Menu
Město Domažlice
Domažlice

Ochrana oznamovatelů

Ochrana oznamovatelů

DTS Domažlice p.o. (dále jen organizace) jakožto povinný subjekt umožňuje prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému (dále také „VOS“) osobám bezpečně podat oznámení o možném protiprávním jednání a následně těmto osobám zajistit ochranu před případným odvetným opatřením ze strany povinného subjektu, a to na základě zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, v platném znění (dále jen „zákon o ochraně oznamovatelů“).

Kdo může oznamovat

Oznámení může učinit fyzická osoba (oznamovatel), která u povinného subjektu, byť zprostředkovaně, vykonávala nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost specifikovanou v § 2 odst. 3 zákona o ochraně oznamovatelů.

V souladu s ustanovením § 9 odst. 2 písm. a) zákona o ochraně oznamovatelů povinný subjekt sděluje, že vylučuje podávání oznámení prostřednictvím VOS pro osoby, které pro povinný subjekt nevykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) zákona o ochraně oznamovatelů (tzn. závislou práci vykonávanou v základním pracovněprávním vztahu, službu, dobrovolnickou činnost, odbornou praxi, stáž).

Co se oznamuje

Oznámení obsahuje informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u povinného subjektu, a které

 1. má znaky trestného činu,
 2. má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč,
 3. porušuje zákon o ochraně oznamovatelů,
 4. porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti
  • finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,
  • daně z příjmů právnických osob,
  • předcházení legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
  • ochrany spotřebitele,
  • souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,
  • bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
  • ochrany životního prostředí,
  • bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,
  • radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
  • hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,
  • ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a   informačních systémů,
  • ochrany finančních zájmů Evropské unie, nebo
  • fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

Jak se oznamuje

Příjem oznámení je umožněn interně prostřednictvím VOS organizace a to následujícími způsoby:

 • písemně na adrese: oznameni@dtsdomazlice.cz
 • osobně u příslušné osoby.

S ohledem na maximální zajištění ochrany totožnosti se k podávání oznámení upřednostňuje oznamovací kanál on-line schránky důvěry. Pokud oznamovatel k podání oznámení využije jinou emailovou adresu nebo datovou schránku, nemůže organizace zaručit ochranu totožnosti oznamovatele a informací uvedených v oznámení v souladu se zákonem o ochraně oznamovatelů.

Oznámení je možné učinit rovněž prostřednictvím externího oznamovacího systému (dále také „EOS“) zřízeného Ministerstvem spravedlnosti na https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/.

Kdo se bude oznámením zabývat

Příslušná osobou je stanovena zaměstnankyně organizace: Ivana Berková tel.: 379 722 394

Jak se poskytuje ochrana oznamovateli

K oznámení má přístup pouze tzv. příslušná osoba, která je odpovědná za přijímání oznámení a informování oznamovatelů o průběhu a výsledcích posouzení důvodnosti oznámení. Hlavním cílem ochrany oznamovatelů je umožnit odhalovat protiprávní jednání odehrávající se na pracovišti nebo při výkonu pracovní či jiné obdobné činnosti, o kterých zaměstnanci a osoby v podobném postavení za normálních okolností zaměstnavatele nebo jiné kompetentní osoby neinformují. Je zakázáno vůči oznamovateli uplatňovat odvetná opatření. Odvetným opatřením se rozumí takové jednání, které je vyvolané oznámením a může oznamovateli způsobit újmu (např. snížení ohodnocení, výpověď z pracovního poměru apod.).

Oznámení je uchováváno tak, aby nebyla ohrožena totožnost oznamovatele a dalších osob a důvěrnost informací uvedených v oznámení.

Oznamovatel má nárok na ochranu, pokud měl oprávněné důvody se domnívat, že oznámené informace o porušení byly v době oznámení pravdivé a oznamované informace spadaly do oblastí výše uvedených a pokud podal oznámení buď prostřednictvím VOS anebo prostřednictvím EOS zřízeného Ministerstvem spravedlnosti.

Ochrana oznamovatele podle zákona o ochraně oznamovatelů nenáleží osobě, která učinila oznámení, aniž měla oprávněné důvody se domnívat, že se zakládá na pravdivých informacích, tj. učinila vědomě nepravdivé oznámení. Fyzická osoba se může dopustit přestupku tím, že podá vědomě nepravdivé oznámení.

Oznamovací kanál neslouží k obecným dotazům, nahlašování závad a dalších stížností.

 

Vedlejší menu

Aktuální teplota

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích

Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Univerzální překladač

Překlad (translations)