Obsah

Zásady a požadavky pro předávání/ přebírání překopů, oprav, investičních akcí a jiných zásahů na veřejném prostranství.

Tento dokument je určen pro zainteresované odbory Města Domažlice, projektanty, stavební dozory, dodavatele staveb a žadatele „SOUHLASŮ“ o užívání veřejného prostranství. Tyto zásady a požadavky jsou sepsány a průběžně doplňovány na základě provozních zkušeností a bude na ně kladen důraz při předávání / přebírání veřejných prostranství.

Zásady a požadavky jsou rozděleny do následujících kategorií:

uložení upotřebitelných věcí, zařízení a materiálů  

- upotřebitelné demontované movité věci, zařízení a materiály nacházející se na pozemcích a stavbách Města Domažlice jsou zároveň jeho majetkem a jako takové budou fyzicky i písemně předány na uložiště v areálu DTS Domažlice p.o.

 

veřejné osvětlení
- nová světelná místa osazovat základními svítidly Philips LED, případně Philips Malaga (z důvodu sjednocení a snižování nákladů)
- nová světelná místa osazovat ocelovými sloupy s povrchovou úpravou zinkováním (z důvodu snižování nákladů)
- podzemní sítě veřejného osvětlení z měděných vodičů
- nadzemní sítě veřejného osvětlení z AS vodičů
- sloupy osazovat, pokud možno, mimo chodník, případně na jeho vnější okraj tak, aby nebyl překážkou pro zimní údržbu
- změny a osazení požadujeme předem projednat s příslušným vedoucím naší organizace
 
veřejná zeleň
- travnaté plochy budou definitivně předány/ převzaty následně po první seči provedené dodavatelem
- výsadby provádět tzv. „na textilii“
- ostatní plochy užívané stavbou je nutno uvést do takového stavu, aby bylo možno je následně udržovat ( plochy prosté materiálu, nerovností, kamení atd.)
- v zastavěné části města preferovat výsadbu menších kultivarů stromů
- v případě kácení a jiných úprav stromové a keřové zeleně na katastrálním území města Domažlice dostatečně předem informovat příslušného vedoucího naší organizace aby bylo možno zajistit případná potřebná povolení
- změny a nové výsadby požadujeme předem projednat s příslušným vedoucím naší organizace
 
dopravní značení a technická zařízení v místních komunikacích
- svislé dopravní značení osazovat pouze na ocelových sloupcích s povrchovou úpravou zinkováním tak, aby sloupky byly zabetonovány přímo v zemi bez použití hliníkových patek
- před pokládkou nových povrchů provést demontáž starých ocelových sloupků svislého dopravního značení a nahradit je novými s povrchovou úpravou zinkováním na náklady DTS Domažlice p.o.
- svislé dopravní značení osazovat v chodníku pouze na jeho vnější okraj s výložníkem tak, aby nebylo překážkou pro zimní údržbu
- dodržovat minimální výšku svislého dopravní značení 220 cm od země dle tech. podmínek Ministerstva dopravy č.65 č.j. 2816/02-120
- dodržovat minimální vzdálenost svislého dopravní značení 30 cm od vozovky dle tech. podmínek Ministerstva dopravy č.65 č.j. 2816/02-120
- technická zařízení v komunikacích osazovat ve výšce i sklonu komunikace tak, aby nebyla překážkou ve schůdnosti a sjízdnosti komunikace a nevytvářela na souvislém povrchu nerovnost
- demontáž zařízení a mobiliáře provádět zásadně bez jeho poškození
- technická zařízení jako např. zábradlí musí být před nátěrem opatřeny povrchovou úpravou zinkováním
- změny, montáž a osazení mobiliáře požadujeme předem projednat s příslušným vedoucím naší organizace
 
komunikace (vozovky a chodníky)
- povrchy komunikací musí v rámci možností vykazovat příčnou i podélnou rovinu
- v místech napojení asfaltových povrchů musí být odpovídající technologií provedeno tzv.“zaspárování“ například asfaltovou emulzí
- při provádění povrchů žulovou dlažbou musí být kladen důraz na tvorbu mozaiky
- při provádění povrchů žulovou dlažbou musí být kladen důraz na velikost spár dle tech. podmínek Ministerstva dopravy č.192 č.j. 360/08-910 IPK/1
- ukončení obrub tzv. „do vytracena“ - postupně zapustit do země tak, aby se nemohly stát příčinou vzniku škody
- komunikace, vjezdy a vchody přizpůsobit stavebně a výškově tak, aby vlastníkům sousedních nemovitostí nebyl znemožněn vjezd a vstup
- v případě možnosti upřednostňovat asfaltové povrchy před povrchy ze zámkové (betonové) dlažby
- kanalizační vpusti musí být vždy osazeny koši maximální možné velikosti
 

aktualizováno k 2.1. 2017