Menu
Město Domažlice
Domažlice

40. zasedání ze dne 25. 1. 2006

-

U S N E S E N Í

ze 40. zasedání zastupitelstva města,
které se konalo dne 25. 1. 2006Zastupitelstvo města Domažlice:

1208 - ustanovuje mandátovou komisi ve složení:

Jiří Muchka
Ing. Vítězslav Brody
JUDr. Milan Mrázek


1209 - bere na vědomí zprávu mandátové komise

1210 - schvaluje předložený program jednání

1211 - volí návrhovou komisi ve složení:

Mgr. Karel Mojžíš
Stanislav Antoš
Antonín Nikodém


1212 - volí na základě § 95 odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb., ověřovateli zápisu z jednání zastupitelstva města Jana Pangráce, Ing. Vítězslava Brodyho

1213 - bere na vědomí zprávu kontrolního výboru o plnění usnesení zastupitelstva města

1214 - bere na vědomí zprávu zástupce rady města p. Pavla Wolfa o činnosti rady města ze 102. - 105. schůze RM

1215 - provede volbu přísedících okresního soudu veřejným hlasováním

1216 - volí Václava Beštu přísedícím Okresního soudu v Domažlicích

1217 - volí Mgr. Jana Brejchu přísedícím Okresního soudu v Domažlicích

1218 - volí Vlastimila Sladkého přísedícím Okresního soudu v Domažlicích

1219 - volí Vlastu Liškovou přísedící Okresního soudu v Domažlicích

1220 - volí Ing. Františka Kroce přísedícím Okresního soudu v Domažlicích

1221 - volí Jana Nováka přísedícím Okresního soudu v Domažlicích

1222 - volí Annu Procházkovou přísedící Okresního soudu v Domažlicích

1223 - volí Jarmilu Václavovicovou přísedící Okresního soudu v Domažlicích

1224 - bere na vědomí zápis z jednání finančního výboru

1225 - schvaluje plán kontrol KV na rok 2006

1226 - mění rozpočet v org. 0113 § 3419 - ostatní těl. činnost, pol. 5229 - dotace pro sport zvýšit na výši 1.500.000,- Kč

1227 - mění rozpočet v org. 0700 pol.1361 správní poplatky na částku 10.500.000,- Kč

1228 - schvaluje rozpočet města Domažlice na rok 2006 dle předloženého návrhu, se zapracovanými změnami včetně závazných ukazatelů stanovených vnitřní směrnicí č. 14/2005 Hospodaření podle schváleného rozpočtu města Domažlice

1229 - schvaluje aktuální znění Přílohy č. 1 vnitřní směrnice č. 14/2005 Hospodaření podle schváleného rozpočtu města Domažlice dle předloženého návrhu

1230 - neschvaluje směnu pozemkové parcely č. 555/2 ve vlastnictví města Domažlice za pozemkovou parcelu č. 2294/7 ve vlastnictví Chodské obchodní společnosti s. r. o., 345 34 Klenčí pod Čerchovem 320, vše k.ú. Domažlice

1231 - schvaluje odložení bodu 13 na příští zasedání ZM

1232 - neschvaluje koupi pozemků č. kat. 3500/2, 3501/1, k.ú. Domažlice

1233 - schvaluje smlouvu o poskytnutí půjčky společnosti STATIS o.p.s., dle předloženého návrhu

1234 - schvaluje „Program prevence kriminality na místní úrovni – Partnerství 2006“

1235 - schvaluje přijetí dotace ve výši 16 500 tis. Kč na výstavbu 30 b.j. - Kasárna Domažlice, Hořejší Předměstí, ul. Petrovická

1236 - schvaluje dofinancování akce "Výstavba 30 b.j. - Kasárna Domažlice, Hořejší Předměstí, ul. Petrovická" z vlastních zdrojů ve výši 14.560 tis. Kč

1237 - schvaluje smlouvu č. 9270310223 o poskytnutí dotace z prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na výstavbu nájemních bytů v obcích pro příjmově vymezené osoby dle nařízení vlády č. 146/2003 Sb.

1238 - schvaluje změnu ve vnitřní směrnici č.14/2005 takto:
v čl. III. se nahrazuje první věta odstavce 13. větami tohoto znění:
"Rozpočtový výhled se schvaluje na nejbližším zasedání zastupitelstva města následujícím po zasedání, na kterém byl schválen rozpočet města na příslušný rok. Rozpočtový výhled se schvaluje na dva roky následující po roce, na který se schvaluje rozpočet."

1239 - schvaluje změnu ve vnitřní směrnici č.14/2005 takto:
v čl. IV. se nahrazuje první věta odstavce 2. větou tohoto znění:
"Rada města je oprávněna schválit rozpočtové opatření, pokud v jednotlivém případě nepřesáhne jeho výše hodnotu 500 tis. Kč a současně se nezmění rozdíl mezi celkovými příjmy a výdaji rozpočtu."

1240 - schvaluje smlouvu o poskytnutí půjčky společnosti Domažlické Technické služby spol. s r.o. dle předloženého návrhu

1241 - schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 4/2005/fin o půjčce z Fondu rozvoje bydlení dle předloženého návrhu

1242 - schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 3/2005/fin o půjčce z Fondu rozvoje bydlení dle předloženého návrhu

1243 - schvaluje dohodu o poskytnutí dotace na údržbu fotbalového hřiště a atletické dráhy a správu Městského stadiónu Střelnice na rok 2006 dle předloženého návrhu

1244 - odkládá projednání bodu č. 23 na příští zasedání zastupitelstva

1245 - neschvaluje odprodej půdy v budově čp. 86, v ulici Kozinově v Domažlicích paní Michaele Ackersové

1246 - neschvaluje prodej nemovitosti č. p. 86 v Kozinově ul., Domažlice na stavební parcele č.450/4, k.ú. Domažlice

1247 - schvaluje koupi parcel č. 2174, 2178/1, 2178/2, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185/2 (pozemky ve zjednodušené evidenci), k. ú. Domažlice od Pozemkového fondu České republiky, se sídlem v Praze 3, Husinecká 1024/11a, IČ 457 97 072 za cenu 244.900,- Kč dle předloženého návrhu kupní smlouvy č. 3 001K05/30

 

Jan Látka
starosta města
v. r.

Jaroslav Bauer
místostarosta města
v. r.Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení zastupitelstva města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb.(o ochraně osobních údajů).

Datum vložení: 7. 2. 2006 0:00
Datum poslední aktualizace: 7. 2. 2006 0:00

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)