažlice pod bytovým domem čp. 498 a 499 v Kunešově ul. v Domažlicích
b) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření kupní smlouvy na spoluvlastnický podíl ve výši 4227/187485 ze stavební parcely č. 2566 a 2567, k.ú. Domažlice dle předloženého návrhu     (OSM-MH)

1228 - a) schvaluje zveřejnění záměru prodat spoluvlastnický podíl ze stpč. 2566 a 2567, k.ú. Domažlice ve výši 4438/187485, k.ú. Domažlice pod bytovým domem čp. 498 a 499 v Kunešově ul. v Domažlicích
b) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření kupní smlouvy na spoluvlastnický podíl ve výši 4438/187485 ze stavební parcely č. 2566 a 2567, k.ú. Domažlice dle předloženého návrhu     (OSM-MH)

1229 - a) schvaluje zveřejnění záměru prodat spoluvlastnický podíl ze stpč.2577, k.ú. Domažlice ve výši 3506/159341 a 3506/159341, k.ú. Domažlice pod bytovým domem čp. 509 v Kunešově ul. v Domažlicích
b) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření kupní smlouvy na spoluvlastnický podíl 3506/159341 ze stavební parcely č. 2577, k.ú. Domažlice a na spoluvlastnický podíl 3506/159341 ze stavební parcely č. 2577, k.ú. Domažlice, dle předloženého návrhu     (OSM-MH)

1230 - nesouhlasí s umisťováním posezení a jiných překážek v podloubí domů na náměstí Míru z hlediska bezpečnosti chodců a vozíčkářů     (OSM-MH)

1231 - doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření darovací smlouvy mezi Plzeňským krajem a Městem Domažlice na darování pozemků – pozemkových parcel č. 5500, 335/3, 5502, 5430/4, 5429 a stavební parcely č. 478/7, vše v k. ú. Domažlice dle předloženého návrhu     (OSM)

1232 - schvaluje zřízení věcného břemene zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy v rámci stavby Domažlice, Vrbova-kabel NN na pozemkové parcele č. 2355/4 v k. ú. Domažlice ve prospěch ČEZ Distribuce, a. s., Vinohradská 325/8, Praha 2, IČ 27232425 na dobu neurčitou dle předloženého návrhu smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IE-12-0001977/001     (OSM)

1233 - souhlasí s umístěním potrubí pro zřízení odběru vody pro vlastníky pozemkových parcel v zahrádkářské kolonii nad tratí v pozemkových parcelách č. 4989, 4987/3, 2585/20, 2685/7, 2689/15 (PK), 4987/1, 4987/2 (PK), 2585/44, 2585/33, vše v k.ú. Domažlice dle předloženého situačního náčrtu     (OSM)

1234 - souhlasí s umístěním potrubí pro vypouštění odpadních vod ze septiku umístěného na pozemkové parcele č. 667/3 v pozemkových parcelách č. 39, 28, 665, vše v k. ú. Havlovice u Domažlic dle předloženého situačního náčrtu     (OSM)

1235 - souhlasí s odběrem vody z veřejné studny umístěné na pozemkové parcele č. 2976/2, k. ú. Domažlice v Pískovně pro p. Jiřího Janáčka    (OSM)

1236 - schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene umístění stavby venkovního přístupového schodiště na cizím pozemku – pozemkové parcele č. 4820, k.ú. Domažlice ve vlastnictví města Domažlice ve prospěch společnosti DORKA spol. s r. o., se sídlem Praha, Nad Kundratkou 380/19, IČ 18230237 dle předloženého návrhu     (OSM)

1237 - bere na vědomí informaci odboru správy majetku týkající se vlastnictví „svaté studny“ v Poděbradově ul. v Domažlicích a souhlasí se zasláním dopisu manželům Pivoňkovým dle předloženého návrhu     (OSM)

1238 - doporučuje zastupitelstvu města schválit odkoupení pozemků p.č. 1306/1 a 1306/2 k.ú. Újezd u Domažlic, a to spoluvlastnického podílu 1/12 za cenu 100,--Kč/m2 a uzavření kupní smlouvy mezi městem Domažlice a paní Miloslavou Kriškovou dle předloženého návrhu     (OSM)

