Menu
Město Domažlice
Domažlice

Zásady k prodeji volných bytů a nebytových prostor v majetku města Domažlice

-

Zastupitelstvo města Domažlice schválilo svým usnesením č. 650 ze dne 21. 10. 2015 podle ust. § 85 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů tyto „Zásady k prodeji volných jednotek v majetku města Domažlice“. 

I. Základní ustanovení

Účelem těchto zásad je stanovit podmínky pro prodej volných jednotek, jejichž vlastníkem je město Domažlice.

 II. Vymezení pojmů

 1.  Jednotkou podle těchto zásad se rozumí:    a) jednotka vymezená podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů (dále též jen „Jednotka dle ZVB“), nebo  b)jednotka vymezená podle občanského zákoníku (dále též jen „Jednotka dle NOZ“).
 2. Volnou jednotkou podle těchto zásad se rozumí jednotka, která ke dni ke dni rozhodnutí města Domažlice o záměru ji prodat není předmětem užívání třetí osobou na základě žádného právního titulu.

 

III. Předmět prodeje

 1. Předmětem prodeje je volná Jednotka dle NOZ nebo volná Jednotka dle ZVB včetně s ní spojeného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a spoluvlastnického podílu na pozemku, na němž se dům nachází.

 2. V případě, že podle prohlášení vlastníka, kterým je jednotka vymezena, náleží k jednotce i spoluvlastnický podíl na jiné jednotce v domě, je předmětem prodeje společně s jednotkou i tento související spoluvlastnický podíl na jiné jednotce v rozsahu vymezeném v prohlášení vlastníka.

 

IV. Oprávněné osoby

Volnou jednotku může podle těchto zásad nabývat kterákoliv osoba.

 

V. Realizace prodeje

 1. Volnou jednotku vhodnou k prodeji označí správce bytového fondu města Domažlice (dále též jen „správce“) sdělením adresovaným odboru správy majetku Městského úřadu Domažlice (dále též jen „OSM“).

 2. OSM podá návrh na prodej volné jednotky příslušným orgánům města s návrhem na stanovení minimální kupní ceny předmětu prodeje ve výši rovné tržní ceně předmětu prodeje určené znaleckým posudkem. Tato cena může být zvýšena o částku odpovídající závazkům souvisejícím s předmětem prodeje (náklady na rekonstrukci předmětu prodeje po jeho opuštění původním uživatelem, náklady na pořízení znaleckého posudku apod).

 3. Záměr prodat předmět prodeje bude po jeho schválení příslušným orgánem města zveřejněn vyvěšením na úřední desce Městského úřadu Domažlice, a to včetně podmínek prodeje a návrhu příslušné smlouvy o převodu předmětu prodeje (dále též jen „kupní smlouva“).

 4. Lhůta pro podání nabídky na uzavření kupní smlouvy (dále též jen „nabídka“) bude stanovena tak, aby doba mezi zveřejněním záměru prodat předmět prodeje a posledním dnem lhůty pro podání nabídky činila minimálně 60 dnů a maximálně 120 dnů.

 5. Došlé nabídky budou posouzeny radou města, která může za účelem posouzení nabídek zřídit komisi. Došlé nabídky vyhodnotí rada města podle pravidel uvedených v následujícím odstavci, určí nejvýhodnější nabídku a podle výhodnosti i pořadí ostatních nabídek.

 6. Hodnoceny budou pouze nabídky osob, které prokázaly splnění zveřejněných podmínek prodeje. Jako nejvýhodnější bude určena nabídka obsahující nejvyšší výši kupní ceny. Při shodě výše navržené kupní ceny bude upřednostněna nabídka osoby, která navrhla uhrazení kupní ceny bez nutnosti zřídit zástavní právo k předmětu prodeje. Při shodě navrženého způsobu úhrady kupní ceny bude upřednostněna nabídka osoby, která nabídku podala dříve (rozhoduje datum a čas podání nabídky).

