Obsah

Informace o stánkovém prodeji konaném v rámci Chodských slavností a Vavřinecké poutě ve dnech 14.–16.08.2020

Typ: ostatní
Stánkový prodej o Chodských slavnostech a Vavřinecké pouti je rozdělen do dvou částí – na Staročeský jarmark a Další stánkový prodej.
Pro každé zařízení sloužící pro poskytování prodeje (stánek) je určeno stánkové místo, které je označeno číslem. Standardní rozměr jednoho stánkového místa je 4 m x 2 m, tj. 8 m2 (přičemž hloubka stánkového místa je zpravidla 2 m).
Staročeský jarmark je situován v prostoru náměstí Míru, Chodské ulice a ulice Msgre B. Staška. Pro Další stánkový prodej je vymezen prostor v přilehlých ulicích – v ulici Hruškova (včetně parkoviště, které se nachází u křižovatky ulic Hruškova a Waldhegerova), v ulici Waldhegerova a v ulici Benešova.

 

Informace o stánkovém prodeji - STAROČESKÝ JARMARK

Staročeský jarmark je určen pro prodej rukodělných výrobků a předvádění ukázek výroby nejrůznějších řemesel (např. tkaní, paličkování, řezbářství, hrnčířství atd.). Vzhled stánků odpovídá staročeskému trhu, prodejci musí mít oblečení charakteristické pro tento typ stánkového prodeje (tzn. dobové oblečení).

Zboží nabízené na staročeském jarmarku nesmí být prodáváno z automobilů, karavanů apod. Výjimku mohou tvořit stánky s občerstvením, které se nachází na uzlových bodech. Na staročeském jarmarku se dále nesmí provozovat hudební produkce z rozhlasů nebo jiných hudebních nosičů. Zakázán je prodej elektroniky a textilu, zbraní, drogistického zboží či domácích potřeb vyrobených z plastů nebo jiných materiálů, které nejsou tradiční pro prodej na staročeském jarmarku.

Informace o stánkovém prodeji v přilehlých ulicích - DALŠÍ STÁNKOVÝ PRODEJ

Další stánkový prodej je určen primárně pro prodej zboží a výrobků, které nejsou vhodné pro staročeský jarmark.

Stánková místa v Benešově ulici jsou určena pro prodej cukrovinek a hraček. Stánková místa jsou vhodná pro umístění stolků a stánků menších rozměrů (přičemž hloubka stánkového místa je obvykle 1 m).

Všeobecné společné podmínky

Stánková místa jsou přidělována zpravidla na základě došlých žádostí. Město, resp. příslušný odbor MěÚ Domažlice, je oprávněno rozhodnout o přidělení stánkového místa prodejci bez ohledu na sortiment či umístění stánkového místa v jiných letech, bez ohledu na to, zda prodejce podal či nepodal písemnou žádost o přidělení stánkového místa. Zároveň je oprávněno samo oslovit prodejce s nabídkou stánkového místa.

Žádosti o přidělení stánkového místa v době konání Chodských slavností a Vavřinecké poutě v roce 2020 je možné zasílat v termínu od 02.01.2020 do 31.03.2020, zaevidovány jsou i žádosti doručené prostřednictvím e-mailové zprávy bez elektronického podpisu. Pro podání žádosti je určen formulář (dostupný na www.domazlice.eu v sekci O Domažlicích – Chodské slavnosti nebo v sekci Městský úřad – Formuláře – Odbor správy majetku).

Žádost musí vždy obsahovat: jméno a příjmení (popř. název společnosti), IČ, sídlo, aktuální doručovací adresu žadatele, kontaktní údaje (telefon a e-mailová adresa), popis a fotografii nabízeného sortimentu, vč. fotografie stánku (fotografie vždy pro staročeský jarmark), rozměr stánku a podpis.

Prodejci je obvykle přiděleno jedno stánkové místo. Prodejci, kterému bylo stánkové místo přiděleno, je zaslána informace o přiděleném stánkovém místě s údaji o platbě, včetně termínu splatnosti poplatku. Pokud bude poplatek za stánkové místo uhrazen v daném termínu, bude žádost považována za vyřízenou a stánkové místo „prodáno“. Pokud nebude uhrazen poplatek za stánkové místo v daném termínu, bude toto považováno za odmítnutí, žádost za vyřízenou a toto stánkové místo bude nabídnuto jinému žadateli. Tento způsob prodeje je časově omezen, a to na období do 31.03.2020.

Na internetových stránkách města Domažlice je uveřejňována mapa s obsazením jednotlivých stánkových míst, tzn. seznam prodejců, kterým bylo přiděleno stánkové místo, a to v rozsahu jméno, příjmení a druh nabízeného sortimentu. Obsazenost jednotlivých stánkových míst se projeví nejdříve po skončení lhůty pro příjem žádostí o přidělení stánkového místa v době konání Chodských slavností a Vavřinecké poutě, tzn. nejdříve během měsíce dubna 2020. V době konání Chodských slavností a Vavřinecké poutě jsou pořizovány obrazové záznamy, a to za účelem evidence a kontroly plnění podmínek a povinností stanovených pořadatelem akce, které jsou uvedeny v tomto článku.

Přidělená stánková místa nelze reklamovat ani měnit a nebudou nabízeny jiné možnosti na přidělení stánkového místa. Připojení stánku k elektrické síti město nezajišťuje. Město si vyhrazuje právo na žádosti doručené po termínu stanoveném pro podání žádostí nebrat zřetel.

Poplatek za zvláštní užívání veřejného prostranství za účelem umístění zařízení sloužící pro poskytování prodeje je stanoven dle Obecně závazné vyhlášky města Domažlice č. 5/2012, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Základní sazba poplatku činí 100 Kč/m2/den. Parkování automobilů je zcela vyloučeno v prostoru staročeského jarmarku a v ulicích Benešova a Waldhegerova. Parkování automobilů v ulici Hruškova je možné pouze na základě písemného souhlasu a je zpoplatněno samostatně. Při prodeji občerstvení je možné využít okolní prostor pro posezení pouze na základě písemného souhlasu a je zpoplatněno samostatně, nebude-li určeno jinak.

 Povinnosti prodejců 

Prodejci jsou povinni dodržovat vyhlášky a nařízení města Domažlice (k nahlédnutí na www.domazlice.eu v sekci Samospráva - Vyhlášky a nařízení města), tyto podmínky stánkového prodeje a pokyny organizátorů prodeje a městské policie. Stavění prodejních stánků je možné nejdříve v pátek 14.08.2020 od 12:00 na přiděleném místě. Vlastní prodej je možný od pátku 14.08.2020 od 12:00 do neděle 16.08.2020 do 18:00, tzn. 3 dny (pátek, sobota, neděle). V neděli 16.08.2020 v 19:00 musí být stánkové místo vyklizeno.

V případě porušení povinností (především nedodržení rozměru stánkového místa, neoprávněném záboru veřejného prostranství, neuposlechnutí příkazů organizátorů prodeje, městské policie apod.) může být povolení k prodeji bez náhrady zrušeno.

Každý prodejce po zaplacení poplatku za přidělené stánkové místo na Chodských slavnostech a Vavřinecké pouti obdrží kartu s číslem stánkového místa a je povinen:

  • odstřihnout z karty část "povolení vjezdu", doplnit na ni RZ (SPZ) a telefonní číslo a umístit ji za přední sklo automobilu (povolení vjezdu neopravňuje k parkování v prostoru stánkového prodeje; parkování je možné pouze na předem určených místech v ulici Hruškova, a to pouze na základě předchozího písemného souhlasu a úhrady poplatku),

  • umístit kartu s číslem (druhou část karty) na prodejní zařízení (stánek) na viditelné místo a současně stánek viditelně označit jménem a příjmením (fyzická osoba) či obchodní firmou (právnická osoba), adresou sídla a IČ.

Prodejce je dále povinen:

  • udržovat čistotu a úklid v průběhu prodeje, zajistit úklid po ukončení stánkového prodeje a uvést stánkové místo do původního stavu,

  • dodržovat rozměry záboru veřejného prostranství,

  • oznámit Městskému úřadu Domažlice, odboru správy majetku bezodkladně veškeré případné změny údajů uvedené v žádosti,

  • zajistit na svůj náklad vlastní odpadkové koše, které musí průběžně vyprazdňovat do přistavených kontejnerů, jedná-li se o provozovatele občerstvení,

  • doložit Městskému úřadu Domažlice, odboru správy majetku potvrzení o předání použitých jedlých olejů a tuků oprávněné osobě dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to po skončení konání Chodských slavností a Vavřinecké poutě, nejpozději však do 30.09.2020, jedná-li se o provozovatele občerstvení, který při své podnikatelské činnosti používá jedlé oleje a tuky.

 

Domažlice 16.12.2019

Odbor správy majetku MěÚ Domažlice

 

formulář - žádost o přidělení stánkového místa


Příloha

Vytvořeno: 16. 12. 2019
Poslední aktualizace: 29. 5. 2020 08:11
Autor: Bc. Šárka Koukolová