Menu
Město Domažlice
Domažlice

11. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA DOMAŽLICE

-

 

U S N E S E N Í

 

11. zasedání zastupitelstva města,

které se konalo dne 19.06.2019

 

Zastupitelstvo města Domažlice:

 

312 - určuje na základě § 95 odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb., ověřovateli zápisu z jednání zastupitelstva města Jana Kinclera, Ing. Radka Wiesnera

 

313 - schvaluje předložený program zasedání

 

314 - volí návrhovou komisi ve složení: Bc. Stanislav Antoš, MUDr. Ivo Kadlec, Ing. Jitka Heřmanová

 

315 - bere na vědomí zprávu kontrolního výboru o plnění usnesení zastupitelstva města a rady města ze dne 10.06.2019

 

316 - bere na vědomí zprávu z 19. - 20. schůze rady města Domažlice, kterou podal radní Bc. Stanislav Antoš

 

317 - a) bere na vědomí zápis z 5. jednání výboru pro věci sociální ze dne 13.05.2019

b) bere na vědomí zápis z 5. jednání finančního výboru ze dne 12.06.2019

 

318 - bere na vědomí vystoupení vedoucího obvodního oddělení Policie ČR v Domažlicích

 

319 - bere na vědomí prezentaci Plaveckého bazénu Domažlice

 

320 - schvaluje záměr prodat část pozemku p. č. 4784/2 v k. ú. Domažlice, vymezenou situačním plánkem, za minimální kupní cenu ve výši 600 Kč/ m2

Termín splnění: 30.06.2019    Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

321 - schvaluje uzavření dodatku č. 2 k darovací smlouvě uzavřené dne 19.02.2018 mezi městem Domažlice a dárci dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30.09.2019    Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

322 - schvaluje prodej pozemku p. č. 2490/2, k. ú. Domažlice za cenu 536.450 Kč za účelem stavby řadového rodinného domu koncového sever v lokalitě obytné zóny Na Bábě v Domažlicích žadatelům (stavebníkům) a zřízení práva stavby k tomuto pozemku v jejich prospěch, uzavření smlouvy o zřízení práva stavby a smlouvy o smlouvě budoucí kupní dle předloženého návrhu a uzavření kupní smlouvy, jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny touto smlouvou o zřízení práva stavby a smlouvou o smlouvě budoucí kupní

Termín splnění: 30.09.2019    Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

323 - schvaluje koupi lesních pozemků p. č. 291, 292/1, 292/3, 293 a 667, vše v k. ú. Spáňov za cenu 191.880 Kč a uzavření kupní smlouvy s prodávající dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30.09.2019    Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

324 - souhlasí s návrhem kupní ceny ve výši 90.000 Kč za koupi pozemků p. č. st. 338 a st. 339, oba v k. ú. Česká Kubice

Termín splnění: 19.06.2019    Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

325 - schvaluje poskytnutí dotace na zajištění dopravní obslužnosti v roce 2019 na území Plzeňského kraje ve výši 393.155 Kč Plzeňskému kraji, se sídlem Škroupova 18, Plzeň, PSČ 306 13, IČ 70890366 a uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové dotace dle předloženého návrhu

Termín splnění: 19.06.2019    Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

326 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0434 § 2143 pol. 6122 + 850.041 Kč (Kulturní centrum Pivovar Domažlice – jižní křídlo – interiér pivnice)

org. 0434 § 2143 pol. 5137 + 980.980 Kč (Kulturní centrum Pivovar Domažlice – jižní křídlo – interiér pivnice)

org. 0434 § 2143 pol. 5139 + 29.984 Kč (Kulturní centrum Pivovar Domažlice – jižní křídlo – interiér pivnice)

org. 0434 § 6399 pol. 5362 - 322.985 Kč (odpočet DPH)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 1.538.020 Kč (investiční rezerva)

Termín splnění: 30.06.2019    Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

327 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0434 § 2142 pol. 6122 + 210.103 Kč (Kulturní centrum Pivovar Domažlice – západní křídlo – interiér restaurace)

org. 0434 § 2142 pol. 5137 + 2.117.607 Kč (Kulturní centrum Pivovar Domažlice – západní křídlo – interiér restaurace)

org. 0434 § 2142 pol. 5139 + 29.548 Kč (Kulturní centrum Pivovar Domažlice – západní křídlo – interiér restaurace)

org. 0434 § 6399 pol. 5362 - 409.111 Kč (odpočet DPH)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 1.948.147 Kč (investiční rezerva)

Termín splnění: 30.06.2019    Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

328 - a) schvaluje prodej pozemků p. č. st. 97, st. 98, st. 100, vše v k. ú. Bořice u Domažlic společnosti Klatovské rybářství - správa a. s., se sídlem Klatovy, K letišti 442, IČ 49791443 za cenu 332.300 Kč a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30.10.2019    Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

 b) schvaluje uzavření smlouvy o úschově mezi společností Klatovské rybářství - správa a. s., se sídlem Klatovy, K letišti 442, IČ 49791443 jako složitelkou, městem Domažlice jako osobou oprávněnou a JUDr. Jiřím Drahotou, advokátem, se sídlem Štítného 126, Jindřichův Hradec jako schovatelem, jejíž předmětem je úschova peněz v částce 332.300 Kč (kupní ceny za prodej pozemků p. č. st. 97, st. 98, st. 100, vše v k. ú. Bořice u Domažlic), dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30.10.2019 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