 7. V případě, že osoba, která podala nejvýhodnější nabídku, prohlásí, že kupní smlouvu neuzavře, může rada města doporučit zastupitelstvu města, aby schválilo uzavření kupní smlouvy s osobou, která podala v pořadí další nejvýhodnější nabídku. Podle předcházející věty může rada města postupovat ve všech případech, kdy osoba, se kterou by měla být podle doporučení rady města kupní smlouva uzavřena, prohlásí, že ji neuzavře.

 8. Kupní smlouva bude uzavřena v podobě schválené zastupitelstvem města s osobou určenou zastupitelstvem města. K podpisu kupní smlouvy bude kupujícímu stanovena lhůta 60 dnů ode dne doručení výpisu z usnesení zastupitelstva města, kterým bylo uzavření kupní smlouvy s kupujícím schváleno. Uvedený výpis z usnesení zastupitelstva města bude obsahovat upozornění, že město je oprávněno usnesení o schválení uzavření kupní smlouvy zrušit, pokud kupující kupní smlouvu ve stanovené lhůtě nepodepíše nebo městu podepsané vyhotovení kupní smlouvy nedoručí.

 VI. Stanovení ceny předmětu prodeje a způsobu její úhrady

 1. Kupní cena předmětu prodeje bude stanovena na základě nabídky kupujícího rozhodnutím zastupitelstva města o schválení uzavření kupní smlouvy.

 2. Nedojde-li k uzavření kupní smlouvy proto, že městu nebyla doručena žádná nabídka, nebo proto, že žádná z doručených nabídek neprokazuje splnění zveřejněných podmínek prodeje, OSM do 10 dnů ode dne vyhodnocení nabídek zveřejní opakovaně záměr prodat předmět prodeje, přičemž minimální kupní cena předmětu prodeje bude stanovena jako cena uvedená v článku V. odst. 2 těchto zásad snížená o 10 %.

 3. Nepodaří-li se prodat předmět prodeje ani způsobem dle předchozího odstavce, OSM zveřejní opakovaně záměr prodat předmět prodeje, přičemž minimální kupní cena předmětu prodeje bude při každém dalším zveřejnění záměru prodat stanovena jako cena uvedená při předchozím zveřejnění záměru prodat snížená o 10 %. Způsobem podle tohoto odstavce lze nabízet předmět prodeje k prodeji do doby, dokud v záměru prodat uvedená minimální kupní cena bude dosahovat alespoň poloviny ceny dle čl. V odst. 2 těchto zásad.

 4. Kupní cena předmětu prodeje je splatná zpravidla před podpisem kupní smlouvy ze strany města. V případě, že kupující bude kupní cenu hradit z prostředků poskytnutých mu třetí osobou, je kupní cena splatná nejpozději do 10 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy. Kupní cenu lze uhradit do úschovy.

 

VII. Závěrečná ustanovení

 1. Odlišný postup při prodeji volných jednotek od ustanovení těchto zásad lze realizovat pouze v ojedinělých případech po schválení zastupitelstvem města.

 2. Těmito zásadami se ruší Zásady k prodeji volných bytů a nebytových prostor v majetku města Domažlice schválené usnesením zastupitelstva města č.  894 dne 30. 1. 2013.

 3. Podle těchto zásad se postupuje i v případě prodeje těch volných jednotek, u nichž byl záměr jejich prodeje schválen zastupitelstvem města předtím, než tyto zásady nabyly účinnosti, a zároveň kupní smlouvy ohledně nich nebyly zastupitelstvem města schváleny předtím, než tyto zásady nabyly účinnosti.

 4. Tyto zásady nabývají účinnosti dnem svého schválení.


 

Ing. Miroslav Mach
starosta
v. r.


 


JUDr. Zdeněk Novák
místostarosta
v. r.

 

Datum vložení: 1. 2. 2013 0:00
Datum poslední aktualizace: 29. 12. 2020 14:04
Autor: odbor správy majetku

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)