1239 - doporučuje zastupitelstvu města schválit odkoupení pozemků p.č. 1306/1 a 1306/2 k.ú. Újezd u Domažlic, a to spoluvlastnického podílu 1/12 za cenu 100,--Kč/m2 a uzavření kupní smlouvy mezi městem Domažlice a panem Vladimírem Stieberem dle předloženého návrhu     (OSM)

1240 - doporučuje zastupitelstvu města schválit odkoupení pozemků p.č. 1306/1 a 1306/2 k.ú. Újezd u Domažlic, a to spoluvlastnického podílu 1/4 za cenu 100,--Kč/m2 a uzavření kupní smlouvy mezi městem Domažlice a paní Stanislavou Stieberovou dle předloženého návrhu     (OSM)

1241 - doporučuje zastupitelstvu města schválit odkoupení pozemků p.č. 1306/1 a 1306/2 k.ú. Újezd u Domažlic, a to spoluvlastnického podílu 1/2 za cenu 100,--Kč/m2 a uzavření kupní smlouvy mezi městem Domažlice a paní Milenou Šimkovou dle předloženého návrhu     (OSM)

1242 - bere na vědomí dopis KČT, odbor Domažlice, ve věci nutnosti řešit stav objektů na Čerchově po vichřici     (OSM)

1243 - doporučuje zastupitelstvu města schválit odkoupení části parcely 2673/3, nově označené dle geometrické plánu č.3107-1119-2007 vyhotoveného měřickou kanceláří GEO HT HAVELKA s.r.o., Husovo nám. 60, H. Týn, kancelář Domažlice, Benešova 377, novým číslem 2673/10, která vznikla sloučením dílu „b“ stavební parcely č. 1157 a dílu „a“ pozemkové parcely č. 2673/3, k.ú. Domažlice, za cenu 250,- Kč/m2 a uzavření kupní smlouvy mezi Městem Domažlice a Tomášem Růžkem dle předloženého návrhu     (OSM)

1244 - souhlasí s podnájmem části venkovní obvodové zdi kuželny č.p. 17 na st. p. č. 123, k. ú. Havlovice u Domažlic, pro umístění reklamního poutače společnosti Panský dvůr a. s., Žižkova 16, Domažlice, IČ 648501825     (OSM)

1245 - doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí dopis společnosti AZ - CZECH s.r.o., se sídlem Draženov 43, PSČ 345 20, IČ 26379431 a zrušit platnost usnesení č. 408 a 411 ze dne 25. 4. 2007     (OSM)

1246 - schvaluje podnájem nebytových prostor – garáží v budově čp. 87 v Kozinově ulici v Domažlicích panu Miroslavu Tichému podnikajícímu pod jménem Mediagraphic, IČ 12868663, za účelem výroby reklamy, za cenu 8.053,- Kč + inflační nárůst na dobu neurčitou od 1.1.2008     (OSM)

1247 - a) doporučuje ZM vzít na vědomí zápis ze dne 17.7. 2007 a neměnit usnesení ZM č. 529 z 27.6. 2007
b) doporučuje ZM odložit prodej pozemků v lokalitě Židova louka do doby uzavření směnné smlouvy     (OSM)

1248 - schvaluje ukončení nájemní smlouvy uzavřené mezi Městem Domažlice a Domažlickými Technickými službami spol. s r.o. dne 30.9.2003 na pronájem nebytových prostor – prostor bývalé uhelny včetně dvora kotelny Kovařovicova čp. 274 v Domažlicích za účelem užívání jako skladu posypového materiálu - dohodou k 31.8.2007     (OSM)

1249 - mění a doplňuje usnesení č. 1176  takto:
"schvaluje pronájem nemovitostí v areálu DTS v Chrastavické ulici v Domažlicích: administrativní budovy čp. 170, garáží, dílen, skladů na stavebních parcelách č. 3556, 3431 a 3430 a stavebních parcel č. 3556, 3430, 3431, pozemkových parcel č. 599/4, 599/8, 599/23, 599/17, 599/34, 599/33, 604/6, 2398/22 a skladu soli v Kovařovicově ulici čp. 274 na stpč. 3285, vše k.ú. Domažlice, DTS Domažlice, příspěvkové organizaci, IČ 73733113, za účelem uvedeným jako předmět činnosti ve zřizovací listině nájemce a schvaluje uzavření nájemní smlouvy dle předloženého návrhu"     (OSM)

1250 - bere na vědomí informaci odboru správy majetku o odstranění grafitů na nemovitostech ve vlastnictví města Domažlice, a proto Město Domažlice nadále nepožaduje náhradu škody    (OSM)

1251 - bere na vědomí dopis manželů Věry a Josefa Štětinových a souhlasí s jejich pozváním na jednání rady města, které se uskuteční dne 20. 8. 2007    (OSM)

1252 - doporučuje zastupitelstvu města schválit směnu části pozemkové parcely č. 4949/1, k. ú. Domažlice a uzavření směnné smlouvy s panem Tomášem Příbkem dle předloženého návrhu     (OSM)

1253 - schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 1, v budově čp. 244, v ulici 17. listopadu v Domažlicích     (OSM)

1254 - schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 16, v budově čp. 257, v ulici Petrovické v Domažlicích     (OSM)

1255 - schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 11, v budově čp. 162, v ulici Kosmonautů v Domažlicích     (OSM)

1256 - ukládá OSM při předkládání žádostí o výměnu bytů do RM předkládat evidenční list s původní výší nájemného u každého z bytů

1257 - schvaluje stanovení jednonásobného nájemného u bytové jednotky č. 6, v budově čp. 252, v ulici 17. listopadu v Domažlicích budoucímu nájemci bytové jednotky z důvodu provedené výměny bytů    (OSM)

1258 - schvaluje stanovení jednonásobného nájemného u bytové jednotky č. 2, v budově čp. 237, v ulici 17. listopadu v Domažlicích budoucímu nájemci bytové jednotky z důvodu provedené výměny bytů    (OSM)

1259 - schvaluje stanovení jednonásobného nájemného u bytové jednotky č. 9, v budově čp. 249, v ulici 17. listopadu v Domažlicích budoucímu nájemci bytové jednotky z důvodu provedené výměny bytů    (OSM)

1260 - neschvaluje stanovení jednonásobného nájemného u bytové jednotky č. 2, v budově čp. 144, v ulici náměstí Míru v Domažlicích budoucímu nájemci bytové jednotky     (OSM)

1261 - a) bere na vědomí odmítnutí přidělené bytové jednotky č. 20, v budově čp. 612, v ulici Michlově v Domažlicích
b) neschvaluje v souladu s Čl. III – Kritéria pro výběr žadatelů „Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice vyřazení ze „Seznamu nejpotřebnějších žadatelů“ pro byt 3 + 1     (OSM)

1262 - a) bere na vědomí odmítnutí přidělené bytové jednotky č. 18, v budově čp. 630, v ulici Michlově v Domažlicích
b) schvaluje v souladu s Čl. III – Kritéria pro výběr žadatelů „Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice vyřazení ze „Seznamu nejpotřebnějších žadatelů“ pro byt 1 + 1     (OSM)

1263 - neschvaluje záměr provedení stavebních prací – výměny výloh a dveří u nemovitosti čp. 61 v ul. Msgre. B. Staška, Domažlice na vlastní náklady nájemce     (OSM)

1264 - schvaluje uzavření dodatku č. I k nájemní smlouvě uzavřené mezi Městem Domažlice a paní Petrou Dočekalovou, kterým se mění čl. II této smlouvy dle předloženého návrhu     (OSM)

1265 - bere na vědomí informaci Domažlické správy nemovitostí, spol. s r. o., Domažlice o vyhodnocení nákladovosti provozu při ohřevu TUV na NTK Kovařovicova a SS Palackého a schvaluje prodloužení doby dodávání TUV ze současných 17,00 hod (5,00 – 22,00) na 18 hod. a to v čase od 5,00 hod do 23,00 hod     (OSM)

1266 - doporučuje ZM neschválit zrušení předkupního práva k bytové jednotce č. 4, v budově čp. 206, v ulici Palackého v Domažlicích     (OSM)

1267 - doporučuje ZM neschválit zrušení předkupního práva k bytové jednotce č. 2, v budově čp. 206, v ulici Palackého v Domažlicích     (OSM)

1268 - schvaluje zvýšení ceny nájemného z bytu od 1. 1. 2008 dle předloženého návrhu    (OSM)

1269 - schvaluje podání výpovědi z nájmu bytu č. 1, v budově čp. 630, v ulici Michlově v Domažlicích nájemci bytu     (OSM)

1270 - schvaluje podání výpovědi z nájmu bytu č. 4, v budově čp. 157, v ulici Kozinově v Domažlicích nájemci bytu     (OSM)

