Menu
Město Domažlice
Domažlice

2. schůze ze dne 13.11.2006

-

U S N E S E N Í
 
ze 2. schůze rady města Domažlice,
která se konala dne 13. 11. 2006Rada města v Domažlicích:

4 - odkládá projednávání bodu č.1 na příští schůzi a požaduje doplnění podkladových materiálů    (OISPRM)

5 - schvaluje rozpočtové opatření na úhradu příspěvků města do DSO Povodí Berounky pro letošní rok 2006 takto:
org. 0410 § 2321 pol. 6121 + 35.000,- Kč (Čistá Berounka)
org. 0410 § 2321 pol. 6349 + 465.000,- Kč (Čistá Berounka)
org. 0272 § 3612 pol. 6121 - 500.000,- Kč (30 b.j. Petrovická ul.)    (OISPRM)


6 - neschvaluje dodatek č. 1 k SOD ze dne 27.9.2006 na akci "Oprava čelního vstupu MŠ Michlova ul. Domažlice" mezi městem Domažlice a stavební firmou VLČEK-STAVBY s.r.o, U Garáží 197, 346 01 Horšovský Týn v částce 119.457,- Kč vč. DPH dle předloženého návrhu     (OISPRM)

7 - ruší usnesení č. 6381 ze dne 16.10.2006 a ukládá OISPRM provést výběrové řízení     (OISPRM)

8 - odkládá projednání bodu č.5 na příští schůzi a požaduje doplnění materiálů o celém průběhu akce PD - domov důchodců     (OISPRM)

9 - bere na vědomí informaci OISPRM o řešení dopravní situace v ulici Rohova v Domažlicích    (OISPRM)

10 - odkládá projednání bodu č.7 na příští schůzi a ukládá OISPRM předložit novou cenovou nabídku včetně mandátní smlouvy     (OISPRM)

11 - bere na vědomí informaci OISPRM o zajištění finančních prostředků na úhradu ztrátovosti provozu městské autobusové dopravy v Domažlicích     (OISPRM)

12 - neschvaluje zadání zakázky na realizaci stavby "Zřízení veřejného osvětlení při silnici III. 19366 v obci Havlovice" s tím, že tato akce bude řešena v souvislosti s realizací protipovodňových opatření v obci Havlovice     (OISPRM)

13 - odkládá projednání bodu č. 10 na příští schůzi a požaduje předložení posudků a dokumentace, která je k dispozici     (OISPRM)

14 - a) ruší usnesení č. 6377 ze dne 16.10.2006, kterým byla schválena smlouva o dílo uzavřená s firmou Gabriel a Pangrác, s.r.o. Domažlice, IČ: 45349576 se sídlem Školní 112, Domažlice na realizaci stavby veřejného osvětlení v ulici Čapka Choda a Maškova v ceně 349.742,00 Kč
b) schvaluje smlouvu o dílo na realizaci stavby „Oprava veřejného osvětlení v ul. Čapka Choda a Maškova v Domažlicích, uzavíranou mezi městem Domažlice a firmou Gabriel a Pangrác, s.r.o. Domažlice, IČ: 45349576 se sídlem Školní 112, Domažlice v ceně 317.947,00 Kč vč. DPH, dle předloženého návrhu     (OISPRM)

15 - schvaluje rozpočtové opatření na úhradu nákladů za provedení opravy chodníku v ulici Kozinova v Domažlicích realizované firmou Investtel, s. r.o. Klatovy, se sídlem Domažlické předměstí 610, Klatovy za cenu 487.904,- Kč v tomto znění:
org. 041 § 3412 pol. 6121 - 490.000,- Kč (zimní stadion)
org..246 § 2219 pol. 5171 + 490.000,- Kč (Chodník Kozinova)     (OISPRM)


16 - a) schvaluje zadání zakázky firmě Zemědělská akciová společnost Koloveč, a.s, se sídlem Tyršova čp.146, IČ:47717700 na realizaci dodávky svislého dopravního značení včetně demontážních a montážních prací za cenu 233.760,- Kč vč. DPH. Na druhém místě se umístila firma MIDOS CHEB s cenou 261.800,- Kč vč. DPH.
b) schvaluje smlouvu o dílo uzavíranou mezi městem Domažlice a firmou Zemědělská akciová společnost Koloveč, a.s, se sídlem Tyršova čp.146, IČ:47717700 na realizaci dodávky svislého dopravního značení včetně demontážních a montážních prací za cenu 233.760,- Kč vč. DPH, dle předloženého návrhu     (OISPRM)

17 – odkládá projednávání bodu č.14 na příští schůzi a požaduje stanovisko OVÚP, zda celoroční povolení předzahrádky bude posuzováno ze stavebního zákona jako stavba     (OSM)

18 - ukládá odboru životního prostředí vyhlásit navrhovaný významný krajinný prvek „Stromořadí podél komunikace na Vavřineček (Veselá Hora)“ na p.č. 4978/1 část KN, 4978/1 PK v katastrálním území Domažlice     (OŽP)

19 – a) souhlasí s pravidelnou údržbou stromů v Kozinově ulici na p.p. č. 4807/1 k.ú. Domažlice
b) ukládá DTS spol. s. r.o. provádět pravidelnou údržbu stromořadí v Kozinově ulici na p.p.č. 4807/1 k.ú. Domažlice     (OSM)

20 - souhlasí s konáním tradičního vánočního jarmarku před radnicí u vánočního stromku v roce 2006 v době od 15. 12. do 22. 12. 2006     (OSM)

21 – a) souhlasí s konáním pravidelných středečních trhů v roce 2007 dle předloženého návrhu
b) souhlasí s uzavírkami náměstí Míru za účelem konání pravidelných středečních trhů pro rok 2007 dle předloženého návrhu
c) ruší stánková místa o pravidelných středečních trzích v Chodské ulici pro rok 2007    (OSM)

22 - a) schvaluje zveřejnění záměru pronajmout část nebytových prostor budovy č. p. 144 na náměstí Míru v Domažlicích dle předloženého návrhu odboru správy majetku
b) nesouhlasí s úhradou za nové zařizovací předměty v budově č. p. 144, nám. Míru, Domažlice paní Jiřině Taliánové ve výši 12.950,-- Kč prostřednictvím Domažlické správy nemovitostí spol. s r. o., a požaduje uvedení nájemních prostor do původního stavu     (OSM)

23 - ukládá DTS s.r.o. provádět údržbu cyklostezky do konce roku dle potřeby, dle stávající platné smlouvy. Cena za provedené služby na příští rok bude zahrnuta do smlouvy o službách.    (OSM)

24 - odkládá projednání bodu č. 21 na příští schůzi a ukládá OSM jednat s panem Hrůšou o možnosti protažení chodníku až k asfaltovému chodníku vedoucímu k městské ubytovně     (OSM)

25 - neschvaluje pronájem části pozemku pč. 2972/2, k.ú. Domažlice o výměře 100 m2 za účelem odstavování vleků paní Pavle Lagronové    (OSM)

26 - a) ruší platnost usnesení č. 6098 ze dne 7.8.2006
b) schvaluje zveřejnění záměru vypůjčit část pozemkové parcely č. 357/1, k.ú. Česká Kubice za účelem umístění stavby cyklostezky     (OSM)

27 - souhlasí se stavbou plotu kolem pozemku pč. 525/1 a 657/2, k.ú. Domažlice a vybudováním jezírka na pozemku pč. 525/1, k.ú. Domažlice u objektu doprovodných služeb čp. 236 v Chrastavické ulici, Domažlice s tím, že budou dodrženy podmínky stanovené rozhodnutím MěÚ, odborem KS, OŠKTVV-ÚPP čj. 25071/2006/OKS ze dne 12.10.2006 a za podmínky, že v případě ukončení nájemní smlouvy bude předmět nájmu uveden do původního stavu    (OSM)

28 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0287 § 3639 pol. 5169 + 60.000,- Kč (odstranění stavby "mušle")
org. 0241 § 3639 pol. 6130 - 60.000,- Kč (nákup pozemků)     (OSM)


29 - nemění usnesení č. 6365 ze dne 16.10.2006     (OSM)

30 - schvaluje zřízení věcného břemene umístění distribučního zařízení - kabelového vedení NN a 2 pojistkových skříní na pozemkové parcele č. 2403/1, 2404/3 a stavební parcele č. 1650/9, k.ú. Domažlice a přístupu na pozemek z důvodu provozování, udržování, provádění oprav a výměny distribučního zařízení ve prospěch ČEZ, Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín 4, IČ 27232425 a to na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 47.800,- Kč dle předloženého návrhu smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IE-12-0002196/2     (OSM)

31 - bere na vědomí závěrečnou zprávu Průzkumu znečištění v areálu bývalých kasáren v Domažlicích zpracovanou společností AQUATEST a. s., Geologická 4, 152 00 Praha 5    (OSM)

32 - doporučuje zastupitelstvu města schválit demolice objektů - budovy bývalého skladu č. 8 na stavební parcele č. 1161/16, budovy bývalé učebny č. 7 na stavební parcele 1161/17, budovy bývalé dílny č. 9 na stavební parcele č. 1161/13, budovy bývalé dílny č. 6 na stavební parcele č. 1161/11, vše v k.ú. Domažlice     (OSM)

33 - schvaluje zveřejnění záměru prodat budovu bývalého skladu č. 65 na stavební parcele č. 1161/12, k.ú. Domažlice za podmínky provedení její demolice     (OSM)

34 - souhlasí s vyhotovením prohlášení o vlastnictví stavby - objektu sociálního zařízení na st.p.č. 451 v obci a k.ú. Babylon ve formě notářského zápisu dle předloženého návrhu    (OSM)

35 - doporučuje ZM schválit darování pozemků p.č.128/23, p.č.128/39 vše k.ú. Babylon TJ Jiskra Domažlice, Fügnerova 647, IČO: 00524123     (OSM)

36 - ukládá společnosti DTS s.r.o. umístit 2 ks laviček před budovu Základní školy Domažlice, Msgre. B. Staška 232 vlevo před vchod
Termín: ihned     (OSM)

37 - doporučuje zastupitelstvu města schválit odkoupení pozemkové parcely č. 5042/12 a pozemkové parcely č. 5042/13, k.ú. Domažlice za cenu dle znaleckého posudku, tj. 2.488,- Kč     (OSM)

38 - doporučuje zastupitelstvu města schválit odkoupení částí parcely ve zjednodušené evidenci č. st. 158, nově označených dle geometrické plánu č. 2455-21-2006 vyhotoveného měřickou kanceláří Ing. Havelky, Domažlice jako pozemková parcela č. 5042/8 a pozemková parcela č. 5042/9, k.ú. Domažlice za cenu dle znaleckého posudku, tj. 7.312,- Kč    (OSM)

39 - doporučuje zastupitelstvu města schválit odkoupení pozemkové parcely č. 5042/10 a pozemkové parcely č. 5042/11, k.ú. Domažlice za cenu dle znaleckého posudku, tj. 6.512,- Kč     (OSM)

40 - doporučuje zastupitelstvu města schválit odkoupení pozemkové parcely č. 5042/6, k.ú. Domažlice za cenu dle znaleckého posudku, tj. 3.120,- Kč     (OSM)

41 - doporučuje zastupitelstvu města schválit odkoupení pozemkové parcely č. 3709/27, k.ú. Domažlice za cenu dle znaleckého posudku, tj. 18.000,- Kč     (OSM)

42 - doporučuje zastupitelstvu města schválit odkoupení pozemkové parcely č. 3705/6 a pozemkové parcely č. 3709/21, k.ú. Domažlice za cenu dle znaleckého posudku, tj. 76.320,- Kč     (OSM)

43 - doporučuje zastupitelstvu města schválit odkoupení části parcely ve zjednodušené evidenci č. st. 1371 nově označené dle geometrického plánu č. 2380-237/05, vyhotoveného GEO HT s. r. o., Horšovský Týn, jako pozemková parcela č. 3709/30, k.ú. Domažlice za cenu dle znaleckého posudku, tj. 36.720,- Kč     (OSM)

44 - doporučuje zastupitelstvu města schválit odkoupení pozemkových parcel č. 3709/15, č. 3709/16 a č. 3709/19, k.ú. Domažlice za cenu dle znaleckého posudku, tj. 30.240,- Kč    (OSM)

45 - ukládá OSM jednat s p. Bohdanem Hromádkem o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na umístění stavby chodníku na pozemkové parcele č. 3705/34, k.ú. Domažlice

46 - souhlasí s provedením výkopových prací v zimním období z důvodu provedení stavby "Domažlice 28. října - kabelové vedení NN" v Domažlicích firmou Elektromontáže Lehmann & Baxa, Srbice 27, IČ 63503034 v termínu 15.11. 2006 až 15.12. 2006    (OSM)

47 - souhlasí s provedením výkopových prací v zimním období z důvodu provedení stavby "Rekonstrukce vodovodu v Zahradní ul. v Domažlicích" firmou Chodské vodárny a kanalizace, a.s., Bezděkovské předměstí čp. 388, Domažlice, IČ 49788761 v termínu 15.11.2006 až 15.12. 2006     (OSM)

48 - souhlasí s provedením výkopových prací v zimním období z důvodu provedení napojení domu na náměstí Míru č.p. 47 v Domažlicích firmou SEG s.r.o., Skladová 4, Plzeň, IČ 46883657, s tím, že výkop bude zahájen na pozemku vlastníka domu     (OSM)

49 - doporučuje ZM schválit darování pozemků – pozemkových parcel č. 5430/4, 335/3 a 5429 a stavební parcely č. 478/2, části stavební parcely č. 478/3 nově označené č. 478/7, části stavební parcely č. 478/5 dle geometrického plánu č. 2447-337/05 vyhotoveného GEO HT s. r.o., Horšovský Týn, vše v k.ú. Domažlice do vlastnictví Města Domažlice    (OSM)

50 - doporučuje ZM schválit demolici stavby trafostanice umístěné na stavební parcele č. 1538, k. ú. Domažlice     (OSM)

51 - a) schvaluje slevu nájemného ve výši 50 % nájemcům bytů v Petrovické ulici č. 257 a 258 v Domažlicích, vyjma bytů č. 2 a 26, a to od doby upozornění nájemníků na kolísání odtahu spalin ze dne 17.10.2006 do doby výměny kotlů
b) ukládá DSN s.r.o. oslovit soudního znalce ve věci posouzení druhu porušení konkrétní povinnosti od zpracovatele projektu po zpracovatele revizních zpráv při provozu domu
c) ukládá DSN s.r.o. rozšíření znaleckých posudků na dostatečný počet bytů
d) ukládá DSN s.r.o. zahájit jednání o řešení výměny kotlů s PPAA Plzeň do 16.11.2006
e) ukládá OF najít finanční zdroje na zafinancování výměny kotlů    (OSM)

52 - bere na vědomí odmítnutí bytu č. C7, v budově čp. 276, v ulici Petrovické v Domažlicích     (OSM)

53 - schvaluje přidělení bytu č. C7, v budově čp. 276, v ulici Petrovické v Domažlicích     (OSM)

54 - doporučuje ZM neschválit zrušení předkupního práva pro Město Domažlice    (OSM)

55 - schvaluje podání výpovědi z nájmu bytu č. 3, v budově čp. 65, v Třebnicích nájemci bytu     (OSM)

56 - schvaluje podání výpovědi z nájmu bytu č. 30, v budově čp. 141, v Masarykově ul. v Domažlicích nájemci bytu     (OSM)

57 - schvaluje podání výpovědi z nájmu bytu č. 40, v budově čp. 141, v Masarykově ul. v Domažlicích nájemci bytu     (OSM)

58 - schvaluje podání výpovědi z nájmu bytu č. 11, v budově čp. 222, v Žižkově ul. v Domažlicích nájemci bytu     (OSM)

59 - schvaluje podání výpovědi z nájmu bytu č. 11, v budově čp. 258, v Petrovické ul. v Domažlicích nájemci bytu (OSM)

60 - schvaluje podání výpovědi z nájmu bytu č. 2, v budově čp. 394, v Pelnářově ul. v Domažlicích nájemci bytu     (OSM)

61 - schvaluje podání výpovědi z nájmu bytu č. 6, v budově čp. 141, v Masarykově ul. v Domažlicích nájemci bytu     (OSM)

62 - a) schvaluje zveřejnění záměru prodat bytovou jednotku č. 456/4, spoluvlastnický podíl ve výši 708/10524 na stavební parcele č. 1497, 1498 a spoluvlastnický podíl ve výši č. 708/10524 na společných částech budovy čp. 455, 456, v ulici Dvořákově v Domažlicích
b) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce č.456/ 4, spoluvlastnického podílu ve výši 708/10524 na stavební parcele č. 1497, 1498 a spoluvlastnického podílu č. 708/10524 na společných částech budovy čp.455, 456, v ulici Dvořákově v Domažlicích dle předloženého návrhu     (OSM)

63 - bere na vědomí žádost o výměnu holobytu     (OSM)

64 - bere na vědomí žádost o výměnu holobytu     (OSM)

65 - bere na vědomí žádost a doporučuje obrátit se na bytovou komisi     (OSM)

66 - a) bere na vědomí žádost o výměnu okna a parapetu v Mánesově ulici, č. bytu 12
b) ukládá Domažlické správě nemovitostí spol. s r. o. zabezpečit požadovanou výměnu okna bytu č. 12, v budově čp. 204, v ulici Mánesově v Domažlicích
Termín: ihned     (OSM)

67 - bere na vědomí, že v souladu s § 708 a násl.§ zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník v platném znění a v souladu s Čl. V „Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice“ došlo k přechodu nájmu bytu č. 5, v budově čp. 502, v ulici Kunešově v Domažlicích .
Podmínky užívání shora uvedeného bytu novým nájemcem se nemění a řídí se i nadále Nájemní smlouvou, která byla uzavřena dne 1. 4. 2000 , a to za podmínky prokázání odhlášení původního nájemce z tohoto bytu.     (OSM)

68 - bere na vědomí, že v souladu s § 708 a násl. § zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník v platném znění a v souladu s Čl. V „Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice“ došlo k přechodu nájmu bytu č. 3, v budově čp. 410, v ulici Masarykově v Domažlicích .
Podmínky užívání shora uvedeného bytu novým nájemcem se nemění a řídí se i nadále účinným Zápisem o dohodě o odevzdání a převzetí bytu, která byla uzavřena dne 16. 10. 1981 .     (OSM)

69 - souhlasí s podáním návrhu na vyklizení bytu č. 3, v budově čp. 61 na náměstí Míru, Domažlice a podepsáním plné moci proti nájemci     (OSM)

70 - schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 2, v budově čp. 255, v ulici Kovařovicově v Domažlicích za podmínky doložení dokladu zaplacení dlužného nájemného za srpen 2006     (OSM)

71 - schvaluje záměr realizace nové bytové jednotky v budově čp. 429, v ulici Škroupově v Domažlicích, za podmínky vyhrazení si práva konečného rozhodnutí po předložení právně zpracovaného postupu     (OSM)

72 - schvaluje vzorový výpočet nájemného na 30 b. j. v budově čp. 276 v ulici Petrovické, dle předloženého návrhu, podle vyhlášky č. 107/2006 Sb. s koeficientem 2    (OSM)

73 - bere na vědomí informace týkající se vlhkosti v bytě č. 1, v budově čp. 86, v ulici Kozinově v Domažlicích     (OSM)

74 - ukládá OISPRM předložit zprávu o plnění usnesení č. 5213/b) ze dne 13.2.2006, týkající se bytu č. 1 čp. 86 v ulici Kozinově v Domažlicích

75 - odkládá projednávání bodu č. 50 na příští schůzi     (OKS-PaM)

76 - doporučuje ZM schválit poskytnutí příspěvku z rozpočtu města Domažlice Římskokatolické farnosti Domažlice, nám. Míru 136, 344 01 Domažlice, na restaurátorské práce na nových kopiích soch umístěných na atice vstupní předsíně kostela Narození Panny Marie na nám. Míru, nemovité kulturní památky v Městské památkové rezervaci Domažlice, ve výši 150.000,- Kč     (OKS-ÚPP)

77 - bere na vědomí zprávu o 2 školních úrazech žáků v Základní škole Domažlice, Msgre Staška 232 v měsíci říjnu 2006     (OŠKTVV)

78 - bere na vědomí zprávu o 8 školních úrazech žáků v Základní škole Domažlice, Komenského 17 v měsíci říjnu 2006     (OŠKTVV)

79 - bere na vědomí výroční zprávu Základní školy Domažlice, Komenského 17
    (OŠKTVV)

80 - bere na vědomí výroční zprávu Základní školy Domažlice, Msgre Staška 232    (OŠKTVV)

81 - bere na vědomí výroční zprávu Základní školy praktické Domažlice     (OŠKTVV)

82 - schvaluje plat pí Mgr. Venuši Klimentové, ředitelce PO Města Domažlice Dům Penzion – byty s pečovatelskou službou, dle předloženého návrhu     (OŠKTVV)

83 - schvaluje plat pí Mgr.Venuši Klimentové, ředitelce PO Města Domažlice REHA - CENTRUM, dle předloženého návrhu     (OŠKTVV)

84 - a) schvaluje uskutečnění novoročního ohňostroje dne 1.1.2007 od 18:00 hodin před radnicí
b) schvaluje uzavírku dolní poloviny náměstí Míru dne 1. 1. 2007 u příležitosti novoročního ohňostroje od 13:00 do 20:00 hodin     (OŠKTVV)

85 - schvaluje poskytnutí finančního příspěvku na akci „Běžec Chodska 2006“ ve výši 5.000,- Kč    (OŠKTVV)

86 - schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 10.400,- Kč TJ Jiskra Domažlice, oddíl basketbalu, na úhradu nákladů spojených s ozvučením tělocvičny ZŠ Domažlice, Komenského 17     (OŠKTVV)

87 - neschvaluje poskytnutí finančního příspěvku TJ Sokol Domažlice, oddíl sportovní gymnastiky, na zakoupení pružné podlahy pro akrobatická cvičení     (OŠKTVV)

88 - schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 9.500,- Kč pro SK Sněhaři Domažlice takto:
38. ročník Krňoulova memoriálu 3.000,-
Chodská třicítka 4.000,.
29. ročník memoriálu M. Mauera 2.500,-     (OŠKTVV)


89 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0810 pol. 4116 + 95.450,- Kč ÚZ 29004 (přijetí dotace)
org. 0116 § 1031 pol. 5169 + 95.450,- Kč ÚZ 29004 (výsadba melioračních a zpevňujících dřevin)    (OF)


90 - bere na vědomí Zápis z konzultačního dne příspěvkové organizace Plavecký bazén a ubytovna Domažlice, který se konal dne 18. 10. 2006     (OF)

91 - bere na vědomí, jako jediný společník společnosti Domažlické Technické služby spol. s r.o., plnění finančního a investičního plánu a účetní výkazy společnosti k 30. 9. 2006    (OF)

92 - bere na vědomí, jako jediný společník společnosti Domažlická správa nemovitostí spol. s r.o., plnění finančního a investičního plánu a účetní výkazy společnosti k 30. 9. 2006    (OF)

93 - bere na vědomí, jako jediný společník společnosti Domažlické městské lesy spol. s r.o., plnění finančního a investičního plánu a účetní výkazy společnosti k 30. 9. 2006    (OF)

94 - odkládá projednání bodu č. 62 na prosincové jednání rady    (OF)

95 - schvaluje  toto rozpočtové opatření:
org. 0094 § 2219 pol. 5329 + 55.500,- Kč (neinvestiční příspěvek DSO Domažlicko)
org. 0094 § 2219 pol. 6349 – 55.500,- Kč (investiční příspěvek DSO Domažlicko)    (OF)


96 - schvaluje rozpočtové opatření týkající se projektu „Komunitní plánování sociálních služeb na Domažlicku“ takto:
org. 0118 § 4349 pol. 6119 – 500.000,- Kč (studie komunitní plánování)
org. 0118 § 4349 pol. 5021 + 174.900,- Kč (dohody o provedení práce)
org. 0118 § 4349 pol. 5031 + 45.450,- Kč (sociální pojištění)
org. 0118 § 4349 pol. 5032 + 15.720,- Kč (zdravotní pojištění)
org. 0118 § 4349 pol. 5173 + 9.000,- Kč (cestovné)
org. 0118 § 4349 pol. 5137 + 40.000,- Kč (drobný dlouhodobý hmotný majetek)
org. 0118 § 4349 pol. 5151 + 2.000,- Kč (voda)
org. 0118 § 4349 pol. 5152 + 8.000,- Kč (teplo)
org. 0118 § 4349 pol. 5154 + 8.000,- Kč (el. energie)
org. 0118 § 4349 pol. 5162 + 9.000,- Kč (telefony)
org. 0118 § 4349 pol. 5139 + 9.000,- Kč (spotřební materiál)
org. 0118 § 4349 pol. 5167 + 27.000,- Kč (vzdělávání)
org. 0118 § 4349 pol. 5169 + 297.650,- Kč (služby)
org. 0118 § 4349 pol. 5163 + 3.600,- Kč (bankovní poplatky)
org. 0261 § 6409 pol. 5901 - 149.320,- Kč (snížení rozpočtové rezervy)     (OF)


97 - schvaluje rozpočtové opatření týkající se odboru životního prostředí takto:
org. 0116 § 3799 pol. 5169 – 2.300,- Kč (ostatní ekologické záležitosti)
org. 0116 § 3742 pol. 5169 + 2.300,- Kč (chráněné části přírody)     (OF)


98 - odkládá projednávání bodu č. 66 na prosincovou schůzi rady     (OF)

99 - doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření, kterým se zahrnuje do rozpočtu města navýšení dotace na výplatu sociálních dávek takto:
org. 0810 pol. 4112 + 1.500.000,- Kč ÚZ 98072 (navýšení dotace na výplatu soc. dávek)
org. 0227 § 4181 pol. 5410 + 700.000,- Kč ÚZ 98072 (péče o osobu blízkou)
org. 0227 § 4184 pol. 5410 + 200.000,- Kč ÚZ 98072 (příspěvek na motorové vozidlo)
org. 0227 § 4185 pol. 5410 + 600.000,- Kč ÚZ 98072 (příspěvek na provoz vozidla)    (OF)


100 - bere na vědomí informaci o plnění rozpočtu města k 31. 10. 2006     (OF)

101 - doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí odstoupení pana Jaroslava Bauera, jako zástupce města Domažlice, z Nájemního družstva Golem     (OF)

102 - doporučuje ZM navrhnout zástupce města Domažlice na funkci předsedy Nájemního družstva Golem, družstvo, IČ: 26360551, se sídlem Domažlice, nám. Míru 1    (OF)

103 - doporučuje ZM delegovat pana JUDr. Zdeňka Nováka zástupcem města Domažlice na jednání členské schůze Nájemního družstva GOLEM, družstvo, IČ: 26360551, se sídlem Domažlice, nám. Míru 1, která se bude konat dne 30. 11. 2006, když město Domažlice je zakládajícím členem tohoto družstva    (OF)

104 - doporučuje ZM vzít na vědomí oznámení společnosti STATUA AURA, akciová společnost o vystoupení z Nájemního družstva GOLEM, družstvo k 31. 12. 2006     (OF)

105 - doporučuje zastupitelstvu města delegovat pana Pavla Wolfa zástupcem města Domažlice na jednání členské schůze Nájemního družstva Domažlice, družstvo, IČ: 25239724, se sídlem Domažlice, nám. Míru 1, která se bude konat dne 5. 12. 2006, když město Domažlice je zakládajícím členem tohoto družstva    (OF)

106 - doporučuje ZM vzít na vědomí oznámení společnosti STATUA AURA, akciová společnost o vystoupení z Nájemního družstva Domažlice, družstvo k 31. 12. 2006    (OF)

107 - bere na vědomí zprávu o činnosti Městské policie Domažlice za měsíc srpen 2006

108 - bere na vědomí zprávu o činnosti Městské policie Domažlice za měsíc září 2006

109 - stanoví rozdělení pravomocí místostarostů města takto:
Pavel Wolf: MKS, MŠ, ZŠ, ZŠP, ZUŠ, Plavecký bazén a ubytovna Domažlice, DSN s.r.o.
Dalibor Kubů : DTS s.r.o., Knihovna B. Němcové, DML s.r.o., Dům penzion - byty s peč. službou

110 - zřizuje tyto komise: bytovou, výběrovou a pro regeneraci MPR
- ukládá tajemnici MěÚ oslovit všechny politické strany a hnutí, které kandidovaly v komunálních volbách, aby zaslaly své návrhy na členy komisí do 1.12.2006    (OKS)

111 - jmenuje pana Pavla Wolfa členem redakční rady     (OKS)

112 - jmenuje pí Vladislavu Štípkovou členkou redakční rady     (OKS)

113 - doporučuje ZM zrušit platnost usnesení č. 1470 ze 48. zasedání dne 28.8.2006    (OSM)

114 - doporučuje ZM schválit záměr umístění výrobního areálu společnosti AZ-Czech s.r.o., se sídlem Draženov 43, IČ 26379431 v průmyslové zóně za kasárny dle předloženého investičního záměru     (OSM)

115 - souhlasí, jako vlastník autorských práv, s vydáním „Jindřichova chodského slovníku“ Studijní a vědeckou knihovnou PK     (OŠKTVV)

116 - schvaluje přistoupení na spolupodílnictví za účelem vydání „Jindřichova chodského slovníku“ částkou 30.000,- Kč     (OŠKTVV)
 

Ing. Miroslav Mach
starosta města
v.r.


Pavel Wolf
místostarosta města
v.r.

Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů).

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.

Datum vložení: 20. 11. 2006 0:00
Datum poslední aktualizace: 20. 11. 2006 0:00

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)