Obsah

27. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA

Typ: ostatní
-

U S N E S E N Í

27. zasedání zastupitelstva města,

které se konalo dne 22. 2. 2017

 

Zastupitelstvo města Domažlice:

 

1276 - určuje na základě § 95 odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb., ověřovateli zápisu z jednání zastupitelstva města MUDr. Ivo Kadlece, Ing. Jitku Heřmanovou

 

1277 - ustanovuje mandátovou komisi ve složení: Mgr. Ivan Rybár, Mgr. Karel Štípek, MUDr. Pavel Zeman

 

1278 - bere na vědomí zprávu mandátové komise

 

1279 - schvaluje předložený program zasedání

 

1280 - volí návrhovou komisi ve složení: Bc. Stanislav Antoš, MUDr. Ivo Kadlec, Jaroslav Bauer

 

1281 - bere na vědomí zprávu kontrolního výboru o plnění usnesení zastupitelstva města a rady města

 

1282 - bere na vědomí zprávu z 74. - 77. schůze rady města Domažlice, kterou podal radní JUDr. Zdeněk Novák

 

1283 - bere na vědomí zápis z 23. a 24. jednání výboru pro spolupráci s partnerskými městy ze dne 23. 1. 2017 a 13. 2. 2017

 

1284 - bere na vědomí zápis z 31. a 32. schůze výboru pro kulturu a cestovní ruch ze dne 7. 2. 2017 a 15. 2. 2017

 

1285 - schvaluje záměr prodat pozemky nacházející se v katastrálním území Domažlice - p. č. 2483/14, 2483/15, 2483/16 a 2483/17 za účelem výstavby řadových rodinných domů dle projektové dokumentace stavby „Domažlice, obytná zóna - II. etapa, Obytná skupina na Bábě/I. etapa, Stavební část B, Rodinné domy a bytový dům“ vyhotovené projektantem Ing. Arch. Ladislavem Schejbalem - Atelier SAH, U Letenského sadu 16/1305, Praha 7, IČ 15918203, zpracované v červnu 2009, a zřídit k nim právo stavby dle předložených návrhů

Termín splnění: 6. 3. 2017 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

1286 - a) schvaluje záměr prodat části pozemků p. č. 2170/21, 2185/4, 2186/1 a 4942/1 vymezené v přiloženém plánku a označené parcelním číslem 2185/4, vše v k. ú. Domažlice

Termín splnění: 6. 3. 2017 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

b) schvaluje záměr prodat části pozemků p. č. 2170/21, 2185/4, 2186/1 a 4942/1 vymezené v přiloženém plánku a označené parcelním číslem 2186/1, vše v k. ú. Domažlice

Termín splnění: 6. 3. 2017 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

1287 - schvaluje prodej části pozemku p. č. 3122/2 v k. ú. Domažlice označené geometrickým plánem č. 4233-1007/2017 vyhotoveným společností GEODÉZIE JIHOZÁPAD s. r. o. novým parcelním číslem 3122/8 v k. ú. Domažlice za cenu 3.840 Kč a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30. 4. 2017 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

1288 - souhlasí v souladu s ustanovením článku II., odst. 10 smlouvy o zřízení práva stavby a smlouvy o smlouvě budoucí kupní uzavřené dne 18. 8. 2016 se zatížením práva stavby váznoucího na pozemku p. č. 2446/43 v k. ú. Domažlice

Termín splnění: 22. 2. 2017 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

1289 - schvaluje uzavření smlouvy o zřízení zástavního práva k nemovitým věcem č. ZS 2191773/01 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 3. 2017 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

1290 - schvaluje koupi pozemků p.č. 2208/4, 2210/4, 2221/1, 2221/26, 2225/5 a 2225/8, vše v k. ú. Domažlice za cenu 570.300 Kč a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30. 4. 2017 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

1291 - schvaluje Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Města Domažlice oblast školství, mládeže a sportu dle upraveného návrhu s tím, že v části II, čl. 5, odst. 3, písm. u) se doplňuje za slovo žadatelé… „v programech Podpora činnosti dospělých – sport a tělovýchova, Podpora činnosti dospělých – sport a tělovýchova – reprezentace města v dlouhodobých mistrovských soutěžích a Podpora činnosti mládeže – sport a tělovýchova“ , kteří ....text pokračuje

Termín splnění: 22. 2. 2017 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

1292 - schvaluje Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Města Domažlice oblast kultura a ostatní zájmová činnost, oblast sociální dle předloženého návrhu

Termín splnění: 22. 2. 2017 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

1293 – a) schvaluje změnu vzorové smlouvy o poskytnutí účelové dotace s tím, že v článku III. bod 11 v písmenu a), b), d) se vypouští rozpětí odvodu 5%-50% a stanovuje se odvod ve výši 5%, v písmenu c) se vypouští rozpětí 5%-30% a stanovuje se odvod ve výši 5%. Poslední písmeno bodu 11 se z označení x) mění na f)

 

b) schvaluje změnu vzorové smlouvy o poskytnutí účelové dotace s tím, že v článku III. bodu 10 a bodu 11 písmeno d) se vypouští poslední věty kurzívou

 

c) neschvaluje změnu vzorové smlouvy o poskytnutí účelové dotace s tím, že v článku III. bodě 10 se druhá věta upravuje na znění: "Přesun mezi jednotlivými položkami žádosti nad 10% výše dotace není přípustný."

Termín splnění: 22. 2. 2017 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

1294 - schvaluje vzorovou smlouvu o poskytnutí účelové dotace se schválenými změnami

Termín splnění: 22. 2. 2017 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

1295 - schvaluje změnu návrhu jednacího řádu v čl. II bodu 3 s tím, že poslední věta tohoto odstavce zní: „ Na žádost zastupitele lze pozvánku a podkladové materiály zasílat pouze v elektronické podobě nebo si je může zastupitel vyzvednout v elektronické podobě“.

Termín splnění: 22. 2. 2017 Odpovědná osoba: Ing. Vlčková, tajemnice

 

1296 - vydává Jednací řád zastupitelstva města Domažlice dle upraveného návrhu

Termín splnění: 22. 2. 2017 Odpovědná osoba: Ing. Vlčková, tajemnice

 

 

Domažlice, dne 22. 2. 2017

 

 

Ing. Miroslav Mach, v. r.

starosta města

 

 

JUDr. Zdeněk Novák, v. r.

místostarosta města

Hlasování_27_ZM_2_2017

 

Upozornění:

V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení zastupitelstva města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb.(o ochraně osobních údajů).


Vytvořeno: 24. 2. 2017
Poslední aktualizace: 24. 2. 2017 00:00
Autor: Jitka Kalíšková