Menu
Město Domažlice
Domažlice

Vyhláška 2/2019

o evidenci označených psů a jejich chovatelů

Vyhláška 2/2019, kterou se mění vyhláška 2/2017
vydána 27.11.2019
účinnost od 1.1.2020
novelizuje vyhlášku

vyhláška 2/2017 (ze dne 25.1.2017)

je novelizována vyhláškou  
zrušena vyhláškou vyhláška 3/2022 (ze dne 21.9.2022)

Obecně závazná vyhláška č. 2/2019

o evidenci označených psů a jejich chovatelů

Zastupitelstvo města Domažlice se na svém zasedání konaném dne 27.11.2019 usnesením č. 435 usneslo vydat na základě ustanovení § 13b odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, a  v souladu s ustanovením § 10 písm. d), § 35 a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále je „vyhláška“):

Čl. 1
Účel vyhlášky

1. Tato vyhláška upravuje:

a) povinnost chovatelů přihlásit psy do evidence označených psů a jejich chovatelů (dále jen „evidence“),

b) náležitosti a způsob vedení evidence.

2. Tato vyhláška se vztahuje na všechny chovatele psů chovaných na území města Domažlice (dále jen „město“), s výjimkou chovatelů psů, jejichž psi se na území města zdržují po dobu kratší než 90 dnů.

Čl. 2
Základní pojmy

Pro účely této vyhlášky se rozumí chovatelem každá právnická nebo fyzická osoba, která drží nebo chová psa trvale nebo dočasně1.

Čl. 3
Evidence

1. Město prostřednictvím odboru finančního Městského úřadu Domažlice (dále jen „odbor finanční“) vede evidenci způsobem dle této vyhlášky.

2. Chovatel psa chovaného na území města je povinen přihlásit se do evidence do 30 dnů ode dne označení psa mikročipem2 nebo do 30 dnů ode dne, kdy se stal chovatelem psa takto označeného, případně označeného čitelným tetováním provedeným před 03.07.2011.

3. Při přihlášení se do evidence uvede chovatel následující údaje:

a) evidenční číslo mikročipu nebo číslo tetování, jímž byl pes označen, datum označení mikročipem či tetováním psa a plemeno psa,

b) své jméno a příjmení, datum narození a údaj o trvalém pobytu, jde-li o fyzickou osobu, nebo název, sídlo a IČ, jde-li o právnickou osobu,

c) kontaktní údaje pro případ ztráty psa.

4. Chovatel je povinen odboru finančnímu ohlásit pro účely evidence ukončení chovu psa na území města, ztrátu, únik či úhyn psa, a to nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala.

5. Údaje z evidence se poskytují pouze k identifikaci psa a jeho chovatele a podléhají ochraně osobních údajů3.

Čl. 4
Přechodná ustanovení

Chovateli psa, který před účinností této vyhlášky nechal psa trvale označit mikročipem do 31.12.2019 dle obecně závazné vyhlášky č. 2/2017, o trvalém označování psů, budou odborem finančním proplaceny prokazatelné náklady na trvalé označení psa po předložení dokladů dle čl.4 odst. 2) citované vyhlášky, nejvýše však ve výši 600 Kč, do 31.01.2020.

Čl. 5
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 2/2017 o trvalém označování psů, ze dne 25.01.2017.

Čl. 6
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.ledna 2020.

 

 

 

JUDr. Zdeněk Novák

starosta

 

 

Bc. Stanislav Antoš

místostarosta

 

 

 

1. § 3 písm. k)  zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů

2. Miniaturní transpondér, který se aplikuje zvířeti pod kůži a slouží k radiofrekvenční identifikaci (RFID) daného zvířete, v souladu s normami ISO 11784 a 11785

3. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

Datum vložení: 20. 12. 2019 12:57
Datum poslední aktualizace: 1. 11. 2022 13:30
Autor: Ing. Pavel Svatek

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)