Menu
Město Domažlice
Domažlice

4. ZASEDÁNÍ ZE DNE 21.01.2015

-

U S N E S E N Í


Zastupitelstvo města Domažlice:

104 - určuje na základě § 95 odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb., ověřovateli zápisu z jednání zastupitelstva města Jana Látku, Josefa Kuneše

105 - ustanovuje mandátovou komisi ve složení: MUDr. Radmila Růžičková Pflugová, Jan Pangrác, Ing. Jitka Heřmanová

106 - bere na vědomí zprávu mandátové komise

107 - schvaluje předložený program jednání

108 - volí návrhovou komisi ve složení: Josef Kuneš, Zdeněk Procházka, MUDr. Pavel Zeman

109 - bere na vědomí zprávu kontrolního výboru o plnění usnesení zastupitelstva města a rady
města

110 - bere na vědomí zprávu ze 4. a 5. schůze rady města Domažlice, kterou podal radní JUDr. Zdeněk Novák

111 - a) bere na vědomí zápis ze 2. schůze kontrolního výboru ze dne 13.01.2015
         b) bere na vědomí zápis z 2. schůze finančního výboru ze dne 14.01.2015

112 - schvaluje prodej pozemku p. č. st. 4488, jehož součástí je stavba rodinného řadového domu č.p. 318, a pozemku p. č. 2446/52, oba v k.ú. Domažlice  za cenu 4.168.240,00 Kč
Termín splnění: 21. 1. 2015 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

113 - schvaluje prodej pozemku p. č. st. 4484, jehož součástí je stavba rodinného řadového domu č.p. 322, a pozemků p. č. 2446/48, 2446/70, vše v k.ú. Domažlice  za cenu 2.471.600,00 Kč
Termín splnění: 21. 1. 2015 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

114 - schvaluje prodej pozemku p. č. st. 2232/1, k. ú. Domažlice za cenu 10.200 Kč celkem a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu
Termín splnění: 31. 7. 2015 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

115 - schvaluje prodej pozemku p. č. st. 2234/1, k. ú. Domažlice za cenu 10.200 Kč celkem a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu
Termín splnění: 31. 7. 2015 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

116 - schvaluje prodej pozemku p. č. st. 2244/1, k. ú. Domažlice za cenu 12.000 Kč celkem a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu
Termín splnění: 31. 7. 2015 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

117 - schvaluje prodej pozemku p. č. st. 2227/1, k. ú. Domažlice za cenu 9.000 Kč celkem a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu
Termín splnění: 31. 7. 2015 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

118 - schvaluje prodej pozemku p. č. st. 2240/1, k. ú. Domažlice za cenu 12.000 Kč celkem a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu
Termín splnění: 31. 7. 2015 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

119 - schvaluje prodej pozemku p. č. st. 2250/1, k. ú. Domažlice za cenu 12.600 Kč celkem a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu
Termín splnění: 31. 7. 2015 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

120 - schvaluje prodej pozemku p. č. st. 2241/1, k. ú. Domažlice za cenu 11.400 Kč celkem a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu
Termín splnění: 31. 7. 2015 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

121 - schvaluje prodej pozemku p. č. st. 2235/1, k. ú. Domažlice  za cenu 10.800 Kč celkem a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu
Termín splnění: 31. 7. 2015 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

122 - schvaluje prodej pozemku p. č. st. 2229/1, k. ú. Domažlice za cenu 10.200 Kč celkem a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu
Termín splnění: 31. 7. 2015 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

123 - schvaluje přijetí daru - nově vybudované kanalizační stoky DN 250 v předpokládané délce 272 bm (uložené v pozemcích p. č. 3800/129, p. č. 3779/3 a p. č. 3779/1, vše v k. ú. Domažlice) a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě darovací se společností KARPEM a. s., nám. Republiky 59, 346 01 Horšovský Týn, IČ 18230342 dle předloženého návrhu a uzavření darovací smlouvy, jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny touto smlouvou o smlouvě budoucí darovací
Termín splnění: 31. 3. 2015 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

124 - ruší usnesení č. 422 ze dne 25.04.2007 a usnesení č. 1932 ze dne 30.06.2010
Termín splnění: 21. 1. 2015 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

125 - schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace v rámci Programu 133512 - Podpora materiálně technické základny sportovních organizací vyhlášeného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR na akci „Pořízení strojů a zařízení na údržbu a rozvoj sportovišť v Domažlicích“
Termín splnění: 31.03.2015 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

126 - schvaluje spolufinancování akce „Pořízení strojů a zařízení na údržbu a rozvoj sportovišť v Domažlicích“ ve výši minimálně 510.000 Kč v rámci rozpočtu města Domažlice
Termín splnění: 31.03.2015 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

127 - deleguje pana Bc. Stanislava Antoše zástupcem Města Domažlice na všech jednáních členské schůze Nájemního družstva Domažlice, družstvo, IČ 25239724, se sídlem Domažlice, nám. Míru 1. Podmínkou této delegace je členství pana Bc. Stanislava Antoše v radě města Domažlice
Termín splnění: 30. 1. 2015 Odpovědná osoba: Kučerová, OF

128 - schvaluje zařazení výdajů spojených s provozem pultu centrální ochrany městské policie a výdajů na realizaci projektu „Forenzní identifikační značení jízdních kol prostřednictvím syntetické DNA“(městská policie) do Pravidel rozpočtového provizoria města Domažlice na rok 2015
Termín splnění: 21. 1. 2015 Odpovědná osoba: Kučerová, OF

129 - schvaluje volbu předsedy a členů výboru pro spolupráci s partnerskými městy veřejným hlasováním

130 - nevolí dle § 84 písm. m) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích předsedu výboru pro spolupráci s partnerskými městy Jana Látku
Odpovědná osoba: Vlčková, tajemnice

131 - volí dle § 84 písm. m) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích předsedu výboru pro spolupráci s partnerskými městy Mgr. Kamila Jindřicha
Termín splnění: 21.01.2015 Odpovědná osoba: Vlčková, tajemnice

132 - volí dle § 84 písm. m) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích člena výboru pro spolupráci s partnerskými městy Zdeňka Procházku
Termín splnění: 21.01.2015 Odpovědná osoba: Vlčková, tajemnice

133 - volí dle § 84 písm. m) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích člena výboru pro spolupráci s partnerskými městy Mgr. Václava Kozinu
Termín splnění: 21.01.2015 Odpovědná osoba: Vlčková, tajemnice

134 - volí dle § 84 písm. m) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích člena výboru pro spolupráci s partnerskými městy Romana Kalouse
Termín splnění: 21.01.2015 Odpovědná osoba: Vlčková, tajemnice

135 - volí dle § 84 písm. m) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích člena výboru pro spolupráci s partnerskými městy Mgr. Igora Šlechtu
Termín splnění: 21.01.2015 Odpovědná osoba: Vlčková, tajemnice

136 - volí dle § 84 písm. m) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích člena výboru pro spolupráci s partnerskými městy JUDr. Miroslava Vokáče
Termín splnění: 21.01.2015 Odpovědná osoba: Vlčková, tajemnice

137 - volí dle § 84 písm. m) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích člena výboru pro spolupráci s partnerskými městy Štěpána Thomayera
Termín splnění: 21.01.2015 Odpovědná osoba: Vlčková, tajemnice

138 - volí dle § 84 písm. m) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích člena výboru pro spolupráci s partnerskými městy Vlastimila Konrádyho
Termín splnění: 21.01.2015 Odpovědná osoba: Vlčková, tajemnice

139 - volí dle § 84 písm. m) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích člena výboru pro spolupráci s partnerskými městy Mgr. Janu Láskovou
Termín splnění: 21.01.2015 Odpovědná osoba: Vlčková, tajemnice

 

Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení zastupitelstva města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb.(o ochraně osobních údajů).
Datum vložení: 30. 1. 2015 0:00
Datum poslední aktualizace: 30. 1. 2015 0:00
Autor: Miroslava Bauzová

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)