Menu
Město Domažlice
Domažlice

6. zasedání ze dne 28. 3. 2007

-

U S N E S E N Í

ze 6. zasedání zastupitelstva města,
které se konalo dne 28. 3. 2007


Zastupitelstvo města Domažlice:

311 - ustanovuje mandátovou komisi ve složení:

Josef Urban
Ing. Pavel Faschingbauer
Mgr. Libuše Matějková

312 - bere na vědomí zprávu mandátové komise

313 - schvaluje předložený program jednání

314 - volí návrhovou komisi ve složení:

Jiří Muchka
Ing. Vítězslav Brody
MUDr. Pavel Zeman

315 - volí na základě § 95 odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb., ověřovateli zápisu z jednání zastupitelstva města JUDr. Zdeňka Nováka a Ladislava Urbana

316 - bere na vědomí zprávu zástupce rady města p. Pavla Wolfa o činnosti rady města z 9. - 12. schůze RM

317 - bere na vědomí zápisy výboru školství, mládeže a sportu ze dne 26.2.2007 a 7.3.2007

318 - bere na vědomí zápis výboru pro životní prostředí ze dne 7.2.2007

319 - bere na vědomí zápisy výboru kulturního, SPOZ a cestovního ruchu ze dne 21.2.2007 a 13.3.2007

320 - bere na vědomí zápisy rozpočtového a cenového výboru ze dne 7.3.2007 a 21.3.2007

321 - bere na vědomí zprávu finančního výboru ze dne 22.3.2007

322 - bere na vědomí dopis p. Witze ze dne 1.3.2007

323 - schvaluje uzavření kupní smlouvy na spoluvlastnický podíl ve výši 8165/49010 ze stavební parcely č. 2211, k.ú. Domažlice dle předloženého návrhu

324 - schvaluje uzavření kupní smlouvy na spoluvlastnický podíl ve výši 5008/48660 ze stavební parcely č. 1968, k.ú. Domažlice dle předloženého návrhu

325 - schvaluje uzavření kupní smlouvy na spoluvlastnický podíl ve výši 6248/48660 ze stavební parcely č. 1968, k.ú. Domažlice dle předloženého návrhu

326 - schvaluje uzavření kupní smlouvy na spoluvlastnický podíl ve výši 6624/48660 ze stavební parcely č. 1968, k.ú. Domažlice dle předloženého návrhu

327 - schvaluje uzavření kupní smlouvy na spoluvlastnický podíl ve výši 8712/52040 ze stavební parcely č. 3352, k.ú. Domažlice dle předloženého návrhu

328 - schvaluje převedení podílu k bytové jednotce č. 6, v budově čp. 568, v ulici Švabinského v Domažlicích se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu ve výši 843/23020, na stavebních parcelách č. 2933, 2934, 2935 za podmínky zachování předkupního práva pro Město Domažlice

329 - schvaluje záměr prodat pozemkovou parcelu č. 229/5, pozemkovou parcelu č. 708/7 vše k.ú. Havlovice u Domažlic

330 - neschvaluje odpuštění poplatků z prodlení spojených s užíváním bytu č. 4 v ul. 17. listopadu č. p. 247, Domažlice za období od 9/1998 do 8/2001

331 - schvaluje udělení výjimky ze „Zásad k prodeji bytů a nebytových prostor v majetku města Domažlice“ v případě prodeje bytu č. 11, v budově čp. 558, v ulici Švabinského v Domažlicích, přičemž prodej tohoto bytu se uskuteční formou prodeje zájemci vybranému na základě vyhodnocení nabídek všech zájemců (nejvyšší nabídnutá cena v obálkové metodě), a to za minimální kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem

332 - schvaluje uzavření dohody o přistoupení k závazku a jeho splacení na úhradu dlužného nájemného, nákladů soudních řízení a poplatků z prodlení za užívání bytu č. 11, v budově čp. 630, v ulici Michlově v Domažlicích, dle předloženého návrhu

333 - schvaluje vyhrazení si práva ve věci rozhodnutí o vybudování bytové jednotky na základě smlouvy o výstavbě, jejímž předmětem je půdní vestavba jednotky č. 5, v budově čp. 429, v ulici Škroupově v Domažlicích, část obce Bezděkovské předměstí, postaveném na pozemku – stavební práce č. st. 1518 

334 - schvaluje záměr vybudování bytové jednotky na základě smlouvy o výstavbě, jejímž předmětem je půdní vestavba jednotky č. 5, v budově čp. 429, v ulici Škroupově v Domažlicích, částech obce Bezděkovské předměstí, postaveném na pozemku - stavební parcele č. st. 1518

335 - neschvaluje záměr odkoupit pozemky pč. 939(PK) a 940 (PK), k.ú. Domažlice

336 - neschvaluje změnu způsobu zastřešení rodinných domů v ulicích Čerchovská, Haltravská a Šumavská z plochých střech na střechy sedlové bez dalšího navyšování obvodového atikového zdiva

337 - schvaluje záměr prodat objekt na stavební parcele č. 1204, stavební parcelu č. 1204(PK) a část pozemkové parcely č. 2598/3, vše k.ú. Domažlice

338 - bere na vědomí informaci rady města o stavebním řízení na stavbu: novostavba obchodního střediska Kaufland s parkovištěm, příjezdovou komunikací napojenou na silnici I/22 Komenského ulice a přípojkami inženýrských sítí Domažlice, Týnské Předm., Komenského

339 - schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na prodej části pozemku č. 5409 v k. ú. Domažlice se společností InterCora spol. s r.o., se sídlem Plzeň, Lochotínská 18, PSČ: 30100, IČ: 47714018 dle předloženého návrhu za cenu 2.500,- Kč/m2

340 - schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na prodej části pozemkové parcely č. 5408/2, k.ú. Domažlice se společností Bohdalecká obchodní s. r.o., se sídlem Praha 7, Tusarova 1548/39, PSČ 170 00 IČ 27078698, dle předloženého návrhu za cenu 1.300,- Kč/m2

341 - schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o půjčce č. 02/2006/OF uzavřené mezi městem Domažlice a společností Domažlické Technické služby spol. s r.o. dne 8. 2. 2006

342 - bere na vědomí žádost Svazu PTP ČR týkající se možnosti bezplatného vstupu na koupaliště Babylon

343 - ukládá RM znovu jednat o ceně vstupného na koupaliště Babylon pro rok 2007 a doporučuje radě města zachovat cenu vstupného dle roku 2006

344 - schvaluje dodatek č. 1 ke směrnici č. 6/2006 Hospodářská činnost města dle předloženého návrhu

345 - deleguje pana Pavla Wolfa zástupcem města Domažlice na jednání členské schůze Nájemního družstva Domažlice, družstvo, IČ: 25239724, se sídlem Domažlice, nám. Míru 1, která se bude konat dne 30. 3. 2007, když město Domažlice je zakládajícím členem tohoto družstva

346 - deleguje pana JUDr. Zdeňka Nováka zástupcem města Domažlice na jednání členské schůze Nájemního družstva GOLEM, družstvo, IČ: 26360551, se sídlem Domažlice, nám. Míru 1, která se bude konat dne 29. 3. 2007, když město Domažlice je zakládajícím členem tohoto družstva

347 - schvaluje Dodatek č. 1/2007 ke Smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku Plzeňskému kraji na zajištění dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje veřejnou vnitrostátní dopravou, uzavřené dne 22.11.2005 mezi městem Domažlice a Plzeňský krajem se sídlem Škroupova 18, 306 13 Plzeň, IČ: 70890366 ve výši 324.240,- Kč, dle předloženého návrhu

348 - schvaluje odměny pro členy výborů, kteří nejsou členy zastupitelstva města, ve výši 200,- Kč měsíčně za podmínky min. 1 účasti za měsíc
Odměny budou vypláceny čtvrtletně.

349 - schvaluje doplnění „Zásad k prodeji bytů a nebytových prostor v majetku města Domažlice“ o Čl. 7 odst. 2, dle předloženého návrhu

350 - schvaluje Zásady k prodeji volných bytů a nebytových prostor v majetku Města Domažlice, dle předloženého návrhu

351 - bere na vědomí zprávu o plnění jednotlivých investičních a neinvestičních akcí za rok 2006

352 - se usnáší, že bude o rozpočtu města hlasovat v postupných krocích dle předkládaných návrhů

353 - schvaluje zařazení položky do rozpočtu
org. 0220 § 5512 pol. 5137 + 20.000,- (pračka)

354 - schvaluje zařazení položky do rozpočtu
org. 0223 § 6171 pol. 6121 + 90.000,- (klimatizace buněk)

355 - schvaluje zařazení položky do rozpočtu
org. 0223 § 6171 pol. 6123 + 500.000,- (nákup vozidla)

356 - schvaluje zařazení položky do rozpočtu
org. 0287 § 3612 pol. 5341 + 3.500.000,- (dotace na výměnu kotlů – do hospodářské činnosti města)

357 - schvaluje zařazení položky do rozpočtu
org. 0219 § 3319 pol. 5021 + 10.000,- (kronika města – ostatní osobní výdaje)

358 - schvaluje zařazení položky do rozpočtu
org. 0219 § 3319 pol. 5031 + 2.600,- (sociální pojištění)

359 - schvaluje zařazení položky do rozpočtu
org. 0219 § 3319 pol. 5032 + 900,- (zdravotní pojištění)

360 - schvaluje zařazení položky do rozpočtu
org. 0430 § 3419 pol. 6123 + 1.440.000,- (výdaje na rolbu – hrazeno z dotace)
org. 0430 pol. 4216 + 1.440.000,- (dotace na rolbu)

361 - schvaluje zařazení položky do rozpočtu
org. 0281 § 2219 pol. 6121 + 350.000,- (kamery III. etapa – vlastní zdroje)
org. 0281 § 2219 pol. 6121 + 350.000,- ÚZ 14669 (kamery III. etapa – hrazeno z dotace)
org. 0281 pol. 4216 + 350.000,- ÚZ 14669 (kamery III. etapa – dotace)
org. 0281 § 2219 pol. 6121 + 40.000,- (PD realizace III. etapy)
org. 0281 § 2219 pol. 6121 + 100.000,- (zřízení elektropřípojek pro MKIS III. etapa)

362 - schvaluje zařazení položky do rozpočtu
org. 0284 § 3631 pol. 6121 + 135.000,- (rekonstrukce VO z vlastních zdrojů)
org. 0284 § 3631 pol. 6121 + 200.000,- (rekonstrukce VO z dotace kraje)
org. 0284 pol. 4222 + 200.000,- (dotace od kraje)

363 - schvaluje zařazení položky do rozpočtu
org. 0245 § 2212 pol. 6121 + 17.000,- (PD rek. mostu Hruškova - Bartoškova - rozpracováno)

364 - schvaluje zařazení položky do rozpočtu
org. 0245 § 3639 pol. 6121 - 17.000,- (PD různá)

365 - schvaluje zařazení položky do rozpočtu
org. 0238 § 3722 pol. 2141 – 26.300,- (snížení úrokových příjmů z půjčky poskytnuté spol. Domažlické Technické služby spol. s r.o.)
org. 0238 pol. 2412 + 933.000,- (zvýšení splátky jistiny z půjčky poskytnuté spol. Domažlické Technické služby spol. s r.o.)

366 - schvaluje zařazení položky do rozpočtu
org. 0212 § 3539 pol. 5152 + 14.500,- (teplo)
org. 0212 § 3539 pol. 5151 - 6.000,- (vodné, stočné)
org. 0212 § 3539 pol. 5154 - 3.000,- (el. energie)

367 - schvaluje zařazení položky do rozpočtu
org. 0241 § 3639 pol. 5164 + 5.890,- (nájem - pozemky ve Školní ulici)

368 - schvaluje zařazení položky do rozpočtu
org. 0245 § 3639 pol. 6119 + 180.000,- (průmyslová zóna – východ)

369 - neschvaluje zařazení položky do rozpočtu
org. 0245 § 3639 pol. 6119 + 150.000,- (urbanistická studie lokality „V potocích“)

370 - neschvaluje zařazení položky do rozpočtu
org. 0245 § 3322 pol. 6119 + 1.185.000,- (regulační plán MPR)

371 - schvaluje zařazení položky do rozpočtu
org. 0245 § 3639 pol. 6121 + 235.000,- (JPD – zkapacitnění Zubřiny)

372 - schvaluje zařazení položky do rozpočtu
org. 0245 § 3639 pol. 6121 + 3.568.000,- (PD různá)

373 - schvaluje zařazení položky do rozpočtu
org. 0287 § 2341 pol. 5171 + 80.000,- (rybník Stafický Valcha – oprava výtoku a výměna)

374 - schvaluje zařazení položky do rozpočtu
org. 0287 § 3111 pol. 6121 + 120.000,- (MŠ Michlova - rekonstrukce vstupu)

375 - upravuje v rozpočtu města na rok 2007 org. 0264 § 6409 pol. 6901 na částku 5.985.450,- Kč

376 - schvaluje rozpočet města Domažlice na rok 2007 dle předloženého návrhu včetně schválených změn, včetně závazných ukazatelů stanovených vnitřní směrnicí č. 14/2005 Hospodaření podle schváleného rozpočtu města Domažlice

377 - schvaluje převod do sociálního fondu ve výši 783.580,- Kč

378 - schvaluje aktuální znění Přílohy č. 1 vnitřní směrnice č. 14/2005 Hospodaření podle schváleného rozpočtu města Domažlice dle předloženého návrhu
 

Ing. Miroslav Mach
starosta města
v. r.

Pavel Wolf
místostarosta města
v. r.


Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení zastupitelstva města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb.(o ochraně osobních údajů).

Datum vložení: 10. 4. 2007 0:00
Datum poslední aktualizace: 10. 4. 2007 0:00

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)