Menu
Město Domažlice
Domažlice

Časté dotazy a odpovědi

Následující dotazy jsou tříděny dle jednotlivých problematik a činností naší organizace

Odpady

Proč nemám vysypanou popelnici?

V případě, že sběrná nádoba obsahuje jiné složky (např. bioodpad, stavební suť, papír, sklo, plast, nebezpečný odpad) než zbytkový komunální odpad ke kterému je určena není a nebude tato nádoba vysypána a její obsah odvezen na skládku. Bylo by to v rozporu se zákonem a vyhláškou města. Nádoba také nebude vysypána v případě, že je její obsah zhutněn do té míry, že prakticky není možné její volné vyprázdnění ve vyklapěči. Stejné je to v případě, že vlhký odpad je přimrzlý. Největším nebezpečím pro svozové vozidlo jsou však případy, kdy je do nádoby uložen horký popel. I v těchto případech není možno takovouto nádobu vysypat v souladu s městskou vyhláškou.

Jak mohu žádat o výpis množství předaných odpadů?

Naše organizace plní zákonnou povinnost vedení přesné evidence přavzatých odpadů od občanů města a také od jednotlivých podnikajících subjektů. Veškeré tyto informace jsou zasílány do tzv. systému ISPOP. Součástí našich služeb je poskytnutí jednoho bezplatného výpisu o předaných množstvích jednotlivých druhů odpadu předávajícímu subjektu a to zpravidla za uzavřený kalendářní rok. Z výše uvedeného vyplývá, že orgány státní zprávy a kontroly mají přehled o jednotlivých subjektech a mohou tak snadno dlouhodobě monitorovat jejich chování v oblasti nakládání s odpady.

Jsem občan jiné obce, proč musím ve vašem sběrném dvoře platit?

Z pohledu zákona o odpadech se za původce odpadu od občanů považuje obec. Každá obec je tedy ze zákona povina zajistit pro své občany místa k předání odpadů. Každá obec hospodaří se svými finančními prostředky a není proto možné bezplatně ukládat odpad v zařízeních jiné obce. Stejně tak není možné v našem sběrném dvoře bezplatně ukládat odpad od fyzických a právnických podnikajích osob.

Mohu vozit trávu přímo do kompostárny?

Kompostárna slouží k dalšímu zpracování bioodpadu a není veřejně přístupným místem. Bioodpad můžete předávat ve sběrném dvoře a ukládat jej do určených kontejnerů.

Mohu dostat bezplatně víc nádob na pravidelný svoz bioodpadu?

Bohužel ne! Tato služba je pro občany Domažlic bezplatná a limitovaná. Náklady na ní jsou však nemalé. Cílem je začlenit do třídění bioodpadu co největší počet domácností a dosáhnout toho, aby se pokud možno tento odpad neobjevoval na skládkách a aby se co největší množství vrátilo zpět do přírody v podobě kompostu. Máte-li větší množství bioodpadu např. trávy z velké zahrady, je pro tyto účely zřízen námi provozovaný sběrný dvůr, kde jako občan můžete uložit uvedený odpad také bezplatně, a to do určených kontejnerů.

Komunikace

Podle čeho je prováděna zimní údržba a kdo o tom rozhoduje?

Zimní údržba je prováděna přesně dle městskou radou schváleného "plánu zimní údržby". Ve Městě Domažlice se nachází 40 km vozovek a 55 km chodníků – tzv. místních komunikací. Postupně  dle jednotlivých kategorií je zimní údržba prováděna na všech těchto komunikacích. Prioritně je údržba prováděna na komunikacích významných pro dopravní obslužnost města a na komunikacích na sídlištích s velkým počtem obyvatel. Jsou však také komunikace, na kterých se zimní údržba neprovádí. Plán zimní údržby je pro naši organizaci závazný!

Uklouzla jsem na zasněženém městském chodníku, kam Vám mohu nahlásit pojistnou událost?

V případě, že jste se zranila při pádu na městském chodníku, je zapotřebí v co nejkratší době pojistnou událost nahlásit vlastníkovi komunikace tj. Městu Domažlice, který nese odpovědnost za vzniklé škody, a to pouze v případě porušení zákonných povinností. Každou takovou událost je zapotřebí podrobně popsat a pokud možno zajistit fotodokumentaci, případně svědka události. Každý takový případ je pak podrobně přezkoumán. K tomuto se následně vyjadřuje i naše organizace.

V naší ulici je ucpaný kanál, voda neodtéká. Na koho se máme obrátit, kam máme volat?

Obrátit se můžete jakýmkoli způsobem na naši organizaci.

Pokud je zanešená kanalizační vpusť, naši pracovníci ji vyčistí jako součást komunikace.

Pokud je ucpaná kanalizace (kanalizační řad), upozorníme na to správce tj. CHVAK a.s., který provede zprůchodnění speciálním tlakovým vozem.

Mohu jako fyzická osoba nakoupit u Vaší organizace posypovou sůl?

Ano, v omezeném množství ji nakoupit lze. Navíc pokud jste občanem města Domažlice a hodláte ji použít pro údržbu městského chodníků u svého bydliště, dostanete ji v omezeném množství tj. do 20 kg zdarma.

Osvětlení veřejné, parkovací automaty a světelná signalizace

Kam mám hlásit poruchu parkovacího automatu?

Poruchu parkovacího automatu, případně i světelné signalizace můžete nahlásit na naše uvedené tel. číslo nebo bezplatně na tel. číslo 156 městské policii. V obou případech se budeme snažit závadu co nejrychleji odstranit. K vydání parkovacího lístku můžete využít jiný parkovací automat v dochozí vzdálenosti. Děkujeme za každé upozornění.

V naší ulici delší dobu bliká světlo, kam nahlásit jeho poruchu?

Jakoukoli závadu na veřejném osvětlení lze nahlásit přímo naší organizaci, případně bezplatně na tel. číslo 156 městské policii. Celková kontrola funkčnosti veřejného osvětlení probíhá jednou týdně ve večerních hodinách, a to formou objížďky osobním automobilem. Stává se, že právě v době, kdy vozidlo projížďí Vaší ulicí dané světlo svítí a v tu chvíli se závada pro nás stává nezjištěnou.

Děkujeme za každé upozornění.

Proč v naší ulici svítí světla veřejného osvětlení ve dne, když je všude světla dost?

Veřejné osvětlení se opravuje také tzv. "pod proudem". Je to nezbytné k nalezení poruchy. Po tuto dobu elektrický rozvaděč spíná několik ulic najednou po omezenou dobu.

Zeleň veřejná

Bude se i v letošním roce opakovat Vaše nabídka na jarní výsadby?

Ano i v letošním roce v jarních měsících rádi odborně i materiálně přispějeme těm občanům, kterým není lhostejné v jakém prostředí žijí a kteří mají zájem o zajímavé výsadby v okolí svého bydliště. Vážíme si občanů, kteří dlouhodobě pečují o veřejné prostranství.

Poblíž našeho domu je vzrostlý strom, který nám stíní. Co je třeba udělat pro to abyste jej pokáceli?

Naše organizace pro svého zřizovatele Město Domažlice zajišťuje nejrůznější činnosti včetně kácení stromů. Rozhodovací pravomoc však nemáme. Váš podnět zašlete v písemné formě na naši adresu, případně vlastníkovi stromu Městu Domažlice. Komise pro životní prostředí posoudí Vaši žádost a vydá stanovisko pro jednání městské rady. Ta na svém zasedání vydá souhlasné, či zamítavé stanovisko. V případě souhlasného stanoviska se následně k pokácení stromu vyjadřuje odbor životního prostředí a následně vydává rozhodnutí o pokácení. Až v případě souhlasu všech zůčasněných orgánů včetně nezávislých ekologických organizací (vyjadřují pouze svůj nesouhlas) přichází řada na nás a následně strom pokácíme. Zpravidla se tak nejčastěji děje v době vegetačního klidu od listopadu do konce března. To neplatí v případě kácení stromů nebezpečných a suchých.

Posekali jsme trávu kolem našeho domu, můžete odvézt trávu?

Vážíme si občanů, kteří spolu s námi pečuji o veřejné prostranství. Rádi vždy odvezeme hromádky posekané trávy. Totéž platí i v případě listí a jehličí. Důležité je však nás na vznik takovéto hromádky (nejlépe poblíž vozovky) telefonicky upozornit. Děkujeme za každé upozornění.

Vedlejší menu

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)