329 - souhlasí s odstraněním nemovitostí nacházejících se na vrcholu Čerchova, a to budovy bez

čp/če, stavby technického vybavení na pozemku p. č. st. 234, vyhlídkové terasy na pozemcích p. č. 375/11 a 375/12 a dalších staveb (oplocení na pozemcích p. č. 375/15, 375/16), vše k. ú. Dolní Folmava, budovy bez čp/če, garáže na pozemku p. č. st. 483, budovy bez čp/če, jiné stavby na pozemku p. č. st. 486, budovy bez čp/če, jiné stavby na pozemku p. č. st. 488, budovy bez čp/če, stavby technického vybavení na pozemku p. č. st. 490 a oplocení na pozemcích p. č. 1592/12, 1592/14, 1592/22, vše v k. ú. Pec

Termín splnění: 19.06.2019    Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

330 - souhla s odstraněním nemovitostí nacházejících se v lokalitě Bystřice, a to budovy č. p. 1 (bývalá vojenská posádka) na pozemku p. č. st. 91, budovy bez čp/če, jiné stavby na pozemku p. č. st. 97, budovy bez čp/če, jiné stavby na pozemku p. č. st. 202, budovy bez čp/če, jiné stavby na pozemku p. č. st. 203, budovy bez čp/če, jiné stavby na pozemku p. č. st. 204, budovy bez čp/če, jiné stavby na pozemku p. č. st. 205, budovy bez čp/če, jiné stavby na pozemku p. č. st. 206, budovy bez čp/če, jiné stavby na pozemku p. č. st. 207, budovy bez čp/če, jiné stavby na pozemku p. č. st. 208 a oplocení na pozemcích p. č. 500/2, 500/3, 500/4, 507/3, 793/3, 512, vše v k. ú. Dolní Folmava

Termín splnění: 19.06.2019    Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

331 - souhla s odstraněním nemovitostí nacházejících se v lokalitě Malinové hory, a to budovy bez čp/če, jiné stavby na pozemku p. č. st. 218, budovy bez čp/če, jiné stavby na pozemku p. č. st. 219 a oplocení na pozemku p. č. 737/5, k. ú. Dolní Folmava

Termín splnění: 19.06.2019    Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

332 - schvaluje Závěrečný účet města Domažlice za rok 2018 a souhlasit s celoročním hospodařením bez výhrad

Termín splnění: 30.06.2019    Odpovědná osoba: Kučerová, OF

 

333 - schvaluje rozdělení výsledku hospodaření z hospodářské činnosti města Domažlice za rok 2018 takto: výsledek hospodaření za rok 2018, zisk ve výši 11.761.552,88 Kč ponechat v hospodářské činnosti (účet 432 - výsledek hospodaření předcházejících účetních období), daň

z příjmů ve výši 2.758.900 Kč ponechat v hospodářské činnosti

Termín splnění: 30.06.2019    Odpovědná osoba: Kučerová, OF

 

334 - schvaluje na základě vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek v platném znění, účetní závěrku města Domažlice za rok 2018

Termín splnění: 30.06.2019    Odpovědná osoba: Kučerová , OF

 

335 - schvaluje převedení výsledku hospodaření města Domažlice za rok 2018 – zisku ve výši 77.425.209,17 Kč na účet 432 - Výsledek hospodaření předcházejících účetních období

Termín splnění: 30.06.2019    Odpovědná osoba: Kučerová , OF

 

336 - schvaluje v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, v souladu s ustanovením § 27 odst. 9 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, a v souladu s ustanovením § 338 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, ZRUŠENÍ organizace Plavecký bazén a ubytovna Domažlice, příspěvková organizace, IČ 71237666, se sídlem Domažlice, Palackého čp. 230, PSČ 34401, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl Pr, vložka 660, a to ke dni 31.08.2019 s tím, že majetek, práva a závazky zrušované organizace s výjimkou právních vztahů uvedených níže pod písm. a) a b) přecházejí na zřizovatele (město Domažlice)

a) Práva a povinnosti zrušované organizace z pracovněprávních vztahů, které ke dni 31.08.2019 nezaniknou, přecházejí uplynutím dne 31.08.2019 na přejímajícího zaměstnavatele - společnost Správa sportovních zařízení města Domažlice s. r. o., IČ 25241958, se sídlem Domažlice, U Zimního stadionu 291, PSČ 34401

b) Práva a povinnosti zrušované příspěvkové organizace jakožto půjčitele ze smluv o výpůjčce, které ke dni 31.08.2019 nezaniknou a jejichž předmětem je výpůjčka kabin v budovách tvořících součásti pozemků p.č.st. 88/1 a p.č.st. 88/2 v k.ú. Babylon, přecházejí uplynutím dne 31.08.2019 na společnost Správa sportovních zařízení města Domažlice s. r. o., IČ 25241958, se sídlem Domažlice, U Zimního stadionu 291, PSČ 34401

Termín splnění: 31.08.2019    Odpovědná osoba: Kučerová , OF

 

Domažlice, 19.06.2019

 

JUDr. Zdeněk Novák v. r.

starosta města

 

Bc. Stanislav Antoš v. r.

místostarosta města

 

Hlasování_11_ZM_1906_2019

 

Upozornění:

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 a stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.02.2004, informujeme veřejnost, že usnesení zastupitelstva města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb.(o ochraně osobních údajů).

 

 

Datum vložení: 20. 6. 2019 0:00
Datum poslední aktualizace: 20. 9. 2019 7:38
Autor:

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)