Obsah

22. schůze ze dne 25.6.2007

Typ: ostatní
-
U S N E S E N Í
 
z 22. schůze rady města Domažlice,
která se konala dne 25. 6. 2007


Rada města v Domažlicích:

1077 - schvaluje Dodatek č. 4 ke SOD č. 07/Z24/2006, který předložila firma POHL cz, a.s., odštěpný závod ZUD Plzeň, Domažlická 168, 318 00 Plzeň – změnu termínu na provedení výsadby stromů do 30.11.2007 dle předloženého návrhu. Ostatní ustanovení SOD se nemění.     (OISPRM)

1078 - a) bere na vědomí zápis z místního šetření ze dne 24.5. 2007 se zástupci města a ZŠ Msgre B. Staška, stanovisko DSN s.r.o.. Zahradní 513, 344 67 Domažlice a výsledky průsaku vody ze zdí a stropů provedené CHVaK, a.s. (Ing. Jiřinec) z 14.6. 2007, vše ve věci pronikající vlhkosti podlahou kuchyně ZŠ
b) ukládá OISPRM odstranění poruchy prasklého vodovodního potrubí a to bez výběrového řízení na zhotovitele. Vzhledem k rozsahu a předpokládaným finančním nákladů budou stavební práce zadány přímo dle vnitřní směrnice města Domažlice č. 3/2007, čl. 3, odstavce 2b).     (OISPRM)

1079 - schvaluje návrh dodatku č. 3 ke smlouvě o zhotovení zakázky - dokumentu "Studie rozvoje průmyslového území Domažlice - východ", uzavřené s Regionální rozvoj. agenturou Plz. kraje, Riegrova 1, Plzeň, IČ 25245091, dne 20.10.2006, kterým se prodlužuje termín splnění zakázky do 31.10.2007     (OISPRM)

1080 - a) ruší usnesení č. 925 písm. a), a usnesení č. 925 písm. b) ze dne 28.5.2007 s ohledem na snížení rozsahu předmětu díla upřesněném při projednávání smlouvy o dílo dne 6.6.2007, mezi městem Domažlice a firmou Vodohospodářský rozvoj a výstavba Praha, a.s. IČ:47116901, se sídlem Nábřežní 4, 150 56 Praha 6 – Smíchov
b) schvaluje v souladu s vnitřní směrnicí města č. 3/2007 o zadávání zakázek, přímé zadání zakázky na zpracování „Studie proveditelnosti protipovodňových opatření Domažlice – Havlovice“ firmě Vodohospodářský rozvoj a výstavba Praha, a.s. IČ:47116901, se sídlem Nábřežní 4, 150 56 Praha 6 – Smíchov, za cenu 202.300,- Kč vč. DPH
c) schvaluje smlouvu o dílo uzavíranou s firmou Vodohospodářský rozvoj a výstavba Praha, a.s. IČ:47116901, se sídlem Nábřežní 4, 150 56 Praha 6 – Smíchov na zpracování "Studie proveditelnosti protipovodňových opatření Domažlice – Havlovice“ za celkovou cenu 202.300,- Kč, vč. DPH. Úhrada bude provedena z org. 245, § 3639, pol. 6121- PD různá.
d) schvaluje zplnomocnění firmy Vodohospodářský rozvoj a výstavba Praha, a.s. IČ:47116901, se sídlem Nábřežní 4, 150 56 Praha 6 – Smíchov k zastupování města Domažlice při projednávání "Studie proveditelnosti protipovodňových opatření Domažlice – Havlovice“ s dotčenými orgány a organizacemi státní správy a fyzickými osobami v rozsahu vymezeném smlouvou o dílo uzavřené s městem Domažlice     (OISPRM)

1081 - schvaluje nejvhodnější nabídku na uzavření smlouvy o dílo na realizaci akce „Rekonstrukce veřejného osvětlení v ul. Nerudova v Domažlicích“ firmy SEG s.r.o., Skladová 4, Plzeň, na druhém místě se umístila nabídka firmy Elektro Mleziva s.r.o., Chrastavická 216, Domažlice    (OISPRM)

1082 - odkládá projednání bodu 6 na příští schůzi rady     (OISPRM)

1083 - schvaluje smlouvu na zajištění servisních prací na technologii městského kamerového systému včetně přenosových tras kamery č. 1 – Náměstí Míru, č. 2 – v ulici Msgre. Staška, č. 3 v ulici Komenského a č. 4 – v ulici Kozinova uzavíranou s firmou Investtel Klatovy, s.r.o., se sídlem Klatovy, Domažlické předměstí 610, 33901 Klatovy, dle předloženého návrhu     (OISPRM)

1084 - schvaluje realizaci výstavby III. etapy městského kamerového systému v Domažlicích dle varianty A), tj. umístění kamer č. 9 v ulici Husova a kamery č. 12 v ulici Havlíčkova     (OISPRM)

1085 - schvaluje změnu materiálu při výměně kotlů u 77 b. j. v Petrovické ulici z nerezu na plast. Celková cena zakázky je 3.278.464,- Kč včetně DPH.     (OISPRM)

1086 - ukládá OISPRM provést výběrové řízení na realizaci rozšíření městského kamerového systému, III. etapy ve stanoveném rozsahu na rok 2007

1087 - a) schvaluje nejvhodnější nabídku na uzavření smlouvy o dílo na realizaci akce „Rekonstrukce VO v ul. Thomayerova a Vrchlického v Domažlicích“ firmy Elektro Mleziva s.r.o., Chrastavická 216, Domažlice. Na druhém místě se umístila nabídka firmy Invest tel s.r.o., Domažlické předměstí 610, Klatovy.
b) ukládá OISPRM jednat s firmou Elektro Mleziva o podmínkách uzavření smlouvy o dílo na realizaci stavby „Rekonstrukce VO v ul. Thomayerova a Vrchlického v Domažlicích“    (OISPRM)

1088 - a) schvaluje nejvhodnější nabídku na uzavření smlouvy o dílo na realizaci akce „Rekonstrukce VO v ul. Benešova v Domažlicích“ firmy Elektro Mleziva s.r.o., Chrastavická 216, Domažlice. Na druhém místě se umístila nabídka firmy Invest tel s.r.o., Domažlické předměstí 610, Klatovy.
b) ukládá OISPRM jednat s firmou Elektro Mleziva o podmínkách uzavření smlouvy o dílo na realizaci stavby „Rekonstrukce VO v ul. Benešova v Domažlicích“     (OISPRM)

1089 - doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření na realizaci stavby veřejného osvětlení v ulici Benešova v Domažlicích takto:
org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 715.200,- Kč (Investiční rezerva)
org. 0262 § 3631 pol. 6121 + 715.200,- Kč (Inženýrské sítě – VO Benešova)     (OISPRM)

1090 - doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření na realizaci stavby veřejného osvětlení v ulici Thomayerova, Vrchlického v Domažlicích takto:
org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 536.600,- Kč (Investiční rezerva)
org. 0262 § 3631 pol. 6121 + 536.600,- Kč (Inženýrské sítě – VO Thomayerova, Vrchlického)    (OISPRM)

1091 - a) schvaluje v souladu s Vnitřní směrnicí města č. 3/2007 o zadávání zakázek, přímé zadání zakázky na výkon funkce TDI staveb veřejného osvětlení – koordinace se stavbami přeložek kabelových tras NN v ulicích Benešova, Vrchlického, Thomayerova, Nerudova v Domažlicích panu Antonínovi Beckovi - projektová a inženýrská činnost ve výstavbě, Meclov
b) schvaluje mandátní smlouvu uzavíranou mezi městem Domažlice a panem Antonínem Beckem, projektová a inženýrská činnost ve výstavbě, Meclov okr. Domažlice, na zajištění výkonu funkce technického dozora investora při koordinaci staveb překládky NN a výstavby VO v ulicích Benešova, Thomayerova, Vrchlického a Nerudova v Domažlicích za cenu 29.988 ,- Kč     (OISPRM)

1092 - bere na vědomí zprávu o výsledku veřejnosprávních kontrol provedených u příjemců dotací z rozpočtu města Domažlice dle předloženého návrhu     (OF)

1093 - bere na vědomí návrh firmy ČESPO 21 s.r.o. na odprodej pohledávek, které má firma ČESPO 21 s.r.o. za Stavebním podnikem Klatovy a.s., a neakceptuje tento návrh vzhledem k podmínkám dotace přidělené na výstavbu zimního stadiónu     (OF)

1094 - doporučuje zastupitelstvu města Domažlice schválit toto rozpočtové opatření:
org. 0094 pol. 4129 – 1.072.530,- Kč
org. 0094 pol. 4229 + 1.072.530,- Kč     (OF)

1095 - a) doporučuje zastupitelstvu města Domažlice schválit plnou moc dle přiloženého návrhu, na základě které Město Domažlice jakožto předseda Nájemního družstva GOLEM, IČ: 26360551, zmocní Mgr. Karla Štípka k výkonu veškerých práv a povinností spojených s výkonem funkce předsedy Nájemního družstva GOLEM
b) doporučuje zastupitelstvu města Domažlice zrušit usnesení č. 74 přijaté na zasedání zastupitelstva města dne 20. 11. 2006     (OF)

1096 - souhlasí s pořízením kráječe chleba a knedlíků z investičního fondu příspěvkové organizace Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb - domov pro seniory za cenu do 60.000,- Kč     (OF)

1097 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0116 pol. 4116 + 316.480,- Kč ÚZ 29008 (dotace na činnost odbor. lesního hospodáře)
org. 0116 § 1036 pol. 5169 + 361.480,- Kč ÚZ 29008 (činnost odbor. lesního hospodáře)    (OF)

1098 - ruší platnost usnesení č. 493 ze dne 19. 2. 2007     (OSM)

1099 - odkládá projednání bodů 21 a 22 na příští schůzi rady města     (OSM)

1100 - souhlasí s použitím betonových panelů z cesty za areálem kasáren v Petrovické ul., Domažlice Domažlickými městskými lesy, spol. s r. o., Tyršova 611, Domažlice v areálu přidružené výroby Hadrovec na zpevnění manipulační plochy dle předloženého návrhu    (OSM)

1101 - schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce s Domažlickými městskými lesy, spol. s r. o., Tyršova 611, Domažlice, jejímž předmětem je užívání a provozování sněžného pásového vozidla Snow Rabbit 3, dle předloženého návrhu     (OSM)

1102 - ukládá OF předložit návrh pojistné smlouvy na strojní pojištění sněžného pásového vozidla Snow Rabbit 3 včetně pojištění proti ztrátě a povinného ručení tohoto vozidla se společností Kooperativa a.s.

1103 - schvaluje uzavření dodatku k nájemní smlouvě uzavřené s Okresní hospodářskou komorou Domažlice, se sídlem U nemocnice 579, 344 01 Domažlice dne 2. 12. 2005 na pronájem nebytových prostor v domu č. p. 40 na stavební parcele č. 187/1, k.ú. Domažlice na nám. Míru, Domažlice dle předloženého návrhu

1104 - schvaluje uzavření dodatku k nájemní smlouvě uzavřené s Českým svazem ochránců přírody 22/07 – základní organizace, se sídlem Libosváry 19, 346 01 Horšovský Týn dne 30. 9. 2005 na pronájem prostor v domu č. p. 40 na stavební parcele č. 187/1, k.ú. Domažlice na nám. Míru, Domažlice dle předloženého návrhu

1105 - schvaluje uzavření dodatku k nájemní smlouvě uzavřené s Josefem Sladkým, podnikajícím pod jménem Josef Sladký a spol.  1. 2. 2005 na pronájem prostor v domu č. p. 40 na stavební parcele č. 187/1, k.ú. Domažlice na nám. Míru, Domažlice dle předloženého návrhu

1106 - schvaluje uzavření dodatku k nájemní smlouvě uzavřené s JUDr. Janem Gallivodou – advokátem  dne 28. 5. 2001 na pronájem prostor v domu č. p. 40 na stavební parcele č. 187/1, k.ú. Domažlice na nám. Míru, Domažlice dle předloženého návrhu

1107 - schvaluje uzavření dodatku k nájemní smlouvě uzavřené s GE MONEY BANK, a. s., se sídlem Vyskočilova 1422/1A, 140 28 Praha dne 24. 5. 2000 na pronájem prostor v domu č. p. 40 na stavební parcele č. 187/1, k.ú. Domažlice na nám. Míru, Domažlice dle předloženého návrhu

1108 - schvaluje uzavření dodatku k nájemní smlouvě uzavřené s panem Tomášem Strejcem, obchodní činnost dne 28. 4. 2000 na pronájem prostor v domu č. p. 40 na stavební parcele č. 187/1, k.ú. Domažlice na nám. Míru, Domažlice dle předloženého návrhu

1109 - schvaluje uzavření dodatku ke smlouvě o dílo o vykonávání úklidové činnosti uzavřené se spol. DAREJA spol. s r. o. se sídlem v Plzni, Kaznějovská 39 dne 15. 1. 2004, kterým dojde ke změně v osobě objednatele a v souladu s mandátní smlouvou vstoupí do práv a povinností objednatele Domažlická správa nemovitostí, spol. s r. o.

1110 - schvaluje uzavření dodatku k nájemní smlouvě uzavřené s paní Evou Kohoutovou, podnikající pod označením Eva Kohoutová dne 1. 3. 2007 na pronájem budovy č. p. 38 v Havlovicích dle předloženého návrhu

1111 - schvaluje uzavření dodatku k nájemní smlouvě uzavřené s Tělovýchovnou jednotou Havlovice ve znění dodatku č. 1 dne 18. 6. 2004 na pronájem budovy kuželníku na stavební parcele č. 123 v k.ú. Havlovice u Domažlic dle předloženého návrhu

1112 - schvaluje uzavření dodatku k nájemní smlouvě uzavřené s Vladislavou Strádalovou dne 1.3. 2001 na pronájem části nebytových prostor nemovitosti č. p. 1, Branská ul., Domažlice dle předloženého návrhu

1113 - schvaluje uzavření dodatku k nájemní smlouvě uzavřené s Regionální rozvojovou agenturou Šumava, o. p. s., Strachy 206 dne 25. 5. 2001 na pronájem části nebytových prostor nemovitosti č. p. 1, Branská ul., Domažlice dle předloženého návrhu

1114 - schvaluje uzavření dodatku k nájemní smlouvě uzavřené s Marií Maňasovou dne 19. 5. 1997 na pronájem části nebytových prostor nemovitosti východní brány na stavební parcele č. 195, Domažlice dle předloženého návrhu

1115 - schvaluje uzavření dodatku k nájemní smlouvě uzavřené s Českým rybářským svazem MO Domažlice dne 13. 11. 1995 na pronájem nebytových prostor nemovitosti č. p. 94, Hořejší Předměstí, Domažlice dle předloženého návrhu

1116 - schvaluje uzavření dodatku k nájemní smlouvě uzavřené s Muzeem Chodska, Chodská č. p. 96, Domažlice dne 19. 10. 1993 na pronájem nemovitosti č. p. 61, Dolejší Předměstí, Domažlice dle předloženého návrhu

1117 - schvaluje uzavření dodatku k nájemní smlouvě uzavřené s Muzeem Chodska, Chodská č. p. 96, Domažlice ve znění dodatku č. 1 dne 2. 1. 1991 na pronájem nebytových prostor garáže v areálu nemovitosti č. p. 61, Dolejší Předměstí, Domažlice dle předloženého návrhu

1118 - schvaluje uzavření dodatku k nájemní smlouvě uzavřené se Střední zdravotnickou školou v Domažlicích, Chodské nám. 72, Domažlice ve znění platných dodatků dne 16. 4. 1993 na pronájem nebytových prostor objektu čp. 72 a 97, Chodské nám., Domažlice dle předloženého návrhu

1119 - schvaluje uzavření dodatku k nájemní smlouvě uzavřené s PS Mír Domažlice, Komenského 17, Domažlice dne 1. 2. 2003 na pronájem nebytových prostor objektu „Dřevák“ na stavební parcele č. 3446, Týnské Předměstí, Domažlice dle předloženého návrhu

1120 - schvaluje uzavření dodatku k nájemní smlouvě uzavřené s Junákem, svazem skautů a skautek ČR, středisko Domažlice ve znění dodatku č. 1 dne 1. 10. 2000 na pronájem části nebytových prostor objektu č. p. 518, Zahradní ul., Domažlice dle předloženého návrhu

1121 - schvaluje uzavření dodatku k nájemní smlouvě uzavřené s PS Ptáčata, Domažlice dne 1. 10. 2000 na pronájem části nebytových prostor objektu č. p. 518, Zahradní ul., Domažlice dle předloženého návrhu

1122 - schvaluje uzavření dodatku k nájemní smlouvě uzavřené s Muzeem Chodska, Chodské nám. 96, Domažlice ve znění platných dodatků dne 19. 10. 1993 na pronájem části nebytových prostor budovy č. p. 96, Chodské nám., Domažlice dle předloženého návrhu

1123 - schvaluje uzavření dodatku k nájemní smlouvě uzavřené se společností LaZeNa, spol. s r. o., Chodské nám. 96, Domažlice dne 26. 8. 1998 na pronájem části nebytových prostor budovy č. p. 96, Chodské nám., Domažlice dle předloženého návrhu

1124 - schvaluje uzavření dodatku ke smlouvě o výpůjčce s paní Annou Vernerovou dne 17. 5. 2005 na výpůjčku objektu veřejných záchodů, Chodská ul., Domažlice dle předloženého návrhu

1125 - schvaluje uzavření dodatku k nájemní smlouvě uzavřené se Svazem neslyšících a nedoslýchavých v ČR, Poradenské centrum Domažlice dne 14. 5. 1992 na pronájem budovy zahradního domku při MŠ II. v Poděbradově ul. Domažlice dle předloženého návrhu

1126 - schvaluje uzavření dodatku k nájemní smlouvě uzavřené s Karlem Sladkým, podnikajícím pod obchodním jménem Karel Sladký Pieri dne 14. 1. 2003 na pronájem nemovitosti č. p. 275 v Petrovické ul., Domažlice dle předloženého návrhu

1127 - schvaluje uzavření dodatku k nájemní smlouvě uzavřené s paní Naděždou Makarovičovou ve znění platných dodatků dne 3. 2. 2000 na pronájem části nebytových prostor objektu č. 7 na stavební parcela č. 1191/17 v areálu bývalých kasáren, Domažlice dle předloženého návrhu

1128 - schvaluje uzavření dodatku k nájemní smlouvě uzavřené s panem Milanem Pivoňkou ve znění platných dodatků dne 18. 2. 2000 na pronájem části nebytových prostor objektu č. 7 na stavební parcela č. 1191/17 v areálu bývalých kasáren, Domažlice dle předloženého návrhu

1129 - schvaluje uzavření dodatku k nájemní smlouvě uzavřené s panem Josefem Turkem, podnikajícím pod označením Josef Turek TUR BUS ve znění platných dodatků dne 22. 9. 1992 na pronájem objektu č. 9 na stavební parcela č. 1191/13 v areálu bývalých kasáren, Domažlice dle předloženého návrhu    (OSM)

1130 - doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr odkoupení budov bez č. p. / č. e. - garáží na stavebních parcelách p. č. 61/3, 61/4 a 61/5, vše v k.ú. Domažlice z vlastnictví ČR - Ministerstva vnitra     (OSM)

1131 - doporučuje ZM schválit uzavření darovací smlouvy na převod bytové jednotky č. 6, včetně příslušných spoluvlastnických podílů v budově čp. 548, v ulici Švabinského v Domažlicích za podmínky zachování předkupního práva pro Město Domažlice     (OSM)

1132 - schvaluje prominutí poplatku z prodlení ve výši 1/2 z částky 17.944,-- Kč, tj 8.972,- Kč za užívání bytu v budově čp. 258, v ulici Petrovické v Domažlicích      (OSM)

1133 - a) schvaluje zveřejnění záměru prodat bytovou jednotku č. 441/9, spoluvlastnický podíl ve výši 576/15582 na stavební parcele č. 1485 a spoluvlastnický podíl ve výši 576/15582 na společných částech budovy čp. 439, 440, v ulici Dvořákově Domažlicích
b) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce č.441/9, spoluvlastnického podílu ve výši 526/3186 na stavební parcele č. 1499 a spoluvlastnického podílu ve výši 526/3186 na společných částech budovy čp. 441/9, v ulici Dvořákově v Domažlicích  dle předloženého návrhu     (OSM)

1134 - schvaluje uzavření nové, vzorové nájemní smlouvy o nájmu holobytu č. 41, v budově čp. 141, v ulici Masarykově v Domažlicích s výší nájemného dle evidenčního listu    (OSM)

1135 - schvaluje zřízení věcného břemene zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy v rámci stavby Domažlice, č. p. 498/10, Bohdalecká – VN, TS NN, na pozemkových parcelách č. 5407/2, 5406, 5408/2, stavebních parcelách č. 1535, 498/10 a budově na stavební parcele č. 498/10 v k. ú. Domažlice ve prospěch ČEZ Distribuce, a. s., Vinohradská 325/8, Praha 2, IČ 27232425 na dobu neurčitou dle předloženého návrhu smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-0002962/001    (OSM)

1136 - doporučuje ZM schválit záměr odprodat části pozemků, které přímo zasahují do vodní plochy a hráze rybníka, vedených ve zjednodušené evidenci parc.č. 2867/1 PK, parc.č.2867/2 PK, parc.č. 2867/3 PK, parc.č.2868 PK, parc.č. 4997 PK, parc.č. 2848 PK a parc.č. 2864 PK vše v katastrálním území Domažlice     (OSM)

1137 - bere na vědomí žádost a neschvaluje snížení nájemného za IV. čtvrtletí roku 2006     (OSM)

1138 - bere na vědomí žádost a neschvaluje záměr pronajmout část pozemku pozemkové parcely č. 2679, k.ú. Domažlice k využití jako zahrádku     (OSM)

1139 - schvaluje podání výpovědi ze smlouvy o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 30.11.1999 mezi právním předchůdcem Města Domažlice Vojenskou ubytovací a stavební správou, Radobyčická 25, 304 47 Plzeň, IČO 710474 a panem Josefem Turkem podnikajícím pod označením Josef Turek TUR BUS, Čerchovská 454, Domažlice, ve znění dodatků č. 1,2,3 na pronájem nebytových prostor v objektu č. 9 na stpč. 1161/13, objektu č. 65 na stpč. 1161/12 a části pozemku st, č. 1161/1, k.ú. Domažlice, dle článku XI. dodatku č. 3 a dle dohody o změně nájemní smlouvy ze dne 28.2.2007     (OSM)

1140 - bere na vědomí informaci odboru správy majetku týkající se plnění usnesení č. 496 ze dne 19. 2. 2007     (OSM)

1141 - nesouhlasí s umístěním dočasné stavby dřevěného přístřešku o rozměrech 4,8 x 3,8 m na pozemku p.č. 957/1 k.ú. Domažlice     (OSM)

1142 - a) předběžně souhlasí s umístěním staveb studně a vodárny jako staveb dočasných na pozemkové parcele č. 320/4, k.ú. Bořice u Domažlic za podmínky dořešení užívacího stavu a předložení kladného stanoviska orgánu státní správy lesů
b) zplnomocňuje pana Františka Sychru k zastupování města Domažlice jako vlastníka pozemkové parcely č. 320/4, k.ú. Bořice u Domažlic ve věci získání příslušných stanovisek orgánů státní správy za účelem povolení stavby studně a vodárny na tomto pozemku, vyjma vynětí z lesní půdy     (OSM)

1143 - ruší platnost usnesení č. 839 ze dne 2. 5. 2007 a ukládá DTS Domažlice odstranit veřejné WC z parkoviště naproti budově MěÚ v ul. U Nemocnice, Domažlice     (OSM)

1144 - ukládá OSM ve spolupráci s místostarostou p. Kubů oslovit nájemce městských objektů - provozovatele restaurací ohledně možnosti provozovat veřejně přístupné WC

1145 - ukládá DTS Domažlice provést kontrolu zabezpečení veřejných studní a opatřit třmenem a zámkem veškeré veřejné studny     (OSM)

1146 - mění a doplňuje usnesení č. 693 ze dne 2. 4. 2007 takto:
"souhlasí s umístěním potrubí pro zřízení odběru vody pro Draženovskou zahrádkářskou kolonii v pozemku parcele ve zjednodušené evidenci č. 2393, k.ú. Domažlice a s odběrem vody z vodojemu umístěného na tomto pozemku"     (OSM)

1147 - bere na vědomí splnění usnesení č. 370 ze dne 22. 1. 2007     (OSM)

1148 - schvaluje podání výpovědi z nájmu bytu č. 1, v budově čp. 135, na náměstí Míru v Domažlicích nájemci bytu     (OSM)

1149 - schvaluje řešení zhodnocení bytu č. 20 v domě č. p. 258 v ulici Petrovické v Domažlicích dle varianty B     (OSM)

1150 - schvaluje úhradu zhodnocení bytu č. 2 v domě č. p. 136 v ulici 28. října v Domažlicích  v částce 7.000,-- Kč    (OSM)

1151 - bere na vědomí informace odboru správy majetku a Domažlické správy nemovitostí, spol. s r. o., Domažlice o zastupování města Domažlice v SVJ     (OSM)

1152 - neschvaluje udělení výjimky z dopravního značení pro vjezd na náměstí Míru z dopravního omezení 5 tun společnosti Maso Planá, a.s., Průmyslová 499, 391 11 Planá nad Lužnicí, IČ 60071231 pro vozidlo typ IVECO 120 E21, RZ 2C7 87 20, o hmotnosti 12 tun    (OSM-MH)

1153 - schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce mezi Městem Domažlice a společností EKO-KOM, a.s., se sídlem Na Pangráci 1685/17,19, 140 21 Praha 4, dle předloženého návrhu    (OSM-MH)

1154 - zplnomocňuje DTS Domažlice, příspěvkovou organizaci se sídlem Domažlice, Chrastavická 170, PSČ: 344 01, IČ: 7377 33 113, aby město zastupovala ve věci vyřizování a podávání žádostí podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny § 8 a § 9, aby vykonávala veškeré úkony, přijímala doporučované písemnosti, a vzdávala se práva na odvolání proti vydaným rozhodnutím ve věci pokácení stromů rostoucích mimo les     (OSM-MH)

1155 - souhlasí s poskytnutím denzitometrického vyšetření obyvatelům v termínu od 29.10.2007 – 02.11.2007 v kamionovém autobusu na náměstí Míru v prostoru vedle kašny     (OSVZ)

1156 - bere na vědomí zápisy z konzultačních dnů v příspěvkových organizacích: Mateřská škola Domažlice, Základní škola Domažlice, Komenského 17, Základní škola Domažlice, Msgre Staška 232, Základní škola praktická Domažlice, Základní umělecká škola Domažlice, Městské kulturní středisko Domažlice, Městská knihovna B. Němcové Domažlice, Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb – domov pro seniory Domažlice     (OŠKTVV)

1157 - bere na vědomí Inspekční zprávu České školní inspekce z provedené inspekce v dubnu 2007 v Mateřské škole Domažlice, příspěvkové organizaci     (OŠKTVV)

1158 - schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 3.000,- Kč na zajištění vyhodnocení fotografické soutěže, která se bude konat dne 29. září 2007 pro Fotoklub Domažlice    (OŠKTVV)

1159 - schvaluje použití finanční částky 88.106,89 Kč z fondu reprodukce majetku MKS Domažlice na dokoupení komponentů pódiového systému NIVTEC     (OŠKTVV)

1160 - souhlasí s uzavírkou náměstí Míru v Domažlicích v prostoru mezi radnicí a Arciděkanským kostelem ve dnech 15. července, 22. července, 19. srpna a 26. srpna 2007 od 13,00 hodin do 19,00 hodin z důvodu pořádání koncertů amatérských rockových a folkových kapel    (OŠKTVV)

1161 - bere na vědomí zprávu o 1 úrazu dítěte v Mateřské škole Domažlice, Zahradní 471, v měsíci červnu     (OŠKTVV)

1162 - souhlasí s čerpáním částky 159.103,- Kč z fondu reprodukce majetku ZŠ Domažlice, Komenského 17, na zakoupení elektrické pánve se sklopnou litinovou vanou    (OŠKTVV)

1163 - schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 5.000,- Kč na Atletický mítink Chodská 1500, konaný dne 18. 8. 2007, pro AC Domažlice     (OŠKTVV)

1164 - schvaluje zhotovení informační tabule dle grafického návrhu č. 2 od firmy ZAS Koloveč v počtu 4 ks     (OŠKTVV)

1165 - schvaluje Dodatek č. 8 Organizačního řádu MěÚ Domažlice dle předloženého návrhu    (OKS)

1166 - a) doporučuje zastupitelstvu města Domažlice schválit smlouvu o půjčce mezi městem Domažlice a Svazkem českých měst a obcí v česko-bavorském pohraničním prostoru „Domažlicko“ dle předloženého návrhu
b) doporučuje zastupitelstvu města Domažlice schválit toto rozpočtové opatření:
org. 0238 pol. 2449 + 125.000,- Kč (splátka půjčky)
org. 0238 § 3639 pol. 5649 + 125.000,- Kč (poskytnutí půjčky Svazku „Domažlicko“)    (OF)

1167 - a) schvaluje vybudování provizorního loutkového divadla ve stávajících prostorách v budově Městského kulturního střediska na náměstí Míru 51, Domažlice
b) ukládá odboru ISPRM zajistit provedení příslušných stavebních úprav     (OŠKTVV)

1168 - schvaluje uzavření Dohody o podávání profi balíků mezi Městem Domažlice, náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice, IČ 00253316 a Českou poštou, s.p., Olšanská 38/9, 225 99 Praha 3, IČ 471149983     (OKS)

1169 - schvaluje konání flétnového koncertu na schodech radnice dne 10. 7. 2007 od 16:00 hod    (OŠKTVV)

1170 - bere na vědomí rezignaci na funkci člena komise prevence kriminality pana JUDr. Miroslava Vokáče     (OKS)

1171 - jmenuje členkou komise prevence kriminality pí nprap. Vladislavu Čejkovou     (OKS)

1172 - a) bere na vědomí průběh (otevírání obálek s nabídkami a hodnocení nabídek) veřejné zakázky na „Dodávku rolby na úpravu ledu pro zimní stadion Domažlice“
b) ukládá jednateli Domažlických Technických služeb spol. s r.o., Chrastavická 170, 344 01 panu Jaroslavu Zavadilovi, jako zadavateli veřejné zakázky, uzavřít kupní smlouvu na „Dodávku rolby na úpravu ledu pro zimní stadion Domažlice“ s firmou ROLMONT s.r.o., Na vinobraní 30, 106 00 Praha 10 neprodleně po ukončení výběrového řízení
c) ruší usnesení č. 912b) z 18.schůze RM ze dne 14.5. 2007


 
Ing. Miroslav Mach
starosta města
v.r.


Pavel Wolf
místostarosta města
v.r.


Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů).

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje. 

Vytvořeno: 2. 7. 2007
Poslední aktualizace: 2. 7. 2007 00:00
Autor: