Menu
Město Domažlice
Domažlice

Vyhláška 2/2017

o trvalém označování psů

Vyhláška 2/2017 o trvalém označování psů
vydána 25.1.2017
účinnost od 17.2.2017
novelizuje vyhlášku  
je novelizována vyhláškou  
zrušena vyhláškou vyhláška 2/2019 (ze dne 27.11.2019)

Obecně závazná vyhláška města Domažlice č. 2/2017,

o trvalém označování psů

Zastupitelstvo města Domažlice se na svém zasedání dne 25.01.2017 usnesením č. 1266 usneslo vydat na základě ustanovení § 13b odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovení § 10 písm. d), § 35 a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.

Čl. 1
Účel vyhlášky
 1. Tato obecně závazná vyhláška upravuje

a) povinnost chovatelů 1 nechat trvale označit psy, kteří dosud označeni nejsou, osobou odborně způsobilou k  výkonu této odborné veterinární činnosti podle veterinárního zákona 2 (dále jen „veterinární lékař“), a to prostředky, které způsobují při aplikaci jen mírnou nebo přechodnou bolest

b) povinnost chovatelů přihlásit psy do evidence

c) náležitosti a způsob vedení evidence označených psů a jejich chovatelů.

 1.  Tato obecně závazná vyhláška se vztahuje na všechny chovatele psů chovaných na území města Domažlice (dále jen „město“), s výjimkou chovatelů psů, jejichž psi se na území města zdržují po dobu kratší než 90 dnů.
Čl. 2
Základní pojmy
 

          Pro účely této obecně závazné vyhlášky se rozumí:

a) chovatelem každá právnická nebo fyzická osoba, která trvale nebo dočasně drží nebo chová psa

b) mikročipem 3 miniaturní transponder, který se aplikuje zvířeti pod kůži a slouží k radiofrekvenční identifikaci (RFID) daného zvířete.

Čl. 3
Trvalé označování psů
 1. Chovatel psa, chovaného na území města, je povinen psa staršího 3 měsíců nechat trvale označit mikročipem v souladu s normami ISO 11784 a 11785, který odpovídá ISO standardu vydanému Evropskou unií, nejpozději však do 7 měsíců stáří psa. V případě, že chovatel se stane chovatelem psa staršího 7 měsíců a pes není trvale označen je povinen jej nechat trvale označit mikročipem do 6 měsíců ode dne, kdy se stal jeho chovatelem. Povinnost se nevztahuje na chovatele, který se stal chovatelem psa již trvale označeného, nebo u jehož psa nelze dle potvrzení veterinárního lékaře trvalé označení mikročipem provést.
 2. Trvalé označení psa mikročipem provádí na žádost chovatele veterinární lékař 2.
 3. Od veterinárního lékaře, který mikročip aplikoval, si chovatel k  doložení trvalého označení psa vyžádá registrační kartu o označení psa mikročipem.
Čl. 4
Úhrada nákladů za trvalé označení psa
 1. Trvalé označení psa mikročipem se provádí na náklady chovatele psa. Chovateli psa, který nechá trvale psa označit dle této obecně závazné vyhlášky, budou městem proplaceny prokazatelné náklady na trvalé označení psa, nejvýše však ve výši 600 Kč, za podmínek stanovených v Čl. 4 odst. 2 této obecně závazné vyhlášky.
   
 2. Náklady za trvalé označení psa mikročipem budou chovateli proplaceny odborem finančním Městského úřadu Domažlice (dále jen „odbor finanční“), po předložení:

a) dokladu o úhradě ode dne účinnosti vyhlášky

b) registrační karty o označení psa mikročipem v souladu s normami ISO 11784 a 11785, který odpovídá ISO standardu vydanému Evropskou unií

c) názvu registru majitelů zvířat, kde je pes zaregistrován

za podmínky, že chovatel nemá u odboru finančního evidován žádný nedoplatek na poplatcích nebo pokutách, splnil povinnost dle článku 3 odst. 1 nebo článku 6 odst. 1 této obecně závazné vyhlášky a přihlásil se do evidence podle článku 5 této obecně závazné vyhlášky.

Čl. 5
Evidence označených psů a jejich chovatelů
 1. Město prostřednictvím odboru finančního vede evidenci označených psů a jejich chovatelů způsobem dle této obecně závazné vyhlášky (dále jen „evidence“).
 2. Chovatel psa, chovaného na území města, je povinen přihlásit se do 30ti dnů ode dne označení psa, dle této obecně závazné vyhlášky, do evidence.
 3. Chovatel psa, chovaného na území města, je povinen přihlásit se do 30ti dnů ode dne, kdy se stal chovatelem psa označeného dle této obecně závazné vyhlášky, do evidence.
 4. Při přihlášení se do evidence uvede chovatel následující údaje:

a) jméno a příjmení, datum narození a údaj o trvalém pobytu, jde-li o fyzickou osobu nebo název, sídlo a IČ, jde-li o právnickou osobu

b) jméno, datum narození, plemeno, pohlaví a barvu psa, případná zvláštní znamení, evidenční číslo a typ mikročipu, jímž byl pes označen a datum označení psa mikročipem, které doloží registrační kartou podle čl. 3 odst. 3 obecně závazné vyhlášky

c) kontaktní údaje pro případ ztráty psa.
 

 1. O přihlášení se do evidence vydá odbor finanční chovateli potvrzení.
 2. Chovatel je povinen odboru finančnímu ohlásit pro účely evidence ukončení chovu psa na území města, ztrátu, únik či úmrtí psa, a to nejpozději do 30ti dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala.
 3.  Údaje z evidence se poskytují pouze k identifikaci psa a jeho chovatele a podléhají zákonné ochraně osobních údajů.4
Čl. 6
Závěrečná a přechodná ustanovení
 1. Chovatel psa je povinen nechat psa, který je ke dni účinnosti této obecně závazné vyhlášky starší 7 měsíců a který nebyl před účinností této obecně závazné vyhlášky trvale označen mikročipem, trvale označit mikročipem, a to nejpozději do 6 měsíců od nabytí účinnosti této obecně závazné vyhlášky.
 2. Chovatel psa, který před účinností této obecně závazné vyhlášky nechal psa trvale označit mikročipem, nebo se stal před účinností této obecně závazné vyhlášky chovatelem psa trvale označeného mikročipem, je povinen se do 30ti dnů od nabytí účinnosti této obecně závazné vyhlášky přihlásit do evidence.
 3. Kontrolu označení psa mikročipem provádí Městská policie Domažlice.
 4. Porušení této vyhlášky bude postihováno podle platných právních předpisů.5
Článek 7
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.


 

 

Ing. Miroslav Mach

starosta města

v. r.


 

JUDr. Zdeněk Novák

místostarosta

v. r.


 

1.  § 3 písm. k) zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů

2.  § 59 a 59 a) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon)

3.  standardy ISO 11784, 11785

4.  zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

5. např. § 58 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, § 46 odst. 2 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

Datum vložení: 20. 2. 2017 8:19
Datum poslední aktualizace: 1. 11. 2022 13:31
Autor: Ing. Pavel Svatek

Samospráva

Aktuální teplota

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích

Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Univerzální překladač

Překlad (translations)