Menu
Město Domažlice
Domažlice

Schválený rozpočet města Domažlice na rok 2018

rozpočet města Domažlice na rok 2018

Rozpočet města Domažlice na rok 2018  schválen usn. ZM č. 1756 dne 28. 03. 2018
    v tis. Kč  
  Příjmy celkem 443.686.190  
  Výdaje celkem 543.686.190  
  Saldo příjmů a výdajů -100.000.000  
  Financování 100.000.000  
  Saldo příjmů a výdajů je kryto přebytky hospodaření minulých let, zůstatky finančních prostředků na účtech města, přijetím dlouhodobého úvěru ve výši 100.000.000 Kč na financování investic
 
Výdaje rozpočtu na rok 2018
Závazný ukazatel rozpočtu - Běžné výdaje organizace celkem pol. 5xxx
Č.ORG Název organizace Rozpočet Popis účelu - návrh rozpočtu
2018
0094 DSO Domažlicko 168,70 členský příspěvek DSO Domažlicko
0095 DSO Lazce 11,27 členský příspěvek DSO Lazce
0110 Krizové řízení 10,00 materiál,nákup služeb
0112 Příspěvky – zdrav. a sociální oblast 980,00 Diecézní charita Plzeň(450) , dot.-soc. a zájm.činnost – jednotl.akce(80),
      dotace sociální -celoroční činnost(450)
0113 Příspěvky na sport 8 150,00 Otevřená sportoviště(100), Sport dospělí(550), Reprezentace dospělí (50)
      Sport jednorázové akce mládež do 18ti let(100),Sportovní činnost
      mládeže (5000), Reprezentace města mládež do 18tilet sport(100),
      reprezentace v dl.soutěžích sport dospělí(2000), Podpora významných
      počinů sport (250)
0114 Příspěvky na kulturu a ostatní 595,00 věcné dary (10),dotace vydavatelská činnost místní subjekty(50),
      vydavatelská činnost Domažlice(50), Kultura -jednotlivé projekty(90)
      Pořadatelské aktivity -kultura(80), Kultura-celoroční (300),den IZS(15)
0115 Cestovní ruch 705,00 propagační materiály (150),příspěvek DSO Domažlicko,Domažlický
      deník, ZAK(260), spolupráce s partnerskými městy (150)
      muzeum Chodska(50),Sdružení rodáků a přátel Chodska (15)
0116 Odbor životního prostředí 84,00 výkon státní správy v oblasti životního prostředí
0117 Odbor dopravy 56,50 dopravní výchova, dopravní soutěž, posudky,svědečné
0119 Odbor výstavby a ÚP 95,00 tech.pomoc aktualizace ÚAP,posudky
0120 Odbor správní 5,00 svědečné, překlady
0122 Odbor pro projednávání přestupků 130,00 znalecké posudky,svědečné,soudní poplatky,překlady
       
Č.ORG Název organizace Rozpočet Popis účelu - návrh rozpočtu
2018
0123 Odbor soc. věcí a zdravotnictví 65,00 zastupování nezletilých,překlady,recepty,Den sociálních služeb,
      supervize OSPOD,sociální práce
0219 Záležitosti kultury 1 814,16 Univerzum třetího věku ,kulturní akce, kronikářský zápis,
      občanské záležitosti, poplatky OSA, Městská rada seniorů,
      příspěvek na opravu kostela Nanebevzetí panny Marie na náměstí (500), oslavy 100 let vzniku
      republiky (300),kulturní akce
0223 Správa budov 6 603,63 výdaje na činnost úřadu a správu budov
0224 OKS 252,00 členské příspěvky sdružením, občerstvení,věcné a peněžní dary
0229 Personální záležitosti 63 661,68 odměny zastupitelů, platy zaměstnanců, odvody zdrav.a soc.poj.
      školení,cestovné, ošatné,ochranné pomůcky
0230 Informační technologie 2 847,35 techn.podpora,PC,tiskárny,materiál,internet,opravy HW
0236 Pohřebnictví 50,00 obstarávání pohřbů dle zákona
0239 Provozní náklady 3 778,51 el.energie VO,opravy,revize,správa a údržba nemovitostí
0240 Fond pro obnovu a rozvoj bydlení 63,70 výdaje spojené s prodejem bytů,posudky,daň z nabytí nem.věcí
0241 Majetek města – nájmy, prodej 2 074,00 znalecké posudky,pojištění,daň z nemovitých věcí, právní služby
0242 Odvoz odpadů 20,00 odvoz tříděného odpadu
0243 Nebezpečné odpady 660,00 sběr a svoz, prevence vzniku odpadů
0247 Městská doprava 2 168,85 dopravní značení, dopravní obslužnost
0252 Majetek města-prodeje,výkupy 650,00 znal.posudky,věcná břemena, geom.plány,soudní výlohy
0258 Sociální fond 1 837,40 výdaje sociálního fondu-půjčky, dary, příspěvek na stravování
0260 Zimní stadion,SSZMD 1 300,00 služby v obecném hospodářském zájmu
0263 Fond vodárenské infrastruktury 0,00 výdaje FVI -úroky předpl.nájemného, obnova infrastruktury
0266 Opravy památek v MPR 420,00 opravy památek v MPR, znalecké posudky
0280 ZUŠ – opravy dle nájemní sml. 250,00 opravy ZUŠ dle nájemní smlouvy,znalecké posudky
0295 Fond Sluníčko 779,36 předfinancování projektu MPSV
0304 Příspěvky- areál Střelnice 30,00 areál Střelnice - příkazní smlouva LTC Domažlice
0410 DSO Povodí Berounky 33,87 neinvestiční příspěvek svazku obcí
0413 Úroky z úvěrů 201,00 úvěr ČS- Havlovice kanalizace
0476 Výzva 022- Konsolidace IT 250,00 licence
0800 Daně a poplatky 100,00 příspěvek na čipování psů
0820 Výdaje ostatní 27 501,82 daň z příjmů za město(26.452,18),FV dotací,bankovní popl, úroky
      výdaje na volby prezidenta, nákup auta pro OSPOD - fin.leasing splátky
0821 Daň z přidané hodnoty 3 500,00 DPH placená městem,odpočty DPH
0220 JSDH Domažlice 773,50 zásahy,ochran.pomůcky,materiál,PHM,údržba aut,revize hasicích přístroj.
0221 JSDH Havlovice 108,00 ochranné pomůcky,materiál,pojištění členů,PHM, údržba vozidla
0222 Městská policie 11 810,50 platy,odvody,materiál,PHM,školení,údržba aut,vybavení,program prevence
0261 Rozpočtová rezeva 6 000,00 rozpočtová rezerva
  Neinvestiční příspěvky příspěvkové org. 66 001,95 příspěvek na provoz příspěvkových organizací města
  Neinv. příspěvek-převod přijatých dotací p.o. 25 955,66 dotace Městská knihovna, MŠ, Sluníčko, Městské centrum soc.reh.sl.
  Odpočty DPH - investice 0,00  
  Ostatní běžné výdaje 0,00  
  BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM 242 552,41  
       
       
Závazné ukazatele rozpočtu - položky rozpočtové skladby
Položka rozpočtové skladby
Č.ORG Název organizace Rozpočet Popis účelu - návrh rozpočtu
2018
0222 Městská policie 7 783,00 platy
0229 Personální záležitosti 37 404,30 platy zaměstnanců v pracovním poměru
0229 Personální záležitosti – SPOD 3 982,00 platy zaměstnanců – sociálně právní ochrana dětí (dotace MPSV)
0229 Personální záležitosti- soc.práce 1 110,00 platy zaměstnanců – sociální práce (dotace MPSV)
  Výdaje na platy celkem 50 279,30  
0219 Záležitosti kultury – pol. 5021 10,00 ostatní osobní výdaje – dohody
0220 JSDH Domažlice – pol.5021 30,00 ostatní osobní výdaje – dohody (zásahy)
0221 JSDH Havlovice – pol. 5021 3,00 ostatní osobní výdaje – dohody (zásahy)
0229 Personální záležitosti-pol 5021 240,00 ostatní osobní výdaje – dohody
0229 Personální záležitosti-pol 5021 235,00 ostatní osobní výdaje-odměny členům výborů a komisí
  Ostatní osobní výdaje celkem 518,00  
0229 Personální záležitosti-pol 5023 2 753,40 odměny členů zastupitelstva
  Odměny členů zastupitelstva 2 753,40  
       
Závazné ukazatele rozpočtu - položky rozpočtové skladby
Položka rozpočtové skladby
Č.ORG Název organizace Rozpočet Popis účelu - návrh rozpočtu
2018
0220 JSDH Domažlice 100,00 pohonné hmoty
0221 JSDH Havlovice 5,00 pohonné hmoty
0222 Městská policie 150,00 pohonné hmoty
0223 Správa budov 200,00 pohonné hmoty
  Pohonné hmoty celkem 455,00  
       
Položka rozpočtové skladby
Č.ORG Název organizace Rozpočet Popis účelu - návrh rozpočtu
2018
0220 JSDH Domažlice 10,00 telekomunikace
0222 Městská policie 132,00 telekomunikace
0223 Správa budov 350,00 telekomunikace
0230 Informační technologie 140,00 telekomunikace
0239 Provozní náklady 8,00 telekomunikace -varovný systém obyvatelstva
  Služby telekomunikací celkem 640,00  
       
Položka rozpočtové skladby
Č.ORG Název organizace Rozpočet Popis účelu - návrh rozpočtu
2018
0220 JSDH Domažlice 20,00 školení
0221 JSDH Havlovice 6,00 školení
0222 Městská policie 70,00 školení
0229 Personální záležitosti 20,00 školení zastupitelé
0229 Personální záležitosti 800,00 školení zaměstnanci
0230 Informační technologie 20,00 školení
  Školení a vzdělávání celkem 936,00  
       
Závazné ukazatele rozpočtu - položky rozpočtové skladby
Položka rozpočtové skladby
Č.ORG Název organizace Rozpočet Popis účelu - návrh rozpočtu
2018
0220 JSDH Domažlice 10,00 cestovné
0222 Městská policie 40,00 cestovné
0229 Personální záležitosti 60,00 cestovné zastupitelé
0229 Personální záležitosti 200,00 cestovné zastupitelé-partnerské město USA
0229 Personální záležitosti 250,00 cestovné zaměstnanci
  Cestovné celkem 560,00  
       
Položka rozpočtové skladby
Č.ORG Název organizace Rozpočet Popis účelu - návrh rozpočtu
2018
0114 Příspěvky na kulturu 10,00 věcné dary
0117 Odbor dopravy 3,50 věcné dary- dopravní soutěž
0222 Městská policie 100,00 věcné dary, program prevence
0224 OKS 35,00 věcné dary
  Věcné dary celkem 148,50  
       
Položka rozpočtové skladby
Č.ORG Název organizace Rozpočet Popis účelu - návrh rozpočtu
2018
0224 OKS 30,00 peněžité dary
       
Závazné ukazatele rozpočtu - položky rozpočtové skladby
Položka rozpočtové skladby
Č.ORG Název organizace Rozpočet Popis účelu - návrh rozpočtu
2018
0200 Mateřská škola 2 119,00 neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové organizace
0207 Základní škola Komenského 17 6 525,00 neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové organizace
0208 Základní škola Msgre B.Staška 3 592,00 neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové organizace
0209 Základní škola praktická 535,00 neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové organizace
0211 ZUŠ Jindřicha Jindřicha 383,00 neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové organizace
0214 Městské kulturní středisko 9 086,00 neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové organizace
0215 Městská knihovna B.Němcové 5 795,20 neinvestiční příspěvek bez dotace na regionální funkce
0225 Městské centrum soc.reh.služeb 4 139,04 neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové organizace
0231 Plavecký bazén a ubytovna 5 726,54 neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové organizace
0251 DTS Domažlice 27 701,00 neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové organizace
0293 Dům dětí a mládeže Domino 164,00 neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové organizace
0294 Sluníčko Domažlice 236,17 neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové organizace
  Neinvestiční příspěvky celkem 66 001,95  
       
Položka rozpočtové skladby
Č.ORG Název organizace Rozpočet Popis účelu - návrh rozpočtu
2018
0207 Základní škola Komenského 17 881,38 dotace MŠMT - projekt vzdělávání Šablony ZŠ
0215 Městská knihovna B.Němcové 1 232,71 dotace PK na výkon regionálních funkcí knihoven
0225 Městské centrum soc.reh.služeb 22 312,16 dotace na financování sociálních služeb
0294 Sluníčko 1 529,41 dotace MPSV - financování dětské skupiny Sluníčko
  Neinvestiční transfery přísp.org.celkem 25 955,66  
       
Závazné ukazatele rozpočtu - položky rozpočtové skladby
Položka rozpočtové skladby
Č.ORG Název organizace Rozpočet Popis účelu - návrh rozpočtu
2018
0112 Příspěvky zdrav.a sociální oblast 450,00 Diecézní charita Plzeň
0112 Příspěvky zdrav.a sociální oblast 80,00 programová dotace- sociální a zájmová oblast jednotlivé akce
0112 Příspěvky zdrav.a sociální oblast 450,00 programová dotace – sociální oblast celoroční činnost
0113 Příspěvky na sport 100,00 programová dotace – otevřená sportoviště
0113 Příspěvky na sport 550,00 programová dotace – sport dospělí
0113 Příspěvky na sport 50,00 programová dotace – reprezentace města dospělí
0113 Příspěvky na sport 100,00 programová dotace – jednorázové akce mládeže do 18. let
0113 Příspěvky na sport 5 000,00 programová dotace – podpora činnosti mládeže
0113 Příspěvky na sport 100,00 programová dotace – reprezentace města mládež do 18ti let
0113 Příspěvky na sport 2 000,00 programová dotace – reprezentace města v dl. soutěžích -dospělí
0113 Příspěvky na sport 250,00 programová dotace – podpora významných počinů sport
0114 Příspěvky na kulturu 50,00 programová dotace – vydavatelská činnost místní subjekty
0114 Příspěvky na kulturu 50,00 programová dotace – vydavatelská činnost Domažlice
0114 Příspěvky na kulturu 90,00 programová dotace – jednotlivé projekty v kultuře
0114 Příspěvky na kulturu 80,00 programová dotace – pořadatelské aktivity v kultuře
0114 Příspěvky na kulturu 300,00 programová dotace – celoroční činnost v kultuře
0114 Příspěvky ostatní 15,00 Den s integrovaným záchranným systémem
0115 Příspěvky - cestovní ruch 15,00 Sdružení rodáků a přátel Chodska
0115 Příspěvky – cestovní ruch 50,00 Muzeum Chodska – výstavní činnost
0219 Záležitosti kultury 80,00 Gymnázium J.Š.Baara – Univerzum třetího věku
0219 Záležitosti kultury 6,16 Klub českých turistů- pojištění Kurzovy věže
0219 Záležitosti kultury 10,00 Sídliště Šumava
0219 Záležitosti kultury 8,00 Konfederace politických vězňů
0219 Záležitosti kultury 500,00 Příspěvek na opravu kostela Nanebevzetí panny Marie na náměstí
0224 OKS 107,00 členské příspěvky Svaz měst a obcí,SMOPK,...
0239 Příspěvky 12,51 Svaz bojovníků za svobodu – Havlíčkova ul.
0304 Příspěvky- areál Střelnice 30,00 LTC Domažlice - areál Střelnice, tenisové kurty
Položka 522x celkem 10 533,67  
       
Závazné ukazatele rozpočtu
Č.ORG Název organizace Rozpočet Popis účelu - návrh rozpočtu
2018
0222 Městská policie 80,00 alkoholtester - MP
0223 Správa budov 300,00 vyvolávací systém
0230 Informační technologie 100,00 programové vybavení
0252 Majetek města 2 100,00 výkupy staveb a pozemků
0237 Bankovní záruky- vyplacené 22 567,00 bankovní záruka akce Rekonstrukce plaveckého bazénu
  Kapitálové výdaje - ostatní 0,00  
       
  CELKEM 25 147,00  
       
       
Investiční rezerva rozpočtu
Č.ORG Název organizace Rozpočet Popis účelu - návrh rozpočtu
2018
0264 Investiční rezerva rozpočtu 275 986,78 financování investičních akcí města
       
  KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM 301 133,78  
       
       
  VÝDAJE ROZPOČTU CELKEM 543 686,19  
       
PŘÍJMY ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2018
Nedaňové příjmy rozpočtu pol. 2xxx
Č.ORG Název organizace Rozpočet Popis účelu - návrh rozpočtu
2018
0116 Odbor životního prostředí 30,00 přijaté pokuty, náklady řízení
0120 Odbor správní 40,00 přijaté pokuty, náklady řízení
0121 Odbor obecní živnostenský úřad 50,00 přijaté pokuty, náklady řízení
0122 Odbor pro projednávání přestupků 3 100,00 přijaté pokuty, náklady řízení
0123 Odbor soc. věcí a zdravotnictví 15,00 příjem za žádanky a recepty
0220 Jednotka SDH Domažlice 16,60 příjmy z pronájmu
0222 Městská policie 1 000,00 přijaté pokuty, náklady řízení
0223 Správa 150,00 příjem od KB za přeúčtování spotřeby plynu
0223 Správa 124,00 příjem za poskytování služeb - výběr parkovacích automatů
0229 Personální záležitosti 380,00 příjmy za zpracování mezd
0236 Pohřebnictví 550,00 služby hrobová místa, přijaté náhrady za vypravené pohřby
0237 Bankovní záruky-vyplacené 22 567,00 bankovní záruka rekonstrukce Plaveckého bazénu
0239 Provozní náklady – majetek 395,00 náhrada vodné, stočné areál býv.OSP, sankční platby, přijaté náhrady
0240 Majetek města – fond bydlení 5 365,81 přijaté sankční platby, vratka jistiny, přijaté náhrady
0241 Majetek města – nájmy 28 478,00 nájmy lesy,pozemky,budovy,kotelny
0241 Majetek města - nájmy 3 401,71 příjem z pronájmu od příspěvkových organizací města
0242 Odvoz odpadů 1 550,00 příspěvek od EKO-KOM,H.B.Textilie
0263 Fond vodárenské infrastruktury 20 948,73 nájemné od společnosti CHVaK a.s.
0258 Sociální fond 151,00 splátky půjček
0259 Fond rozvoje bydlení 24,00 splátky půjček od občanů
0295 Fond Sluníčko 779,36 vrácení předfinancovaných výdajů projektu dotace MPSV
0260 SSZMD-zimní stadion 53,44 vyúčtování platby za služby obecného hospodářského zájmu
0820 Ostatní příjmy 2 019,65 parkovací karty, úroky, finanční vypořádání, splátky půjček
  jiné nedaňové příjmy 0,00  
  Nedaňové příjmy celkem 91 189,30  
       
Daňové příjmy rozpočtu   pol. 1xxx
Č.ORG Název organizace Rozpočet Popis účelu - návrh rozpočtu
2018
0800 Příjmy daně a poplatky 197 954,18 Sdílené daně se SR (156.262), daň z příjmů za město (26.452)
      daň z nemovitých věcí (8.600), příjmy z místních poplatků (6640)
0700 Správní poplatky 8 500,00 příjmy ze správních poplatků
Daňové příjmy celkem 206 454,18  
Přijaté dotace   pol. 4xxx
Č.ORG Název organizace Rozpočet Popis účelu - návrh rozpočtu
2018
0100 Příspěvky od obcí 200,00 příspěvky veřejnoprávní smlouvy s obcemi
0200 Mateřská škola 0,00 dotace MŠMT - projekt vzdělávání Šablony MŠ
0207 ZŠ Komenského 17 881,38 dotace MŠMT - projekt vzdělávání Šablony ZŠ
0215 Městská knihovna B.Němcové 1 232,71 dotace na výkon regionálních funkcí knihoven-Plzeňský kraj
0225 Městské centrum soc.reh.služeb 22 312,16 dotace - financování sociálních služeb
0294 Sluníčko 1 529,41 dotace MPSV - financování dětské skupiny Sluníčko
0810 Přijaté dotace 25 771,70 dotace v rámci souhrnného dotačního vztahu-na výkon státní správy
0810   7 300,89 převod z hospodářské činnosti
0810   5 486,96 dotace na výkon činností v oblasti sociálně právní ochrany dětí
0810   1 498,40 dotace na výkon sociální práce
0413   195,00 dotace úroků z úvěru Havlovice-kanalizace
  ostatní přijaté neinvestiční dotace 270,36 dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta
  Neinvestiční dotace celkem 66 678,97  
0502   1 952,45 dotace - zateplení objektu penzionu Baldovská ul.
0503   301,69 dotace – Domov se zvláštním režimem Benešova
0522   2 034,07 dotace - zateplení objektu sportovní haly
0532   846,48 dotace - zateplení objektu Junák Zahradní ul.
0530   10 310,00 dotace - pivovar- vzdělávací centrum knihovna
0535   17 998,34 dotace - pivovar- komunitní centrum
    446,25 dotace - metropolitní síť 7.etapa
    6 790,00 dotace - vodní nádrže Na cvičáku
    2 068,60 dotace - územní studie Domažlice
  ostatní přijaté investiční dotace 321,86 dotace - územní studie Všeruby
  Investiční dotace celkem 43 069,74  
  Přijaté dotace celkem 109 748,71  
       
Kapitálové příjmy rozpočtu pol. 3xxx
Č.ORG Název organizace Rozpočet Popis účelu - návrh rozpočtu
2018
0252 Majetek města-prodeje 7 794,00 příjmy z prodeje pozemků a nemovitostí
0240 Fond pro obnovu a rozvoj bydlení 2 000,00 příjmy z prodeje bytů
0240 Fond pro obnovu a rozvoj bydlení 5 500,00 příjmy z prodeje obytná zóna Na Bábě
0240 Fond pro obnovu a rozvoj bydlení 13 000,00 příjmy z prodeje pozemků obytná zóna Havlovice
  Fond pro obnovu a rozvoj bydlení 8 000,00 příjmy z prodeje pozemků obytná zóna Vrbova ul.
  Ostatní kapitálové příjmy 0,00  
  Kapitálové příjmy celkem 36 294,00  
       
       
  PŘÍJMY CELKEM 443 686,19  
       
Závazné ukazatelé rozpočtu příspěvkových organizací města
Č.ORG Název organizace Rozpočet Popis účelu - návrh rozpočtu
2018
0200 Mateřská škola 410,00 501- spotřeba materiálu bez potravin (1650)
    900,00 502-spotřeba energie
    350,00 511-opravy a udržování
    550,00 518-ostatní služby
    56,00 521-mzdové náklady – dohody
    320,00 558- náklady na pořízení drobného dlouhodobého majetku
       
0207 ZŠ Komenského 17 770,00 501- spotřeba materiálu bez potravin (5500)
    2 200,00 502-spotřeba energie
    900,00 511-opravy a udržování
    5,00 513-náklady na reprezentaci
    1 450,00 518-ostatní služby
    200,00 558- náklady na pořízení drobného dlouhodobého majetku
       
Č.ORG Název organizace Rozpočet Popis účelu - návrh rozpočtu
2018
0208 ZŠ a MŠ Msgre B.Staška 450,00 501- spotřeba materiálu
    1 200,00 502-spotřeba energie
    450,00 511-opravy a udržování
    8,00 512 - cestovné
    2,00 513-náklady na reprezentaci
    1 170,00 518-ostatní služby
    46,00 521-mzdové náklady – dohody
    16,00 524-zákonné soc.pojištění
    25,00 527-zákonné sociální náklady
    530,00 558- náklady na pořízení drobného dlouhodobého majetku
       
0209 ZŠ praktická 75,00 501- spotřeba materiálu
    80,00 511-opravy a udržování
    270,00 518-ostatní služby
    10,00 527-zákonné sociální náklady-školení
    110,00 558- náklady na pořízení drobného dlouhodobého majetku
       
0211 Základní umělecká škola 260,00 501- spotřeba materiálu
  Jindřicha Jindřicha 350,00 502-spotřeba energie
    150,00 511-opravy a udržování
    40,00 512 - cestovné
    5,00 513-náklady na reprezentaci
    570,00 518-ostatní služby
    45,00 525 – ostatní sociální pojištění
    30,00 527 - zákonné sociální náklady-školení
    175,00 528 - ostatní sociální náklady
    120,00 558- náklady na pořízení drobného dlouhodobého majetku
       
0214 Městské kulturní středisko 520,00 501-spotřeba materiálu
    1 000,00 502-spotřeba energie
    285,00 504-prodané zboží
    34,00 511-opravy a udržování
    50,00 512-cestovné
    7,00 513-náklady na reprezentaci
    7 389,00 518-ostatní služby v tom čerpání dotací (450), služby pro město (200)
    5 344,00 521-mzdové náklady
    1 713,00 524-zákonné sociální pojištění
    157,00 527 - zákonné sociální náklady
    15,00 525 – ostatní sociální pojištění
    78,00 558- náklady na pořízení drobného dlouhodobého majetku
       
Závazné ukazatelé rozpočtu příspěvkových organizací města
Č.ORG Název organizace Rozpočet Popis účelu - návrh rozpočtu
2018
0215 Městská knihovna B.Němcové 867,00 501-spotřeba materiálu bez regionálních funkcí
    150,00 502-spotřeba energie bez regionálních funkcí
    60,00 511-opravy a udržování bez regionálních funkcí
    10,00 512-cestovné bez regionálních funkcí
    5,00 513-náklady na reprezentaci
    317,00 518-ostatní služby bez regionálních funkcí
    3 060,00 521-mzdové náklady bez regionálních funkcí
    1 040,00 524-zákonné soc.pojištění bez regionálních funkcí
    6,00 525 – ostatní sociální pojištění
    66,20 527-zákonné sociální náklady bez regionálních funkcí
    90,00 528-ostatní soc.náklady bez regionálních funkcí
    100,00 558- náklady na pořízení drobného dlouhodobého majetku
       
  regionální funkce hrazeny 364,70 501- spotřeba materiálu regionální funkce knihoven
  z dotace Plzeňského kraje 17,00 502-spotřeba energie regionální funkce knihoven
    10,00 512-cestovné regionální funkce knihoven
    20,00 518-ostatní služby regionální služby knihoven
    581,50 521-mzdové náklady regonální funkce knihoven
    197,71 524-zákonné soc.pojištění regionální funkce knihoven
    10,00 528 - ostatní sociální náklady regionální funkce knihoven
    11,80 527 - zákonné sociální náklady regionální funkce knihoven
    20,00 558- náklady na pořízení drobného dlouhodobého majetku
       
Závazné ukazatelé rozpočtu příspěvkových organizací města
Č.ORG Název organizace Rozpočet Popis účelu - návrh rozpočtu
2018
0231 Plavecký bazén a ubytovna 200,00 501-spotřeba materiálu
    1 500,00 502-spotřeba energie
    150,00 511-opravy a udržování
    2,50 512-cestovné
    1,20 513-náklady na reprezentaci
    600,00 518-ostatní služby
    3 370,46 521-mzdové náklady
    1 141,88 524-zákonné sociální pojištění
    15,00 525 – ostatní sociální pojištění
    85,50 527-zákonné sociální náklady - FKSP,stravné
    83,00 528-ostatní sociální náklady
    30,00 558- náklady na pořízení drobného dlouhodobého majetku
       
0225 Městské centrum soc. rehabilitačních služeb - domov pro seniory
    1 890,00 501-spotřeba materiálu
    908,00 502-spotřeba energie
    180,00 511-opravy a udržování
    9,00 512-cestovné
    6,00 513-náklady na reprezentaci
    1 435,00 518-ostatní služby
    6 896,00 521-mzdové náklady
    2 325,00 524-zákonné sociální pojištění
    45,00 525 – ostatní sociální pojištění
    280,00 527 - zákonné sociální náklady
    218,00 558- náklady na pořízení drobného dlouhodobého majetku
       
Závazné ukazatelé rozpočtu příspěvkových organizací města
Č.ORG Název organizace Rozpočet Popis účelu - návrh rozpočtu
2018
Městské centrum soc.reh. Služeb 3 417,18 501-spotřeba materiálu- pobytové služby
domov pro seniory 1 137,80 502-spotřeba energie- pobytové služby
pobytové služby=domov pro seniory, 310,90 511-opravy a udržování - pobytové služby
odlehčovací služby, denní stacionář, 15,00 512-cestovné- pobytové služby
domov se zvláštním režimem 8,00 513- náklady na reprezentaci-pobytové služby
    2 360,61 518-ostatní služby - pobytové služby
    26 730,80 521-mzdové náklady- pobytové služby
    9 007,67 524-zákonné soc.pojištění- pobytové služby
    98,69 525 – ostatní sociální pojištění-pobytové služby
    554,85 527 -zákonné soc.náklady-pobytové služby
    717,00 558- náklady na pořízení drobného dl. Majetku-pobytové služby
       
0251 DTS Domažlice 4 886,00 501-spotřeba materiálu
    265,00 502-spotřeba energie
    40,00 544-prodaný materiál
    730,00 511-opravy a udržování
    2,00 512-cestovné
    3,00 513-náklady na reprezentaci
    8 966,00 518-ostatní služby
    14 012,00 521-mzdové náklady
    90,00 521-mzdové náklady-náhrady nemoc
    4 764,00 524-zákonné soc.pojištění
    1 009,00 527-zákonné sociální náklady
    100,00 558- náklady na pořízení drobného dlouhodobého majetku
       
Závazné ukazatelé rozpočtu příspěvkových organizací města
Č.ORG Název organizace Rozpočet Popis účelu - návrh rozpočtu
2018
0293 Dům dětí a mládeže Domino 217,00 501-spotřeba materiálu
    135,00 502-spotřeba energie
    20,00 511-opravy a udržování
    499,00 518-ostatní služby
    75,00 521-mzdové náklady (dohody)
    10,00 527 - zákonné sociální náklady
    20,00 528 - ostatní sociální náklady
    30,00 558- náklady z drobného dlouhodobého majetku
0294 Sluníčko Domažlice 35,00 501-spotřeba materiálu
    120,00 502-spotřeba energie
    40,00 511-opravy a udržování
    81,00 518-ostatní služby
    1 110,00 521-mzdové náklady
    375,00 524-zákonné sociální pojištění
    5,00 525 – ostatní sociální pojištění
    33,00 527 - zákonné sociální náklady
    20,00 528 - ostatní sociální náklady
    40,00 558- náklady na pořízení drobného dlouhodobého majetku
Peněžní fondy města
Sociální fond    
0258 Příjmy 151,00 splátky půjček
    1 318,52 příděl do sociálního fondu
  Příjmy celkem 1 469,52  
  Výdaje 1 837,40 příspěvky na stravování,penzijní poj, dary,půjčky
       
Fond rozvoje bydlení    
0259 Příjmy 24,00 splátky poskytnutých půjček občanům
       
Fond oprav vodárenské infrastruktury
0263 Příjmy 20 948,73 nájemné od společnosti CHVaK a.s.
  Výdaje 0,00 vodárenská infrastruktura
    20 948,73 převod do rozpočtu
  Výdaje celkem 20 948,73  
       
       
Fond pro obnovu a rozvoj bydlení
0240 Příjmy 2 000,00 příjmy z prodeje bytů
    5 500,00 příjmy z prodeje - obytná zóna Na Bábě
    365,81 přijaté sankční platby
    21 000,00 příjmy z prodeje pozemků obytná zóna Havlovice, Vrbova
    5 000,00 ostatní příjmy-přijaté náhrady
  Příjmy celkem 33 865,81  
  Výdaje 63,70 výdaje týkající se prodeje -služby, znalecké posudky
       
Fond Sluníčko    
0295 Příjmy 0,00 příděl do fondu z rozpočtu města
  Příjmy 779,36 vratka předfinancované dotace od p.o. Sluníčko
  Výdaje 412,90 předfinancování projektu financování dětských skupin MPSV
       
FINANCOVÁNÍ    
8124 Splátka jistiny- úvěru. -1 910,95 úvěr Česká spořitelna a.s- akce Havlovice kanalizace
8115 Změna stavu fin.prostředků 1 910,95 změna stavu finančních prostředků na účtech města
8114 Splátky krátk.přijatých fin.prostř. -45 000,00 splátka kontokorentních úvěrů ČSOB, KB
8905 Čerpání kontokorentního úvěru 45 000,00 čerpání kontokorentních úvěrů ČSOB, KB
8123 Přijetí dlouhodobého úvěru 100 000,00 dlouhodobý úvěr na financování investic
8115 Změna stavu fin.prostředků 0,00 saldo hospodaření města za r. 2016
8901 Operace z peněžních účtů ÚSC 0,00  
  Financování celkem 100 000,00  
       
  PŘÍJMY ROZPOČTU CELKEM 443 686,19  
  VÝDAJE ROZPOČTU CELKEM 543 686,19  
  FINANCOVÁNÍ CELKEM 100 000,00  
  SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ -100 000,00  
       
       
V Domažlicích dne 30. 3. 2018 zpracovala: Ing. A. Kučerová, vedoucí finančního odboru
 
Datum vložení: 20. 4. 2018 14:00
Datum poslední aktualizace: 17. 4. 2019 12:53
Autor: Ing. Alena Kučerová

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)