Obsah

Změna č.1 ÚP Milavče

Zastupitelstvo obce Milavče na svém zasedání dne 11.března 2020 schválilo a vydalo změnu č.1 územního plánu (ÚP) Milavče. Změna č.1 ÚP Milavče nabyla účinnosti 28. března 2020.

Upozornění

Krajský soud v Plzni zrušil část změny územního plánu č. 1 Milavče v části textového a grafického vymezení ploch Z1.R02- PO, Z1.R03-BO, Z1.R04-ZV a Z1.R08-ZV a obnovil lokality v původním znění  R05-BO, R09-ZV a R11-PO.

 

Textová část 

Textová část změny č.1 (výroková část ÚP, odůvodnění, souhrnný text s vyznačením změn)

Grafická část - výrok

a) Výkres základního členění

b) Hlavní výkres

d) Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

Grafická část - odůvodnění

e) Kordinační výkres

f) Výkres záborů ZPF

 

 

Vyhodnocení uplatňování územního plánu Milavče za období 2014 -2018

 

- návrh zprávy o uplatňování územního plánu Milavče ve smyslu § 55 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu. Zpráva obsahuje návrh zadání změny č. 1 ÚP Milavče (vloženo 4. září 2018)

Zpráva o uplatňování územního plánu Milavče