Obsah

18. schůze ze dne 14.5.2007

Typ: ostatní
-
U S N E S E N Í

 

z 18. schůze rady města Domažlice,
která se konala dne 14. 5. 2007Rada města v Domažlicích:

870 - a) schvaluje mandátní smlouvu s panem Jiřím Hafičem – investorsko inženýrská činnost - stavební dozor dle předloženého návrhu (provádění TDI na stavbu nového požárního odběru a zpevněné cesty pro požární účely v PZ) za celkovou cenu 8.000,- Kč
b) schvaluje toto rozpočtové opatření :
org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 8.000,- Kč (Rozpočtová rezerva investiční)
org. 0419 § 3639 pol. 6121 + 8.000,- Kč (Průmysl. a obytná zóna - Etapa l/D)    (OISPRM)

871 - schvaluje návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o zhotovení zakázky č. 64/2006 "Studie rozvoje průmyslového území Domažlice - východ", uzavřené s RRA Plzeňského kraje dne 20.10.2006, kterým se prodlužuje termín splnění zakázky do 29.6.2007     (OISPRM)

872 - schvaluje návrh smlouvy o dílo na vypracování zjednodušené dokumentace stavby „Domov pro seniory Domažlice“, včetně zajištění akustické studie a radonového průzkumu, potřebných k vydání stavebního povolení, předložený spol. Šumavaplan spol. s r.o., projekční a inženýrské středisko, Krátká 98/III, 342 01 Sušice     (OISPRM)

873 - schvaluje nejvhodnější nabídku na uzavření smlouvy o dílo na realizaci akce „Demolice objektu čp. 280 na st. parcele č. 1116/16 areál bývalých kasáren v Domažlicích“ firmy Silnice Horšovský Týn a.s., Nad Rybníčkem 40, Horšovský Týn. Na druhém místě se umístila nabídka firmy Agrostav Horšovský Týn a.s., Nad Rybníčkem 85, Horšovský Týn.    (OISPRM)

874 - schvaluje Dohodu o umístění zařízení č. 3/2007 uzavíranou mezi městem Domažlice a spol.ČEZ Distribuce, a.s, se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ:27232425 o umístění kamery č. 9 v ulici Havlíčkova v Domažlicích na stožár nadzemního vedení NN, dle předloženého návrhu     (OISPRM)

875 - bere na vědomí informaci odboru správy majetku ve věci rozhodování o záměru nakládat s nemovitým majetkem města a předkládá ZM ke schválení rozhodnutí o záměrech města prodat, směnit, darovat nemovitý majetek města, vyjma prodejů bytových jednotek včetně příslušných spoluvlastnických podílů dle platných Zásad k prodeji bytů a nebytových prostor v majetku města Domažlice a spoluvlastnických podílů ze stavebních parcel pod bytovými jednotkami v soukromém vlastnictví     (OSM)

876 - doporučuje zastupitelstvu města schválit koupi pozemku ve zjednodušené evidenci č. 2172 v k. ú. Domažlice za cenu 250,-- Kč /m2     (OSM)

877 - doporučuje ZM schválit uzavření dodatku č. 2 ke kupní smlouvě ze dne 15.2.2007 se společností Bohdalecká obchodní s.r.o., se sídlem Praha 7, Tusarova 1548/39, PSČ 170 00 IČ: 27078698 dle upraveného návrhu     (OSM)

878 - souhlasí s umístěním potrubí pro zřízení odběru vody pro vlastníka pozemkové parcely č. 2829/28 v pozemku – parcele ve zjednodušené evidenci č. 4971/1, k.ú. Domažlice dle předloženého situačního náčrtu     (OSM)

879 - souhlasí s umístěním potrubí pro zřízení odběru vody pro vlastníka pozemkové parcely č. 2829/35 v pozemkové parcele č. 2829/34, k.ú. Domažlice dle předloženého situačního náčrtu     (OSM)

880 - souhlasí s čerpáním vody z rybníka na Pasečnici na pozemkové parcele č. 135/3, k.ú. Pasečnice prostřednictví přenosného čerpadla umístěného na pozemkové parcele č. 22. k. ú. Pasečnice za podmínky, že město neručí za škodu vzniklou na tomto zařízení    (OSM)

881 - souhlasí s umístěním potrubí pro zřízení odběru vody pro vlastníka pozemkové parcely č. 2829/31 v pozemku – parcele ve zjednodušené evidenci č. 4971/1, k.ú. Domažlice dle předloženého situačního náčrtu     (OSM)

882 - doporučuje zastupitelstvu města schválit směnu nemovitostí - části pozemkové parcely č. 2660/8 nově označené č. 2660/5, stavební parcely č. 2907 a budovy bez č. p./č. e. na stavební parcele č. 2907 v k. ú. Domažlice za nemovitost – část pozemkové parcely č. 2288 nově označené č. 2288/2 v k. ú. Domažlice a uzavření směnné smlouvy s panem Vladimírem Vyšohlídem a paní Radkou Wallnerovou dle předloženého návrhu     (OSM)

883 - a) bere na vědomí projektovou dokumentaci stavby Domažlice - výměna a propojení stávajících vodovodních řadů vyhotovenou Chodskými vodárnami a kanalizacemi a. s., Domažlice
b) schvaluje uzavření Smlouvy o podmínkách zřízení stavby výměna a propojení stávajících vodovodních řadů – Domažlice, č. smlouvy 14/07/BS mezi městem Domažlice a Správou a údržbou silnic, Domažlice, Sadová 324, dle předloženého návrhu     (OSM)

884 - schvaluje zřízení věcného břemene zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy v rámci stavby Domažlice, ul. Luženická, p. Nováček p. č. 1905/11 – kabel NN, na pozemkové parcele č. 1859/5 v k.ú. Domažlice ve prospěch ČEZ Distribuce, a. s., Vinohradská 325/8, Praha 2, IČ 27232425 na dobu neurčitou dle předloženého návrhu smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-0002601/1    (OSM)

885 - doporučuje zastupitelstvu města neschválit prodej pozemkové parcely č. 3732 v k. ú. Domažlice     (OSM)

886 - schvaluje uzavření smlouvy o úhradě nákladů na výstavbu požární nádrže se společností proHeq (CZ) spol. s.r o., se sídlem Domažlice, Chrastavická 217, PSČ 344 01, IČ: 26410826 dle upraveného návrhu     (OSM)

887 - schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 1262207 o dodávce projektových prací a inženýrské činnosti na akci: „Domažlice – výměna a propojení stávajících vodovodních řadů“ mezi městem Domažlice a firmou AQUA PROCON s.r.o., Dukelských hrdinů 12, 170 00 Praha 7, dle předloženého návrhu     (OISPRM)

888 - a) schvaluje zveřejnění záměru prodat bytovou jednotku č. 553/11, spoluvlastnický podíl ve výši 607/7784 na stavební parcele č. 2621 a spoluvlastnický podíl ve výši 607/7784 na společných částech budovy čp. 553, v ulici Švabinského 553, v ulici Švabinského v Domažlicích
b) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce č. 553/11, spoluvlastnického podílu ve výši 607/7784 na stavební parcele č. 2621 a spoluvlastnického podílu ve výši 607/7784 na společných částech budovy čp. 553, v ulici Švabinského v Domažlicích dle předloženého návrhu     (OSM)

889 - doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej budovy bývalého skladu č. 65 na stavební parcele č. 1161/12, k.ú. Domažlice za podmínky provedení jejího odstranění společnosti TUR BUS spol. s r.o., se sídlem Čerchovská 454, Domažlice, PSČ: 344 01, IČO 27967646 za cenu 50.000,- Kč a uzavřít kupní smlouvu dle předloženého návrhu     (OSM)

890 - schvaluje pronájem pozemků pč. 1476/1 a 1481/6, k.ú. Chrastavice, společnosti Vodolenka s.r.o., Chrastavice 47, 344 01 Domažlice za cenu 1,- Kč/m2/rok na dobu neurčitou     (OSM)

891 - bere na vědomí dopis manželů Miloslava a Jiřiny Krumlových a manželů Jiřího a Blanky Schröpferových     (OSM)

892 - schvaluje výpůjčku pozemků - pozemkové parcely č. 512 v  k. ú. Dolní Folmava a pozemkových parcel č. 1457/6, č. 357/12, č. 357/13, č. 357/2, č. 357/20, vše v k.ú. Česká Kubice Svazku českých měst a obcí v česko – bavorském pohraničním prostoru „Domažlicko“, se sídlem Babylon 27, IČO: 18232507 za účelem výstavby úseku cyklostezky Folmava - Babylon a jejího provozování a uzavření smlouvy o výpůjčce dle předloženého návrhu     (OSM)

893 - schvaluje uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy ze dne 25.2.1998 ve znění dodatku č. I. ze dne 2.7.1998, uzavřené mezi Městem Domažlice a Václavem Křepelem na pronájem části pozemkové parcely č. 2311/8, k.ú. Domažlice, dle předloženého návrhu     (OSM)

894 - schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemkové parcely č. 2311/8, k.ú. Domažlice mezi Městem Domažlice a Danou Křepelovou dle předloženého návrhu     (OSM)

895 - mění a doplňuje usnesení č. 754, kterým se schvaluje pronájem chladírny a manipulační místnosti na stavební parcele č. 801 na hřbitově v Domažlicích na dobu neurčitou, za cenu 300,- Kč/m2/rok panu Josefu Pitterovi, Pohřební služba, Husova 50, Domažlice a uzavření nájemní smlouvy dle upraveného návrhu     (OSM)

896 - a) bere na vědomí zprávu z hlavní mostní prohlídky „Most přes potok Valcha" (ev. č. mostu M – 02) provedené specializovanou fi KH Mosty - Ing. Naděždou Hájkovou, Sosnova 105, 470 01 Česká Lípa, ze dne 26.04. 2007
b) souhlasí se stanovením dopravního značení osazeného obousměrně na účelové komunikaci na mostě přes potok Valcha - svislého DZ B1 ( zákaz vjezdu všech vozidel)     (OSM-MH)

897 - souhlasí s účastí Města Domažlice na projektu „Intenzifikace systému separovaného sběru vytříděných složek komunálního odpadu" a s uzavřením smluvního vztahu se společností EKO-KOM o výpůjčce sběrných nádob poskytnutých z projektu     (OSM-MH)

898 - bere na vědomí konání sportovní akce „Chodský pohár v  chůzi 2007“ , kterou pořádá Sportovní klub BAS Babylon, se sídlem Babylon 52, IČ 48342866, dne 2. 6. 2007 od 12.00 do 17.00 hod. a uzavírku části ulic Hruškova, Waldhegerova, Zahradní na p. p. č. 4989, 4976/1 a 2675/5 k.ú. Domažlice     (OSM-MH)

899 - bere na vědomí úplnou uzavírku části ulice Baarova u čp. 311 v Domažlicích společností Chodské vodárny a kanalizace, a.s., Bezděkovské předměstí čp. 388, Domažlice, IČ 49788761 ve dnech 4. - 5. 6. 2007 z důvodu pokládky kanalizační a vodovodní přípojky    (OSM-MH)

900 - doporučuje zastupitelstvu města Domažlice schválit uzavření smlouvy o poskytnutí půjčky ve výši 120.000,- Kč z Fondu rozvoje bydlení dle předloženého návrhu     (OF)

901 - doporučuje zastupitelstvu města Domažlice schválit uzavření smlouvy o poskytnutí půjčky ve výši 80.000,- Kč z Fondu rozvoje bydlení dle předloženého návrhu    (OF)

902 - doporučuje zastupitelstvu města Domažlice schválit uzavření smlouvy o poskytnutí půjčky ve výši 160.000,- Kč z Fondu rozvoje bydlení dle předloženého návrhu     (OF)

903 - a) bere na vědomí použití investičního fondu příspěvkové organizace Základní škola Msgre.B. Staška Domažlice na nákup kotle pro školní jídelnu
b) schvaluje rozpočtové opatření, kterým se snižuje příspěvek na provoz příspěvkové organizaci Základní škola Msgre. B. Staška Domažlice takto:
org. 0208 § 3113 pol. 5331 – 100.000,- Kč (účet 501 – spotřeba materiálu)
org. 0261 § 6409 pol. 5901 + 100.000,- Kč (zvýšení provozní rezervy)     (OF)

904 - doporučuje zastupitelstvu města delegovat pana Ing. Miroslava Macha zástupcem města Domažlice na valné hromadě společnosti Chodské vodárny a kanalizace a.s., která se uskuteční dne 14. 6. 2007     (OF)

905 - ukládá odboru finančnímu připravit návrhy smluv o úplatném postoupení pohledávek s firmami ProjectSoft HK a.s., Eliščino nábřeží 375, Hradec Králové, KARPEM a.s., nám. Republiky 59, Horšovský Týn, Prokat invest s.r.o., Břetislavova 85, Domažlice, První chodská stavební společnost, spol. s r.o., Klenčí pod Čerchovem 320 v souladu se vzorovou smlouvou uvedenou v podkladových materiálech     (OF)

906 - doporučuje zastupitelstvu města, aby si vyhradilo rozhodnout o schválení smluv o úplatném postoupení pohledávek s firmami ProjectSoft HK a.s., Eliščino nábřeží 375, Hradec Králové, KARPEM a.s., nám. Republiky 59, Horšovský Týn, Prokat invest s.r.o., Břetislavova 85, Domažlice, První chodská stavební společnost, spol. s r.o., Klenčí pod Čerchovem 320     (OF)

907 - doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smluv o úplatném postoupení pohledávek s firmami ProjectSoft HK a.s., Eliščino nábřeží 375, Hradec Králové, KARPEM a.s., nám. Republiky 59, Horšovský Týn, Prokat invest s.r.o., Břetislavova 85, Domažlice, První chodská stavební společnost, spol. s r.o., Klenčí pod Čerchovem 320     (OF)

908 - doporučuje zastupitelstvu města, aby si vyhradilo rozhodnout o jednostranném zápočtu pohledávek vůči Stavebnímu podniku Klatovy a.s., Dragounská 7, Klatovy     (OF)

909 - bere na vědomí informaci o předání opatrovnictví nesv. Pavla Löwenthala, trvale bytem ÚSP Mirošov,  Městu Mirošov, na základě pravomocného usnesení Okresního soudu v Rokycanech     (OSVZ)

910 - ukládá OISPRM provést výběrové řízení na pronájem a provozování systému měření rychlosti ve městě Domažlice

911 - schvaluje rozpočtové opatření na úhradu nákladů za zpracování PD interiéru novostavby zimního stadionu takto:
org. 0245 § 3639 pol. 6121 - 35 000,00 Kč (PD různá)
org. 0245 § 3412 pol. 6121 +35 000,00 Kč (PD interiér zimního stadionu)     (OISPRM)

912 - a) bere na vědomí doporučení výběrové komise a ruší zadávací řízení na veřejnou zakázku na dodávku „Dodávka rolby na úpravu ledu pro zimní stadión Domažlice“ v souladu s ustanovením § 84 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů
b) ukládá OISPRM vypsat nové výběrové řízení s úpravami navrženými komisí a složení výběrové komise pro výběr firmy bude stejné jako předchozí     (OISPRM)

913 - doporučuje ZM schválit záměr zřídit osadní výbor v Havlovicích     (OKS)

 

Ing. Miroslav Mach
starosta města
v.r.


Pavel Wolf
místostarosta města
v.r.


Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů).

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.


Vytvořeno: 21. 5. 2007
Poslední aktualizace: 21. 5. 2007 00:00
Autor: