Obsah

36. schůze ze dne 03.12.2019

Typ: ostatní
-

 

 

U S N E S E N Í

 

z 36. schůze rady města Domažlice,

která se konala dne 03.12.2019

 

 

Rada města v Domažlicích:

 

1363 - schvaluje upravený program schůze

 

1364 - bere na vědomí přehled nesplněných usnesení rady města (OSM)

 

1365 - a) schvaluje v souladu s Čl. III - "kritéria pro výběr žadatelů" zařazení do seznamu nejpotřebnějších žadatelů

b) schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 276/3(A3), ul. Petrovická, Domažlice, s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu(OSM)

 

1366 - schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 257/16, ul. Petrovická, Domažlice, s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu(OSM)

 

1367 - schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 503/16, ul. Kunešova, Domažlice, s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu(OSM)

 

1368 - schvaluje uzavření Dodatku č. 19 k nájemní smlouvě ze dne 08.10.2001 uzavřené mezi Městem Domažlice, Nájemním družstvem Domažlice, družstvem a členem Nájemního družstva Domažlice, družstva dle předloženého návrhu(OSM)

 

1369 - a) schvaluje zadání zakázky na opravu topného systému v malém a velkém bazénu v budově Plaveckého bazénu v Domažlicích společnosti SANI-TOP-CENTRUM s. r. o., náměstí Míru 57, Domažlice, PSČ 344 01, IČ 29086582, v rozsahu dle předložené cenové nabídky, a úhradu nákladů za opravu v souladu s nájemní smlouvou se Správou sportovních zařízení města Domažlice, s. r. o., U Zimního stadionu 291, Domažlice, PSČ 344 01, IČ 25241958, ve výši 281.333 Kč bez DPH

b) schvaluje toto rozpočtové opatření

org. 0239 § 3412 pol. 5171 + 340.413 Kč (SSZMD - oprava topného systému malého a velkého bazénu)

org. 0239 § 6399 pol. 5362 - 59.080 Kč (odpočet DPH)

org. 0408 § 3412 pol. 6121 - 281.333 Kč (Rekonstrukce plaveckého bazénu)(OSM)

 

1370 - schvaluje zřízení věcného břemene zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy a vstupu a vjíždění na pozemky ve vlastnictví města, konkrétně pozemky p. č. 3728/3, p. č. 3709/21 a p. č. 3705/6, k. ú. Domažlice ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ 27232425 v souvislosti se stavbou „Domažlice, Masarykova – kabel NN“ na dobu neurčitou a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene předloženého návrhu s tím, že výše jednorázové náhrady se stanoví ve výši 54.552,20 Kč bez DPH(OSM)

 

1371 - schvaluje zřízení věcného břemene zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy a vstupu a vjíždění na pozemky ve vlastnictví města, konkrétně pozemky p. č. 4803/3 a p. č. 5500, k. ú. Domažlice ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ 27232425 v souvislosti se stavbou „Domažlice, Msgre B. Staška – kabel NN“ na dobu neurčitou a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene předloženého návrhu s tím, že výše jednorázové náhrady se stanoví ve výši 1.311,30 Kč bez DPH(OSM)

 

1372 - schvaluje zřízení úplatné služebnosti zřízení a provozování kanalizační přípojky a vstupu a vjíždění na pozemek p. č. 4814/7 v k. ú. Domažlice ve prospěch společnosti MI.Optics, s. r. o., se sídlem Jindřichova 308, Domažlice, IČ 62621017 v rámci stavby „Domažlice, Jindřichova 308, parcelní číslo st. 1345, 461/2, 461/1 - přístavba provozní budovy“ na dobu neurčitou a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti dle předloženého návrhu a uzavření smlouvy o zřízení služebnosti, jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny touto smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti se stanoví ve výši 500 Kč bez DPH(OSM)

 

1373 - a) bere na vědomí výpověď smlouvy o nájmu plochy k umístění veřejných telefonních automatů č. TA/04/03 uzavřené dne 16.10.2003 mezi městem Domažlice jakožto pronajímatelem a společností ČESKÝ TELECOM, a. s., IČ 60193336 právním předchůdcem společnosti O2 Czech Republic a. s., se sídlem Praha 4 - Michle, Za Brumlovkou 266/2, PSČ 14022, IČ 60193336 jakožto nájemcem s tím, že výpovědní doba končí dne 31.05.2020

b) neschvaluje záměr koupě telefonních kabin vč. základu a vedení umístěných na náměstí Míru, v ulici Poděbradova a v ulici Msgre B. Staška v Domažlicích za cenu 1.000 Kč bez DPH/ks od společnosti O2 Czech Republic a. s., se sídlem Praha 4 - Michle, Za Brumlovkou 266/2, PSČ 140 22, IČ 60193336(OSM)

 

1374 - doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemků p. č. st. 781/2 a p. č. 4781/21 v k. ú. Domažlice za kupní cenu 600 Kč/m2 včetně DPH a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

Termín splnění: 29.02.2020(OSM)

 

1375 - a) konstatuje, že pro projednávání žádosti o vypuštěním povinnosti jednoho z budoucích stavebníků (kupujících) zavázat se na území města bydlet, nenastaly nové skutečnosti, neboť zastupitelstvo města již v této věci rozhodlo na svém 15. zasedání dne 30.10.2019

b) doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 2446/59, k. ú. Domažlice za cenu 559.400 Kč za účelem stavby řadového rodinného domu koncového sever v lokalitě obytné zóny Na Bábě v Domažlicích a zřízení práva stavby k tomuto pozemku ve prospěch kupujícího, uzavření smlouvy o zřízení práva stavby a smlouvy o smlouvě budoucí kupní dle předloženého návrhu a uzavření kupní smlouvy, jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny touto smlouvou o zřízení práva stavby a smlouvou o smlouvě budoucí kupní, za předpokladu doložení prohlášení o závazku na území města bydlet

Termín splnění: 29.02.2019(OSM)

 

1376 - bere na vědomí nabídku na pronájem nemovitosti - stavby bez čísla popisného, která je součástí pozemku p. č. st. 528/3, k. ú. Domažlice, za účelem zřízení veřejných WC(OSM)

 

1377 - schvaluje uzavření dodatku č. 5 k nájemní smlouvě uzavřené dne 19.10.1993 mezi městem Domažlice a organizací Muzeum Chodska v Domažlicích, příspěvková organizace, se sídlem Domažlice, Chodské náměstí 96, IČ 00073873, jejíž předmětem je pronájem části nebytových prostor v budově čp. 96, jež je součástí pozemku p. č. st. 115/1 v k. ú. Domažlice (Chodský hrad), dle předloženého návrhu s tím, že nájemné v článku III. se stanoví dle varianty 3(OSM)

 

1378 - schvaluje uzavření dodatku č 1 k nájemní smlouvě uzavřené dne 11.07.2017 mezi městem Domažlice a příspěvkovou organizací Městské kulturní středisko v Domažlicích, se sídlem Domažlice - Město, náměstí Míru 51, IČ 00073865, jejíž předmětem je pronájem části nebytových prostor v budově čp. 96, jež je součástí pozemku p. č. st. 115/1 a budovy bez čp./če., jež je součástí pozemku p. č. st. 115/3, vše v k. ú. Domažlice (Chodský hrad), dle předloženého návrhu s tím, že nájemné v článku III. se stanoví dle varianty 3(OSM)

 

1379 a) schvaluje zadání zakázky na instalaci vrat do objektu na Malinové hoře Ing. Oldřichu Kovaříkovi, fyzické osobě podnikající, se sídlem Chodov, PSČ 345 33, IČ 12866971, v rozsahu dle předloženého návrhu za cenu 55.459 Kč

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0287 § 2143 pol. 6121 + 55.459 Kč (vrata na Malinovku )

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 55.459 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

1380 - schvaluje uzavření dodatku č. 6 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 16.02.2006 mezi městem Domažlice a společnosti Komerční banka, a. s., se sídlem Na příkopě 969/33, Praha 1, Staré Město, PSČ 114 07, IČ 45317054 dle předloženého návrhu(OSM)

 

1381 - a) schvaluje uzavření smlouvy o dílo na vyhotovení projektové dokumentace pro územní rozhodnutí na stavbu „Rekonstrukce lávky pro pěší – Branská ul. V Domažlicích“ za cenu 50.820 Kč vč. DPH s Ing. Jaroslavem Rojtem, fyzickou osobou podnikající, se sídlem, Domažlice, IČ 12285447 dle předloženého návrhu

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0246 § 2219 pol. 6121 + 50.820 Kč (PD Rekonstrukce lávky v Branské ul.)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 50.820 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

1382 - souhlasí s povolením výjimky z místní úpravy provozu na pozemních komunikacích – ze zákazu vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 5 t pro společnosti PBK-Mont. s. r. o., Bořivojova 878/35, Praha, PSČ 130 00, IČ 29016681 do ulice Msgre B. Staška v Domažlicích pro vozidlo IVECO – nákladní automobil valníkový, RZ: 6S5 1306, a to do 31.03.2020(OSM)

 

1383 - souhlasí s doplněním pravidel pro povolování přenosných reklamních zařízení na území městské památkové rezervace dle předloženého návrhu(OSM)

 

1384 - a) schvaluje uzavření smlouvy o dílo na vypracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí na stavbu „Parkovací stání ve Fügnerově ulici v Domažlicích“ s Ing. Jaroslavem Rojtem, fyzickou osobou podnikající, se sídlem, Domažlice, PSČ 344 01, IČ 12285447 dle předloženého návrhu

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0246 § 2219 pol. 6121   + 45.980 Kč (PD – parkovací stání ve Fügnerově ul. v Domažlicích)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 45.980 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

1385 - a) schvaluje zadání zakázky na provedení pravidelné roční kontroly (revize) elektrické požární signalizace (EPS) v budově MKS Domažlice společnosti ABEL C & C s. r. o., se sídlem Severní 60, Plzeň, PSČ 301 00, IČ 25233157 ve výši 8.735 Kč bez DPH

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0457 § 3399 pol. 5169 + 10.570 Kč (MKS – revize slaboproud)

org. 0457 § 6399 pol. 5362 -   1.835 Kč (odpočet DPH)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 8.735 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

1386 - a) schvaluje uzavření Smlouvy o připojení k distribuční soustavě č. 320090151885 se společností GasNet, s. r. o., se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, PSČ 401 17, IČ 27295567 (připojení řadového domu v OZ Na Bábě v ul. Javorová, pozemek p. č. 2490/14, k. ú. Domažlice k plynové distribuční soustavě) dle předloženého návrhu

b) schvaluje uzavření Smlouvy o připojení k distribuční soustavě č. 320090151886 se společností GasNet, s. r. o., se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, PSČ 401 17, IČ 27295567 (připojení řadového domu v OZ Na Bábě v ul. Javorová, pozemek p. č. 2490/15, k. ú. Domažlice k plynové distribuční soustavě) dle předloženého návrhu

c) schvaluje uzavření Smlouvy o připojení k distribuční soustavě č. 320090151887 se společností GasNet, s. r. o., se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, PSČ 401 17, IČ 27295567 (připojení řadového domu v OZ Na Bábě v ul. Javorová, pozemek p. č. 2490/16, k. ú. Domažlice k plynové distribuční soustavě) dle předloženého návrhu

d) schvaluje uzavření Smlouvy o připojení k distribuční soustavě č. 320090151888 se společností GasNet, s. r. o., se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, PSČ 401 17, IČ 27295567 (připojení řadového domu v OZ Na Bábě v ul. Javorová, pozemek p. č. 2490/17, k. ú. Domažlice k plynové distribuční soustavě) dle předloženého návrhu

e) schvaluje uzavření Smlouvy o připojení k distribuční soustavě č. 320090151890 se společností GasNet, s. r. o., se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, PSČ 401 17, IČ 27295567 (připojení řadového domu v OZ Na Bábě v ul. Javorová, pozemek p. č. 2490/18, k. ú. Domažlice k plynové distribuční soustavě) dle předloženého návrhu

f) schvaluje uzavření Smlouvy o připojení k distribuční soustavě č. 320090151891 se společností GasNet, s. r. o., se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, PSČ 401 17, IČ 27295567 (připojení řadového domu v OZ Na Bábě v ul. Javorová, pozemek p. č. 2490/19, k. ú. Domažlice k plynové distribuční soustavě) dle předloženého návrhu

g) schvaluje uzavření Smlouvy o připojení k distribuční soustavě č. 320090151892 se společností GasNet, s. r. o., se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, PSČ 401 17, IČ 27295567 (připojení řadového domu v OZ Na Bábě v ul. Javorová, pozemek p. č. 2490/20, k. ú. Domažlice k plynové distribuční soustavě) dle předloženého návrhu

h) schvaluje uzavření Smlouvy o připojení k distribuční soustavě č. 320090151893 se společností GasNet, s. r. o., se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, PSČ 401 17, IČ 27295567 (připojení řadového domu v OZ Na Bábě v ul. Javorová, pozemek p. č. 2490/21, k. ú. Domažlice k plynové distribuční soustavě) dle předloženého návrhu

ch) schvaluje uzavření Smlouvy o připojení k distribuční soustavě č. 320090151895 se společností GasNet, s. r. o., se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, PSČ 401 17, IČ 27295567 (připojení řadového domu v OZ Na Bábě v ul. Javorová, pozemek p. č. 2490/43, k. ú. Domažlice k plynové distribuční soustavě) dle předloženého návrhu(OSM)

