Obsah

34. schůze ze dne 05.11.2019

Typ: ostatní
-

 

U S N E S E N Í

 

z 34. schůze rady města Domažlice,

která se konala dne 05.11.2019

 

 

Rada města v Domažlicích:

 

1262 - schvaluje upravený program schůze

 

1263 - a) bere na vědomí informaci odboru správy majetku o vývoji soudních řízení vedených Okresním soudem v Domažlice pod sp. zn. 4 C 92/2017 a sp. zn. 6 C 233/2017 a o proběhnuvších jednáních

b) ukládá odboru správy majetku připravit ve spolupráci s Mgr. Endrštovou návrh dohody o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví jejímž předmětem bude:

  • zrušení podílového spoluvlastnictví k pozemkům p.č. p. č. 2543/11, p. č. 2543/12, p. č. 2543/14, p. č. 2548/1, p. č. 4956/4, vše v k.ú. Domažlice a vypořádání spoluvlastnictví tak, že Město Domažlice se stane výlučným vlastníkem uvedených pozemků, bude povinno zaplatit z titulu vypořádání částku nepřevyšující 1.600.000 Kč,

  • závazek nepožadovat od Města Domažlice žádnou náhradu za užívání výše uvedených pozemků Městem Domažlice v době existence spoluvlastnictví k nim,

  • závazek vzít zpět žaloby v řízeních vedených Okresním soudem v Domažlicích pod sp. zn. 4 C 92/2017 a sp. zn. 6 C 233/2017, přičemž žádný z účastníků nebude požadovat přiznání práva na náhradu nákladů řízení, případně se takového práva vzdá

Termín splnění: 30.11.2019

c) ukládá Mgr. Endrštové, advokátce podat Krajskému soudu v Plzni žádost o odročení jednání v řízení sp.zn. 13 Co 200/2019 nařízeného na 07.11.2019 ve 13:00 hodin

Termín splnění: ihned(OSM)

 

1264 - a) ruší usnesení č. 938 ze dne 13.08.2019

b) ruší usnesení č. 949 ze dne 13.08.2019

c) bere na vědomí přehled nesplněných usnesení rady města(OSM)

 

1265 - schvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" vyřazení žádosti ze seznamu nejpotřebnějších žadatelů(OSM)

 

1266 a) schvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení žádosti do seznamu nejpotřebnějších žadatelů

b) schvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení žádosti do seznamu nejpotřebnějších žadatelů

c) schvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení žádosti do seznamu nejpotřebnějších žadatelů

d) schvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení žádosti do seznamu nejpotřebnějších žadatelů

e) schvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení žádosti do seznamu nejpotřebnějších žadatelů

f) schvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení žádosti do seznamu nejpotřebnějších žadatelů

g) schvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení žádosti do seznamu nejpotřebnějších žadatelů(OSM)

 

1267 - schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 222/2, ul. Žižkova, Domažlice, s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu(OSM)

 

1268 a) schvaluje v souladu s Čl. III - "kritéria pro výběr žadatelů" zařazení do seznamu nejpotřebnějších žadatelů

b) schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 258/29, ul. Petrovická, Domažlice, s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu(OSM)

 

1269 - schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 502/13, ul. Kunešova, Domažlice, s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu(OSM)

 

1270 - schvaluje v souladu s čl. V Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v domě s pečovatelskou službou v majetku města Domažlice na doporučení OSVZ dle § 3075 občanského zákoníku uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení – bytu č. 14, Baldovská 638, Domažlice(OSM)

 

1271 - schvaluje v souladu s čl. V Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v domě s pečovatelskou službou v majetku města Domažlice na doporučení OSVZ dle § 3075 občanského zákoníku uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení – bytu č. 17, Břetislavova 84, Domažlice (OSM)

 

1272 - schvaluje uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 2, v budově čp. 54 v ul. Poděbradova v Domažlicích(OSM)

 

1273 - schvaluje uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 3, v budově čp. 596 v ul. Michlova v Domažlicích(OSM)

 

1274 - schvaluje uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 3, v budově čp. 240 v ul. Masarykova v Domažlicích(OSM)

 

1275 - schvaluje pronájem pozemku p. č. st. 1205/2 v k. ú. Domažlice za účelem umístění garáže, na dobu neurčitou, za cenu 20 Kč/m2/rok s inflačním nárůstem, bez kauce a uzavření nájemní smlouvy dle předloženého návrhu(OSM)

 

1276 - schvaluje pronájem části vedlejší stavby - kůlny, která je součástí pozemku p. č. st. 95 v k. ú. Domažlice, vymezené situačním plánkem za účelem skladování tuhých paliv a nářadí, na dobu neurčitou, za cenu 100 Kč/rok bez inflačního nárůstu, a uzavření nájemní smlouvy dle předloženého návrhu(OSM)

 

1277 - bere na vědomí dopis Domažlické správy nemovitostí spol. s r. o., Zahradní 513, Domažlice ze dne 22.10.2019 - zhodnocení stavu – objekt na adrese náměstí Míru čp. 40, Domažlice(OSM)

 

1278 - bere na vědomí dopis Domažlické správy nemovitostí spol. s r. o., Zahradní 513, Domažlice ze dne 14.10.2019 - posouzení technického stavu budovy Petrovická 117, Domažlice(OSM)

 

1279 - a) ruší usnesení rady města č. 909, 910, 911, 913, 914, 916, 917 a 919 ze dne 13.08.2019

b) mění a doplňuje usnesení č. 908 ze dne 13.08.2019 takto:

"schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě o nájmu bytu č. 59/1 v budově čp. 59 v ulici Dukelská v Domažlicích ze dne 15.11.2017, kterým se rozšiřuje předmět nájmu o část pozemku p. č. st. 571/1 v k. ú. Domažlice, dle nově předloženého návrhu"

c) mění a doplňuje usnesení č. 912 ze dne 13.08.2019 takto:

"schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě o nájmu bytu č. 59/5 v budově čp. 59 v ulici Dukelská v Domažlicích ze dne 05.09.2017, kterým se rozšiřuje předmět nájmu o část pozemku p. č. st. 571/1 v k. ú. Domažlice, dle nově předloženého návrhu"

d) mění a doplňuje usnesení č. 918 ze dne 13.08.2019 takto:

"schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě o nájmu bytu č. 169/6 v budově čp. 169 v ulici Dukelská v Domažlicích ze dne 14.06.2017, kterým se rozšiřuje předmět nájmu o část pozemku p. č. st. 571/1 v k. ú. Domažlice, dle nově předloženého návrhu"(OSM)

 

1280 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0246 § 2219 pol. 5171 + 165.789 Kč (Komunikace – investor město Domažlice)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 165.789 Kč (investiční rezerva)(OSM)

1281 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0239 § 3412 pol. 5151 + 11.607 Kč (Plavecký bazén - vodné)

org. 0239 § 3412 pol. 2324 + 11.607 Kč (příjem náhrad - PB vodné)(OSM)

 

1282 - neschvaluje záměr pronajmout část nebytových prostor, vymezenou situačním plánkem, v budově č. p. 252, jež je součástí pozemku p. č. st. 3308 v k. ú. Domažlice, v ulici 17. listopadu v Domažlicích(OSM)

 

1283 - neschvaluje záměr pronajmout nebytový prostor, vymezený situačním plánkem, nacházející se v bytovém domě č. p. 612, Týnské předměstí, ulice Michlova v Domažlicích(OSM)

 

1284 - schvaluje zřízení úplatného věcného břemene zřízení a provozování distribučního zařízení a vstupu a vjíždění na pozemek p. č. 2829/34 v k. ú. Domažlice, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín, PSČ 405 02, IČ 24729035 v rámci stavby „Domažlice, č. parc. 2829/35 - kNN“ na dobu neurčitou a uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a Dohody o umístění stavby dle předloženého návrhu a uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene, jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny touto Smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene(OSM)

 

1285 - a) ruší usnesení č. 1181 a) ze dne 08.10.2019

b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo na vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby a provedení autorského dozoru projektanta na stavbu „Domažlice – stezka pro pěší a cyklisty podél hřbitova“ se společností Ptáčník – Dopravní stavby s. r. o., se sídlem Cihlářská 552, Domažlice, PSČ 344 01, IČ 26363747 dle předloženého návrhu

c) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0559 § 2219 pol. 6121 + 21.175 Kč (Cyklostezka podél hřbitova)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 21.175 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

1286 - a) schvaluje uzavření smlouvy o dílo na vypracování prověřovací studie rozšíření objektu Domova se zvláštním režimem v Benešově ulici č. p. 97 v Domažlicích se společností MEPRO s. r. o., se sídlem nám. Před bateriemi 912/6, Praha 6, PSČ 162 00, IČ 48025721 dle předloženého návrhu

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0503 § 4357 pol. 6121 + 72.358 Kč (DZR přístavba – studie)

org. 0503 § 6399 pol. 5362  - 12.558 Kč (odpočet DPH)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 59.800 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

1287 - schvaluje uzavření příkazní smlouvy - dohody na provedení revizí a prohlídek mostních objektů a lávek ve vlastnictví města Domažlice mezi městem Domažlice a Ing. Josefem Hlavničkou, fyzickou osobou podnikající, se sídlem Plzeň, PSČ 312 00, IČ 14715074 dle předloženého návrhu(OSM)

 

1288 a) schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo uzavřené ze dne 06.02.2019 se společností STAVBY VZL s. r. o., se sídlem náměstí Míru 70, Domažlice, IČ 01567411 na realizaci veřejné zakázky s názvem „Domažlice, Chodský hrad – stavební úpravy restaurace na informační centrum“ dle předloženého návrhu

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0540 § 3319 pol. 6121 - 35.816 Kč (IC Chodský hrad – dodatek č.3)

org. 0540 § 6399 pol. 5362 +    6.216 Kč (odpočet DPH)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 + 29.600 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

1289 - a) rozhodla přidělit veřejnou zakázku s názvem „Pojištění majetku, vozidel a odpovědnosti za škodu pro město Domažlice a příspěvkové organizace zřízené městem Domažlice včetně služeb makléře“ realizovanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění společnosti Česká pojišťovna a. s., se sídlem Praha 1, Nové Město, Spálená 75/16, PSČ 110 00, IČ 45272956

b) schvaluje uzavření pojistné smlouvy „Pojištění majetku pro město Domažlice a příspěvkové organizace zřízené městem Domažlice“ dle předloženého návrhu se společností Česká pojišťovna a. s., se sídlem Praha 1, Nové Město, Spálená 75/16, PSČ 110 00, IČ  45272956

c) schvaluje uzavření pojistné smlouvy Pojištění odpovědnosti za škodu pro město Domažlice a příspěvkové organizace zřízené městem Domažlice“ dle předloženého návrhu se Česká pojišťovna a. s., se sídlem Praha 1, Nové Město, Spálená 75/16, PSČ 110 00, IČ 45272956

d) schvaluje uzavření pojistné smlouvy „Pojištění vozidel pro město Domažlice a příspěvkové organizace zřízené městem Domažlice“ dle předloženého návrhu se Česká pojišťovna a. s., se sídlem Praha 1, Nové Město, Spálená 75/16, PSČ 110 00, IČ 45272956

e) schvaluje uzavření příkazní smlouvy na zprostředkování pojištění mezi společností OK GROUP a. s., se sídlem Brno-Královo Pole, Mánesova 3014/16, PSČ 612 00, IČ 25561804 a městem Domažlice, se sídlem Domažlice, Město, náměstí Míru 1, PSČ 344 01, IČ 00253316

f) ukládá odboru finančnímu zařadit do návrhu rozpočtu města Domažlice na rok 2020 pojištění majetku, odpovědnosti za škodu a pojištění vozidel dle veřejné zakázky

Termín splnění: 29.02.2020(OSM)

 

1290 - a) rozhodla přidělit veřejnou zakázku s názvem „Sněžná rolba na úpravu běžeckých stop" realizovanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění společnosti TopKarMoto s. r. o., se sídlem Sídlištní 22, Dlouhoňovice, PSČ 564 01, IČ 25409891 ve výši 3.349.000 Kč bez DPH

b) schvaluje uzavření kupní smlouvy na realizaci veřejné zakázky s názvem „Sněžná rolba na úpravu běžeckých stop" se společností TopKarMoto s. r. o., se sídlem Sídlištní 22, Dlouhoňovice, PSČ 564 01, IČ 25409891, dle předloženého návrhu(OSM)

 

1291 - nedoporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodat část pozemku p. č. 479 v k. ú. Pasečnice, vymezenou situačním plánkem

Termín splnění: 09.12.2019(OSM)

 

1292 - doporučuje zastupitelstvu města schválit koupi nemovitostí - pozemků p. č. st. 338 a st. 339, oba v k. ú. Česká Kubice za cenu 90.000 Kč a uzavření kupní smlouvy se společností České dráhy, a. s., se sídlem Nábřeží L. Svobody 1222, Praha 1, PSČ 110 05, IČ 70994226 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.01.2020(OSM)

 

1293 - a) bere na vědomí žádost LTC Domažlice, z. s., se sídlem Elišky Krásnohorské 378, Domažlice, IČ 03696154 o výstavbu tenisové haly ze dne 22.10.2019

Termín splnění: 27.11.2019

b) doporučuje zastupitelstvu města schválit podání žádosti o bezúplatný převod nemovitostí - pozemku p. č. st. 797, zastavěná plocha, jehož součástí je budova bez čísla popisného nebo evidenčního, stavba občanské vybavenosti, vše v k. ú. Domažlice

Termín splnění: 31.01.2020(OSM)

 

1294 - doporučuje zastupitelstvu města vydat obecně závaznou vyhlášku č. 2/2019 o evidenci označených psů a jejich chovatelů dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.12.2019(OF)

 

1295 - souhlasí s vyřazením majetku - nákladního automobilu Tatra T158/II včetně návěsu Umikov NPK 39, SPZ 5P5 0348, SPZ 5P5 1152 společností Domažlické městské lesy spol. s r. o., Tyršova 611, Domažlice formou prodeje za minimální cenu stanovenou dle znaleckého posudku č. 835-12-2019, č. 835-13-2019 od Václava Dufka(OF)

 

1296 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0222 § 5311 pol. 5162 + 10.000 Kč (městská policie – telekomunikace)

org. 0222 § 5311 pol. 5173 - 10.000 Kč (městská policie – cestovné)(OF)

 

1297 - schvaluje platový výměr ředitele příspěvkové organizace DTS Domažlice Bc. Jaroslava Zavadila dle předloženého návrhu s účinností od 01.11.2019(OF)

 

1298 - a) bere na vědomí jako jediný společník společnosti Domažlické městské lesy spol. s r. o. zápis z konzultačního dne společnosti Domažlické městské lesy spol. s r. o., který se konal dne 02.09.2019

b) schvaluje jako jediný společník společnosti Domažlické městské lesy spol. s r. o. při výkonu působnosti valné hromady vyplacení jednorázové odměny jednateli společnosti dle předloženého návrhu(OF)

 

1299 - schvaluje na základě vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních
závěrek některých vybraných účetních jednotek v platném znění, mimořádnou účetní závěrku k 31.08.2019 příspěvkové organizace Plavecký bazén a ubytovna Domažlice, Palackého 230, 344 01 Domažlice, IČ 71237666(OF)

 

1300 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0220 § 5512 pol. 5021 - 30.000 Kč (JSDHO Domažlice – zásahy)

org. 0220 § 5512 pol. 5154 - 5.000 Kč (JSDHO Domažlice – elektřina)

org. 0220 § 5512 pol. 5168 - 1.500 Kč (JSDHO Domažlice – aktualizace programu)

org. 0220 § 5512 pol. 5163 - 7.000 Kč (JSDHO Domažlice – pojištění členů)

org. 0220 § 5512 pol. 5169 - 45.000 Kč (JSDHO Domažlice – služby)

org. 0220 § 5512 pol. 5172 - 5.000 Kč (JSDHO Domažlice – programové vybavení)

org. 0220 § 5512 pol. 5173 - 10.000 Kč (JSDHO Domažlice – ubytování – stravné)

org. 0220 § 5512 pol. 5132 + 30.000 Kč (JSDHO Domažlice – ochranné pomůcky)

org. 0220 § 5512 pol. 5137 + 45.000 Kč (JSDHO Domažlice – DHM)

org. 0220 § 5512 pol. 5139 + 7.000 Kč (JSDHO Domažlice – materiál)

org. 0220 § 5512 pol. 5153 + 10.000 Kč (JSDHO Domažlice – plyn)

org. 0220 § 5512 pol. 5162 + 1.500 Kč (JSDHO Domažlice – O2)

org. 0220 § 5512 pol. 5171 + 10.000 Kč (JSDHO Domažlice – opravy a údržba)(OKS)

 

1301 - a) bere na vědomí zápis z konzultačního dne v Městském centru sociálně rehabilitačních služeb – domově pro seniory, který se konal dne 15. října 2019

b) bere na vědomí zápis z konzultačního dne v Základní škole Domažlice, Komenského 17, který se konal dne 18. října 2019

c) bere na vědomí zápis z konzultačního dne v Základní umělecké škole Jindřicha Jindřicha Domažlice, příspěvkové organizaci, který se konal dne 25. října 2019(OKS)

 

1302 - souhlasí s použitím znaku města Domažlice na reklamně informačním plakátu Domažlic vydávaným společností KOMPAKT spol. s r. o., se sídlem Poděbrady, Opletalova 683, IČ 49551027(OKS)

 

1303 - jmenuje kronikářkou města Domažlice na rok 2020 paní Mgr. Kristýnu Pinkrovou(OKS)

 

1304 - jmenuje na pracovní místo ředitele/ky Sluníčka Domažlice, příspěvkové organizace, Mgr. Veroniku Beránkovou s účinností od 01.02.2020(OKS)

 

1305 - a) doporučuje zastupitelstvu města Domažlice zvolit Mgr. Vladislavu Štípkovou, přísedící Okresního soudu v Domažlicích

b) doporučuje zastupitelstvu města Domažlice zvolit Hanu Holomojovou, přísedící Okresního soudu v Domažlicích

c) doporučuje zastupitelstvu města Domažlice zvolit Stanislava Líkaře, přísedícím Okresního soudu v Domažlicích

d) doporučuje zastupitelstvu města Domažlice zvolit Romana Kučeru, přísedícím Okresního soudu v Domažlicích

e) doporučuje zastupitelstvu města Domažlice zvolit Hanu Dufkovou, přísedící Okresního soudu v Domažlicích

f) doporučuje zastupitelstvu města Domažlice zvolit paní Ing. Stanislavu Svobodovou, přísedící Okresního soudu v Domažlicích

Termín splnění: 27.11.2019(tajemnice)

 

1306 - a) bere na vědomí zápis z jednání komise SPOZ ze dne 01.10.2019

b) bere na vědomí zápis z jednání výběrové komise ze dne 30.10.2019

c) bere na vědomí zápis z jednání komise pro strategický rozvoj, dopravu a bezpečnost ze dne 21.10.2019

d) bere na vědomí zápis z jednání bytové komise ze dne 21.10.2019

 

1307 - a) ruší usnesení č. 5979 z 02.10.2018

b) souhlasí s povolením výjimky z místní úpravy provozu na pozemních komunikacích – ze zákazu vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 5 t – do ul. Msgre B. Staška a náměstí Míru v Domažlicích z důvodu zajištění dopravy a stavění vánočního stromu v Domažlicích v jeden den předem neurčený ve 47. - 48. týdnu roku 2019, 2020 a 2021 pro následující vozidla:

Tatra – T 158/II - nákl. automobil pro přepravu dřeva, RZ: 7P7 9412, povolená hmotnost: 26 t, (provozovatel Domažlické městské lesy spol. s r. o. )

Tatra – T 3-929.30 – speciální automobil automobilový jeřáb, RZ: DO 44-42, povolená hmotnost: 23,6 t, (provozovatel Zemědělské obchodní družstvo Mrákov)(OSM)

 

1308 - bere na vědomí prezentaci Technologického centra Písek, s. r. o.

 

 

JUDr. Zdeněk Novák v. r.

starosta města

 

 

Ing. Radek Wiesner v. r.

místostarosta města

 

 

Upozornění:
Informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

 

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.


Vytvořeno: 7. 11. 2019
Poslední aktualizace: 12. 11. 2019 14:32
Autor: Hana Pokorná