Menu
Město Domažlice
Domažlice

2. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA DOMAŽLICE

-

POZVÁNKA

na 2. zasedání Zastupitelstva města Domažlice

dne 23.11.2022 od 16:00 hodin

v malém sále MKS v Domažlicích, nám. Míru 51

Program :

Určení ověřovatelů zápisu

Schválení programu jednání

Volba návrhové komise

Zpráva kontrolního výboru o plnění usnesení ZM a RM

Zpráva zástupce RM o činnosti RM

Zápisy z jednání výborů

Výstavba bytových domů – PROXUS s. r. o.

Žádost o prodloužení doby trvání práva stavby OZ Vrbova

Žádost o prodloužení doby trvání práva stavby OZ Vrbova - p. č. 2382/35, p. č. 2382/34

Žádost o koupi pozemků, TJ Sokol Domažlice, srub Babylon – odstoupení

Odkoupení pozemku p. č. 405/2 v k. ú. Luženičky

Prodej pozemků pod místní komunikací v k. ú. Babylon – obec Babylon, kupní smlouva

Žádost o koupi části pozemku p. č. 2446/11 v k. ú. Domažlice – lokalita OZ Na Bábě

Nabídka prodeje lesního pozemku, k. ú. Spáňov

Návrh dodatku ke smlouvě o smlouvě budoucí kupní

Delegování zástupců města na členské schůze nájemních družstev

Dodatky ke zřizovacím listinám – převod majetku

Určení zastupitele města ke spolupráci na změně č. 3 Územním plánu Domažlice

Stanovení rozdělení pravomocí místostarostů

Stanovení výše měsíčních odměn a stanovení výše náhrady ušlého výdělku neuvolněným  členům zastupitelstva města, kteří nejsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru

Stanovení výše měsíčních odměn pro fyzické osoby, které nejsou členy zastupitelstva města

Zřízení výboru finančního a kontrolního, volba předsedů a členů výborů

Zřízení ostatních výborů zastupitelstva města, volba předsedů a členů výborů

Různé

Závěr

 

 

Ing. Radek Wiesner, v. r.

starosta

Datum vložení: 18. 11. 2022 7:54
Datum poslední aktualizace: 18. 11. 2022 8:14
Autor: Vladimíra Špatenková

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)