Obsah

Územní plán Babylon - úplné znění po změně č.2

Zastupitelstvo obce Babylon na svém zasedání dne 5.6. 2020 schválilo a vydalo změnu č.2 územního plánu Babylon, která nabyla účinnosti dne 7. 7. 2020.

Textová část 

- Úplné znění po změně č.2 (Výroková část ÚP str.8-26)

Grafická část - výrok:

a)  Výkres základního členění

b) Hlavní výkres

c)  Výkres koncepce veřejné infrastruktury
d)  Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

Grafická část - odůvodnění:

e)  Výkres širších vztahů

f)  Kordinační výkres

g)  Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

 

 

Územní plán Babylon - úplné znění po změně č.1

Zastupitelstvo obce Babylon na svém zasedání dne 6.3. 2017 schválilo a vydalo změnu č.1 územního plánu Babylon, která nabyla účinnosti dne 27. 3. 2017.

Textová část 

- Úplné znění po změně č.1 (Výroková část ÚP)

Grafická část

a)  Výkres základního členění

b) Hlavní výkres

c)  Výkres koncepce veřejné infrastruktury
d)  Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

e)  Kordinační výkres

f)  Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

 

 

Územní plán Babylon

 

Územní plán (ÚP) BABYLON
Nabytí účinnosti:  7.11. 2013