 

1387 - a) schvaluje zadání zakázky na provedení obložení varny a opravy fasády budovy Hvozdu jakožto součásti stavby „Kulturní centrum – Pivovar Domažlice“ a uhrazení víceprací po zaměření skutečně provedených prací při realizaci svislého a vodorovného odizolování vlhkých stěn budovy Hvozdu společnosti HABEŠ – stálé sucho s. r. o., se sídlem Pod Všemi svatými 110/73, Plzeň, PSČ 301 00, IČ 26397048 v rozsahu dle předložených nabídek v celkové výši 251.995 Kč bez DPH

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0434 § 2143 pol. 6121 +  304.914 Kč (Pivovar, oprava fasády a obložení varny Hvozdu)
org. 0434 § 6399 pol. 5362  -    52.919 Kč (odpočet DPH)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 251.995 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

1388 - schvaluje změnu závazných ukazatelů rozpočtu příspěvkové organizace Základní umělecké školy Jindřicha Jindřicha Domažlice takto:

Účet 501 – spotřeba materiálu - 24.000 Kč

Účet 512 – cestovné - 18.000 Kč

Účet 518 – ostatní služby - 50.000 Kč

Účet 527 – zákonné soc. náklady - 13.000 Kč

Účet 511 – opravy a udržování + 32.900 Kč

Účet 518 – ostatní služby + 100.000 Kč

Účet 54 – ostatní náklady + 11.000 Kč

Účet 551 – odpisy DHM + 1.100 Kč

Účet 558 – pořízení majetku + 10.000 Kč

Účet 602 – tržby za vl. výkony + 50.000 Kč(OF)

 

1389 - souhlasí s použitím fondu investic příspěvkové organizace Základní škola Domažlice, Komenského 17, 344 01 Domažlice ve výši 56.870 Kč na pořízení iKufru na přenášení a dobíjení iPadů(OF)

 

1390 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0222 § 5311 pol. 5171 + 15.000 Kč (městská policie – opravy a udržování)

org. 0222 § 5311 pol. 5134 - 15.000 Kč (městská policie – ošacení, obuv)(OF)

 

1391 - doporučuje zastupitelstvu města schválit připojení se k Pověření výkonem služeb obecného hospodářského zájmu č. 52772018, daného Plzeňským krajem příspěvkové organizaci Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb- domov pro seniory, Baldovská 638, Domažlice a poskytuje tyto finanční prostředky jako součást vyrovnávací platby:

Pečovatelská služba – identifikátor 1375923 1.010.000 Kč

Domovy pro seniory – identifikátor 3439634 2.202.300 Kč

Odlehčovací služby – identifikátor 7157824 498.000 Kč

Denní stacionář – identifikátor 8836605 85.930 Kč

Domov se zvláštním režimem – identifikátor 8513782 3.238.040 Kč

Termín splnění: 31.12.2019(OF)

 

1392 - a) doporučuje zastupitelstvu města schválit Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2020 dle předloženého návrhu

Termín splnění: do doby schválení rozpočtu na rok 2020

b) doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout, že město Domažlice neposkytuje individuální dotace nezahrnuté do rozpočtu města na rok 2020

Termín splnění: 17.12.2019(OF)

 

1393 - schvaluje změnu odpisového plánu příspěvkové organizace Základní škola Domažlice, Komenského 17, 344 01 Domažlice dle předloženého návrhu(OF)

 

1394 - schvaluje změnu závazných ukazatelů rozpočtu příspěvkové organizace Sluníčko Domažlice takto:

Účet 527 – zákonné soc. náklady - 9.000 Kč

Účet 528 – ostatní soc. náklady - 11.000 Kč

Účet 521 – mzdové náklady + 20.000 Kč(OF)

 

1395 - schvaluje změnu závazných ukazatelů rozpočtu příspěvkové organizace Základní škola praktická Domažlice takto:

Účet 518 – ostatní služby - 40.000 Kč

Účet 511 – opravy a udržování - 30.000 Kč

Účet 558 – pořízení majetku + 70.000 Kč(OF)

 

1396 - schvaluje uzavření Dohody o mediálním partnerství pro rok 2020 mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, nám. Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a společností VLTAVA LABE MEDIA a. s., se sídlem Praha 5 - Jinonice, U Trezorky 921/2, PSČ 158 00, IČ 01440578 v rozsahu roku 2019 s tím, že úhrada bude zařazena do rozpočtu 2020(OKS)

 

1397 - a) bere na vědomí protokol o výsledku průběžné kontroly v Základní škole praktické Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvkové organizaci, Č. j.: PK-ŠMS/12731/19

b) bere na vědomí protokol o výsledku průběžné kontroly v Mateřské škole Domažlice, příspěvkové organizaci, Č. j.: PK-ŠMS/12730/19(OKS)

 

1398 - a) ruší usnesení č. 1304 z 05.11.2019

b) jmenuje na pracovní místo ředitelky Sluníčka Domažlice, příspěvkové organizace, Mgr. Veroniku Beránkovou, s účinností od 01.01.2020(OKS)

 

1399 - neschvaluje spolupráci města Domažlice se společností MISS & MISTER DEAF s. r. o., se sídlem Praha 1 - Nové Město, Senovážné nám. 1464/6, PSČ 11000, IČ 24168475 při uspořádání akce „WORLD FASHION SHOW 2020“ v červenci 2020 v Domažlicích(OKS)

 

1400 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0223 § 6171 pol. 5153 - 95.000 Kč (Správa budov – plyn)

org. 0223 § 6171 pol. 5151 + 15.000 Kč (Správa budov – vodné, stočné)

org. 0223 § 6171 pol. 5154 + 40.000 Kč (Správa budov – elektrická energie)

org. 0223 § 6171 pol. 5166 + 40.000 Kč (Správa budov – právní služby)(OKS)

 

1401 - a) bere na vědomí zápis z jednání výběrové komise ze dne 18.11.2019

b) bere na vědomí zápis z jednání komise pro strategický rozvoj, dopravu a bezpečnost ze dne 25.11.2019

c) bere na vědomí zápis z jednání bytové komise ze dne 18.11.2019

 

1402 schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na vypracování projektové dokumentace pro dodatečné povolení stavby „Baseballové hřiště Domažlice“ uzavřené dne 16.07.2019 s Ing. Eliškou Chrášťanskou, fyzickou osobou podnikající, se sídlem Dobrá Voda u Českých Budějovic, PSČ 373 16, IČ 05371872 dle předloženého návrhu(OSM)

 

1403 - souhlasí s prodejem majetku – UNC750 Locust příspěvkovou organizací DTS Domažlice, Chrastavická 170, Domažlice za cenu 220.000 Kč vč. DPH společnosti ECOCLEAN+ spol. s r. o.(OF)

 

1404 - a) schvaluje vyřazení osobního automobilu Škoda Octavia 1.6 (74 kW), r.v. 2000, RZ DOE 23-87 z majetku města prodejem panu Václavu Vrchotovi, 28. října 325, 344 01 Domažlice za cenu 5.555 Kč jako nejvyšší předložené nabídce

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0223 § 6171 pol. 3113 + 5.555 Kč (správa budov – prodej Škoda Octavia)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 + 5.555 Kč (investiční rezerva)(OKS)

 

1405 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0239 § 3639 pol. 5151 + 5.000 Kč (vodné, stočné)

org. 0239 § 3639 pol. 2324 + 2.185 Kč (příjem náhrad za vodné, stočné)

org. 0261 § 6409 pol. 5901 - 2.815 Kč (rozpočtová rezerva)(OSM)

 

1406 - schvaluje služební cestu starosty města do partnerského města Ludres u příležitosti společného koncertu žáků uměleckých škol Domažlice, Ludres a Furth im Wald ve dnech 06.12. - 08.12.2019

 

JUDr. Zdeněk Novák v. r.

starosta města

 

Ing. Radek Wiesner v. r.

místostarosta města

 

Upozornění:
Informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

 

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.


Vytvořeno: 10. 12. 2019
Poslední aktualizace: 10. 12. 2019 08:44
Autor: Hana Pokorná