1271 - schvaluje podání výpovědi z nájmu bytu č. 33, v budově čp. 258, v ulici Petrovické v Domažlicích nájemci bytu     (OSM)

1272 - a) schvaluje v souladu s Čl. III – Kritéria pro výběr žadatelů „Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice“ zařazení do „Seznamu nejpotřebnějších žadatelů“ pro byt 1 + 1
b) schvaluje v souladu s Čl. IV – Rozhodnutí o přidělení bytu a o uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu „Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice“ přidělení bytové jednotky č.10, v budově čp. 258, v ulici Petrovické v Domažlicích , s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu     (OSM)

1273 - a) schvaluje v souladu s Čl. III – Kritéria pro výběr žadatelů „Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice“ zařazení do „Seznamu nejpotřebnějších žadatelů“ pro byt 1 + 2
b) schvaluje v souladu s Čl. IV – Rozhodnutí o přidělení bytu a o uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu „Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice“ přidělení bytové jednotky č. 20, v budově čp. 258, v ulici Petrovické v Domažlicích , s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu     (OSM)

1274 - a) schvaluje v souladu s Čl. III – Kritéria pro výběr žadatelů „Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice“ zařazení do „Seznamu nejpotřebnějších žadatelů“ pro byt 1 + 1
b) schvaluje v souladu s Čl. IV – Rozhodnutí o přidělení bytu a o uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu „Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice“ přidělení bytové jednotky č. 18, v budově čp. 630, v ulici Michlově v Domažlicích , s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu     (OSM)

1275 - a) schvaluje v souladu s Čl. III – Kritéria pro výběr žadatelů „Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice“ zařazení do „Seznamu nejpotřebnějších žadatelů“ pro byt 1 + 2
b) schvaluje v souladu s Čl. IV – Rozhodnutí o přidělení bytu a o uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu „Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice“ přidělení bytové jednotky č. 20, v budově čp. 623, v ulici Michlově v Domažlicích , s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu     (OSM)

1276 - odkládá projednání bodů č. 45 a 46 do příští schůze RM     (OSM)

1277 - a) schvaluje znění průvodního dopisu k nabídce na odkoupení bytu dle předloženého návrhu
b) ukládá společnosti Domažlická správa nemovitostí, spol. s r.o. rozeslání návrhu na odkoupení bytu s průvodním dopisem dle předloženého návrhu osobám, jichž se doprodej bytů týká, poté co ZM schválí změnu „Zásad“
c) doporučuje ZM schválit změnu „Zásad k prodeji bytů a nebytových prostor v majetku města Domažlice“ dle předloženého návrhu, tedy v jejich čl. IV, který by nadále měl mít toto znění:
„Čl. IV – Oprávněné osoby
Nabývat do vlastnictví podle těchto zásad byt či nebytové prostory v obytném domě může na základě nabídky města Domažlice jakožto vlastníka bytu či nebytových prostor pouze nájemce tohoto bytu nebo těchto nebytových prostor. Nepřijme-li nájemce nabídku města Domažlice na odkoupení bytu nebo nebytových prostor do šesti měsíců ode dne, kdy mu byla doručena, je město Domažlice oprávněno převést vlastnické právo k bytu nebo nebytovým prostorám jiné osobě než nájemci a dále postupovat v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, v platném znění.“     (OSM)


1278 - bere na vědomí informaci odboru správy majetku týkající se vodoprávních řízení ve věci vydání povolení k vypouštění odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu v obci Havlovice u Domažlic a souhlasí s navrhovaným postupem OSM

1279 - schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene za účelem uložení, provozování, údržby a oprav podzemního vedení telekomunikačního vedení se společností Télefonica O2 Czech Republic, a. s., se sídlem Olšanská 55/5, 130 34 Praha 3, IČ 601 93 339 dle předloženého návrhu OSM

1280 - souhlasí s odvozem volně ležících kamenů nacházejících se na stavební parcele č. 1178, k.ú. Domažlice panem Bořivojem Oherou OSM

1281 - mění a doplňuje usnesení č. 2667 ze dne 30. 9. 2004 takto:
"zplnomocňuje odbor správy majetku Městského úřadu Domažlice k zastupování města Domažlice při jednáních ve správním řízení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a dle vyhlášky č. 137/1998 o obecně technických požadavcích na výstavbu k převzetí rozhodnutí vydaných příslušným stavebním úřadem a vzdání se práva odvolání v těchto řízeních" OSM

1282 - bere na vědomí žádost paní Ireny Jiránkové
OSM

1283 - schvaluje uzavření nájemní smlouvy mezi příspěvkovou organizací Plavecký bazén a ubytovna Domažlice a panem Pavlem Wolfem dle předloženého návrhu OF

1284 - bere na vědomí „Posouzení možnosti vstupu zdarma pro návštěvníky koupaliště Babylon a snížení stavu personálu na koupališti“ zpracované ředitelem příspěvkové organizace Plavecký bazén a ubytovna Domažlice OF

1285 - a) schvaluje přechodnou otevírací dobu plaveckého bazénu ve dnech od 17. 8. do 25. 8.2007 dle předloženého návrhu
b) souhlasí s uzavřením plaveckého bazénu pro veřejnost od 17.00 do 18.00 hod. ve dnech od 17. 8. do 25. 8. 2007 OF

1286 - doporučuje zastupitelstvu města Domažlice schválit následující rozpočtové opatření:
org. 0229 § 6171 pol. 5011 – 700.000,- Kč (snížení výdajů na platy)
org. 0229 § 6171 pol. 5031 - 182.000,- Kč (snížení výdajů na soc. pojištění)
org. 0229 § 6171 pol. 5032 - 63.000,- Kč (snížení výdajů na zdravotní pojištění)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 + 945.000,- Kč (zvýšení investiční rezervy) OF

1287 - schvaluje následující rozpočtové opatření, kterým bude do rozpočtu města Domažlice zahrnuta dotace na III. čtvrtletí na sociálně právní ochranu dětí:
org. 0810 pol. 4111 + 477.378,- Kč ÚZ 98216 (dotace na soc. právní ochranu dětí)
org. 0229 § 6171 pol. 5011 + 353.613,- Kč ÚZ 98216 (platy hrazeno z dotace)
org. 0229 § 6171 pol. 5011 – 353.613,- Kč (snížení výdajů na platy hrazených z vlastních zdrojů)
org. 0229 § 6171 pol. 5031 + 91.940,- Kč ÚZ 98216 (soc. pojištění hrazeno z dotace)
org. 0229 § 6171 pol. 5031 - 91.940,- Kč (snížení výdajů na soc. pojištění hraz. z vlast. zdrojů)
org. 0229 § 6171 pol. 5032 + 31.825,- Kč ÚZ 98216 (zdrav. pojištění hrazeno z dotace)
org. 0229 § 6171 pol. 5032 - 31.825,- Kč (snížení výdajů na zdrav. poj. hrazeno z vlast. zdrojů)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 + 477.378,- Kč (zvýšení investiční rezervy) OF

1288 - bere na vědomí účetní výkazy hospodářské činnosti města Domažlice k 30. 6. 2007
OF

1289 - schvaluje změnu finančního plánu hospodářské činnosti města Domažlice na rok 2007 takto:
navýšení výnosů hospodářské činnosti města Domažlice o částku 446.872,- Kč (dotace z rozpočtu města)
navýšení nákladů na položce č. 23 opravy – ostatní firmy o částku 446.872,- Kč (vázáno na akci výměna kotlů 77 b.j. Petrovická ulice)
v rámci položky č. 23 opravy – ostatní firmy přesunutí částky ve výši 531.592,- Kč z akce opravy náměstí Míru čp. 144 na akci výměna kotlů 77 b.j. Petrovická ulice
OF

1290 - schvaluje rozpočtové opatření, kterým bude do rozpočtu města zahrnuta dotace ve výši
120.000,- Kč takto:
org. 0287 pol. 4122 + 120.000,- Kč (dotace na obnovu čp. 144, náměstí Míru)
org. 0287 § 3322 pol. 5341 + 120.000,- Kč (oprava čp. 144, náměstí Míru) OF

1291 - schvaluje rozpočtové opatření, kterým bude převedena z rozpočtové rezervy částka ve výši
428.077,- Kč na pokrytí nákladů obnovy kulturní památky čp. 144, náměstí Míru takto:
org. 0287 § 3322 pol. 5341 + 428.077,- Kč (oprava čp. 144, náměstí Míru)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 428.077,- Kč (snížení rozpočtové rezervy) OF

1292 - doporučuje zastupitelstvu města Domažlice schválit rozpočtové opatření, kterým bude navýšena rozpočtová rezerva takto:
org. 0287 § 3612 pol. 5341 - 3.053.128,- Kč (snížení dotace do hospodářské činnosti města na výměnu kotlů 77 b.j. Petrovická ulice)
org. 0264 § 6409 pol 6901 + 3.053.128,- Kč (zvýšení investiční rezervy) OF

1293 - a) schvaluje uzavření pojistné smlouvy na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla - sněžného pásového vozidla Snow Rabbit 3 se společností Kooperativa a.s. dle předloženého návrhu
b) schvaluje uzavření pojistné smlouvy na pojištění sněžného pásového vozidla Snow Rabbit 3 (živelní pojištění pojištění pro případ odcizení, pojištění strojů) se společností Kooperativa a.s. dle předloženého návrhu
c) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0241 § 3639 pol. 5163 + 55.000,- Kč (pojištění sněžného pásového vozidla Snow Rabbit 3)
org. 0261 § 6409 pol. 5901 – 55.000,- Kč (snížení rozpočtové rezervy) OF

1294 - ukládá makléřské firmě Insia s.r.o., se sídlem Slezská 20, 120 00 Praha 2 – Vinohrady, IČ:48034479, zastoupené Dr. Zdeňkem Konfrštem, provést jménem města Domažlice výběrové řízení na pojištění odpovědnosti a majetku města Domažlice dle předložené zadávací dokumentace v souladu se smlouvou o výkonu odborné činnosti pojišťovacího makléře ze dne 1. 5. 2006 a v souladu s platnými právními předpisy o zadávání veřejných zakázek a oslovit pojišťovny dle předloženého návrhu OF

1295 - a) jmenuje hlavní inventarizační komisi za účelem provedení mimořádné inventarizace pohledávek města Domažlice v tomto složení:
Předseda: Ing. Milena Vlčková
Členové: Ing. Alena Kučerová, Bc. Miluše Rieszová, Ing. Pavel Faschingbauer, Pavel Wolf
b) schvaluje harmonogram mimořádné inventarizace pohledávek města Domažlice k 31. 8. 2007 takto:
1)Průběh inventarizace se řídí vnitřní směrnicí č. 8/2004 (Směrnice pro inventarizaci majetku a závazků).
2)Mimořádná Inventura pohledávek bude provedena k 31. 8. 2007.
3)Tajemnice MěÚ jmenuje dvě dílčí inventarizační komise (jedna pro pohledávky v hlavní činnosti a jedna pro pohledávky v hospodářské činnosti města Domažlice) do 20. 8. 2007.
4)Porovnání skutečného stavu s účetním stavem provedou jednotlivé dílčí inventarizační komise ve spolupráci s účetní města Domažlice nejpozději do 16. 9. 2007.
5)Zápisy o provedení dílčí inventury (včetně inventurních soupisů) předloží předsedové dílčích inventarizačních komisí hlavní inventarizační komisi prostřednictvím finančního odboru nejpozději do 30. 9. 2007.
6)Hlavní inventarizační komise projedná zápisy dílčích inventarizačních komisí nejpozději do 16. 10. 2007.
7)S průběhem a výsledky mimořádné inventarizace pohledávek seznámí hlavní inventarizační komise radu města Domažlice do konce listopadu 2007.
c) ukládá hlavní inventarizační komisi provést mimořádnou inventarizaci pohledávek města Domažlice k 31. 8. 2007 dle schváleného harmonogramu OF

1296 - odkládá projednání bodu č. 63 na příští schůzi RM OF

1297 - schvaluje s účinností od 1. 1. 2008 do 31. 12. 2009 ceny za zajištění svozu směsného odpadu (číslo dle Katalogu odpadů 20 03 01), mimo odpadu objemného, takto:
Nádoba
Četnost svozu
Cena bez DPH za rok v Kč
Cena bez DPH za měsíc v Kč
110 litrů
1 x týdně
1 476
123
1100 litrů
1 x týdně
14 340
1 195
OF

1298 - ukládá příspěvkové organizaci DTS Domažlice uzavírat smlouvy o zajištění svozu směsného odpadu s právnickými osobami a fyzickými osobami oprávněnými k podnikání za těchto podmínek:
a)smlouvy budou uzavírány na dobu určitou, a to na dobu nejdříve od 1. ledna 2008 a nejpozději do 31. 12. 2009,
b)smlouvy budou uzavírány za ceny dle usnesení č. 1297 rady města ze dne 6.8.2007
OF

1299 - bere na vědomí mimořádnou účetní závěrku společnosti Domažlické Technické služby spol. s r.o. k 31. 5. 2007 OF

1300 - bere na vědomí plnění rozpočtu města Domažlice k 30. 6. 2007 OF

1301 - bere na vědomí Zprávu o výsledku kontroly – prověření reklamace pana Josefa Marka proti vyúčtování tepla za rok 2006 OF

1302 - bere na vědomí nabídku firmy BOHEMIA ENERGY entity s.r.o. na dodávku elektřiny v NN OF

1303 - ukládá jednateli společnosti Domažlické Technické služby spol. s r.o. koupit kameru a záznamové zařízení a umístit je v areálu společnosti PRAVES spol. s r.o. ve spolupráci s panem Kubů, místostarostou města Domažlice OF

1304 - bere na vědomí účetní výkazy společnosti Domažlická správa nemovitostí spol. s r.o. k 30.6. 2007 OF

1305 - schvaluje použití investičního fondu přísp. organizace ZŠ Komenského 17 Domažlice ve výši 98.036,- Kč na pořízení nového turbomixéru do školní jídelny OF

1306 - a) bere na vědomí zprávu o 5 školních úrazech žáků v  Základní škole Domažlice, Komenského 17 v měsíci červnu 2007
b) bere na vědomí zprávu o 2 školních úrazech žáků v Základní škole Domažlice, Msgre Staška 232 v měsíci červnu 2007 OŠKTVV

1307 - bere na vědomí výši úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole v částce 300,- Kč měsíčně pro období od 1.9.2007 do 31.8.2008 OŠKTVV

1308 - schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 8.200,- Kč na dofinancování nájmu v MKS Domažlice pro Českomoravskou mysliveckou jednotu, Okresní myslivecký spolek Domažlice OŠKTVV

1309 - schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 10.000- Kč na úhradu nákladů spojených s ozvučením tělocvičny pro TJ Jiskra Domažlice, oddíl basketbalu OŠKTVV

1310 - schvaluje poskytnutí finančního příspěvku na provoz pro Oblastní charitu Klatovy, Domov pro matky s dětmi v tísni, ve výši 3.000,-Kč OŠKTVV

1311 - schvaluje poskytnutí finančního příspěvku na činnost pro Horolezecký oddíl Domažlice ve výši 3.000,- Kč OŠKTVV

1312 - schvaluje poskytnutí finančního příspěvku na činnost ve výši 20.000,- Kč Skupině historického šermu Korbel Domažlice OŠKTVV

1313 - schvaluje poskytnutí finančního příspěvku na činnost ve výši 10.000,- Kč pro Shaolin Tigers Domažlice OŠKTVV

1314 - a) schvaluje záštitu města Domažlice nad „Velkou cenou Chodska v plavání žactva, dorostu a seniorů“, konanou ve dnech 22. - 23. 9. 2007
b) schvaluje příspěvek ve výši 3.000,- Kč pro TJ Jiskra Domažlice – oddíl plavání, na Velkou cenu Chodska v plavání žactva, dorostu a seniorů, konanou ve dnech 22. - 23. 9. 2007 OŠKTVV

1315 - schvaluje poskytnutí finančního příspěvku na činnost ve výši 3.000,- Kč Tělovýchovné jednotě Orel Domažlice OŠKTVV

1316 - schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 5.000,- Kč na činnost Svazu dobrovolných hasičů Domažlice OŠKTVV

1317 - schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 20.000,- Kč pro Okresní radu - Asociaci školních sportovních klubů, Domažlice, na sportovní soutěže OŠKTVV

1318 - a) neschvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 11.900,- Kč na tisk připravované knihy „Půl kopy pohádek a pověstí z Plzeňského kraje“ reklamní agentuře RLA Stallion s.r.o., Lobezská 53/55, Plzeň
b) neschvaluje zakoupení knih „Půl kopy pohádek a pověstí z Plzeňského kraje“ od reklamní agentury RLA Stallion s.r.o., Lobezská 53/55, Plzeň
c) neschvaluje zakoupení Kouzelných omalovánek a Strašidelného pexesa od reklamní agentury RLA Stallion s.r.o., Lobezská 53/55, Plzeň OŠKTVV

1319 - a) neschvaluje účast města Domažlice v projektu "Stolní kalendář měst a obcí ČR 2008"
b) neschvaluje zakoupení Stolních kalendářů měst a obcí ČR 2008 OŠKTVV

1320 - schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace z „Grantového programu Plzeňského kraje v oblasti kultury pro rok 2007“ určené pro příspěvkovou organizaci MKS Domažlice na částečnou úhradu nákladů spojených s organizací projektu „Hudba pod hradem“ uzavíranou mezi Plzeňským krajem a Městem Domažlice, dle předloženého návrhu
OŠKTVV

1321 - schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace z „Grantového programu Plzeňského kraje v oblasti kultury pro rok 2007“ určené pro příspěvkovou organizaci MKS Domažlice na částečnou úhradu nákladů spojených s organizací projektu „Chodské slavnosti – Vavřinecká pouť 2007“ uzavíranou mezi Plzeňským krajem a Městem Domažlice, dle předloženého návrhu OŠKTVV

1322 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0214 pol. 4122 + 60.000,- Kč (dotace od Plzeňského kraje)
org. 0214 § 3319 pol. 5331 + 60.000,- Kč (převod dotace MKS) OŠKTVV

1323 - a) schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí účelové finanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje na podporu rozvoje venkovského cestovního ruchu v Plzeňském kraji, uzavíranou mezi Plzeňským krajem a Městem Domažlice, dle předloženého návrhu
b) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0214 pol. 4122 + 50.000,- Kč (dotace od Plzeňského kraje)
org. 0214 § 3319 pol. 5331 + 50.000,- Kč (převod dotace MKS) OŠKTVV

1324 - schvaluje záměr vytvoření přírodní galerie s umístěním dřevěných soch podél cyklostezky z Domažlic do Havlovic OŠKTVV

1325 - souhlasí s převodem dřevěných soch vytvořených v roce 2007 z majetku Městského kulturního střediska do majetku města Domažlice OŠKTVV

1326 - souhlasí s převodem dřevěných soch vytvořených v roce 2005 z majetku Městského kulturního střediska do majetku města Domažlice OŠKTVV

1327 - a) souhlasí se zapojením města Domažlice k akci „Ve městě bez mého auta“ v rámci Evropského dne bez aut dne 22.9.2007 a bere na vědomí předběžný návrh programu
b) schvaluje uzavírku dolní části náměstí Míru v Domažlicích za účelem konání akce „Ve městě bez mého auta“ v rámci Evropského dne bez aut dne 22.9.2007 od 8:00 hodin do 13:00 hodin
c) zmocňuje starostu města Domažlice k podepsání Charty 2007 v rámci Evropského dne bez aut OŠKTVV

1328 - schvaluje návrh smlouvy ve věci chemické likvidace bolševníku mezi městem Domažlice a panem Janem Bezděkem OŽP

1329 - schvaluje Dodatek č. 9 Organizačního řádu MěÚ Domažlice dle předloženého návrhu
OKS

1330 - schvaluje oslovení soudního znalce Ing. Mirije Francouze ve věci ocenění rozestavěné stavby zimního stadionu pro potřeby jednání správce konkurzní podstaty a Ministerstva financí ČR OISPRM

1331 - schvaluje uzavření smlouvy o provozování zimního stadiónu mezi městem Domažlice a společností Domažlické Technické služby spol. s r.o. dle předloženého návrhu
OF

1332 - schvaluje v souladu s Čl. IV – Výměna bytů „Zásad pro uzavírání nájemních smluv o nájmu bytů v majetku Města Domažlice“ výměnu bytové jednotky č. 1, v budově čp. 157, v ulici Kozinově v Domažlicích a bytové jednotky č. 2, v budově čp. 155, v ulici Kozinově v Domažlicích, dle předloženého návrhu OSM

1333 - bere na vědomí žádost o prominutí poplatků z prodlení a doporučuje ZM neschválit prominutí poplatků z prodlení
OSM

1334 - ukládá DTS příspěvkové organizaci dle stížnosti SÚS Domažlice opravit v Kozinově ulici svod vody ústící na silnici směr Havlovice OSMPavel Wolf
místostarosta města
v.r.


Dalibor Kubů
místostarosta města
v.r.


Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů).

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje


Vytvořeno: 13. 8. 2007
Poslední aktualizace: 13. 8. 2007 00:00
Autor: