Obsah

20. schůze ze dne 28.5.2007

Typ: ostatní
-
U S N E S E N Í

z 20. schůze rady města Domažlice,
která se konala dne 28. 5. 2007


Rada města v Domažlicích:

915 - a) jmenuje na základě § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a § 33 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ředitelem příspěvkové organizace DTS Domažlice, příspěvková organizace pana Jaroslava Zavadila s účinností od 1. 6. 2007
b) schvaluje dodatek ke jmenování do funkce ředitele příspěvkové organizace města Domažlice DTS Domažlice, příspěvková organizace dle předloženého návrhu
c) schvaluje na základě příslušných ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění, nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění a v souladu s nařízením vlády č. 469/2002 Sb., v platném znění, plat panu Jaroslavu Zavadilovi, řediteli příspěvkové organizace DTS Domažlice, dle předloženého návrhu s účinností od 1. 6. 2007
d) souhlasí se zařazením pana Jaroslava Zavadila do příslušné platové třídy s využitím ustanovení § 3 odst. 4 nařízení č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění
e) prohlašuje, že nebude vůči panu Jaroslavu Zavadilovi požadovat vydání prospěchu z obchodu, resp. požadovat náhradu škody v souvislosti s porušením zákazu konkurence, ke kterému došlo v důsledku souběhu funkcí pana Jaroslava Zavadila jako ředitele DTS Domažlice, příspěvkové organizace a jednatele společnosti Domažlické Technické služby spol. s r.o.     (OF)

916 - schvaluje jako jediný společník společnosti Domažlické Technické služby spol. s r.o. při výkonu působnosti valné hromady, dodatek č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce jednatele uzavřené mezi společností Domažlické Technické služby spol. s r.o. a jednatelem Jaroslavem Zavadilem dne 1. 1. 2006, dle předloženého návrhu     (OF)

917 - a) schvaluje postup, kdy podnik obchodní společnosti Domažlické Technické služby, spol. s r.o., se sídlem Domažlice, Chrastavická 170, PSČ 34401, IČ: 25241958 bude prodán příspěvkové organizaci DTS Domažlice, příspěvková organizace, se sídlem Domažlice, Chrastavická 170, PSČ 34401, IČ: 73733113, a to na základě smlouvy o prodeji podniku dle předloženého návrhu
b) ukládá jako příslušný orgán města Domažlice - jediného společníka společnosti Domažlické Technické služby, spol. s r.o. jednateli společnosti Domažlické Technické služby, spol. s r.o., Jaroslavu Zavadilovi, aby uzavřel smlouvu o prodeji podniku s DTS Domažlice, příspěvkovou organizací dle předloženého návrhu smlouvy
c) ukládá jako příslušný orgán města Domažlice - zřizovatele příspěvkové organizace DTS Domažlice, příspěvkové organizace řediteli DTS Domažlice, příspěvkové organizace Jaroslavu Zavadilovi, aby uzavřel smlouvu o prodeji podniku se společností Domažlické Technické služby, spol. s r.o.
d) schvaluje ukončení účinnosti Smlouvy na zabezpečení veřejně prospěšných služeb uzavřené mezi Městem Domažlice a společností Domažlické Technické služby, spol. s r.o. dne 1. 3. 2000 dohodou dle předloženého návrhu ke dni 31. 5. 2007     (OF)

918 - a) mění své usnesení č. 853 c) ze dne 2. 5. 2007 takto:
"schvaluje jako jediný společník společnosti Domažlické Technické služby spol. s r.o. při výkonu působnosti valné hromady rozdělení zisku společnosti Domažlické Technické služby spol. s r.o. za rok 2006 dle návrhu předloženého jednatelem společnosti s tím, že nerozdělený zisk ve výši 1.800.000,- Kč nebude vyplacen jedinému společníkovi"
b) ruší své usnesení č. 853 d) ze dne 2. 5. 2007     (OF)

919 - schvaluje Dodatek č. 3 ke SOD č. 07/Z24/2006 předložený firmou POHL cz a.s. , odštěpný závod ZUD Domažlická 168, 318 00 Plzeň na provedení stavby nového požárního odběru za cenu 319.515,- Kč + DPH v termínu do 07/2007 dle předloženého návrhu    (OISPRM)

920 - schvaluje toto rozpočtové opatření :
org. 0245 § 3639 pol. 6121 - 356 000,00 Kč (PD různá)
org. 0245 § 4357 pol. 6121 +356 000,00 Kč (Domov pro seniory)     (OISPRM)


921 - bere na vědomí  a  doporučuje zastupitelstvu města schválit zajištění spoluúčasti na financování akce „Rekonstrukce fotbalového hřiště“ v souladu s podmínkami programu ve výši min. 10% z celkových nákladů, tj. ve výši cca 1 800 tis. Kč     (OISPRM)

922 - a) schvaluje SOD na vypracování PD - studie parkoviště Mánesova ulice zhotovitelem Projekční kanceláří Ing. Jaroslav Rojt za cenu 22 610,- Kč včetně DPH, dle předloženého návrhu
b) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0245 § 3639 pol. 6121 - 22.610,- Kč (PD-různá)
org. 0246 § 2219 pol. 6121 + 22.610,- Kč (Parkoviště-plocha Kunešova – Mánesova)    (OISPRM)


923 - a) schvaluje provedení stavební úpravy odvodnění místní komunikace v Havlovicích před domem čp. 36 a zadání zakázky firmě Strabag, a.s., o.z. České Budějovice, se sídlem Vrbenská 31, České Budějovice za cenu 37.266,- Kč vč. DPH
b) schvaluje rozpočtové opatření na realizaci stavební úpravy odvodnění místní komunikace v Havlovicích před domem čp. 36 takto:
org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 38.000,- Kč (snížení investiční rezervy)
org. 0246 § 2219 pol. 5171 + 38.000,- Kč (oprava odvodnění MK Havlovice)    (OISPRM)


924 - a) schvaluje koordinaci přeložky veřejného osvětlení v ulici Nerudova v Domažlicích s investiční akcí společnosti ČEZ Distribuce, a.s. č. IV-12-00855 přeložka kabelových rozvodů NN v ulici Nerudova v Domažlicích
b) ukládá OISPRM v souvislosti s investiční akcí společnosti ČEZ Distribuce, a.s. č. IV-12-00855 provedení přeložky kabelových rozvodů NN v ulici Nerudova v Domažlicích, provést výběrové řízení na zhotovitele stavby rekonstrukce veřejného osvětlení    (OISPRM)

925 - a) schvaluje zadání zakázky na zpracování „Studie proveditelnosti protipovodňových opatření Domažlice – Havlovice“ firmě Vodohospodářský rozvoj a výstavba Praha, a.s. IČ:47116901, se sídlem Nábřežní 4, 150 56 Praha 6 – Smíchov za cenu 285.600- Kč vč. DPH. Úhrada bude provedena z org. 245, § 3639, pol. 6121- PD různá.
b) schvaluje smlouvu o dílo uzavíranou s firmou Vodohospodářský rozvoj a výstavba Praha, a.s. IČ:47116901, se sídlem Nábřežní 4, 150 56 Praha 6 – Smíchov na zpracování "Studie proveditelnosti protipovodňových opatření Domažlice – Havlovice“ za celkovou cenu 285.600,- Kč, vč. DPH, dle upraveného návrhu     (OISPRM)

926 - schvaluje smlouvu o bezplatném zapůjčení elektronických dat mapy katastrálního území Domažlice a Havlovice, společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba Praha, a.s. IČ:47116901, se sídlem Nábřežní 4, 150 56 Praha 6 – Smíchov, v rozsahu pro zpracování „Studie proveditelnosti protipovodňových opatření v k.ú. Domažlice a k.ú. Havlovice, dle předloženého návrhu     (OISPRM)

927 - souhlasí s uzavírkami MK a se zvláštním užíváním veřejného prostranství v době příprav a konání Chodských slavností a Vavřinecké pouti v roce 2007 dle předloženého návrhu    (OSM-MH)

928 - souhlasí s vedením objízdné trasy v rámci územního obvodu Města Domažlice dle navrženého dopravně inženýrského opatření z důvodu provádění stavby I. a II. etapy “Okružní křižovatka a rekonstrukce silnic III/1831 a III/18310 v Blížejově“     (OSM-MH)

929 - souhlasí s povolením výjimky z místní úpravy – ze zákazu vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 5 t – na Chodské náměstí ve městě Domažlice dne 4. června 2007 v době od 15.00 hod. do 20.00 hod., pro druh vozidla – kamion, který přiveze exponáty do muzea     (OSM-MH)

930 - a) schvaluje zřízení věcného břemene umístění stavby venkovního přístupového schodiště na cizím pozemku – pozemkové parcele č. 4820, k.ú. Domažlice ve vlastnictví města Domažlice ve prospěch společnosti DORKA spol. s r. o., se sídlem Praha, Nad Kundratkou 380/19, IČ 18230237, za podmínek daných předloženým návrhem smlouvy
b) zmocňuje JUDr. Jiřího Šuchmana, jednatele společnosti DORKA spol. s r. o., se sídlem Praha, Nad Kundratkou 380/19, IČ 18230237 k zastupování města za účelem získání stanovisek dotčených orgánů státní správy v souvislosti s dodatečným povolením stavby venkovního schodiště ke galerii DORKA na pozemkové parcele č. 4820, k.ú. Domažlice    (OSM)

931 - a) bere na vědomí splnění usnesení č. 702 b) ze dne 2. 4. 2007
b) souhlasí se zasláním dopisu manželům Věře a Josefovi Štětinovým dle předloženého návrhu     (OSM)

932 - souhlasí s umístěním potrubí pro zřízení odběru vody pro vlastníka pozemkové parcely č. 2829/25 v pozemku – parcele ve zjednodušené evidenci č. 4971/1, k.ú. Domažlice dle předloženého situačního náčrtu     (OSM)

933 - schvaluje zřízení věcného břemene zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy v rámci stavby Domažlice, proHeq (CZ) s. r. o. - kVN, TS, IV-12-0003136, na pozemkových parcelách č. č. 2185/19, 2170/10, 2170/2 v k.ú. Domažlice ve prospěch ČEZ Distribuce, a. s., Vinohradská 325/8, Praha 2, IČ 27232425 na dobu neurčitou dle předloženého návrhu smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-0001913/1    (OSM)

934 - schvaluje pronájem části pozemkové parcely č. 4803/3, k. ú. Domažlice manželům Liboru a Václavě Kozlovým za účelem umístění stavby schodiště na dobu neurčitou, nájemné se stanoví ve výši 20,- Kč/rok splatné 1x za 10 let a splatnost do 30.6. prvního roku pronájmu bez kauce a bez inflačního nárůstu a uzavření nájemní smlouvy dle předloženého návrhu     (OSM)

935 - schvaluje ukončení smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o vzniku věcného břemene na pozemkové parcely KN č. 6/1, 12/5, 84/1, 84/11, 128/11, 128/30, 176, parcely č.kat. 125/1, 128/11 a parcely PK č. 133, 9, 36/2, vše k.ú. Babylon, uzavřené dne 24.4.2006 mezi Obcí Babylon, IČO 57 25 51 a Městem Domažlice, IČO 25 33 16 uzavřením dohody dle předloženého návrhu     (OSM)

936 - schvaluje uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o vzniku věcného břemene na pozemkové parcely KN č. 84/23, 128/11, 125/1, 128/31, 134/3, 173/1, 128/7, 138/5 vše k.ú. Babylon, mezi Obcí Babylon, IČO 57 25 51 a Městem Domažlice, IČO 25 33 16, dle předloženého návrhu     (OSM)

937 - doporučuje ZM schválit prodej pozemkové parcely č. 5141/12, pozemkové parcely č. 5141/13 a části pozemkové parcely č. 2578/6 vše k.ú. Domažlice manželům Marii a Pavlovi Křenovým za cenu 600,- Kč/m2     (OSM)

938 - doporučuje ZM schválit zveřejnění záměru prodat pozemkovou parcelu ve zjednodušené evidenci č. 5141/2, k. ú. Domažlice     (OSM)

939 - schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem pozemkových parcel č. 1476/1 a č.1481/6, k.ú. Chrastavice, mezi Městem Domažlice a společností Vodolenka, s.r.o., Chrastavice 47, IČ 63504430, dle předloženého návrhu     (OSM)

940 - zplnomocňuje pana Petra Kotačku k podání žádosti o vydání závazného stanoviska OKS, oddělení školství, kultury, tělovýchovy a vnějších vztahů, jako příslušného orgánu státní památkové péče, k umístění firemního označení provozovny na domě č. p. 144 na náměstí Míru v Domažlicích     (OSM)

941 - bere na vědomí informaci odboru správy majetku týkající se správního řízení vedeného Odborem výstavby a územního plánování MěÚ Domažlice ve věci vydání stavebního povolení na stavbu novostavba rodinného domu, vyvážecí jímka, vsakovací jímka, vrtaná studna, elektro přípojka, oplocení, zpevněné plochy, zpevnění stávající příjezdové cesty Domažlice, Havlovice na pozemku parc. č. 343/46, 234/1, 331/1, 631/3, 343/49 v k.ú. Havlovice u Domažlic a souhlasí s navrhovaným postupem     (OSM)

942 - bere na vědomí informaci odboru správy majetku týkající se správního řízení vedeného Odborem výstavby a územního plánování MěÚ Domažlice ve věci vydání stavebního povolení na stavbu přestavba rovné střechy na sedlovou, půdní nástavba pro 6 bytových jednotek Domažlice, Hořejší Předměstí, Petrovická č. p. 272 na pozemku st. p. 1649/4, k.ú. Domažlice a souhlasí s navrhovaným postupem     (OSM)

943 - bere na vědomí žádost a trvá na svém rozhodnutí č. 741, ze dne 16. 4. 2007, kterým neschválila přechod nájmu bytu č. 17, v budově čp. 235, v ulici Kozinově v Domažlicích a to z důvodu nesplnění § 706 OZ a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku v platném znění     (OSM)

944 - bere na vědomí, že v souladu s § 706 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník v platném znění a v souladu s Čl. V – Přechod nájmu bytu „Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytu v majetku Města Domažlice“ došlo k přechodu nájmu bytu č. 1, v budově čp. 392, v ulici Pelnářově v Domažlicích.
Podmínky užívání shora uvedeného bytu novým nájemcem se nemění a řídí se i nadále účinným Zápisem o dohodě o odevzdání a převzetí bytu , který byl uzavřen 1. 10. 1964.    (OSM)

945 - bere na vědomí, že v souladu s § 708 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník v platném znění a v souladu s Čl. V – Přechod nájmu bytu „Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytu v majetku Města Domažlice“ došlo k přechodu nájmu bytu č. 10, v budově čp. 612, v ulici Michlově v Domažlicích.
Podmínky užívání shora uvedeného bytu novým nájemcem se nemění a řídí se i nadále účinnou nájemní smlouvou o nájmu bytu, která byla uzavřena dne 16. 11. 1999.    (OSM)

946 - schvaluje v souladu s Čl. VI – Výměna bytů „Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice“ výměnu bytů 17. listopadu 249/9, Domažlice a Michlova 613/18, Domažlice dle předloženého návrhu, a za podmínky uzavření aktuálních nájemních smluv o nájmu výše uvedených bytů     (OSM)

947 - bere na vědomí odmítnutí bytu č. 20, v budově čp. 612, v ulici Michlově v Domažlicích a nevyřazuje ze „Seznamu nejpotřebnějších žadatelů“ pro byt 2 (3)+1     (OSM)

948 - bere na vědomí odmítnutí bytu č. 24, v budově čp. 630, v ulici Michlově v Domažlicích a vyřazuje ze „Seznamu nejpotřebnějších žadatelů“ pro byt 1 + 1     (OSM)

949 - trvá na svém usnesení č. 395 ze dne 22. 1. 2007, kterým byla v souladu s Čl. VI – Výměna bytů „Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytu v majetku města Domažlice“ schválena výměna bytů 17. listopadu 252, Domažlice a 17. listopadu 237, Domažlice, za předpokladu, že nebudou požadovány žádné změny ve vybavení a zařízení bytů a trvá na své podmínce o uzavření aktuálních nájemních smluv o nájmu výše uvedených bytů     (OSM)

950 - doporučuje zastupitelstvu města neschválit prominutí poplatku z prodlení ve výši 22.120,-- Kč za užívání předmětného bytu v budově čp. 258, v ulici Petrovické v Domažlicích     (OSM)

951 - bere na vědomí žádost a neschvaluje změnu v osobě nájemce bytu č. 1, v budově čp. 244, v ulici 17. listopadu v Domažlicích     (OSM)

952 - bere na vědomí žádost a doporučuje ZM neschválit zrušení předkupního práva pro Město Domažlice k bytové jednotce č. 4, v budově čp. 465, v ulici Dvořákově v Domažlicích     (OSM)

953 - bere na vědomí žádost a doporučuje ZM schválit uzavření darovací smlouvy na převod bytové jednotky č. 6, včetně příslušných spoluvlastnických podílů v budově čp. 501, v ulici Kunešově v Domažlicích za podmínky zachování předkupního práva pro Město Domažlice     (OSM)

954 - schvaluje uzavření nové, vzorové nájemní smlouvy o nájmu holobytu č. 40, v budově čp.141, v ulici Masarykově v Domažlicích     (OSM)

955 - a) bere na vědomí splnění usnesení č. 758 ze dne 16. 4. 2007 a č. 843, ze dne 2. 5. 2007
b) schvaluje rozšíření vzorové nájemní aktuální smlouvy o odst. 7 cit.:“ Sjednaná výše nájemného platí pro rok 2007. Nájemce se zavazuje s účinností od 1. 1. 2008 platit nájemné zvýšené za každý rok o částky odpovídající úředně stanovené míře inflace vyhlášené příslušným orgánem (Českým statistickým úřadem) za předchozí kalendářní rok. Základem pro výpočet nové výše nájemného bude výše nájemného v předchozím kalendářním roce. Pronajímatel se zavazuje oznámit nájemci zvýšení nájemného písemně, a to vždy nejpozději do konce I. čtvrtletí roku, ve kterém se nájemné zvyšuje. Rozdíl mezi takto zvýšeným nájemným a nájemným za předchozí kalendářní rok, se zavazuje nájemce pronajímateli zaplatit nejpozději do konce čtvrtého měsíce toho kterého roku“ - Čl. III. - Nájemné a poplatky za služby poskytované nájemci v souvislosti s užíváním bytu     (OSM)

956 - a) schvaluje v souladu s Čl. III – Kritéria pro výběr žadatelů zařazení do „Seznamu nejpotřebnějších žadatelů“ pro byt 1 + 1
b) schvaluje v souladu s Čl. IV. - Rozhodnutí o přidělení bytu a o uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu „Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice“ přidělení bytu č. 24, o velikosti 1 + 1 (podlahová plocha 34, 90 m2), v budově čp. 630, v ulici Michlově v Domažlicích, s výší nájemného dle navrhovaného evidenčního listu     (OSM)

957 - a) schvaluje v souladu s Čl. III – Kritéria pro výběr žadatelů zařazení do „Seznamu nejpotřebnějších žadatelů“ pro byt 1 + 1
b) schvaluje v souladu s Čl. IV. - Rozhodnutí o přidělení bytu a o uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu „Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice“ přidělení bytu č. 34, o velikosti 1 + KK (podlahová plocha 29, 40 m2), v budově čp. 258, v ulici Petrovické v Domažlicích, s výší nájemného dle navrhovaného evidenčního listu     (OSM)

958 - a) schvaluje v souladu s Čl. III – Kritéria pro výběr žadatelů zařazení do „Seznamu nejpotřebnějších žadatelů“ pro byt 1 + 1
b) schvaluje v souladu s Čl. IV. - Rozhodnutí o přidělení bytu a o uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu „Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice“ přidělení bytu č. 35, o velikosti 1 + KK (podlahová plocha 32, 70 m2), v budově čp. 258, v ulici Petrovické v Domažlicích, s výší nájemného dle navrhovaného evidenčního listu     (OSM)

959 - a) schvaluje v souladu s Čl. III – Kritéria pro výběr žadatelů zařazení do „Seznamu nejpotřebnějších žadatelů“ pro byt 1 + 1
b) schvaluje v souladu s Čl. IV. - Rozhodnutí o přidělení bytu a o uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu „Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice“ přidělení bytu č. 20, o velikosti 1 + 3 (podlahová plocha 65, 3 m2), v budově čp. 612, v ulici Michlově v Domažlicích, s výší nájemného dle navrhovaného evidenčního listu za podmínky úhrady předplaceného nájemného před uzavřením nájemní smlouvy o nájmu předmětného bytu     (OSM)

960 - a) schvaluje v souladu s Čl. III – Kritéria pro výběr žadatelů zařazení do „Seznamu nejpotřebnějších žadatelů“ pro byt 1 + 1
b) neschvaluje v souladu s Čl. IV. - Rozhodnutí o přidělení bytu a o uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu „Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice“ přidělení bytu č. 5, I. kategorie, o velikosti 1 + 1 (podlahová plocha 40, 30 m2), v budově čp. 596, v ulici Michlově v Domažlicích s úhradou měsíčního nájemného dle předloženého návrhu     (OSM)

961 - a) bere na vědomí jako jediný společník společnosti Domažlická správa nemovitostí spol. s r.o. zprávu a zápis z konzultačního dne společnosti Domažlická správa nemovitostí spol. s r.o., který se konal dne 9. 5. 2007
b) schvaluje jako jediný společník společnosti Domažlická správa nemovitostí spol. s r.o. při výkonu působnosti valné hromady účetní závěrku společnosti Domažlická správa nemovitostí spol. s r.o. za rok 2006 dle předloženého návrhu
c) schvaluje jako jediný společník společnosti Domažlická správa nemovitostí spol. s r.o. při výkonu působnosti valné hromady rozdělení zisku společnosti Domažlická správa nemovitostí spol. s r.o. za rok 2006 ve výši 928.099,38 Kč dle návrhu předloženého jednatelem společnosti, tj. příděl do sociálního fondu ve výši 154.107,00 Kč (2% z vyplacených mezd roku 2006), nerozdělený zisk ve výši 773.992,38 Kč
d) schvaluje jako jediný společník společnosti Domažlická správa nemovitostí spol. s r.o. při výkonu působnosti valné hromady vyplacení jednorázové odměny za 2. pololetí roku 2006 jednateli společnosti dle předloženého návrhu
e) doporučuje zastupitelstvu města Domažlice ponechat ztrátu v hospodářské činnosti města Domažlice za rok 2006 ve výši 232.932,94 Kč jako neuhrazenou ztrátu minulých let    (OF)

962 - a) neschvaluje změnu finančního plánu hospodářské činnosti města Domažlice na rok 2007 dle návrhu předloženého jednatelem společnosti Domažlická správa nemovitostí spol. s r.o.
b) schvaluje změnu finančního plánu hospodářské činnosti města Domažlice na rok 2007 takto:
- navýšení položky 3 plánu „nájemné - bytové prostory“ ze stávajících 10.750.000,- Kč na 13.050.000,- Kč
- navýšení položky 23 plánu "opravy - ostatní firmy" + 2.300.000,- Kč s tím, že tyto fin. prostředky budou použity na úhradu výměny kotlů v 77 b.j. v Petrovické ul.    (OF)


963 - bere na vědomí dopis ze dne 1. 4. 2007 zaslaný Domažlické správě nemovitostí spol. s r.o. nájemníky bytových domů čp. 154, 155, 156, 157 v Kozinově ulici v Domažlicích    (OSM)

964 - bere na vědomí jako jediný společník společnosti Domažlické Technické služby spol. s r.o. dopis pana Zavadila, jednatele společnosti Domažlické Technické služby spol. s r.o., adresový radě města ve funkci jediného společníka společnosti     (OF)

965 - neschvaluje rozpočtové opatření, kterým se navyšuje rozpočet příspěvkové organizace Plavecký bazén a ubytovna Domažlice o čásku 90.000,- Kč v důsledku poklesu plánovaných tržeb     (OF)

966 - doporučuje zastupitelstvu města Domažlice schválit rozpočtový výhled města Domažlice na období let 2007-2009 dle předloženého návrhu     (OF)

967 - ruší svá usnesení č. 905, 906, 907 a 908 z 18. schůze rady města ze dne 14. 5. 2007    (OF)

968 - nesouhlasí s prodejem motorové sekačky s pojezdem pořízené příspěvkovou organizací Základní umělecká škola Domažlice v roce 2005     (OF)

969 - neschvaluje podání návrhu Ministerstvu kultury ČR na prohlášení budovy radnice čp. 1, na náměstí Míru, v Městské památkové rezervaci za kulturní památku     (OŠKTVV-ÚPP)

970 - neschvaluje prezentaci města Domažlice na www.vyletnik.cz.     (OŠKTVV)

971 - bere na vědomí zprávu o 1 školním úraze žáka v Základní škole Domažlice, Komenského 17 v měsíci dubnu 2007     (OŠKTVV)

972 - schvaluje navýšení rozpočtu MKS Domažlice rozpočtovým opatřením takto:
org. 0214 § 3319 pol. 5331 + 6.000,- Kč (účet 518 - ostatní služby)
org. 0219 § 3319 pol. 5169 - 6.000,- Kč (záležitosti kultury)     (OF)


973 - žádá výbor školství, mládeže a sportu o posouzení žádostí organizací o příspěvky na sportovní akce jimi pořádané     (OŠKTVV)

974 - schvaluje poskytnutí finančního příspěvku dle usnesení č. 524 ve výši 40.000,- Kč na mzdu správce školního stadiónu, odměnu pro lektory zájmových kroužků (vč. 37% na zákonné odvody z mezd) a nákup spotřebního materiálu, pro Gymnázium J. Š. Baara v Domažlicích

975 - schvaluje poskytnutí finančního příspěvku na akci Den s Integrovaným záchranným systémem pro International Police Association – územní skupina 107 Domažlice, ve výši 20.000,- Kč

976 - schvaluje poskytnutí finančního příspěvku na provoz pro Pěvecký sbor Čerchovan ve výši 50.000,- Kč

977 - schvaluje poskytnutí finančního příspěvku na úhradu nájemného malého sálu MKS pro Svaz tělesně postižených v ČR o.s. - místní organizaci Domažlice, v částce 2.400,- Kč

978 - schvaluje poskytnutí finančního příspěvku na pokrytí nákladů na letní prázdninový pobyt pro DDÚ a středisko výchovné péče Domažlice, v částce 3.000,- Kč

979 - schvaluje poskytnutí finančního příspěvku na činnost pro Mateřské centrum Benjamínek, v částce 10.000,- Kč

980 - schvaluje poskytnutí finančního příspěvku na činnost pro Svaz diabetiků ČR, organizace Domažlice, v částce 5.000,- Kč

981 - schvaluje poskytnutí finančního příspěvku na činnost pro Základní školu speciální DČCE Merklín v částce 3.000,- Kč

982 - schvaluje poskytnutí finančního příspěvku na činnost pro DIAKONII, Středisko Radost Merklín, v částce 3.000,- Kč

983 - doporučuje ZM schválit poskytnutí fin. příspěvku na činnost pro Diecézní charitu Plzeň - Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni Domažlice - Havlovice na rok 2007 ve výši 130.000,- Kč

984 - doporučuje ZM schválit poskytnutí fin. příspěvku na provoz pro Diecézní charitu Plzeň - projekt Terénní sociální služba v Domažlicích na rok 2007 ve výši 100.000,- Kč

985 - schvaluje poskytnutí fin. příspěvku ve výši 5.000,- Kč na provoz projektu Volnočasový klub pro lidi s handicapem pro Diecézní charitu Plzeň

986 - schvaluje poskytnutí finančního příspěvku na činnost pro Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených dětí, v částce 8.000,- Kč

987 - schvaluje poskytnutí finančního příspěvku na činnost pro Svaz tělesně postižených, okresní výbor Domažlice, v částce 20.000,- Kč

988 - schvaluje poskytnutí finančního příspěvku na činnost pro Svaz neslyšících a nedoslýchavých Domažlice, v částce 5.000,- Kč

989 - schvaluje poskytnutí finančního příspěvku na ukázky poskytování první pomoci a na soutěž Hlídky mladých zdravotníků pro Český červený kříž, oblastní spolek Domažlice, v částce 7.000,- Kč

990 - schvaluje poskytnutí finančního příspěvku na činnost pro Centrum pro zdravotně postižené Plzeňského kraje, pracoviště Domažlice, v částce 10.000,- Kč

991 - schvaluje poskytnutí finančního příspěvku na činnost a na rehabilitaci postižených pro Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, organizace Domažlice, v částce 10.000,- Kč

992 - schvaluje poskytnutí finančního příspěvku na úhradu nájmu sálu MKS Domažlice pro Domov důchodců Kdyně, v částce 8.600,- Kč

993 - schvaluje poskytnutí finančního příspěvku na pronájem sálu MKS Domažlice pro Českomoravskou mysliveckou jednotu Domažlice, v částce 40.000,- Kč

994 - schvaluje poskytnutí finančního příspěvku na úhradu části nákladů na akci pro Pavlínu Brunclíkovou - manažerku projektu „Dívka Šumavy“, v částce 10.000,- Kč

995 - schvaluje poskytnutí finančního příspěvku na uspořádání velikonoční výstavy pro Český zahrádkářský svaz , územní rada Domažlice, v částce 5.000,- Kč

996 - schvaluje poskytnutí finančního příspěvku na uspořádání plesu pro Český rybářský svaz,MO Domažlice, v částce 8.000,- Kč

997 - schvaluje poskytnutí finančního příspěvku na ozdravovací akci spárkaté zvěře pro Českomoravskou mysliveckou jednotu, okresní myslivecký spolek, v částce 10.000,- Kč

998 - schvaluje poskytnutí finančního příspěvku na stavební úpravy pro Český zahrádkářský svaz - základní organizace Domažlice, v částce 10.000,- Kč

999 - schvaluje poskytnutí finančního příspěvku na činnost pro Český kynologický svaz, ZKO Domažlice, v částce 5.000,- Kč

1000 - schvaluje poskytnutí finančního příspěvku na setkávání k uctívání výročí pro Konfederaci politických vězňů ČR, Okresní pobočka Domažlice, v částce 7.000,- Kč

1001 - neschvaluje poskytnutí finančního příspěvku na opravu památek pro Římskokatolickou farnost Domažlice

1002 - neschvaluje poskytnutí fin. příspěvku na pietní akce pro Klub českého pohraničí Domažlice

1003 - schvaluje poskytnutí finančního příspěvku na činnost pro Český svaz bojovníků za svobodu, v částce 7.000,- Kč

1004 - schvaluje poskytnutí finančního příspěvku na činnost, pro Český Svaz PTP, v částce 7.000,- Kč

1005 - neschvaluje poskytnutí finančního příspěvku na uskutečnění akce Setkání rodáků dne 6. 7. 2007 pro Obecní úřad Spáňov

1006 - schvaluje poskytnutí finančního příspěvku na dopravu u příležitosti konání 71. pošumavského věnečku v Praze pro Sdružení rodáků a přátel Chodska a Pošumaví, které se konalo 10. 2. 2007 v částce 10.000,- Kč     (OŠKTVV)

1007 - odkládá projednání bodu č. 51 na příští schůzi RM     (OŠKTVV)

1008 - bere na vědomí zprávu o činnosti MP Domažlice za měsíc duben 2007

 

Ing. Miroslav Mach
starosta města
v.r.

 

Pavel Wolf
místostarosta města
v.r.


Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů).

 

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.


Vytvořeno: 4. 6. 2007
Poslední aktualizace: 4. 6. 2007 00:00
Autor: