Menu
Město Domažlice
Domažlice

15. schůze ze dne 2.4.2007

-

U S N E S E N Í

 

z 15. schůze rady města Domažlice,
která se konala dne 2. 4. 2007Rada města v Domažlicích:

674 - bere na vědomí přehled nesplněných usnesení

675 - schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na akci „Čistá Berounka, II. etapa, podprojekt č. 3 Domažlice – ČOV a kanalizace, část 3A Domažlice -kanalizace" mezi městem Domažlice a PLUS – DISCOUNT spol. s r.o., Počernická 257, 250 73 Radonice, okres Praha-východ, dle předloženého návrhu. Věcné břemeno bude zřízeno bezplatně.     (OISPRM)

676 - schvaluje uzavření kupní smlouvy na dodávku sněžného pásového vozidla Snow Rabbit 3 vč. příslušenství mezi městem Domažlice a firmou BCE s.r.o., Na Staré 37, 159 00 Praha 5, dle předloženého návrhu     (OISPRM)

677 - schvaluje návrh mandátní smlouvy se zhotovitelem Jaroslavem Weberem na výkon inž. činnosti pro stavební akci „Mateřská škola, Zahradní 471, Domažlice – sanace vlhkého zdiva“ za částku ve výši 29.000,00 Kč     (OISPRM)

678 - schvaluje návrh mandátní smlouvy o obstarání prací a výkonů inž. činnosti – technická pomoc při realizaci stavby „Zimní stadion Domažlice“ se společností GIA s.r.o., Barrandova 28, 301 43 Plzeň, za částku ve výši 199.920,00 Kč vč. DPH     (OISPRM)

679 - a) schvaluje nejvhodnější nabídku na uzavření smlouvy o dílo na realizaci akce „Sanace vlhkého zdiva – MŠ Zahradní ulice v Domažlicích“ firmy Vlček – stavby s.r.o., U Garáží 197, Horšovský Týn
b) schvaluje návrh smlouvy o dílo na akci „Sanace vlhkého zdiva – MŠ Zahradní ulice v Domažlicích“ , který předložila stavební firma Vlček – stavby s.r.o., U Garáží 197, Horšovský Týn, za cenu 572.205,-- Kč vč. DPH
c) doporučuje ZM schválit toto rozpočtové opatření:
org. 0287 § 3111 pol. 5171 + 658.430 Kč (realizace+TDI)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 658.430 Kč (snížení investiční rezervy)    (OISPRM)

680 - jmenuje hodnotící komisi, která bude plnit i funkci otevírací komise na akci „Dodávka rolby na úpravu ledu pro zimní stadion v Domažlicích“, ve složení:
členové:                             náhradníci:
Ing. Miroslav Mach                     Pavel Wolf
Dalibor Kubů                                 Ing. Vítězslav Brody
Jaroslav Bauer                               Jiří Pivoňka
Jiří Houška                                     Jaroslav Zavadil
JUDr. Jan Regal                             Jana Kaiserová     (OISPRM)

681 - a) doporučuje ZM schválit přijetí dotace z Programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje schváleného usnesením č. 506/07 ze dne 6.3.2007 zastupitelstvem Plzeňského kraje ve výši 200.000,- Kč na realizaci rekonstrukce veřejného osvětlení v Havlovicích
b) schvaluje realizaci rekonstrukce veřejného osvětlení v části obce Havlovice z prostředků Programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje dle předloženého návrhu
c) schvaluje zadání zakázky Domažlickým Technickým službám, s.r.o. v ceně 82.339,- Kč na provedení rekonstrukce veřejného osvětlení v rámci akce "Rekonstrukce veřejného osvětlení v části obce Havlovice z prostředků Programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje"     (OISPRM)

682 - a) schvaluje s ohledem na přidělenou dotaci od Plzeňského kraje zadání zakázky na realizaci stavby "Zřízení veřejného osvětlení při silnici III. 19366 v obci Havlovice" firmě Gabriel a Pangrác, s.r.o. Domažlice, se sídlem Školní 112, Domažlice, IČ: 45349576, za cenu 250.660,85 Kč vč. DPH. Na druhém místě se umístila firma ELEKTRO MLEZIVA, s,r.o Domažlice s nabídkovou cenou 269.552,90 Kč vč. DPH.
b) schvaluje smlouvu o dílo na realizaci stavby „ Zřízení veřejného osvětlení při silnici III. 19366 v obci Havlovice mezi městem Domažlice a firmou Gabriel a Pangrác, s.r.o. Domažlice, se sídlem Školní 112, Domažlice, IČ: 45349576, za cenu díla 250.660,85 Kč vč. DPH, dle předloženého návrhu     (OISPRM)

683 - schvaluje návrh smlouvy o bezplatném zapůjčení digitálních dat kat. území Domažlice, Havlovice, společnosti Šumavaplan s.r.o., Krátká 98/III, 342 01 Sušice    (OISPRM)

684 - schvaluje výzvu k podání nabídek a zadávací dokumentaci k veřejné zakázce ve zjednodušeném podlimitním řízení pro dodávku rolby na úpravu ledu pro zimní stadion Domažlice     (OISPRM)

685 - nesouhlasí s odběrem čtvrtletníku příznivců Plzeňského kraje „Vítaný host“ od druhého čtvrtletí roku 2007     (OŠKTVV)

686 - bere na vědomí žádost BC Wolfs Domažlice o prodloužení termínu čerpání dotace a doporučuje zastupitelstvu města souhlasit s čerpáním dotace ve výši 100.000,- Kč do 31. 12. 2007     (OŠKTVV)

687 - bere na vědomí žádost Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje o prodloužení termínu čerpání dotace a souhlasí s čerpáním dotace ve výši 30.000,- Kč do 31. 12. 2007    (OŠKTVV)

688 - a) schvaluje zveřejnění záměru prodat spoluvlastnické podíly ve výši 3124/48660, 1562/48660 a 1562/48660, ze stavební parcely č. 1968, k.ú. Domažlice pod bytovým domem čp. 212 v Palackého ul. v Domažlicích
b) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu     (OSM-MH)

689 - a) schvaluje zveřejnění záměru prodat spoluvlastnický podíl ze stpč. 2586 a 2587, k.ú. Domažlice ve výši 6496/229596, k.ú. Domažlice pod bytovým domem čp. 518 a 519 v Mánesově ul. v Domažlicích
b) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu     (OSM-MH)

690 - a) schvaluje zveřejnění záměru prodat spoluvlastnický podíl ze stpč. 2566 a 2567, k.ú. Domažlice ve výši 6917/187485, k.ú. Domažlice pod bytovým domem čp. 498 a 499 v Kunešově ul. v Domažlicích
b) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu     (OSM-MH)

691 - a) schvaluje zveřejnění záměru prodat spoluvlastnický podíl ze stpč. 1968, k.ú. Domažlice ve výši 6248/48660, k.ú. Domažlice pod bytovým domem čp. 212 v Palackého ul. v Domažlicích
b) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu     (OSM-MH)

692 - schvaluje uzavření nájemní smlouvy s panem Václavem Schleissem - samostatně hospodařícím rolníkem, IČO 41627270 na pronájem zemědělských pozemků, parcel ve zjednodušené evidenci č. kat. 2171, 2490/1, 2490/2, 2446, 2447 a pozemkové parcely č. 2490/1, vše v k. ú. Domažlice, dle předloženého návrhu    (OSM)

693 - souhlasí s umístěním potrubí pro zřízení odběru vody pro Draženovskou zahrádkářskou kolonii v pozemku parcele ve zjednodušené evidenci č. 2393, k.ú. Domažlice    (OSM)

694 - bere na vědomí informaci odboru správy majetku o úpravě výše nájemného za pronájem pozemků pod stavbou obytného domu č. p. 169 ve Školní ul. na rok 2007 od ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových     (OSM)

695 - a) doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje části pozemkové parcely č.4820, k.ú. Domažlice společnosti DORKA, spol. s r. o., Kostelní 1, Domažlice dle situačního plánku č. 1
b) doporučuje zastupitelstvu města neschválit záměr prodeje části pozemkové parcely č.4820, k.ú. Domažlice dle situačního plánku č. 2
c) doporučuje zastupitelstvu města neschválit záměr prodeje části pozemkové parcely č.4820, k.ú. Domažlice dle situačního plánku č. 3     (OSM)

696 - souhlasí s trasou kanalizační přípojky ze stavby malé čističky odpadních vod pro rodinný dům na pozemku č. 343/46 k.ú. Havlovice s tím, že se bude jednat o stavbu dočasnou a bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene umístění vedení - kanalizačního potrubí s podmínkami uvedenými odborem správy majetku     (OSM)

697 - schvaluje nájemní smlouvu o nájmu garáže postavené na stavební parcele č. 69/3 v k. ú. Třebnice, mezi Městem Domažlice jakožto pronajímatelem a paní Kasperovou – Fišerovou Valerií jakožto nájemcem, dle předloženého návrhu    (OSM)

698 - schvaluje nájemní smlouvu o nájmu garáže postavené na stavební parcele č. 69/3 v k. ú. Třebnice, mezi Městem Domažlice jakožto pronajímatelem a panem Jaroslavem Chiňárem a paní Evou Červeňákovou jakožto nájemcem, dle předloženého návrhu     (OSM)

699 - bere na vědomí informaci odboru správy majetku o vydávání výjimek z místní úpravy dopravního značení na cyklostezce Svazkem českých města a obcí v česko-bavorském pohraničním prostoru „Domažlicko“     (OSM)

700 - schvaluje zveřejnění záměru prodeje nemovitostí – pozemkových parcel č. 2186, 4942/1, 2185/4, 2170/2 2181/1, vše v k. ú. Domažlice     (OSM)

701 - schvaluje zveřejnění záměru prodeje staveb přípojek inženýrských sítí vybudovaných v rámci stavby komunikace MO5 v průmyslové zóně Za Kasárny Domažlice    (OSM)

702 - a) ruší usnesení č. 624  ze dne 20. 3. 2007
b) bere na vědomí vyjádření DI PČR Domažlice ze dne 21. 3. 2007 č. j. ORDO-12-98/DI-2007 týkající se parkování v ul. Komenského před č.p. 74 a ukládá OSM jednat o uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy s manžely Štětinovými    (OSM)

703 - bere na vědomí konání sportovní akce "Běh Škarmanem", kterou pořádá Sportovní klub Policie, Sportovní klub Pohraniční policie a Sportovní klub Školního policejního střediska v Domažlicích dne 22. dubna 2007     (OSM)

704 - a) neschvaluje pronájem části pozemku pč. 2679, k.ú. Domažlice k využití jako zahrádka
b) ukládá DTS, spol. s r. o., Chrastavická 177, Domažlice odstranit oplocení na pozemku č. 2679, k. ú. Domažlice na sídlišti Kavkaz a uklidit tuto část veřejného prostranství
Termín: do 31.5. 2007     (OSM)

705 - schvaluje uzavření dodatku č. II k nájemní smlouvě uzavřené s manžely Josefem a Pavlínou Schneiderovými dne 25.4.2001 ve znění dodatku č. I. dle předloženého návrhu, kterým se snižuje nájemné na rok 2007 na cenu 1,- Kč za podmínky, že manželé Schneiderovi před uzavřením dodatku č. II. uhradí dlužné nájemné    (OSM)

706 - schvaluje uzavření dodatku č. II k nájemní smlouvě uzavřené s Českými radiokomunikacemi, a.s., U Nákladového nádraží 3144, 130 00 Praha 3 dne 3.8.2001, dle předloženého návrhu    (OSM)

707 - a) schvaluje ukončení nájemní smlouvy uzavřené mezi Městem Domažlice a Václavem Křepelem dne 25.2.1998 ve znění dodatku č. I. na pronájem části pozemku pč. 2311/8 pro umístění 2 prodejních stánků a skladu dohodou k 31.5.2007
b) schvaluje zveřejnění záměru pronajmout část pozemkové parcely č. 2311/8 k.ú. Domažlice
c) ukládá OSM připravit návrh nájemní smlouvy na pronájem části pozemkové parcely č. 2311/8, k.ú. Domažlice za účelem umístění 2 prodejních stánků a skladu na dobu neurčitou, nájemné ve výši 16.000,- Kč/rok ve dvou splátkách     (OSM)

708 - neschvaluje zřízení věcného břemene na umístění kanalizačního potrubí, přístupu, provozování a udržování, na parcele č. 84/1 a 84/14 vše k.ú. Babylon, na dobu neurčitou, ve prospěch paní Stanislavy Martínkové a paní Dany Peterové za jednorázovou úhradu stanovenou znaleckým posudkem dle předloženého návrhu smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene    (OSM)

709 - bere na vědomí žádost společnosti STAFIKO tech s. r. o., Petrovická 283, Domažlice a nesouhlasí s umístěním dopravní značky u prodejny stavebnin do doby komplexního dopravního řešení v této lokalitě     (OSM)

710 - zplnomocňuje pana Martina Pitáka k podání žádosti o vydání závazného stanoviska OKS, oddělení školství, kultury, tělovýchovy a vnějších vztahů, jako příslušného orgánu památkové péče, k vybudování vchodu na terasu ve zdi, která je součástí nemovitosti č. p. 86 v Kozinově ulici v Domažlicích     (OSM)

711 - schvaluje zveřejnění záměru pronajmout pozemky parcely ve zjednodušené evidenci č. 1012/2, 1012/3, 1072/6, 1073, 1084, 1085, 1114, 1115, 1382, 1411/1, 1415, 1432/1, 1442, 1454, 1457/1, 1457/2, 1458/1, 1458/2, 1463, 1464, 1467/1, 1467/2, 1468, 1471, 1472/1, 1472/2, 1472/3, 1477/3, 1477/4, 1478/1, 1478/2, 1498, 1499, 1577, 1697, 1702, 1709, 1711, 1714, 1722, 1724, 1731, 1744, 1745, 1746, 1747, 1751, 1755, 1757, 1771, 1818, 1819, 1822, 1823, 1845, 1846/1, 1846/2, 1849, 1850, 1855, 1858/1, 1858/2, 1858/3, 1858/4, 1858/5, 1958/1, 1958/2, 1958/3, 1958/4, 1958/5, 1958/6, 1959, 1960, 1994, 1995, 1996/2, 2042, 2142, 2144, 2145, 2148, 2149, 2152, 2153, 2159, 2167, 2207, 2208, 2212, 2213, 2214, 2216, 2284, 2285/1, 2285/2, 2392, 2393, 2469/2, 2470/1, 2470/2, 2501/2, 2502, 2534, 2541D2, 2548/3, 2548/4, 2548/7, 2549, 2568, 2570, pozemkové parcely č.2283/2, 2299/1, 2299/3, 2390/1, vše v k.ú. Domažlice, pozemkové parcely č.385/3, 388/14, 388/15, 390/64, 390/65, 444/5, 444/6448, vše k.ú. Luženičky, pozemkové parcely č. 518/1, 525/12, 529/1, 89/28, 89/23, 724/3, 724/5, 89/15, 741/7, 742/2, 742/3, 741/8, 742/1, 136/8, 177, 217/17, 260/14, 260/37, 261/1, 279/23, 279/35, 279/22, 279/34, 279/36, 260/34, 343/39, 370/26, 343/40, 370/27, 343/41, 370/28, 326/3, 326/4, 370/29, 343/12, 343/23, 370/12, 343/23, 343/11, 370/9, 343/6, 343/20, 370/5, 343/7, 343/21, 370/6, 370/7, 387, 388, 392, 408/3, 461/14, 449/18, 449/37, 463, 507/19, 507/15, 507/17, 510, 512/13, 513/2, 513/1, 2527/17, 527/18, vše k.ú.Havlovice    (OSM)

712 - bere na vědomí nabídku společnosti AQUATEST a. s., Geologická 4, 152 00 Praha 5 na provedení monitoringu jakosti podzemních vod v okolí skládky TKO Havlovice     (OSM)

713 - předběžně souhlasí se skládkováním kompostovaného odpadu společností LST a.s. Trhanov za podmínky uzavření dohody upravující podmínky skladování     (OSM)

714 - schvaluje uzavření dodatku č. 6 k pojistné smlouvě č. 3000052592 ze dne 1. 1. 2003 uzavřené mezi městem Domažlice a Kooperativou, pojišťovnou, a.s., Templová 747, 110 01 Praha 1, dle předloženého návrhu     (OF)

715 - schvaluje uzavření mandátní smlouvy mezi městem Domažlice a společností STORMEN, spol. s r.o., Pod Turnovskou tratí 182, 198 00 Praha 9, dle upraveného návrhu (změna odstavců 4.1, 4.2, 4.3, 4.4)     (OF)

716 - projednala a schvaluje pravidla soutěže Vodomil a ukládá řediteli příspěvkové organizace Plavecký bazén a ubytovna Domažlice tuto soutěž vyhlásit     (OF)

717 - schvaluje vydání mezinárodní platební karty VISA Business nebo MasterCard Business ČSOB a.s. pro starostu města Domažlice k výdajovému účtu města Domažlice     (OF)

718 - bere na vědomí zprávu o činnosti MP Domažlice za měsíc únor 2007

719 - jmenuje na základě zákona o obcích č. 128/2000 Sb., v § 102 odst. 2 g) na návrh tajemníka městského úřadu paní JUDr. Ludmilu Krstevovou vedoucí odboru pro projednávání přestupků od 02.04. 2007     (OKS)

720 - vydává dle § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů nařízení č. 5/2007 o zastavení jiných těžeb než těžeb nahodilých a zpracování těžeb nahodilých ve stanoveném rozsahu a termínu dle předloženého návrhu    (OKS)

721 - schvaluje vyřazení tiskárny C-ITOH, inv.č. 10203 formou prodeje za cenu 2.100,- Kč firmě PRINTELLI s.r.o., Račanská 41, 252 62 Statenice, Praha-západ     (OSM-MH )

722 - schvaluje Dodatek č. 7 Organizačního řádu MěÚ Domažlice dle předloženého návrhu     (OKS)

723 - schvaluje uzavření smlouvy o bezúplatném převodu majetku mezi Městem Domažlice, Náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice, IČ 00253316 a Českou republikou - Hasičským záchranným sborem Plzeňského kraje, Kaplířova 9, 320 68 Plzeň, IČ : 708833378, dle předloženého návrhu     (OKS-OVV)

724 - schvaluje režim osvětlení cyklostezky v zimním období od 5:00 do 21:00 hodin, v letním období od 5:00 do 23:00 hodin     (OSM)

725 - bere na vědomí dopis od firmy PLYNOMA spol. s r.o. ze dne 30.3.2007
    (OISPRM)
 

Pavel Wolf
místostarosta města
v.r.


Dalibor Kubů
místostarosta města
v.r.


Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů).

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.

Datum vložení: 9. 4. 2007 0:00
Datum poslední aktualizace: 9. 4. 2007 0:00

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)